Menu

Renta rodzinna

Renta rodzinna przys艂uguje uprawnionym cz艂onkom rodziny osoby, która w chwili 艣mierci mia艂a ustalone prawo do emerytury lub renty z tytu艂u niezdolno艣ci do pracy lub spe艂nia艂a warunki wymagane do uzyskania jednego z tych 艣wiadcze艅. Przy ocenie prawa do renty przyjmuje si臋, 偶e osoba zmar艂a by艂a ca艂kowicie niezdolna do pracy. Renta rodzinna przys艂uguje tak偶e uprawnionym cz艂onkom rodziny osoby, która w chwili 艣mierci pobiera艂a zasi艂ek przedemerytalny, 艣wiadczenie przedemerytalne lub nauczycielskie 艣wiadczenie kompensacyjne. W takim przypadku przyjmuje si臋, 偶e osoba zmar艂a spe艂nia艂a warunki do uzyskania renty z tytu艂u ca艂kowitej niezdolno艣ci do pracy.

Do renty rodzinnej uprawnieni s膮:

 1. Dzieci w艂asne, dzieci drugiego ma艂偶onka oraz dzieci przysposobione:
  • do uko艅czenia 16 lat;
  • je偶eli przekroczy艂y 16 lat 偶ycia, do uko艅czenia nauki w szkole, nie d艂u偶ej jednak ni偶 do osi膮gni臋cia 25 lat 偶ycia;
  • bez wzgl臋du na wiek, je偶eli sta艂y si臋 ca艂kowicie niezdolne do pracy oraz do samodzielnej egzystencji lub ca艂kowicie niezdolne do pracy (je艣li sytuacja taka nast膮pi艂a w okresach wymienionych w punkcie 1-ai 1-b).
 • UWAGA - Je偶eli dziecko osi膮gn臋艂o 25 lat 偶ycia, b臋d膮c na ostatnim roku studiów w szkole wy偶szej, prawo do renty rodzinnej przed艂u偶a si臋 do zako艅czenia tego roku studiów.
 1. Wnuki, rodze艅stwo i inne dzieci, przyj臋te na wychowanie i utrzymanie przed osi膮gni臋ciem pe艂noletnio艣ci w tym równie偶 w ramach rodziny zast臋pczej, je偶eli spe艂niaj膮 warunki okre艣lone dla dzieci w艂asnych, drugiego ma艂偶onka oraz przysposobionych a tak偶e:
  • zosta艂y przyj臋te na wychowanie i utrzymanie co najmniej na rok przed 艣mierci膮 ubezpieczonego (emeryta lub rencisty), chyba 偶e 艣mier膰 by艂a nast臋pstwem wypadku oraz
  • nie maj膮 prawa do renty po zmar艂ych rodzicach (je偶eli rodzice 偶yj膮 uprawnienia do renty nale偶膮 si臋 im, gdy rodzice nie mog膮 zapewni膰 im utrzymania albo ubezpieczony lub jego ma艂偶onek by艂 ich opiekunem ustanowionym przez s膮d).
 2. Wdowa, je偶eli:
  • w chwili 艣mierci m臋偶a osi膮gn臋艂a wiek 50 lat lub by艂a niezdolna do pracy albo
  • wychowuje co najmniej jedno z dzieci, wnuków lub rodze艅stwa uprawnione do renty rodzinnej po zmar艂ym m臋偶u, które nie osi膮gn臋艂o 16 lat, a je偶eli kszta艂ci si臋 w szkole - 18 lat 偶ycia, lub je偶eli sprawuje piecz臋 nad dzieckiem ca艂kowicie niezdolnym do pracy oraz do samodzielnej egzystencji lub ca艂kowicie niezdolnym do pracy, uprawnionym do renty rodzinnej.

Prawo do renty rodzinnej nabywa równie偶 wdowa, która osi膮gn臋艂a wiek 50 lat lub sta艂a si臋 niezdolna do pracy po 艣mierci m臋偶a, nie pó藕niej jednak ni偶 w ci膮gu 5 lat od jego 艣mierci lub od zaprzestania wychowywania osób wymienionych w punkcie 3-B. Ma艂偶onka rozwiedziona lub wdowa, która do dnia 艣mierci m臋偶a nie pozostawa艂a z nim we wspólno艣ci ma艂偶e艅skiej, ma prawo do renty rodzinnej, je偶eli oprócz spe艂nienia warunków okre艣lonych w punkcie 3-A lub 3-B mia艂a w dniu 艣mierci m臋偶a prawo do alimentów z jego strony ustalone wyrokiem lub ugod膮 s膮dow膮.

Wdowa niespe艂niaj膮ca warunków do renty rodzinnej okre艣lonych w punkcie 3-A i 3-B i niemaj膮ca niezb臋dnych 藕róde艂 utrzymania ma prawo do okresowej renty rodzinnej: przez jeden rok  od chwili 艣mierci m臋偶a a tak偶e w okresie uczestniczenia w zorganizowanym szkoleniu maj膮cym na celu uzyskanie kwalifikacji do wykonywania pracy zarobkowej, nie d艂u偶ej jednak ni偶 przez 2 lata od chwili 艣mierci m臋偶a.

UWAGA - Przepisy te maj膮 adekwatne zastosowanie do wdowca.

 1. Rodzice, je偶eli spe艂niaj膮 odpowiednio warunki okre艣lone dla wdowy i wdowca a ubezpieczony (emeryt lub rencista) bezpo艣rednio przed 艣mierci膮 przyczynia艂 si臋 do ich utrzymania.

Renta rodzinna wynosi:

85 % 艣wiadczenia, które przys艂ugiwa艂oby zmar艂emu - dla jednej osoby uprawnionej;

90 % 艣wiadczenia, które przys艂ugiwa艂oby zmar艂emu - dla dwóch osób uprawnionych;

95 % 艣wiadczenia, które przys艂ugiwa艂oby zmar艂emu - dla trzech lub wi臋cej osób uprawnionych.

UWAGA - Za kwot臋 艣wiadczenia, które przys艂ugiwa艂oby zmar艂emu, uwa偶a si臋 kwot臋 emerytury, lub renty z tytu艂u ca艂kowitej niezdolno艣ci do pracy. Wszystkim uprawnionym cz艂onkom rodziny przys艂uguje jedna 艂膮czna renta rodzinna i jest ona dzielona na równe cz臋艣ci mi臋dzy uprawnionych.

 

Prawo

Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpiecze艅 Spo艂ecznych
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19981621118

 

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarno艣膰" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Je偶eli nie zmienisz domy艣lnych ustawie艅 swojej przegl膮darki b臋d膮 one zapisywane w pami臋ci urz膮dzenia. Wi臋cej informacji.