Menu

6. TransFair

Mi臋dzynarodowy projekt pt.: „Droga do przejrzystego i sprawiedliwego wynagradzania oraz poprawy warunków pracy w sektorze transportowym: TransFair” nr VS/2019/0401


Uczciwe wynagrodzenie w mi臋dzynarodowym transporcie drogowym i jego egzekwowanie jest jednym z g艂ównych priorytetów europejskich debat na temat równych praw dla pracowników w ruchu w Europie. Z jednej strony nieuczciwe praktyki firm, w tym sztuczne rozwi膮zania, w mi臋dzynarodowym transporcie drogowym, 艂ami膮ce przepisy dotycz膮ce delegowania, prawa pracownicze, prawa socjalne, a nawet prawa cz艂owieka, zagra偶aj膮 uczciwej konkurencji, a w szczególno艣ci godno艣ci pracowników. Z drugiej strony firmy musz膮 radzi膰 sobie ze z艂o偶onymi przepisami dotycz膮cymi m.in. dost臋pu do rynku, warunków pracy kierowców i wynagrodzenia transgranicznego. Ponadto w艂a艣ciwe inspektoraty musz膮 zapewni膰 egzekwowanie szeregu przepisów zainteresowanym stronom.

Jednym z kluczowych wyzwa艅 w europejskim transporcie drogowym jest zintegrowanie wszechstronnych przepisów obowi膮zuj膮cych na szczeblu UE w celu harmonizacji europejskiego rynku przewozów drogowych z regulacjami dotycz膮cymi pracy i spraw spo艂ecznych na szczeblu krajowym. Pakiet mobilno艣ci zmieniaj膮cy zasady delegowania, zasady kabota偶u i zasady zak艂adania przedsi臋biorstw, jak równie偶 rozszerzenie istniej膮cych przepisów na lekkie samochody dostawcze by艂 pierwszym wa偶nym krokiem w kierunku znalezienia odpowiedniego dla sektora rozwi膮zania dla uporczywych trudno艣ci w ochronie standardów pracy w europejskim transporcie drogowym. Innym wa偶nym punktem odniesienia jest zdefiniowanie zada艅 Europejskiego Urz臋du Pracy, którego zadaniem powinno by膰 koncentrowanie si臋 na egzekwowaniu prawa w europejskich przewozach drogowych.

Projekt przyjmuje podej艣cie sektorowe, koncentruj膮c si臋 na badaniach, wspó艂pracy interesariuszy i poprawie informacji w sektorze transportu drogowego. Przyczyni si臋 równie偶 do trwaj膮cego procesu legislacyjnego wdra偶ania pakietu mobilno艣ci, a tak偶e debat na temat utworzenia Europejskiego Urz臋du Pracy i zakresu jego zada艅 w sektorze transportu.

Projekt ma na celu:
- Lepsze zrozumienie struktur biznesowych i praktyk zatrudnienia w europejskim transporcie drogowym.
- Lepsze zrozumienie skomplikowanych regulacji spo艂ecznych i sektorowych.
- Upowszechnienie informacji o obowi膮zuj膮cych przepisach, o pracownikach transportu - ich prawach, a tak偶e obowi膮zkach firm transportowych.
- Wymian臋 dobrych praktyk i nawi膮zanie wspó艂pracy mi臋dzy inspektoratami pracy i w艂a艣ciwymi organami kontrolnymi w celu ochrony i egzekwowania standardów pracy
- Promowanie wspólnych dzia艂a艅 zwi膮zków zawodowych w celu informowania i wspierania mi臋dzynarodowych kierowców o ich prawach i uprawnieniach.

Projekt przewiduje trzy dzia艂ania:
- Ilo艣ciow膮 ocen臋 praktyk firm w mi臋dzynarodowym transporcie drogowym (baza danych ORBIS) oraz ocena jako艣ciowa, zorientowana na problemy dotycz膮ce praktyk firm i zatrudniania w sektorze transportu w sze艣ciu krajach: Polsce, Niemczech, S艂owenii, Austrii, Czechach i Belgi.   

- Wspólne dzia艂ania zwi膮zków zawodowych, które rozpoczn膮 i zintensyfikuj膮 wspó艂prac臋 i wymian臋 praktyk mi臋dzy zwi膮zkami i/lub organizacjami wspieraj膮cymi w krajach partnerskich.

- Wymian臋 istniej膮cych wyzwa艅 i  dobrych praktyk inspektoratów pracy oraz w艂adz na szczeblu krajowym i ponadnarodowym, w tym systematyczn膮 i aktualn膮 dyskusj臋 na temat odpowiednich regulacji socjalnych i sektorowych w europejskim transporcie drogowym.

Metodologia:

Badania, dzia艂ania i wymiana informacji b臋d膮 oparte na dog艂臋bnej wspó艂pracy zainteresowanych stron z dwóch krajów, tj. W Polsce i Niemczech, w Austrii i S艂owenii, w Belgii i Republice Czeskiej, w celu:
- generowania informacji, wiedzy o firmach i praktykach zatrudnienia specyficznych dla mi臋dzynarodowego transportu drogowego oraz o potencjalnie nieuczciwej konkurencji i podwa偶ania standardów pracy w kontek艣cie ponadnarodowym.

- zintensyfikowania wspó艂pracy w zakresie ochrony standardów pracy dla mi臋dzynarodowych kierowców, uruchomienie i wzmocnienie wzajemnej pomocy w rozwi膮zywaniu konkretnych przypadków narusze艅.

Ta „tandemowa” wspó艂praca b臋dzie wdra偶ana w ró偶nych pakietach roboczych i ma charakter pilota偶owy dla przysz艂ej wspó艂pracy z innymi krajami. Koncentracja na praktykach biznesowych, przepisach dotycz膮cych zatrudnienia, kompetencjach inspektoratu w „tylko” dwóch krajach u艂atwia bardziej ukierunkowane znajdowanie i ustalanie rozwi膮za艅 przeciwdzia艂aj膮cych naruszaniu prawa.

Spotkania ponadnarodowe, konferencja ko艅cowa i publikacje projektowe zapewni膮 wymian臋 i rozpowszechnianie informacji i praktyk w艣ród konsorcjum, a nast臋pnie szerszej publiczno艣ci.

Okres realizacji projektu: 1.01.2020 – 31.12.2021

Projekt finansowany z linii bud偶etowej Komisji Europejskiej, w partnerstwie z 14 organizacjami zwi膮zkowymi, naukowymi i badawczymi z 6 krajów UE.

Wydarzenia:

(21.10.2020) ERZ - komunikacja i negocjacje

(01.10.2020) Warsztaty mi臋dzynarodowe

(20-21.02.2020) Spotkanie otwieraj膮ce projekt w Wiedniu

 

Opinia_Rzecznika_Generalnego

Ulotka dla kierowców _ wersja polska

Ulotka dla kierowców _ wersja niemiecka

Ulotka dla kierowców _ wersja ukrai艅ska

Ulotka dla kierowców _ wersja rosyjska

 

Kontakt:

Karol Nosal - Koordynator projektu, e-mail: k.nosal@solidarnosc.org.pl,
Numer Projektu: VS/2019/0401
Oryginalny tytu艂 projektu: “The Road to Transparent and Fair Remuneration and Working Conditions in the Transport Sector (TransFair)”
Projekt jest realizowany przez Komisj臋 Krajow膮 NSZZ "Solidarno艣膰" w ramach unijnego programu na rzecz zatrudnienia i innowacji spo艂ecznych nr VP/2019/008 „Delegowanie pracowników: zacie艣nienie wspó艂pracy administracyjnej i dost臋p do informacji”.

 

                                                     


 

Powr贸t na g贸r臋

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarno艣膰" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Je偶eli nie zmienisz domy艣lnych ustawie艅 swojej przegl膮darki b臋d膮 one zapisywane w pami臋ci urz膮dzenia. Wi臋cej informacji.