Menu

3. Pracownicy delegowani

Mi臋dzynarodowy projekt pt.:Promocja wspó艂pracy mi臋dzynarodowej mi臋dzy zainteresowanymi stronami oraz rozpowszechnianie najlepszych praktyk w celu wzmocnienia egzekwowania prawodawstwa europejskiego w zakresie problematyki pracowników delegowanych”.

 

Obowi膮zuj膮ce prawodawstwo UE dotycz膮ce pracowników delegowanych, tj. dyrektywa 96/71/WE i jej udoskonalona wersja 2014/67/UE, wci膮偶 nie zapewniaj膮 pe艂nego i prawid艂owego wykorzystania mechanizmu delegowania pracowników. Zapisy dyrektyw w sprawie egzekwowania nie przewiduj膮 takich mo偶liwo艣ci i sposobów, aby zwi膮zki zawodowe dzia艂a艂y jako silny partner spo艂eczny, zapewniaj膮c reprezentacj臋 pracowników w kwestiach dotycz膮cych pracowników delegowanych.

Niska 艣wiadomo艣膰 dotycz膮ca kwestii delegowania - zarówno u pracowników, jak i w przedsi臋biorstwach deleguj膮cych - po艂膮czona z brakiem wiedzy np. o zabezpieczeniach spo艂ecznych, które mog膮 otrzyma膰 pracownicy w kraju przyjmuj膮cym, o porozumieniach zbiorowych obowi膮zuj膮cych w firmach przyjmuj膮cych itp. to jedne z najwi臋kszych problemów.

Od marca bie偶膮cego roku Komisja Krajowa NSZZ „Solidarno艣膰” wspó艂realizuje projekt we wspó艂pracy z dwunastoma organizacjami partnerskimi z Litwy, 艁otwy, Estonii i Polski.

G艂ównym celem projektu jest zwi臋kszenie dost臋pno艣ci i przejrzysto艣ci informacji, poprzez po艂膮czenie si艂y w艂a艣ciwych w艂adz publicznych i partnerów spo艂ecznych z 4 pa艅stw cz艂onkowskich, w celu poprawy wdra偶ania i stosowania dyrektywy 96/71 /UE i  dyrektywy w sprawie jej egzekwowania  nr 2014 /67/UE dotycz膮cych delegowania pracowników w ramach transgranicznego 艣wiadczenia us艂ug.

W trakcie realizacji projektu planuje si臋 osi膮gni臋cie:

1. Wzrostu wiedzy i zaanga偶owania partnerów spo艂ecznych: pracodawców i pracowników reprezentuj膮cych organizacje i Pa艅stwowe Inspekcje Pracy z Litwy, 艁otwy, Estonii i Polski poprzez promowanie wspólnych dzia艂a艅 komunikacyjnych oraz wspó艂prac臋 zainteresowanych stron z sektora prywatnego i publicznego dzia艂aj膮cych w oparciu o delegowanie pracowników, a tak偶e wymiana informacji i najlepszych praktyk, dostarczanie do organów odpowiedzialnych na poziomie krajowym i unijnym sprawdzonych zalece艅 dotycz膮cych skutecznego wdro偶enia dyrektywy w sprawie delegowania;

2. Wzmocnienie i rozwini臋cie mi臋dzynarodowej sieci partnerskiej w sprawie poprawy informacji na temat dyrektywy dotycz膮cej delegowania pracowników.

Zaprojektowane dzia艂ania w ramach partnerstwa wpisuj膮 si臋 w dalszy rozwój zaproponowanego modelu wspó艂pracy, w którym partnerzy spo艂eczni i organy odpowiedzialne dzia艂aj膮 wspólnie w obszarze problemowym dotycz膮cym delegowania pracowników.

[VIDEO] Pa艅stwowa Inspekcja Pracy oraz partnerzy i eksperci o delegowaniu pracowników

Informacja o seminariach informacyjnych zrealizowanych w ramach projektu

Informacja o konsultacjach przeprowadzonych w ramach projektu

Raport ko艅cowy dotyczacy konsultacji pracownikow delegowanych


Wydarzenia:

 

(7.02.2018 ) Pytania do Marianne Thyssen odpowiedzialnej w Komisji Europejskiej za sprawy zatrudnienia

(23.10.2017) O delegowaniu, podró偶y s艂u偶bowej i transporcie mi臋dzynarodowym w Sali BHP

(20.10.2017) Zwi膮zkowa grupa wyszehradzka za rewizj膮 dyrektywy o pracownikach delegowanych

(18.09.2017) W Tygodniku Solidarno艣膰 o pracownikach delegowanych

(23.08.2017) Odpowied藕 Komisji Europejskiej w sprawie pakietu mobilno艣ci - transport

(6.06.2017) Komisja Europejska potwierdza delegowanie w transporcie

(31.05.2017) Konferencja prasowa w-ce Prezydenta Komisji Europejskiej Maroš Šef膷ovi膷 oraz cz艂onków Komisji Europejskiej Marianne Thyssen Violeta Bulc dotycz膮ca pakietu mobilno艣ci

(27.04.2017) Delegowanie i uczciwe regulacje w transporcie

(26.04.2017) O pracownikach delegowanych w Tallinnie

(03.03.2017) Informacja po polsku i pisemny dokument dla delegowanego pracownika

(22.02.2017) IV European Labour Mobility Congress 7-8.11.2016 Kraków. Dyskusja z udzia艂em ekspertów: dr E. Podgórska-Rakiel, dr Bernaciak; S. Schwarz, R. Lisicki

(09.12.2016) Inicjatywa Mobilno艣ci Pracy o seminarium po艣wi臋conym pracownikom delegowanym

(06.12.2016) Kongres Mobilno艣ci Pracy w Krakowie

(05.12.2016) Chcemy uczciwych firm, dialogu i jasnych rozwi膮za艅 w zakresie delegowania pracowników

(28.11.2016) O pracownikach delegowanych w Rydze – II Mi臋dzynarodowa Konferencja

(14.11.2016) Z europarlamentarzystami o pracownikach delegowanych

(03.11.2016) Ogólnopolski informatyczny rejestr druków A1 – narz臋dzie u艂atwiaj膮ce prac臋 organowi rentowemu. Rozmowa z dr Markiem Benio

(14.10.2016) Stanowisko MRPiPS w sprawie podstawy sk艂adek za pracowników oddelegowanych

(29.09.2016) Wa偶na informacja dla pracowników delegowanych na stronie MRPiPS

(19.09.2016) Spotkanie cz艂onków grupy ekspertów Komisji Europejskiej ds. pracowników delegowanych

(8.09.2016) Spotkanie z Komisarz M. Thyssen – informacja tutaj i tutaj

 

 

 


 

Pismo wr臋czone Komisarz przez uczestników spotkania, 8 wrze艣nia 2016r.

(20.08.2016) „Debata” w TVP Info - rozmowa dotycz膮ca równej p艂acy dla pracowników delegowanych, w tym tak偶e na temat narzucania zagranicznej p艂acy minimalnej dla kierowców ci臋偶arówek.

(15.06.2016) Rz膮dowy projekt ustawy o delegowaniu pracowników w ramach 艣wiadczenia us艂ug – harmonogram prac, uchwalona ustawa.

(01.06.2016) Obecnie w Polsce trwaj膮 prace nad Ustaw膮 o delegowaniu pracowników w ramach 艣wiadczenia us艂ug. Tutaj projekty i opinie.

(21.05.2016) TVP Info: Debata Trójstronna; temat - wynagrodzenia Polaków pracuj膮cych za granic膮. Go艣ciem programu by艂a m.in. dr Ewa Podgórska-Rakiel, ekspert KK NSZZ "Solidarno艣膰".

(21-22.04.2016) Mi臋dzynarodowa Konferencja w Parlamencie Litewskim, cel – porównanie praktyk i rozpowszechnianie prawodawstwa europejskiego w zakresie problematyki pracowników delegowanych.

 

 

Kontakt:

Karol Nosal - Koordynator projektu, e-mail: k.nosal@solidarnosc.org.pl,

Projekt realizowany w partnerstwie z dwunastoma organizacjami wywodz膮cymi si臋 z Litwy, 艁otwy, Estonii i Polski.

Czas trwania projektu: 01.03.2016 – 31.12.2017

Numer Projektu: NR VS/2016/0024

Oryginalny tytu艂 projektu: “Promotion of transnational cooperation among stakeholders and dissemination of best practices to enhance the enforcement of the European legislation regarding posted workers and posting issues”.

 

                                                                                                             
                                             

 

 

 

                           

Ostatnio zmieniany艣roda, 14 lutego 2018 14:24
Powr贸t na g贸r臋

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarno艣膰" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Je偶eli nie zmienisz domy艣lnych ustawie艅 swojej przegl膮darki b臋d膮 one zapisywane w pami臋ci urz膮dzenia. Wi臋cej informacji.