Menu

Kobieta, rodzina, praca

Równo艣膰 pomi臋dzy kobietami i m臋偶czyznami jest jedn膮 z podstawowych zasad cywilizowanego spo艂ecze艅stwa. Prawo dotycz膮ce jednakowego traktowania da艂o pocz膮tek spójnemu, prawnemu zarysowi, który odegra艂 zasadnicz膮 rol臋 w rozpowszechnianiu wi臋kszego równouprawnienia w Unii Europejskiej od samego pocz膮tku jej istnienia oraz w poszczególnych pa艅stwach cz艂onkowskich. Zaowocowa艂o to znacz膮cym post臋pem w kierunku równouprawnienia p艂ci w ca艂ej Europie. Raporty Komisji Europejskiej dotycz膮ce równouprawnienia pomi臋dzy kobietami, a m臋偶czyznami jasno odnosz膮 si臋 do nast臋puj膮cych zjawisk:

 • wzorce spo艂eczne zmieni艂y si臋 podczas ostatnich dwudziestu lat i wzorzec m臋偶czyzny jako g艂ównego 偶ywiciela rodziny zosta艂 zmieniony na model rodziny, w której zarabia zarówno kobieta jak i m臋偶czyzna;
 • obecnie m艂ode kobiety ucz膮 si臋 d艂u偶ej i wi臋cej czasu po艣wi臋caj膮 przyuczeniu do zawodu, tak jak robi膮 to m艂odzi m臋偶czy藕ni, przewy偶szaj膮 liczebnie m臋偶czyzn w szko艂ach 艣rednich oraz na uczelniach wy偶szych w wi臋kszo艣ci z Pa艅stw Cz艂onkowskich, a tak偶e stanowi膮 wi臋kszo艣膰 w艣ród absolwentów w Unii Europejskiej;
 • wska藕nik zatrudnienia wzrós艂 bardziej w przypadku kobiet ni偶 m臋偶czyzn;
 • istnieje ogólna tendencja do zaw臋偶ania ró偶nic mi臋dzy kobietami, a m臋偶czyznami w zatrudnieniu, edukacji oraz pracy naukowej;
 • udzia艂 kobiet na stanowiskach kierowniczych wzrós艂, poniewa偶 wi臋cej kobiet obejmuje wysokie stanowiska zawodowe i kierownicze;

Wzrost ekonomiczny i ogólny post臋p w spo艂ecze艅stwie umo偶liwia dalszy rozwój w tym kierunku. Jednak偶e, utrzymuj膮 si臋 ci膮gle istotne ró偶nice mi臋dzy sytuacj膮 kobiet i m臋偶czyzn. Ci膮gle kobiety bardziej ni偶 m臋偶czy藕ni nara偶one s膮 na bezrobocie oraz d艂ugotrwa艂e bezrobocie na rynku pracy. Po艣ród dowodów na istnienie przeszkód zwi膮zanych z równo艣ci膮 p艂ci, raport Komisji Europejskiej na temat równo艣ci pomi臋dzy kobietami, a m臋偶czyznami podkre艣la nast臋puj膮ce elementy:

 1. Ci膮g艂e trudno艣ci dotycz膮ce pogodzenia obowi膮zków rodzinnych z prac膮 w pe艂nym wymiarze:
  • wska藕nik zatrudnienia kobiet z ma艂ymi dzie膰mi, jest 艣rednio ni偶szy o 12,7 proc. w porównaniu do kobiet, które nie maj膮 dzieci. Wska藕nik zatrudnienia m臋偶czyzn posiadaj膮cych dzieci jest o 9,5 proc. wy偶szy ni偶 wska藕nik zatrudnienia m臋偶czyzn, którzy nie maj膮 dzieci;
  • kobiety w dalszym ci膮gu wykonuj膮 wi臋kszo艣膰 pracy w domu i rodzinie, ich praca nie ma charakteru ci膮g艂ego, co ma negatywny wp艂yw na 艣cie偶k臋 ich kariery, zarobków oraz emerytury, kobiety dominuj膮 tak偶e w pracy o niepe艂nym wymiarze godzin;
 2. Segregacja pod wzgl臋dem sektorów oraz zajmowanych stanowisk nadal istnieje na rynku pracy, gdzie wyra藕nie zaznacza si臋 przewaga kobiet zajmuj膮cych nisko p艂atne stanowiska, z wymaganymi niskimi kwalifikacjami lub w nisko wynagradzanych sektorach, podczas gdy nieproporcjonalnie wi臋cej m臋偶czyzn wykonuje zawody techników, in偶ynierów, finansistów oraz zajmuje stanowiska dyrektorów b膮d藕 kierowników;
 3. 艢rednia ró偶nica wynagrodze艅 w Unii Europejskiej ró偶nica wci膮偶 wynosi ok. 17 proc., a jedynie niektóre z pa艅stw przedsi臋wzi臋艂y kroki maj膮ce na celu przeanalizowanie przyczyn i zredukowanie tej ró偶nicy.

Pomimo dokonuj膮cego si臋 post臋pu, potencja艂 kobiet jest wci膮偶 nie wykorzystany i nie wystarczaj膮co doceniany. Dalsza poprawa sytuacji kobiet na rynku pracy le偶y w interesie nie tylko indywidualnych kobiet i m臋偶czyzn, ale te偶 gospodarki oraz spo艂ecze艅stwa jako ca艂o艣ci. Ustawodawstwo przeciwko dyskryminacja istnieje, lecz ustawodawstwo samo w sobie nie wprowadzi równo艣ci p艂ci. Konieczna jest wspó艂praca pomi臋dzy wszystkimi zainteresowanymi stronami w celu umo偶liwienia kobietom i m臋偶czyznom lepszego godzenia 偶ycia zawodowego i prywatnego.

Powr贸t na g贸r臋

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarno艣膰" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Je偶eli nie zmienisz domy艣lnych ustawie艅 swojej przegl膮darki b臋d膮 one zapisywane w pami臋ci urz膮dzenia. Wi臋cej informacji.