Menu

Wybory 2014-2018

Wybory 2014-2018

 

Wybory w Związku dobiegły końca. Poniżej rozmowy z nowo wybranymi przewodniczącymi struktur regionalnych i branżowych o planach na nową kadencję 2014- 2018. Wszystkim rozmówcom serdecznie gratulujemy wygranych wyborów i dziękujemy za rozmowę.

 

„Musimy być skuteczni i uczyć się na błędach”

Józef Mozolewski, przewodniczący Zarządu Regionu Podlaskiego 

To już moja siódma kadencja na stanowisku przewodniczącego. Przez cały ten czas problemy ludzi pracy się nie zmieniły, można nawet powiedzieć, że są takie same. To my musimy być skuteczni w naszych działaniach i wyciągać wnioski z poprzednich lat. W tej kadencji nadal będziemy kładli nacisk na obronę praw pracowniczych i kształtowanie wspólnego dialogu pracowników z pracodawcami. Jak często powtarzam, pracownicy i pracodawcy jadąc na tym samym wózku, powinni być ciągnięci przez konie w jedną stronę, a nie w różne. W tej kadencji jako Region stawiamy na rozwój związku. Będziemy nadal organizować pracowników i przeprowadzać szkolenia wśród członków związku. Chcemy też rozwijać umiejętność pozyskiwania środków z projektów unijnych.

 

Chcemy być coraz bardziej profesjonalną firmąWaldemar Bartosz, przewodniczący ZR Świętokrzyskiego

Wynik głosowania przyjmuję, jako szczególne zobowiązanie. Mam świadomość, że takie poparcie rodzi we mnie poczucie powinności. To tak jakby ci wszyscy delegaci powiedzieli - nie zawiedź nas! To poczucie będzie z pewnością towarzyszyć przez całą czteroletnią kadencję. Jednocześnie mam świadomość, że nie jestem osamotniony. Delegaci wybrali 30 osobowy Zarząd Regionu, 9-osobową Komisję Rewizyjną i 8 delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów. To jest wartościowa drużyna i łatwiej z nią będzie rozwiązywać problemy pracownicze naszego regionu. A odpowiedź na te problemy stanowi program zarysowany na wspomnianym Walnym Zebraniu Delegatów naszego Regionu. Jest on zawarty zarówno w przyjętej Uchwale Programowej jak i w Stanowiskach. Zachęcam do zapoznania się z nimi, są publikowane na stronie internetowej Regionu (www.solidarnosc.home.pl). Związek nasz skupi się przede wszystkim na rozbudowaniu i wzmocnieniu naszej oferty względem pracowników. Chcemy być coraz bardziej profesjonalną firmą usługową dla naszych członków. Dlatego też planujemy przygotować merytorycznie: prawnie i ekonomicznie wszystkie zakładowe organizacje związkowe do dobrego funkcjonowania w zakładach pracy. Tam przecież występują problemy pracownicze. Ponadto chcemy utworzyć Akademię Bezpiecznej Pracy, w ramach, której związkowcy i zakładowi społeczni inspektorzy pracy będą doskonalić swoje umiejętności i zdobywać konkretną wiedzę. W ramach pomocy dla osób wykluczonych, bezrobotnych i niepełnosprawnych planujemy stworzenie spółdzielni socjalnych, aby osoby te znalazły zatrudnienie. Również kontynuować będziemy pomoc charytatywną w ramach związkowej Fundacji dla Dobra Wspólnego. To są tylko przykłady planowanych działań. Mam też świadomość, że czeka nas zwykła, codzienna walka o zachowanie miejsc pracy. Przykładem takiej działalności jest próba uratowania Kieleckich Kopalni Surowców Mineralnych. W wielu przypadkach, a KKSM jest tego objawem, skuteczność naszych działań zależy od polityki państwa. Wracając do Uchwały programowej, to mówimy tam o dwóch obszarach: o aktywizacji obywateli w sprawy publiczne i o wzmocnieniu naszej centrali związkowej poprzez stworzenie think tanków skupiających specjalistów, naukowców wokół problemów pracowniczych. W pierwszym przypadku zwracamy uwagę na zbliżające się wybory samorządowe i konieczność zaangażowania się w nie związkowców. Dzisiaj przecież samorządy są bezpośrednio bądź pośrednio największym pracodawcą. Przecież samorząd jest organem prowadzącym zarówno szkolnictwa jak i służby zdrowia. Problemy tych sektorów nie mogą być obojętne dla związku zawodowego. W sprawie drugiej, merytorycznej chodzi o to, żeby skupić wokół „Solidarności” środowisko intelektualne rozumiejące problemy i potrzeby świata pracy. Dziś są tacy ludzie, ale funkcjonują w rozproszeniu, przez co ich głos i siła oddziaływania są osłabione. Będziemy się starać, aby to polepszyć właśnie poprzez formułę think tanku.

 

 

"Jesteśmy potrzebni"Wojciech Grzeszek, przewodniczący ZR Małopolska

Uważam, że ostatnia kadencja minęła zdecydowanie szybciej, niż wcześniejsze. Od 7 lat koalicja rządząca, realizująca otwarcie swój program liberalny i antypracowniczy, dostarczała nam bowiem wielu powodów do działań i interwencji. Był to czas bardzo trudny dla związku. Podejmowaliśmy wiele akcji protestacyjnych m.in. w obronie wieku emerytalnego, w sprawie referendum dotyczącego utrzymania wieku emerytalnego, w sprawie płacy minimalnej, itd. Wszystkie te akcje cieszyły się dużym poparciem społecznym i realnym zaangażowaniem naszych członków. Niestety rząd Donalda Tuska pokazał, że nawet 2,5 mln podpisów pod wnioskiem o przeprowadzenie referendum w sprawie reformy emerytalnej nie stanowiło dla niego argumentu i ani razu nie uwzględnił postulatów społecznych.
Problemem jaki zauważamy, to spadek liczby członków związku. To bardzo szerokie i wieloaspektowe zagadnienie. Zacznę o ustawowego – jeżeli jest tak, że związki zawodowe, funkcjonujące w firmie „załatwiają” wszystko dla pracowników, także dla tych, którzy nie należą do nich, to część pracowników uważa, że nie ma sensu zapisywać się, bo ktoś inny i tak myśli o ich problemach. W wielu firmach zakładanie związków utrudniają pracodawcy. Często, gdy ludzie tworzą organizację, to pracodawcy robią wszystko, by grupę założycielską przestraszyć i rozbić lub poprzez ofertę awansu doprowadzić do osłabienia rodzącego się związku. Musimy przeciwdziałać tym patologiom. Nadzieją jest jednak zainteresowanie młodych ludzi związkami. To rola dla nas wszystkich, byśmy z młodymi nawiązywali kontakt. Przyszłość, która nas czeka jest niewiadoma, boproblemy pozostają stare, a trzeba szukać nowych rozwiązań.
Na pewno będziemy zwracać uwagę na problemy służby zdrowia i oświaty. Ważne są również kwestie ochrony przemysłu, który się zwija. Związek nadal musi się skupiać na ochronie miejsc pracy, bo w ostatnim ćwierćwieczu zniknęło ich ok. 3 mln. Nie ma póki co nadziei, że powstaną w Polsce duże zakłady pracy. Trzeba więc ratować istniejące miejsca pracy. Trzeba znaleźć sposób, by najzdolniejsi nie wyjeżdżali z Polski.
Na pewno istotny jest rozwój związku, poprzez rozbudowę komisji, które już istnieją. Jest sporo dużych instytucji, czy urzędów, gdzie związki mogą się rozwijać. Przykłady wielu firm pokazują, że dobra praca przewodniczącego związku i jego docieranie do nowych członków może pozytywne przynieść efekty. Większą wagę musimy przyłożyć do rozbudowy tego, co już istnieje. Trzeba oczywiście również zakładać nowe organizacje i zastanowić się, jak przekonać ludzi, by zapisywali się także wówczas, gdy w firmie jest spokojnie i nie grożą im redukcje zatrudnienia.

 

„Szkolenia, obrona praw pracowniczych i walka z bezrobociem”Wojciech Kępczyński, przewodniczący ZR Płockiego

Za jeden z najważniejszych celów stojących przed nowo wybranymi władzami Regionu Płockiego NSZZ „S” na kadencję 2014-2018 uważam przede wszystkim rozwój związku, a co się z tym wiąże również kontynuacja szkoleń, które prowadziliśmy szczególnie w mijającej kadencji bardzo aktywnie.  W tym miejscu muszę podnieść bardzo dużą wagę, jaką przywiązuję do prowadzenia dialogu społecznego i to między innymi pod takim tytułem kończymy szkolenia finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego „Solidarność Płocka bliżej dialogu społecznego”.
Jednym z priorytetów w mojej ocenie jest dołożenie wszelkich starań do właściwego przygotowania pod względem merytorycznym nowych przewodniczących zakładowych organizacji związkowych i osób pełniących funkcje w Komisjach Zakładowych.
W dalszym ciągu priorytetem w działalności związkowej jest obrona praw pracowniczych, a także podejmowanie działań zmierzających do przeciwdziałania wzrostu bezrobocia w naszym regionie, wciąż monitorujemy między innymi stan zatrudnienia cudzoziemców szczególnie w powiecie płońskim.
Bardzo dobra współpraca z Państwową Inspekcją Pracy owocuje m.in. poprzez szybką interwencję w newralgicznych sprawach pracowniczych, ponadto podtrzymujemy dyżury przedstawiciela PIP w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca w Regionie Płockim. W Regionie Płockim jest trudna sytuacja związana z bezrobociem, więc nasze działania będą zmierzać do utrzymania miejsc pracy, a także wspierania inicjatyw, które będą stwarzać możliwość tworzenia nowych.
Z działań promocyjnych naszego związku będziemy kontynuować organizację biegów ulicznych, w bieżącym roku odbył się już po raz czternasty. Ponadto 2015 rok to 35 rocznica powstania NSZZ „Solidarność”. Rocznica, która daje również możliwość po latach podziękowania szeregu osobom – bohaterom, którzy w tamtym czasie mieli odwagę stanąć po stronie obrony podstawowych wartości narodowych i religijnych, prawa do wolności i godności każdego człowieka.

 

„Utrzymać tempo wzrostu liczby członków Związku”

 
Jarosław Lange, przewodniczący ZR Wielkopolska
 
Delegaci WZD przyjęli apel w sprawie udziału członków Związku w wyborach samorządowych. Oznacza to dla wszystkich struktur Związku obowiązek udzielenia pomocy kandydatom „Solidarności”.  To ważne wskazanie. Zdecydowana większość delegatów – w tym ludzie młodzi z niewielkim stażem związkowym - opowiedziała się za koniecznością  zaangażowania Związku w życie polityczne. Oznacza to również mandat do tego, aby mówić o startowaniu w wyborach parlamentarnych. Niezwykle ważne w tej kadencji będzie przygotowanie skutecznej kampanii wyborczej skierowanej przeciwko obecnemu rządowi, bo odsunięcie od władzy ekipy, która poczyniła tyle szkód w sprawach społecznych i pracowniczych, powinno stanowić jedno z priorytetowych zadań Związku. W nowej kadencji chcielibyśmy co najmniej utrzymać tempo wzrostu liczby członków Związku. W ciągu ostatnich czterech lat do „Solidarności” wstąpiło ponad 2700 pracowników wielkopolskich zakładów pracy. Będziemy kontynuować dobrą współpracę z pracodawcami.  Obecnie trwają rozmowy regionalnej „S” z Wielkopolskim Związkiem Pracodawców o funkcjonowaniu prawa pracy w mikroprzedsiębiorstwach. Mamy nadzieję, że uda się przenieść poprawne zasady współdziałania pracodawców i związkowców na poziom krajowy. Jednym z filarów wielkopolskiej „Solidarności” jest bardzo dobrze działająca obsługa prawna. Związkowcy mają zapewnioną fachową  obsługę prawną zarówno w sprawach organizacji zakładowych, jak i prywatnych.   Region Wielkopolska planuje w najbliższym czasie wzmocnić jeszcze zaplecze eksperckie o specjalistów z dziedziny ekonomii i negocjacji. 
 
 

"Wiem co jest naszym najważniejszym zadaniem"

 
Tadeusz Majchrowicz przewodniczący ZR Podkarpacie
 
Priorytety są niezmienne. Profesjonalizm działań, rozwój Związku - to wszystko po to, by podnieść skuteczność "Solidarności". Jestem szefem regionu od lat. To moja piąta kadencja. Niezależnie od tego co mówią politycy czy pracodawcy, wiem co jest naszym najważniejszym zadaniem. To obrona interesów pracowniczych, godności ludzi pracy, miejsc pracy. Podkarpacie to biedny region. Nie mamy dużych miast, nie mamy przemysłu. Ale protestujemy przeciw temu co mówią przedsiębiorcy- że u nas wystarczy płacić ludziom minimalne wynagrodzenie i tyle. Rzeczywiście mamy poważny problem z agencjami pracy tymczasowej, ze śmieciowymi umowami o pracę. Na dodatek 2 duże firmy są w upadłości. Tak więc jesteśmy ciągle gotowi do działania, żeby ludzie nie zostali bez pracy. Kolejną ważną dla nas sprawą jest rozwój Związku. W tej kadencji zatrudnimy organizatora związkowego, i stworzymy zespół. Jest u nas sporo niewielkich firm, w których nie ma żadnego związku zawodowego. Chcemy to zmienić. Jako pierwszy region w Polsce wprowadziliśmy infolinię Centrum Pomocy Prawnej. Pod specjalnie uruchomionym numerem czuwają prawnicy, adwokaci i doradcy, którzy w każdej chwili mogą służyć pomocą członkom związku od poniedziałku do piatku od godz.8 do 20. Nie tylko w kwestii prawa pracy, ale również innych spraw takich jak np. prawo rodzinne, spadkowe, postępowanie cywilne, prawo karne itp. Na początek 1000 naszych członków dysponuje kartą uprawniającą do korzystania w usług infolinii. To ważna i dobra inicjatywa, ponieważ w każdej chwili można zadzwonić i dowiedzieć się, jakie są możliwości prawne w momencie np. negocjacji albo innych trudnych rozmów. Planuję umocować przy prezydium ZR przewodniczącego Regionalnej Sekcji Emerytów i Rencistów jako koordynatora warty przy grobie bł. ks. Jerzego Popiełuszki. Pełniliśmy już warty blisko 40 razy, dla naszych członków jest to bardzo ważne wydarzenie. Kolejną ważną sprawą jest komunikacja. Nowoczesne środki komunikacji takie jak facebook, maile, komórki musza nas pomóc w dobrej i skutecznej komunikacji. Każdemu członkowi ZR zostały przypisane konkretne organizacje zakładowe, z którymi będzie utrzymywał kontakt. Ma to ułatwić szybki przepływ informacji między regionem z zakładami pracy. Jestem bardzo dumny z faktu, że udało nam się zrealizować uchwałę  WZD sprzed 4 lat i staliśmy się właścicielem kolejnego budynku - tym razem w Jaśle. Dzięki temu nie tylko region ma wreszcie swoją siedzibę, ale również wszystkie nasze oddziały. Na dodatek MK Oświaty i Wychowania, która dotychczas tułała się z miejsca na miejsce znajdzie u nas też miejsce dla siebie.

 

"Zaniedbania elity rządzącej widać na każdym kroku"


Maria Ochman, przewodnicząca Krajowego Sekretariatu Służby Zdrowia
 
Najważniejsza sprawa jaka przed nami to dalszy ciąg bitwy o utrzymanie szpitali publicznych, protest przeciw prywatyzacji szpitali. Przecież to nie wynik ekonomiczny powinien świadczyć o jakości placówki, tylko sposób leczenia pacjentów. Kolejnym bardzo poważnym problemem w służbie zdrowia jest plaga umów śmieciowych i outsorcing. Wyprowadzanie na zewnątrz coraz większej ilości świadczeń i usług pogarsza ich jakość, jest więc działaniem na szkodę pacjentów. A przecież o ich dobro chodzi nam najbardziej. Będziemy się domagać zwiększenia nakładów na leczenie i uczynienia systemu aby stał się przyjazny dla ludzi chorych. Bardzo zależy nam na pozyskiwaniu nowych członków, niestety w naszej branży poważną przeszkodą przeszkodą są  wszechobecne kontrakty. W służbie zdrowia pracownicy powinni ciągle się szkolić, ponieważ rozwój medycyny sprawia, że łatwo można zostać w tyle. Problemem jest jednak to, że coraz częściej pracownicy muszą sią kształcić na własny kosz t- z niewielkich przecież dochodów. Zaniedbania elity rządzącej widać na każdym kroku. Jednym z najpoważniejszych błędów są zaniedbania w obszarze opieki nad ludźmi starszymi. Społeczeństwo nam się starzeje. A opieka geriatryczna, hospitalizacyjna, warunki w domach opieki społecznej wymagają poprawy, większych nakładów, specjalnego kształcenia personelu. Będziemy się o to wszystko bardzo mocno upominać. Nasz sprzeciw budzą destrukcyjne zmiany w Państwowej Inspekcji Pracy, zależy nam aby przywrócić jej właściwy status i misję. Tak więc wyzwań jest naprawdę wiele.
 
 

"Emeryci są bardzo cenni, bo nie boją się już pracodawców"

 
Dariusz Kucharski przewodniczący Krajowego Sekretariatu Emerytów i Rencistów
 
W tej kadencji chcemy zajmować się sprawami, które są nadal bardzo aktualne dla naszej grupy społecznej. Chodzi nam o walkę z ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Do tego dochodzi nowy element - walka z dyskryminacją ze względu na wiek. To jest nowe zjawisko, ale bardzo się nasilające - urzędy, służba zdrowia, opieka społecza - te istytuacje coraz częściej źle traktują ludzi z powodu ich podeszłego wieku. Jest to niedopuszczalne i tym patologiom zamierzamy sie sprzeciwiać. Kolejna sprawa to nowi członkowie. Mamy ogromny obszar do zagospodarowania. W Polsce żyje ponad 7 mln emerytów. To naprawdę wielka rzesza ludzi. Są bardzo cenni dla "Solidarności", mogą się angażować w przeróżne akcje, bowiem nie boją się już pracodawców. Na dodatek dysponują czasem wolnym. Tak jak i byli działacze Zwiazku, którzy po przejściu na emeryturę jeszcze chetnie by sie angazowali w działalność zwiazkową. Bardzo mi zależy, aby liderzy zwiazkowi w zakładach pracy przestali traktować emerytów jak piąte koło u woza, co to tylko jak jest opłatek albo pielgrzymka to trzeba ich zaprosić. Czas, żeby zaczęli się od nich uczyć, czerpać z ich doświadczenia. Przecież społeczeństwo obywatelskie, do którego dążymy opiera się na integracji młodych i starych. 
 
 

„Potrzebna jest silna i zjednoczona organizacja związkowa” 

 
Zbigniew Bogusławski, przewodniczący ZR Piotrkowskiego
 
Wszyscy doskonale wiemy, że o sile Związku świadczy nie tylko jego liczebność, ale także skuteczność działania a to wszystko w bardzo dużej mierze dzięki szkoleniom. Nasz Region nie należy do dużych, dlatego nie mamy etatowych trenerów, mimo to od 7 lat dzięki pomocy i ścisłej współpracy z Działem Szkoleń komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” organizujemy szkolenia dla członków naszych komisji. Cieszą się one bardzo dużym powodzeniem i uważane są za jedną z najskuteczniejszych form wspierania przez Region 
i Komisję Krajową działalności organizacji zakładowych. Wszyscy zgodnie podkreślają, że dzięki merytorycznemu przygotowaniu członków szkolenia przynoszą konkretne rezultaty m.in. w postaci poprawy skuteczności negocjacji prowadzonych z pracodawcami. Dlatego 
w obecnej kadencji będziemy kontynuować program szkoleń. Jednym z priorytetów naszego Regionu jest również wzmocnienie roli Związku, który musi być częściej doceniany i właściwie widziany. Najważniejszymi zadaniami w obecnej kadencji będzie walka o sprawiedliwe płace, poszanowanie praw pracowniczych i praw związkowych, obronę miejsc pracy. Aby sprostać tym zadaniom i zapewnić godne życie pracownikom i ich rodzinom potrzebna jest silna i zjednoczona organizacja związkowa, toteż i rozwój Związku pozostaje jednym z naszych priorytetów. Wiele uwagi będzie wymagać kwestia poszanowania godności pracownika i braku poszanowania dla jego pracy przez pracodawców


 

„Trudna, ale bardzo ważna kadencja”Jerzy Wielgus, przewodniczący Krajowego Sekretariatu Służb Publicznych 

W kolejnej kadencji zamierzam skupić się na poprawie sytuacji pracowniczej we wszystkich strukturach, które tworzą Sekretariat Służb Publicznych. Chciałbym powalczyć o wynagrodzenia w sferze budżetowej, w której od 6 lat nie było podwyżek. Priorytetem jest również zwiększenie liczby członków zarówno w Sekcjach jak i w Sekretariacie. Kolejnym ważnym postulatem jest powstanie Zespołu do Służb Publicznych. Mam też nadzieje, że uda się zrealizować postulat Komisji Krajowej, aby pracownicy administracji publicznej i samorządowej mogli prowadzić akcje protestacyjne. Kolejna kadencja będzie na pewno trudna, ale też bardzo ważna. Wciąż musimy zmagać się z nieprzychylną postawą wobec Związku zarówno ze strony pracodawców jak i ze strony ekipy rządzącej. Dlatego tak ważne jest zaangażowanie wszystkich członków w nadchodzące wybory.

 

"Bez przemysłu nie będzie "Solidarności"

 
Bogdan Szozda, przewodniczący Krajowego Sekretariatu Metalowców
 
Mamy zamiar kontynuować działania na rzecz rozwoju przemysłu w kraju. W Polsce brak rządowej polityki przemysłowej. Komisja Krajowa powołała w zeszłym zespół ds. Rozwoju Przemysłu, w pracach którego Sekretariat będzie uczestniczył. Trzeba nam odważnego promowania polskiego przemysłu po 20 latach okresu transformacji. Chodzi o wspólne wypracowywanie dokumentów, tak, aby nasz głos był istotny. Bez przemysłu nie będzie "Solidarności". Wszyscy mamy tego świadomość. Jednocześnie chcemy poszukiwać partnerów zewnętrznych tj. pracodawców, którzy mogą być partnerami do zawierania układów zbiorowych pracy w każdej branży. Dzisiaj jest z tym problem, pracodawcy nie są zorganizowani i nie ma z kim negocjować. Bardzo ważnym elementów naszej pracy jest również działalność na arenie międzynarodowej. Większość branż z naszego sekretariatu jest sprywatyzowana, mamy u siebie koncerny zagraniczne, chcemy bronić naszych miejsc pracy, w tym może nam pomóc obecność w Europejskiej i Światowej Federacji Przemysłowej. W poszczególnych komitetach mamy naszych przedstawicieli, jesteśmy więc przygotowani na różne trudne sytuacje.

 

"Dotrzeć do młodych ludzi"

Cecylia Gonet,  przewodnicząca ZR Śląska Opolskiego 
 
Opierając  się na doświadczeniach z poprzedniej  kadencji  będę robić wszystko by docierać do ludzi młodych. Stworzyliśmy już Izbę Pamięci, chcę teraz  nawiązać współpracę  z takimi instytucjami jak np. Młodzieżowe  Rady Miast, bo to przyszłe pokolenie będzie nas  zastępować i  kształtować  nasz  Związek,  Związek,  który musi się  rozwijać i dostosowywać do potrzeb  przyszłego  pokolenia. Wśród członków mamy  grono nowych działaczy. I to przede  wszystkim  dla nich chcę by  Zarząd Regionu był profesjonalnym  zapleczem wsparcia w codziennej  działalności,  gdyż to im  jest  najtrudniej w walce  z nieuczciwymi  pracodawcami. Chcę zainwestować  w tych  młodych członków związku  merytoryczną wiedzą poprzez odpowiednie szkolenia, nie tylko  z zakresu  prawa  pracy, ale  także o charakterze psychologicznym np. z zakresu  mediacji i negocjacji. Po doświadczeniach poprzedniej kadencji  wiem, że w dalszym  ciągu ogromną potrzebą w dzisiejszych  czasach  jest  promocja, rozwój ,pozyskiwanie nowych członków  i kształtowanie  pozytywnego wizerunku i atrakcyjności  Związku,  jest  to jedno z ważniejszych  zadań, których  chce  się podjąć. Zrobię ile w mojej mocy, by każdy  działacz czuł się akceptowany i potrzebny.

 

"Dobry samorząd jest kluczem do rozwiązywania wielu problemów"

Andrzej Kaczmarek przewodniczący ZR Ziemia Sandomierska 
 
W nowej kadencji jednym z priorytetów będzie podjęcie szerszych niż dotychczas działań dla rozwoju Związku w Regionie Ziemia Sandomierska NSZZ „Solidarność”. W naszym regionie od wielu lat narasta zubożenie i rozwarstwienie społeczne, place i dochody rodzin są niskie. Dlatego bardzo ważna będzie dla nas obrona miejsc pracy i przestrzegania opraw pracowniczych, dopilnowanie dobrych warunków pracy. Poważnym wyzwaniem będą dla nas wybory samorządowe w jesieni. Samorząd jest powiem dużym pracodawcą, decydującym o miejscach i warunkach pracy w oświacie, służbie zdrowia, wielu zakładach komunalnych i budżetowych. Dobry samorząd jest dla nas kluczem do rozwiązywania wielu problemów pracowniczych i społecznych. Będziemy wspierać w działalności szczególnie mniejsze organizacje zakładowe, a także nowe, które powstały w minionej kadencji. Ważnym zadaniem jest także wspierania i współpraca z Regionalnymi Sekcjami: Służby Zdrowia, Oświaty i Wychowania, Emerytów i Rencistów.      

 

"Musimy bronić miejsc pracy"


Danuta Czernielewska przewodnicząca ZR Koszalińskie Pobrzeże

Mamy ostatnio sporo nowych organizacji związkowych, tak więc najważniejszą sprawą jest teraz przeszkolić nowych młodych związkowców, tak aby dawali sobie radę w firmach np. podczas negocjacji. Zamierzamy zresztą objąć te nowopowstałe KZ opieką, tak aby nie rzucać ich od razu na głęboką wodę. Cieszy nas, że do "S" przystępują młodzi ludzie, zamierzamy kolejnych zachęcać do działania, do zakładania organizacji zakładowych. Kolejną ważną sprawą jest dla nas przepływ informacji, chcielibyśmy, żeby to wszystko lepiej funkcjonowało, tak, aby jak najszybciej docierały do nas sygnały z organizacji zakladowych kiedy dzieje sie cos istotnego. Mam nadzieję, że w tej kadencji będzie to lepiej funkcjonowało. W ostatniej kadencji udało nam się uchronić ludzi przed zwolnieniami, zakłady pracy przed likwidacją. To jest bardzo ważne zadanie dla "Solidarności". Będziemy ściśle współpracować z władzami samorządowymi, by najskuteczniej jak się da bronić miejsc pracy. Chodzi przecież o naszych członków. Taki problem mamy m.in w Sanepidach. Mamy w regionie 2 oddziały i chcemy zrobić wszystko, żeby ratować miejsca pracy. Mamy dużo pracy - aby tylko zdrowia starczyło.

 

"Wartości, tradycja, szczytne cele i ideały, to potencjał i siła "S"


Bogdan Orłowski przewodniczący ZR Zagłębie Miedziowe

Siła i zdolności nie w pełni wykorzystywane w codziennej pracy , czasami brak szybkich i spektakularnych sukcesów przeszkadzają w osiąganiu celów daleko i blisko wytyczonych. Naładowane akumulatory spektakularnym pokazaniem możliwości „Solidarności” we wrześniu 2013, mocne utożsamianie się młodych koleżanek i kolegów z postulatami, bieżącą pracą i wytyczonymi kierunkami to dobry prognostyk, do przekucia w codzienność dla dobra i małych ojczyzn jakimi są Regiony, ale przede wszystkim dla Rzeczypospolitej.  Więcej wiary w posiadany potencjał, śmiało z ofertą do nowych podmiotów gdzie jeszcze brakuje NSZZ „Solidarność” ale z podniesionym czołem tam gdzie jesteśmy bo mamy najlepszą ofertę wśród funkcjonujących związków zawodowych w zakładach pracy.

 
„Pakiety dobrowolnych odejść to sprzedawanie miejsc pracy”


Kazimierz Grajcarek, przewodniczący Krajowego Sekretariatu Górnictwa

Najważniejsze zadanie dla nas to zatrzymać postępującą likwidację miejsc pracy. Uważam, że "Solidarność' nie powinna tak często podpisywać pakietów dobrowolnych odejść, bo to nic innego jak sprzedawanie miejsc pracy. Trzeba bardziej się skupić nad zahamowaniem zwalniania ludzi z pracy. Kolejną ważną sprawa jest podpisywanie kolejnych układów zbiorowych pracy oraz rozmowy z pracodawcami, tak, żeby te dokumenty podpisywać. Część pracodawców ma wyraźnie kłopoty z nowoczesnymi systemami bezpieczeństwa i ochrony pracy. Nasz sektor jest w tym względzie bardzo newralgicznym miejscem. Trzeba więc naciskać na pracodawców, aby wdrażali nowe systemy, bo od nich zależy czy zmniejszy się ilość wypadków przy pracy. Kolejna sprawa to szkolenia. Nasza branża potrzebuje specyficznych szkoleń, tym tez musimy się zająć. ostatnia sprawa- to moja ostatnia kadencja jako szefa sekretariatu. Muszę więc powoli przygotowywać następcę. Nie, nie powiem kto to jest.
 

 

"Czekają nas przełomowe chwile"

 
Andrzej Kropiwnicki, przewodniczący Regionu Mazowsze
 
Miniona kadencja była ciężka, a następna wydaje się być jeszcze trudniejsza.  Czekają nas przełomowe chwile. Powoli wyczerpuje się teza Donalda Tuska, że „wszystko jest piękne”. Ostatnia „afera taśmowa” pokazała jak cynicznie nasi rządzący wykorzystują i manipulują społeczeństwem. Kontynuacja neoliberalnej polityki będzie dążyła do lawinowej prywatyzacji spółek państwowych i samorządowych takich jak: szpitale i spółki miejskie. Oznacza to, że miejsca pracy stracą nasze rodziny, znajomi i przyjaciele. Dlatego czeka nas mobilizacja społeczna. W związku z tym rozmawiałem z ludźmi z różnych branż i środowisk. Wyjaśniłem im, że w tej sytuacji będziemy potrzebować ludzi nie do mówienia, lecz do działania. Ludzi chętnych poświęcić swój czas i zaangażowanie w pracę społeczną. Jako przewodniczący będę potrzebował wsparcia, nie tylko członków Zarządu Regionu, ale całej mazowieckiej „Solidarności”. Musimy zrozumieć, że nie ma rzeczy nieważnych lub nas niedotyczących. Jeżeli nie okażemy wsparcia i solidarności to przyjdzie nam wywiesić białą flagę, a na to z pewnością nie zasługujemy.
 
 
"Priorytetem jest także walka o emerytów i recistów"


Marian Król, przewodniczący ZR Środkowowschodniego

Priorytetem w naszych działaniach będzie pomoc w organizowaniu się pracowników w związek zawodowy. Ale chcę także położyć nacisk na walkę o dobre miejsca pracy, z pakietem socjalnym i ubezpieczeniowym, z odprowadzaniem pełnej stawki na ubezpieczenie społeczne. Przy wszechobecnym obniżaniu kosztów, coraz częstszym stosowaniu przez firmy outsourcingu, uciekają dobre miejsca pracy, tzw. etaty. Priorytetem jest także walka o prawa emerytów i rencistów

 

„Najważniejsze jest pozyskiwanie nowych członków”


Bogdan Kubiak, przewodniczący Krajowego Sekretariatu Transportowców

Najważniejszą sprawą w kolejnej kadencji jest dla nas pozyskiwanie członków. W ostatnich latach spadła nam niestety liczba członków. Transportowcy to grupa zawodowa rozporoszona po całym kraju, trudno jest tych ludzi organizować. Dlatego potrzebna nam będzie pomoc Działu Rozwoju Związku KK, bo z nimi możemy przeprowadzić program, dzięki któremu liczebność nam się podniesie. Mamy również sporo zamieszania na kolei, zwolnienia grupowe, procesy prywatyzacyjne. Kolejne duże zakłady kolejowe zostaną sprywatyzowane, musimy więc wypracować korzystne pakiety socjalne dla pracowników.
 

 

„Niszczymy patriotyzm i dorobek naszych przodków”


Zbigniew Kuszlewicz, przewodniczący Krajowego Sekretariatu Zasobów Naturalnych
 
Miniona kadencja uświadomiła mi, że żyjemy w kraju przepełnionym kłamstwem, narastającą wrogością, sztuczną życzliwością, nieustannie niszczonym patriotyzmem i dorobkiem naszych przodków. Lista działań antypracowniczych i antyspołecznych jest wyjątkowo długa. Musimy się temu przeciwstawiać. Musimy również przerwać standardy obecnej ekipy, eksportowania naszej największej inwestycji, jaką jest dobrze wykształcone młode pokolenie, do niewolniczej pracy bogacącej obcy kapitał. Przeprowadzone zwycięskie batalie w minionej kadencji, nie wpłynęły na pomniejszenie problemów branż zrzeszonych w Krajowym Sekretariacie Zasobów Naturalnych Ochrony Środowiska i Leśnictwa. Polska Geologia nadal boryka się z ograniczaniem finansowania zadań państwowej służby geologicznej i hydrogeologicznej z przewidywanych na ten cel środków Narodowego Funduszu OŚiGW. Powtarzające się problemy decyzyjne między Ministerstwem Środowiska a Radą Nadzorczą NFOŚiGW budzą niepokój i grożą paraliżem wykonywania kluczowych dla państwa zadań w zakresie geologii. Pracownicy Parków Narodowych i Gospodarki Wodnej, od 2008 roku dotknęło zamrożenie płac. W Lasach Państwowych też nie jest różowo. Po „uchwaleniu” ustawy haraczowej, elementem wywołanym przez Premiera Rządu Donalda Tuska, była zapowiedź zapisu konstytucyjnego ws zakazu przekształceń własnościowych lasów państwowych. Przedstawiona wersja miała gwarantować nie przekształcalność Lasów Państwowych, za wyjątkiem regulacji ustawowych. Szyty grubymi nićmi projekt, wymusza zdecydowaną reakcję wszystkich środowisk, aby przysłowiowe „dziecko nie zostało wylane z kąpielą”. Obecnie toczymy bój o godło narodowe na umundurowaniu leśnika. Próba wyeliminowania wyróżnienia służby leśnej oraz zmarginalizowania jej narodowego charakteru, nigdy nie może uzyskać akceptacji naszego Związku Zawodowego.Widzę też konieczność większego zaangażowania naszych struktur w rozwiązanie problemu liczebności, z dążeniem do odwrócenia tendencji.
 

 

"Ludzie są najważniejsi"


Wojciech Pogorzelski, przewodniczący Krajowego Sekretariatu Rolnictwa

Kolejna kadencja, to kolejne wyzwania. Mam świadomość, że to będzie trudny czas. W naszych planach chcemy m.in. zidentyfikować kontakty z agendami rządowymi, co oznacza bliższa współpracę np. z Ministerstwem Rolnictwa. Jak zawsze na pierwszym miejscu stawiamy ludzi i będziemy chronić pracowników przed zwolnieniami. Musimy też myśleć o funduszach i ratując sytuację finansową mamy w planach od przyszłego roku prowadzić działalność gospodarczą, mam tu na myśli organizacji np. kolonii, obozów dla dzieci. Chcemy oczywiście utrzymać liczbę członków na poziomie ubiegłej kadencji. 
 

"Kontakt musi być jeszcze bliższy"

Krzysztof Dośla, przewodniczący ZR Gdańsk

Działalność Regionu jest tylko pomocą i uzupełnieniem dla pracy związkowców w 8 oddziałach, 3 biurach terenowych, a przede wszystkim w blisko 400 organizacjach związkowych w poszczególnych zakładach pracy. W ostatnich 4 latach zorganizowaliśmy 45 akcji protestacyjnych. Oznacza to faktycznie dużą pikietę lub manifestację praktycznie co miesiąc. Rezultaty naszych działań nie zawsze są widoczne bezpośrednio, ale bez naszego udziału trudno zorganizować jakąś akcję społeczną.
Szczególną dbałość i zaangażowanie musimy wykazać w poprawę jakości miejsc pracy w istniejących przedsiębiorstwach, ponieważ w miejsce likwidowanych zakładów pracy nie powstają nowe. Widać to dobrze na przykładzie przemysłu okrętowego. W lukę po upadających stoczniach nie wprowadzono żadnej innej gałęzi przemysłu. Sukces w branży okrętowej odniosła grupa Gdańskiej Stoczni „Remontowa”. Oby ten dobry przykład udało się powtórzyć w innych przedsiębiorstwach w regionie, nie tylko w tym sektorze.
Najlepiej czuję się w czasie spotkań z członkami organizacji związkowych w miejscu ich działania. Ten kontakt w nowej kadencji musi być jeszcze bliższy. Ani telefony, ani internet nie zastąpią bezpośredniego kontaktu. Dlatego składam zobowiązanie, że tak podzielę obowiązki w prezydium, żeby z każdą organizacją związkową w Regionie Gdańskim spotkać się przynajmniej raz.
 

"Kto nie idzie do przodu, ten się cofa!"Jarosław Porwich, przewodniczący ZR Gorzów Wielkopolski

Mijająca kadencja była bardzo pracowita. Postawiliśmy bardzo mocno na rozwój Związku oraz na profesjonalizację jego działań, czemu służyć miały m.in. organizowane przez nas szkolenia i wprowadzenie nowoczesnych metod działania. Inwestujemy w siebie, bo nasi liderzy muszą być kompetentni. Dbamy o wewnętrzną komunikację, o przepływ informacji, korzystamy z internetu. Wiosną i jesienią każdego roku spotykamy się w większych ośrodkach Regionu z przedstawicielami wszystkich - funkcjonujących na miejscu - zoz. Są one bardzo wartościowe. Pozyskaliśmy spore środki unijne, które w sposób racjonalny wykorzystywane były na rzecz pracowników. Dobrze układają nam się relacje ze środkami masowego przekazu. Budujemy pozytywny wizerunek Związku. Współpracujemy z organizacjami społecznymi i partiami politycznymi, ale tylko na zasadach partnerskich! Będziemy angażować się w zbliżające się wybory samorządowe na wszystkich jego szczeblach, gdyż tam również zapadają istotne decyzje dotyczące nas pośrednio lub bezpośrednio. Nie ma powodu, żebyśmy z tej możliwości rezygnowali. Tak samo jak korzystamy z możliwości rekomendowania naszych przedstawicieli na ławników Sądów Rejonowych i Okręgowych. Na dzisiaj mamy ich kilkudziesięciu. Naszym kapitałem są doskonali prawnicy. Większość złożonych przez nas pozwów została przez sądy uwzględniona. Pamiętamy także o ludziach, którym NSZZ „Solidarność” sporo zawdzięcza. Prawie 200 z nich uhonorowanych zostało odznaczeniami państwowymi, wojewódzkimi i związkowymi. Można o Ich dokonaniach przeczytać m.in. w książkach, których od 2007 roku wydaliśmy 11 (przy współpracy z gorzowskim oddziałem Archiwum Państwowego i IPN). Bo najważniejszy jest człowiek.
 

"NSZZ Solidarność to profesjonalizm"Zdzisław Nowakowski, przewodniczący ZR Koniński

Zarząd Regionu ma świadomość, że w okresie mijającej kadencji nie udało się osiągnąć takich efektów, które mogłyby zadowolić wszystkich. Są to lata sprawowania władzy przez rząd zdecydowanie anty-pracowniczy. To okres głębokiego kryzysu dialogu społecznego, ostentacji i lekceważenia opinii społecznej oraz zaostrzenia antyzwiązkowych działań pracodawców. Mimo tak trudnej sytuacji Region będzie intensyfikował działania na rzecz zwiększenia stanu liczebnego naszego związku. Wszyscy musimy zdać sobie sprawę z tego, że organizowanie pracowników nie jest kwestią techniczną. Nie wystarczy też odwoływanie się do tradycji NSZZ „Solidarność”.
Musimy wypracować takie mechanizmy przekazu, które uświadomią pracownikom ich potrzeby oraz korzyści jakie przynosi im przynależność do naszego, dobrze zorganizowanego związku. Będziemy kontynuować dążenie do profesjonalnej obrony ich praw, dającej poczucie siły i bezpieczeństwa. Będziemy aktywni w tych miejscach, które dotyczą tzw. kwestii społecznych, praw pracowniczych i związkowych.  

 

„Podbeskidzie to dobra marka!”Marek Bogusz, przewodniczący ZR Podbeskidzie

Jestem nowym przewodniczącym podbeskidzkiej „Solidarności”, ale to nie znaczy, że nie znam problemów tego regionu - osiem lat temu wszedłem w skład Zarządu Regionu, a rok później zacząłem kierować regionalnym Działem Rozwoju Związku. Przez ten czas dobrze poznałem problemy związkowców w zakładach pracy i ich oczekiwania wobec władz regionu. Wysłuchiwałem ich historie, żale, czasem też pretensje. To była dla mnie wspaniała lekcja uczenia się problemów, z którymi borykają się ludzie.
Chcę, by związek był bliżej związkowców i dlatego planuję znacznie wzmocnić terenowe oddziały Zarządu Regionu i regularnie spotykać się z zakładowymi organizacjami „Solidarności”. Najważniejszym zadaniem w tej kadencji z pewnością jest merytoryczny i liczebny rozwój związku. Gdy będziemy bliżej ludzi, gdy skutecznie będziemy wspomagali ich przy rozwiązywaniu ich problemów, to będzie też przybywać nam członków. Liczę tu na solidarną współpracę przez najbliższe cztery lata z wszystkimi działaczami i komisjami z całego regionu.
Podbeskidzie to dobra marka. Nazwa naszego regionu stała się w minionych latach synonimem dobrej i rzetelnej pracy związkowej. Z pewnością wielka w tym zasługa mojego poprzednika, Marcina Tyrny, który przez 22 lata kierował związkiem w tym regionie. Wierzę, że uda się nam utrzymać ten poziom, wyznaczony przez Marcina. A przed nami jeszcze jedno wielkie wyzwanie – już w październiku właśnie u nas, w Bielsku-Białej, odbędą się obrady Krajowego Zjazdu Delegatów. Wierze, że ich organizacja będzie perfekcyjna…


"Priorytet jest niezmienny"Jan Mosiński, przewodniczący ZR Wlkp. Pd

Jeśli chodzi o rzeczy najważniejsze, to tak jak do tej pory przede wszystkim będziemy stawiać na rozwój i szkolenia. To priorytet i nie zmienia się od lat. Ale mamy też bardziej konkretne plany. Już po wakacjach będziemy starali się zainteresować, w pierwszej kolejności oczywiście największe organizacje – ubezpieczeniami grupowymi na życie, które mogłyby zastępować świadczenia statutowe. Prowadzimy też rozmowy z poważną firmą, której nazwy na razie nie zdradzę, na temat – ogólnie mówiąc – strategii obligacyjnych i pieniężnych, które mogłyby się stać dla organizacji zakładowych dużo atrakcyjniejszą formą lokowania związkowych pieniędzy. Jeszcze do końca tego roku zamierzamy również podpisać porozumienie ramowe z Zakładami Doskonalenia Zawodowego, aby dla związkowców z najbardziej zagrożonych branż, ale też zainteresowanym pojedynczym członkom naszego Związku, stworzyć ofertę szkoleń i przekwalifikowań. Jako zarząd regionu chcemy też budować strategie średniookresowe, 2-letnie, no i oczywiście czeka nas przyjęcie uchwały programowej. Ona ostatecznie wyznaczy nam kierunki działania.

 

"Śląsko-dąbrowska Solidarność to jest sól całego związku"Dominik Kolorz, przewodniczący ZR Śląsko-Dąbrowski

- Śląsko-dąbrowska „Solidarność” to jest sól całego związku - mówi Dominik Kolorz, przewodniczący ZR Śląsko- Dąbrowskiego -  I to się nie zmieni. Ale oczywiście otwarta jest kwestia proporcji zaangażowania. Czy dalej i jeszcze mocniej angażować się w działania o charakterze ogólnokrajowym, czy też bardziej skupić się na działaniach o charakterze regionalnym. Myślę, że w kadencji 2014-018 śląsko-dąbrowska Solidarność powinna jeszcze większy nacisk położyć na działania dotyczące bezpośrednio naszego regionu. Chodzi przed wszystkim o odbudowę przemysłu, potencjału naukowego, szkolnictwa zawodowego, naprawę systemu służby zdrowia, o realizację innowacyjnych projektów społeczno-gospodarczych, odbudowę rynku pracy i tworzenie nowych miejsc pracy. Śląsk i Zagłębie wyraźnie potrzebują nowego impulsu w tych obszarach. I marzy mi się stworzenie nowego Kontraktu Regionalnego dla Województwa Śląskiego, wzorując się niejako na ideach, jakie przyświecały inicjatorom Kontraktu Regionalnego dla Województwa Katowickiego w latach lat 90-tych ubiegłego wieku. Mówiąc krótko, nasze województwo powinno otrzymać specjalny zbiór instrumentów prawnych i ekonomicznych, które pozwolą odbudować potencjał przemysłowo-gospodarczy, potencjał rozwojowy całego regionu.

 

„Bez wsparcia nowe organizacje związkowe szybko słabną”Kazimierz Kimso, przewodniczący ZR Dolny Śląsk

Chciałbym w regionie kontynuować tzw. politykę historyczną - mówi Kazimierz Kimso, przewodniczący ZR Dolny Śląsk - Chcemy, żeby do młodzieży docierały materiały, informacje, publikacje na temat historii "Solidarności". Ważne jest, żeby młode pokolenie poznawało prawdziwą historię. W ramach tej akcji chcemy również uhonorować świątynie, które wspomagały ruch wolnościowy w czasie stanu wojennego. Kolejna sprawa, którą zamierzamy się zająć to rozwój Związku. Działania konkretne, skierowane na konkretne firmy. Poza tym wspieranie organizacji już funkcjonujących oraz pomoc w powstawaniu nowych, w zakładach w których jest potencjał oraz działania promocyjne. Poprzez internet, konkursy, zawody, koncerty chcemy pokazywać i promować "S" na zewnątrz. Jeśli chodzi o nowe organizacje związkowe, zdecydowaliśmy, że będziemy roztaczać szczególną opiekę nad nowopowstałymi organizacjami związkowymi przez cały rok, tak, aby ich członkowie zdążyli okrzepnąć w pracy związkowej. Będziemy ich wspierać w trudnych negocjacjach, ponieważ doświadczenie uczy, że bez takiej pomocy nowe organizacje szybko słabną. Duży nacisk położymy też na szkolenia, permanentne szkolenia związkowe. Tak, aby nasi działacze były solidnie przygotowani do rozmów z pracodawcami. Planujemy powołać radę szkoleniową oraz radę programową gazety, tak, aby nasze założenia na pewno były realizowane. Chciałbym też, żeby "Solidarnosć" przygotowała projekt ustawy o systemie emerytalnym.

 

„Nie pisaliśmy uchwały programowej”Mieczysław Jurek , przewodniczący ZR Pomorze Zachodnie

W regionie zamierzam kontynuować prace, które rozpoczęliśmy wcześniej. Chcemy skupić się na wykorzystaniu postępu technicznego, elektronicznego. Dzięki internetowi można teraz dużo więcej i my chcemy z tych możliwości korzystać, tak aby jak najbardziej ułatwić kontakty pomiędzy członkami Związku z regionem. Zajmujemy się coraz poważniej edukacją, tworzymy właśnie centrum szkoleniowe przy Zarządzie Regionu. Chcemy w ten sposób przeciwdziałać masowej emigracji młodych ludzi z Pomorza Zachodniego do Niemiec. Musimy też zająć się szkoleniami dla działaczy, tak żeby dobrze wiedzieli jak postępować w negocjacjach czy przy sporach zbiorowych. Współpracujemy z Wyższą Szkołą Humanistyczną w Szczecinie, chcemy, żeby nasz szkolenia były dla ludzi młodych. Wspieramy kierunki studiów dotyczące wrażliwości społecznej, powoli też przymierzamy się do utworzenia takiego kierunku na studiach na skalę ogólnopolską. Nie pisaliśmy uchwały programowej, ponieważ u nas prezentacja kandydata na przewodniczącego jest jakby taką uchwała. Mój kontrkandydat przegrał, tak więc moja wizja pracy regionu została wybrana.

 

"Nie będziemy narzekać i wyłącznie protestować"Wojciech Buczak, przewodniczący ZR Rzeszów

Nasz Region jest bardzo specyficzny, mamy najniższe wynagrodzenia w kraju i bardzo wysoką emigrację. Jednak nie będziemy narzekać i wyłącznie protestować. Zamierzamy tak jak w poprzednich latach działać, walczyć o utrzymanie dobrych miejsc pracy i rozmawiać z tymi którzy chcą uczciwie współpracować. Przykładem może być bardzo zaawansowany przemysł lotniczy. W ostatnich latach powstało tam sporo firm z kapitałem zagranicznym, które już w swoich zasadach mają dobre traktowanie pracowników. Wyróżniamy się tym, że popieramy konkretna partię i wspieramy konkretnych  kandydatów np. do Parlamentu Europejskiego. To jest akceptowalne wśród związkowców o czym świadczą wyniki wyborów. W przyszłości będziemy aktywni w zakładach pracy. Tam gdzie nie ma związku - będziemy się starać żeby powstał, a gdzie jest - żeby się rozwijał.


"Przede wszystkim stawiamy na rozwój"


Szymon Wawrzyszko, przewodniczący ZR Ziemia Przemyska

W trakcie ubiegłej kadencji nasz Region zmuszony był dokonać wyboru nowego przewodniczącego po śmierci wieloletniego działacza, kolegi Andrzeja Buczka, którego przypomnę żegnaliśmy w październiku 2012 r. Był to bolesny i trudny dla nas czas.Kolejne cztery lata to przede wszystkim stawianie na rozwój związku, ale także kształtowanie większej świadomości - czym jest związek zawodowy i jakie ma zadania. To nie znaczy, że zostawiamy samym sobie dotychczasowe organizacje związkowe, a sytuacja jest na tyle dynamiczna i niepewna, że nie możemy pozwolić sobie na brak współpracy i reagowanie. Niemałych problemów w Regionie nastręcza restrukturyzacja dużych przedsiębiorstw polegająca na konsolidacji, co prowadzi do wyprowadzania dobrze płatnych stanowisk pracy do dużych aglomeracji. Takie działania nie tylko mają bezpośredni wpływ na liczebność związku, ale i zubożają nasz region. W ten sposób nie daje się szansy młodym, wykształconym osobom, które chcą pracować w miejscu urodzenia i dobrze zarabiać na stanowiskach kierowniczych. To jest kolejne wyzwanie przed związkiem w przyszłej kadencji, a nie dotyczy to tylko naszego Regionu.

 

"Trzeba śmiało wchodzić w politykę"Waldemar Krenc, przewodniczący ZR Łódź

- Zadania na kolejne cztery lata to po prostu kontynuacja tego, co robiliśmy w poprzedniej kadencji - mówi  Waldemar Krenc, przewodniczący Regionu Łódzkiego - Poza tym wszystko zostało zawarte w uchwale programowej. Jest to rozwój oraz promocja „Solidarności”.  Chcemy wzmacniać organizację już istniejące, bo dzisiaj trzeba  mieć dużo odwagi i determinacji, żeby zakładać "S" w firmie. Związek tez nie może unikać polityki. Trzeba śmiało wchodzić w politykę, żeby potem mieć   partnerów do rozmowy. Dzięki temu zdobywamy też zaufanie ludzi. Jako szef "S" w regionie musze wiedzieć, kiedy trzeba stanąć za ludźmi murem, a kiedy są to jakieś prowokacje. Mieliśmy jednak 3 bardzo poważne przypadki łamania praw pracowniczych w Kutnie, Radomsku i wcześniej w Sieradzu. Związek pokazał swój sprzeciw wobec łamania prawa i determinację  w dążeniu do ukarania naprawdę winnych. Dzięki takim akcjom ludzie widzą, ze "S" skutecznie broni swoich członków.

 

"Najistotniejsza jest jednak dobra koordynacja"Mirosław Miara, przewodniczący Krajowego Sekretariatu Chemików 

Nasze najważniejsze bieżące działania chcę skupić wokół komunikacji w sekretariacie. Zamierzam uaktywnić politykę informacyjną, stronę internetową, bloga. Tak, żeby wszystkie aktualne informacje natychmiast mogły ujrzeć światło dzienne. Kolejnym ważnym punktem jest praca na forum międznarodowym. Jesteśmy afiliowani w europejskich i światowych organizacjach - Industrial Europa i Industrial Global. Trzeba bardziej uaktywnić naszą branże na tych forach, tak aby były z tego korzyści dla sekretariatu i dla naszych członków. Zamierzam również zintensyfikować działania w Zespole Przemysłowym przy KK NSZZ "S". Najistotniejsza jest jednak dobra koordynacja i jeszcze lepsza współpraca między sekretariatem a sekcjami. Szefowie są specjalistami w swoich dziedzinach. Do mnie należy koordynowanie ich działań i reprezentowanie ich na zewnątrz, m.in. w rozmowach z pracodawcami.

 

"Ogrom pracy przed nami"Ryszard Proksa, przewodniczący Krajowego Sekretariatu Oświaty i Wychowania
 
W sprawach związkowych priorytetem są szkolenia i zwiększanie uzwiązkowienia. Trzeba szkolić naszych związkowców, bo wiadomo, że na to brakuje ciągle finansów i wiedza w sprawie prawa pracy nie jest imponująca. Zwiększanie uzwiązkowienia nie jest naszym podstawowym problemem, bo Krajowa Sekcja Oświaty jest najliczniejszą sekcją w kraju, liczy ok. 50 tys. członków. I uzwiązkowienie nie jest złe w oświacie, wynosi około 30 proc. Ale jest się o co bić, ponieważ w naszym sektorze pracuje ponad pól miliona pracowników. Tak wiec jeszcze sporo do zagospodarowania.
Jeśli chodzi o sprawy oświaty to problemów jest naprawdę dużo. Karta Nauczyciela, jedyny ogólnopolski układ zbiorowy pracy jest wszystkim solą w oku, bo gwarantuje pewne nakłady na oświatę. Toteż teraz rząd, który obiecał nie zmieniać dokumentu, wyraźnie próbuje go ośmieszyć, dodając nowelizacje, które liczą po kilkadziesiąt stron. Bo czy to nie jest próba ośmieszania, skoro nowelizacja dotycząca np. samej rekrutacji do szkoły liczy 90 stron? Nasz kolejny poważny problem to prywatyzacja szkół. Dodatkowo jednostki samorządowe mają ciche przyzwolenie na łamanie wielu praw w tej kwestii. Kolejnym poważnym problemem jest próba kolejnego zamrożenia płac. Zostałyby odmrożone dopiero przed wyborami, żeby pokazać jaki mamy dobry rząd. Tak wiec przed nami ogrom pracy w tej kadencji.

 

„Musimy się zaangażować, by mieć partnera do rozmów”Nowy przewodniczący ZR Częstochowa, Jacek Strączyński z ISD Huty Częstochowa

Na razie jeszcze zapoznaję się z nowa sytuacją, z nowymi wyzwaniami. Muszę się wszystkiemu przyjrzeć, przemyśleć strategię.  Dla mnie to przecież zupełnie nowa sytuacja. Ale wiem na pewno, że będziemy kontynuowali linię rozpoczętą przez mojego poprzednika  opartą na obronie prawa pracy, na układach zbiorowych pracy. Chciałbym też poprawić stosunki panujące w regionie, na cieplejsze, bardziej koleżeńskie.
Jeśli chodzi o "Solidarność"- wiadomo, zbliżają się najważniejsze dla nas wybory - samorządowe. Mam zamiar popracować na naszą prawicą, aby się zjednoczyła. Bo nic nie da sią załatwić, jak nie ma z kim rozmawiać. Musimy się więc zaangażować, by potem mieć partnera do rozmów.
Jeśli chodzi o szkolenia, rozwój- pewnie, że wszystko jest ważne. Ale na co komu będą szkolenia, jeśli będzie brakowało miejsc pracy, jeśli pracodawcy nie będą zatrudniać.  Musimy i chcemy się na razie skupić na utrzymaniu tego co już mamy. U nas bezrobocie jest powyżej 20 proc, sytuacja nie jest więc łatwa.

 

"Przede wszystkim umowy na czas nieokreślony"Jan Fiodorowicz, przewodniczący ZR Elbląg

Niestety największe problemy mamy z restrukturyzacją przedsiębiorstw, gdzie w ostatnim czasie straciliśmy wielu członków Związku. Najwięcej w dużych firmach m.in. w "Enerdze" zwolniono 350 związkowców i w firmie "Jabil" 250. Na szczęcie mamy już pewne plany jak odbudować liczbę członków. Musimy przede wszystkim zawierać porozumienia i kłaść nacisk na szkolenia. Obecnie jest w przygotowaniu kontynuacja projektu z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, skierowana do wszystkich przedsiębiorstw i instytucji na wdrażanie szkoleń dla działaczy i członków związku - więc zamierzamy z tego skorzystać. Drugi problem to dysproporcje w spółkach komunalnych, w których zamierzamy walczyć m.in. z niskimi wynagrodzeniami i umowami na czas określony. Będziemy rozmawiać z władzami miasta, by umowy we wszystkich firmach były podobne.

 

"Trzeba wykorzystywać możliwości"Jacek Żurawski, przewodniczący ZR Toruńsko-Włocławski

Po pierwsze- rozwój. To jest absolutnie najważniejsze zadanie dla nas. W zeszłym roku robiliśmy projekt razem z Działem Rozwoju Związku KK. Efekty były co najmniej zadawalające. Mam nadzieję, że uda nam się powtórzyć te działania i znowu pojawią się u nas organizatorzy związkowi z projektem. Bardzo dobrze układała nam się współpraca, która zaowocowała powstaniem nowych organizacji związkowch w regionie. Kolejna sprawa to szeroki, jak najszerszy udział w kampanii społecznej Związku - "Sprawdzam polityka". To bardzo udana akcja i chcemy w niej czynnie uczestniczyć w trakcie kolejnych wyborów samorządowych oraz krajowych. Kolejna sprawa to wejście w programy europejskie. Już uczestniczymy w kilku, uważam, ze trzeba korzystać z możliwości jakie stają przed nami i je wykorzystywać dla dobra pracowników.

 

"Chcemy walczyć z patologiami"Franciszek Kopeć, przewodniczący ZR Jelenia Góra

W naszym regionie kumulują się problemy, z którymi borykają się pracownicy w całej Polsce. Śmieciówki, niska płaca minimalna, samozatrudnienia. Nasze peryferyjne położenie nie sprzyja rozwojowy. Zwija się przemysł. Strefa ekonomiczna jest natomiast przykładem łamania praw pracowniczych na wielu płaszczyznach i w wielu formach. Firmy które tu się lokują, korzystają z przeróżnych ulg podatkowych, a jednocześnie zatrudniają ludzi na śmieciówki albo minimalne wynagrodzenie. To jest absolutnie niedopuszczalne. Chcemy walczyć z tymi patologiami. Poza tym trudno jest zakładać związek zawodowy tam gdzie ludzie bardzo się boją o swoje miejsca pracy. A tak u nas jest. Chcemy powoli to zmieniać. Oczywiście nie da się naprawić sytuacji bez działań na szczeblu krajowym. Chcemy w nich też uczestniczyć.

 

"TRZEBA MYŚLEĆ DO PRZODU"Stanisław Szukała, przewodniczący ZR Słupsk

Naszym przewodnim mottem, które nawet wydrukowaliśmy na mandatach na WZD są słowa św. Jana Pawła II, wypowiedziane w 2003 roku do związkowców: „Władza przechodzi z rąk do rąk, a robotnicy, rolnicy, nauczyciele, służba zdrowia i wszyscy inni pracownicy, bez względu na to, kto sprawuje władzę w kraju, oczekują pomocy w obronie ich słusznych praw. Tu nie może zabraknąć »Solidarności«”. Te słowa oddają wszystko. To czym jesteśmy, to czym być powinniśmy. Jesteśmy po to, by bronić praw pracowników. Jakimi sposobami, to każdy region sam musi myśleć. Przed wyborami samorządowymi będziemy musieli się rozejrzeć, zobaczyć gdzie są rozsądni kandydaci, na których będziemy mogli się oprzeć. Trzeba myśleć do przodu, starać się mieć wpływa na tworzenie ustaw, praw. Nie tylko protestować. Dlatego ważne jest , żeby się dogadywać z władzą wykonawczą w gminach, miastach. Tak samo na szczeblu krajowym. Ważne jest, żeby mieć jak największy wpływa na tworzone prawo, na zmiany w ustawach. Słowa św. Jana Pawła II zawierają wszystko. Na nich musimy się opierać.

 

"Priorytetem są szkolenia i rozwój"Maciej Jankowski, przewodniczący ZR Zielona Góra

Dosyć szybko udało nam się przeprowadzić wszystkie wybory w strukturach i 9 maja mieliśmy wybory do władz regionu. Dzisiaj mamy akurat I posiedzenie Zarządu Regionu, musimy wybrać prezydium i brać się do roboty. Priorytetami są szkolenia i rozwój. Uważam, ze wszyscy działacze związkowi powinni się przeszkolić, nie tylko ci nowi. Rozwój to najważniejsza sprawa. Musimy wzmocnić organizacje, które już istnieją, w których tkwi potencjał, ale nie dają rady same. Pewnie, ze będziemy również próbować w zakładach, gdzie nie ma "Solidarności", ale najważniejsze jest wzmacnianie tych już istniejących.

 

 

Walne Zebrania Delegatów w regionach:

 

Kongresy Sekretariatów Branżowych

 • 4-5.06             Sekretariat Łączności
 • 5-6.06              Sekretariat Przemysłu Chemicznego (relacja)
 • 6-7.06              Sekretariat Nauki i Oświaty (relacja)
 • 12-13.06           Sekretariat Zasobów Naturalnych, Ochrony Środowiska i Leśnictwa
 • 16.06.               Sekretariat Kultury i Środków Przekazu
 • 17.06.               Sekretariat Rolnictwa
 • 22-23.06           Sekretariat Metalowców
 • 23-24.06.          Sekretariat Transportowców
 • 25-26.06.          Sekretariat Górnictwa i Energetyki
 • 26-27.06           Sekretariat Przemysłu Spożywczego
 • 28-29.06.          Sekretariat Służb Publicznych
 • 28-29.06.          Sekretariat Emerytów i Rencistów
 • 30.06-1.07        Sekretariat Ochrony Zdrowia
 

KRAJOWA KOMISJA WYBORCZA
Katarzyna Mackiewicz, sekretarz KKW
tel. 58 308 44 56, 501 692 884
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Czytaj całość...

Wzory dokumentów wyborczych dla branżowej jednostki organizacyjnej

 Nazwa dokumentu

pdf do druku

pdf aktywny

Ankieta osobowa kandydata/członka władz Związku

pobierz

pobierz

Uchwała nr 11/09 (tekst jednolity)

pobierz

 

Protokół stwierdzający prawomocność posiedzenia wyborczego

pobierz

pobierz

Protokół wyborczy branżowej krajowej/regionalnej/międzyregionalnej komisji wyborczej - wzór

pobierz

pobierz

Protokół z ustalenia wyników wyborów władz branżowej jednostki organizacyjnej z zastosowaniem list cząstkowych

pobierz pobierz

Protokół z ustalenia wyników wyborów władz branżowej jednostki organizacyjnej

pobierz

pobierz

Protokół z ustalenia wyników wyborów delegatów regionalnej/międzyregionalnej sekcji na WZD Krajowej Sekcji

pobierz

pobierz

Prot. z ustalenia wyników wyborów delegatów reg./międzyreg./krajowej sekcji na kongres regionalnego/krajowego  sekretariatu

pobierz

pobierz

Zgłoszenie kandydata – wzór

pobierz

pobierz

Zgłoszenie kandydata na podstawie § 50 ust. 2 pkt 1 lit. b – wzór

pobierz

pobierz

Porządek posiedzenia wyborczego – wzór

  pobierz

Regulamin obrad – wzór

pobierz  

Informacja o wymaganych dokumentach

pobierz  

 

Czytaj całość...

Wzory dokumentów wyborczych dla organizacji regionalnej

Nazwa dokumentu

pdf do druku

pdf aktywny

Ankieta osobowa kandydata/członka władz Związku

pobierz

pobierz

Uchwała nr 11/09 (tekst jednolity)

pobierz

 

Protokół stwierdzający prawomocność posiedzenia wyborczego

pobierz

pobierz

Protokół Regionalnej Komisji Wyborczej

pobierz

pobierz

Protokół  z ustalenia wyników wyborów władz regionalnych

pobierz

pobierz

Protokół z ustalenia wyników wyborów władz regionalnych z zastosowaniem list cząstkowych

pobierz

pobierz

Protokół  z ustalenia wyników wyborów delegatów na KZD

pobierz

pobierz

Protokół z ustalenia wyników wyborów delegatów na KZD z zastosowaniem list cząstkowych

pobierz

pobierz

Protokół  z ustalenia wyników wyborów delegatów na WZD Regionu na zebraniu ELEKTORÓW

pobierz

pobierz

Zgłoszenie kandydata – wzór

pobierz

pobierz

Zgłoszenie kandydata na podstawie § 50 ust. 2 pkt 1 lit. b – wzór

pobierz

pobierz

Porządek posiedzenia wyborczego – wzór

 

pobierz

Regulamin obrad – wzór

 

pobierz

Informacja o wymaganych dokumentach

pobierz

 

 

Czytaj całość...

Wzory dokumentów wyborczych dla organizacji zakładowej/międzyzakładowej

Nazwa dokumentu

pdf do druku

pdf aktywny

Ankieta osobowa kandydata/członka władz Związku

pobierz

pobierz

Uchwała nr 11/09 (tekst jednolity)

pobierz

 

Protokół stwierdzający prawomocność posiedzenia wyborczego

pobierz

pobierz

Protokół wyborczy zakładowej komisji wyborczej  - wzór

pobierz

pobierz

Protokół wyborczy międzyzakładowej komisji  wyborczej - wzór

pobierz

pobierz

Protokół z ustalenia wyników wyborów władz zakładowych/międzyzakładowych

pobierz

pobierz

Protokół z ustalenia wyników wyborów władz zakładowych/międzyzakładowych z zastosowaniem list cząstkowych

pobierz

pobierz

Protokół z ustalenia wyników wyborów delegatów na WZD Regionu

pobierz

pobierz

Protokół z ustalenia wyników wyborów delegatów na WZD Regionalnej/Krajowej Sekcji/Kongres Regionalnego/Krajowego Sekretariatu

pobierz

pobierz

Protokół z ustalenia wyników wyborów delegatów na Zakładowe Zebranie Koordynacyjne Delegatów

pobierz

pobierz

Protokół z ustalenia wyników wyborów delegatów na Zakładowe/Międzyzakładowe Zebranie Delegatów

pobierz

pobierz

Protokół z ustalenia wyników wyborów elektorów na wybory delegata/ów na WZD Regionu

pobierz

pobierz

Zgłoszenie kandydata – wzór

pobierz

pobierz

Zgłoszenie kandydata na podstawie § 50 ust. 2 pkt 1 lit. b – wzór

pobierz

pobierz

Porządek posiedzenia wyborczego – wzór

 

pobierz

 

 

 

Regulamin obrad – wzór

 

 pobierz

Informacja o wymaganych dokumentach

pobierz

 

 

Czytaj całość...

Wzory dokumentów wyborczych dla zakładowych organizacji koordynacyjnych

Nazwa dokumentu

pdf do druku

pdf aktywny

Ankieta osobowa kandydata/członka władz Związku

pobierz

pobierz

Uchwała nr 11/09 (tekst jednolity)

pobierz

 

Protokół stwierdzający prawomocność posiedzenia wyborczego

pobierz

pobierz

Protokół  z ustalenia wyników wyborów władz ZOK

pobierz

pobierz

Protokół  z ustalenia wyników wyborów władz ZOK z zastosowaniem list cząstkowych

pobierz

pobierz

Protokół  z ustalenia wyników wyborów delegatów na WZD Regionu

pobierz

pobierz

Protokół  z ustalenia wyników wyborów delegatów na WZD Regionu z zastosowaniem list cząstkowych

pobierz

pobierz

Protokół z ustalenia wyników wyborów delegatów na Zakładowe Zebranie Koordynacyjne

pobierz

pobierz

Zgłoszenie kandydata – wzór

pobierz

pobierz

Zgłoszenie kandydata na podstawie § 50 ust. 2 pkt 1 lit. b – wzór

pobierz

pobierz

Porządek posiedzenia wyborczego – wzor

 

pobierz

Regulamin obrad – wzór

 

pobierz

Informacja o wymaganych dokumentach

pobierz

 

 

Czytaj całość...

Wzory dokumentów wyborczych ogólnych

Nazwa dokumentu

pdf do druku

pdf aktywny

Informacja o wymaganych dokumentach

pobierz  
Ankieta osobowa kandydata/członka władz Związku pobierz

pobierz

Uchwała nr 11/09 (tekst jednolity)

pobierz

 

Protokół stwierdzający prawomocność posiedzenia wyborczego

pobierz pobierz

Protokół Regionalnej Komisji Wyborczej stwierdzający ważność wyborów w jednostce organizacyjnej Związku 

pobierz pobierz

Zgłoszenie kandydata – wzór

pobierz pobierz

Zgłoszenie kandydata na podstawie § 50 ust. 2 pkt 1 lit. b – wzór

pobierz pobierz

 

   

Porządek posiedzenia wyborczego – wzor

  pobierz

Regulamin obrad – wzór

  pobierz 

 

 

Czytaj całość...
Subskrybuj to źródło RSS

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.