Menu

Indywidualne Konto Emerytalne (IKE) - jest to konto, które daje mo偶liwo艣膰 (poniewa偶 jego za艂o偶enie nie jest obowi膮zkowe) gromadzenia dodatkowych oszcz臋dno艣ci na emerytur臋. Osoby gromadz膮ce oszcz臋dno艣ci na tym koncie s膮 zwolnione z podatku od dochodów kapita艂owych (tzw. podatek belki). Wp艂at na IKE mog膮 dokonywa膰 osoby fizyczne, które uko艅czy艂y 16 lat. Ma艂oletni ma prawo do dokonywania wp艂at na IKE tylko w przypadku osi膮gania dochodów z pracy wykonywanej na podstawie umowy o prac臋.

Osoba, która chce za艂o偶y膰 IKE musi zawrze膰 pisemn膮 umow臋 (tzw. „umowa o prowadzenie IKE”):

 • z funduszem inwestycyjnym albo
 • z podmiotem prowadz膮cym dzia艂alno艣膰 maklersk膮 o 艣wiadczenie us艂ug polegaj膮cych na wykonywaniu zlece艅 nabycia lub zbycia instrumentów finansowych i prowadzenie rachunku papierów warto艣ciowych oraz rachunku pieni臋偶nego, albo
 • z zak艂adem ubezpiecze艅 - ubezpieczenia na 偶ycie z ubezpieczeniowym funduszem kapita艂owym, albo
 • z bankiem o prowadzenie rachunku bankowego.

Oszcz臋dzaj膮cy mo偶e gromadzi膰 艣rodki na tylko na jednym IKE (ma jednak pe艂ne prawo do zmiany sposobu gromadzenia oszcz臋dno艣ci emerytalnych i do zmiany instytucji finansowej prowadz膮cej IKE). Gromadz膮c swoje oszcz臋dno艣ci na IKE w funduszach inwestycyjnych i zak艂adach ubezpiecze艅 mo偶na swobodnie inwestowa膰 w ró偶ne typy funduszy oferowanych przez te instytucje finansowe. 

Wp艂aty dokonywane na IKE w roku kalendarzowym nie mog膮 przekroczy膰 kwoty odpowiadaj膮cej trzykrotno艣ci przeci臋tnego prognozowanego wynagrodzenia miesi臋cznego w gospodarce narodowej na dany rok (dotyczy to równie偶 ma艂oletniego). Je偶eli kwota ta zostanie przekroczona musi zosta膰 zwrócona oszcz臋dzaj膮cemu b膮d藕 zapisana na normalnym koncie, nieobj臋tym zwolnieniem podatkowym.

Wyp艂ata 艣rodków zgromadzonych na IKE nast臋puje wy艂膮cznie:

 • na wniosek oszcz臋dzaj膮cego po osi膮gni臋ciu przez niego wieku 60 lat lub nabyciu uprawnie艅 emerytalnych i uko艅czeniu 55 roku 偶ycia oraz spe艂nieniu warunku:
  • dokonywania wp艂at na IKE co najmniej w 5 dowolnych latach kalendarzowych (w 3 latach dla osób urodzonych do 31 grudnia 1945 i w 4 latach dla osób urodzonych mi臋dzy 1 stycznia 1946 r. a 31 grudnia 1948 r.) albo
  • dokonania ponad po艂owy warto艣ci wp艂at nie pó藕niej ni偶 na 5 lat przed dniem z艂o偶enia przez oszcz臋dzaj膮cego wniosku o dokonanie wyp艂aty (na 3 lata dla osób urodzonych do 31 grudnia 1945 i na 4 lata dla osób urodzonych mi臋dzy 1 stycznia 1946 r. a 31 grudnia 1948);
 • w przypadku 艣mierci oszcz臋dzaj膮cego - na wniosek osoby uprawnionej.

Wyp艂ata mo偶e by膰, w zale偶no艣ci od wniosku oszcz臋dzaj膮cego albo osoby uprawnionej, dokonywana jednorazowo albo w ratach. 

Oszcz臋dzaj膮cy, który dokona艂 wyp艂aty jednorazowej albo wyp艂aty pierwszej raty, nie mo偶e ponownie za艂o偶y膰 IKE, nie mo偶e równie偶 dokonywa膰 wp艂at na IKE, z którego dokona艂 wyp艂aty pierwszej raty.

W przypadku, gdy mamy do czynienia z tzw. „wyp艂at膮 transferow膮”, (czyli przeniesieniem 艣rodków zgromadzonych przez oszcz臋dzaj膮cego na IKE do innej instytucji finansowej lub przeniesienie 艣rodków zgromadzonych na IKE przez osob臋 zmar艂膮 na IKE osoby uprawnionej lub do programu emerytalnego), przedmiotem wyp艂aty transferowej mo偶e by膰 wy艂膮cznie ca艂o艣膰 艣rodków zgromadzonych na IKE, z wy艂膮czeniem przypadku, gdy:

 • oszcz臋dzaj膮cy dokonuje wyp艂aty transferowej pomi臋dzy funduszami inwestycyjnymi zarz膮dzanymi przez to samo towarzystwo, lub 
 • nast膮pi otwarcie likwidacji instytucji finansowej, lub 
 • og艂oszona zostanie upad艂o艣ci albo prawomocne oddalenie wniosku o og艂oszenie upad艂o艣ci lub umorzenie post臋powania upad艂o艣ciowego instytucji finansowej, je偶eli jej maj膮tek nie wystarcza na zaspokojenie kosztów post臋powania.

 

Wyp艂ata, wyp艂ata transferowa, cz臋艣ciowy zwrot oraz zwrot 艣rodków zgromadzonych na IKE s膮 dokonywane w formie pieni臋偶nej. Wyj膮tek stanowi膮 zgromadzone na IKE papiery warto艣ciowe:

 • w przypadku wyp艂aty transferowej z jednego podmiotu prowadz膮cego dzia艂alno艣膰 maklersk膮 do innego podmiotu prowadz膮cego tak膮 dzia艂alno艣膰;
 • obci膮偶one zastawem, w przypadku ich przeniesienia na wierzyciela uprawnionego do zaspokojenia w drodze przeniesienia w艂asno艣ci rzeczy b臋d膮cych przedmiotem zastawu;
 • które przesta艂y by膰 przedmiotem notowa艅 na rynku regulowanym lub notowania ich s膮 zawieszone od co najmniej 30 dni.

Oszcz臋dzaj膮cy mo偶e wcze艣niej wycofa膰 w ca艂o艣ci lub cz臋艣ci zgromadzone oszcz臋dno艣ci, jednak wi膮偶e si臋 to z konieczno艣ci膮 zap艂acenia przez niego podatku od dochodów kapita艂owych. 

 

Prawo

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20041161205

 

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarno艣膰" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Je偶eli nie zmienisz domy艣lnych ustawie艅 swojej przegl膮darki b臋d膮 one zapisywane w pami臋ci urz膮dzenia. Wi臋cej informacji.