Menu

Dania

DU艃SKA KONFEDERACJA ZWI膭ZKÓW ZAWODOWYCH - Landsorganisationen i Danmark


W Danii funkcjonuj膮 3 organizacje centralne:

1. Du艅ska Konfederacja Zwi膮zków Zawodowych (LO)
2. Centralna Organizacja Zwi膮zków Zawodowych Urz臋dników (FTF)
3. Du艅ska Centralna Organizacja Akademików (AC)

Kamieniem w臋gielnym dzia艂a艅 LO, FTF i AC jest tzw. "du艅ski model". Zbiorowe stosunki pracy w Danii charakteryzuje wysoka kultura dialogu spo艂ecznego. Jest to bez w膮tpienia zwi膮zane z si艂膮 partnerów spo艂ecznych. Proces budowania tej si艂y, rozumianej jako kumulacja wiedzy po艂膮czonej z wysokim stopniem zorganizowania po stronie pracodawców i zwi膮zków zawodowych, trwa艂 przez dziesi膮tki lat. Stosunki pracodawca - zwi膮zki zawodowe s膮 na wskro艣 regulowane poprzez zawierane na szczeblu krajowym uk艂ady zbiorowe pracy. Realizuje si臋 w ten sposób idea autonomicznego dialogu sektorowego bez udzia艂u strony rz膮dowej. To wy艂膮czenie interwencji pa艅stwa stanowi o istocie tzw. "du艅skiego modelu". Du艅ski rynek pracy zbudowany jest zatem na idei samorz膮du - odró偶nia go to znacznie od wielu innych krajów, w których rynek ten regulowany jest prawem pracy. Znaczy to, 偶e w Danii pracodawcy i pracownicy zawieraj膮 dobrowolne umowy, które dotycz膮 warunków pracy i p艂acy.

Adres: Islands Brygge 32D, 2300 Kobenhavn S
Tel.: 35 24 60 00
Fax: 35 24 63 00, lo@lo.dk
www.lo.dk

Przewodnicz膮cy: Harald Børsting
Affiliacja Mi臋dzynarodowa: MKWZZ, EKZZ, NFS, TUAC

Du艅ska Konfederacja Zwi膮zków Zawodowych LO jest nadrz臋dn膮 organizacj膮 18 organizacji cz艂onkowskich i 5 karteli. Powsta艂a w 1898. Zrzesza ona pracowników zarówno sektora prywatnego jak i publicznego (tzw. "niebieskie ko艂nierzyki"). LO liczy 1.385,775 cz艂onków (w tym 1.165,858 p艂ac膮cych sk艂adki). LO ma charakter nadrz臋dny wobec swych organizacji cz艂onkowskich i pe艂ni rol臋 koordynuj膮c膮. Realizuje zadania polityczne i wielobran偶owe. Jest niezale偶na od partii politycznych, ale zachowuje bliski zwi膮zek z socjaldemokracj膮. Ta wspó艂praca z Du艅sk膮 Parti膮 Socjaldemokratyczn膮 si臋ga roku 1871, kiedy to powstawa艂y pierwsze zwi膮zki zawodowe w Danii. Organizacje cz艂onkowskie poza wspó艂prac膮 z LO, wchodz膮 we wspó艂prac臋 bran偶ow膮 tworz膮c tzw. kartele. Kartele wykonuj膮 wspólne zadania w zakresie polityki swej bran偶y (swych bran偶), zawieraj膮 umowy z pracodawcami itd.

Struktur臋 LO charakteryzuje du偶y stopie艅 suwerenno艣ci jej organizacji cz艂onkowskich. G艂ównym zadaniem LO jest koordynowanie rozmaitych dzia艂a艅 politycznych i pe艂nienie funkcji us艂ugowej wobec organizacji cz艂onkowskich.

Kongres, najwy偶sza w艂adza, zbiera si臋 co 4 lata. Jest na nim obecnych 800 delegatów. Rada G艂ówna, najwy偶szy organ w艂adzy pomi臋dzy kongresami liczy 47 cz艂onków i spotyka si臋 od 4-5 razy w roku. W sk艂ad Rady wchodz膮 wszystkie organizacje afiliowane.

LO jest wspólnym g艂osem zwi膮zków w relacji wobec Parlamentu (Folketinget), rz膮du i Wspólnoty Europejskiej. LO bierze udzia艂 w trójstronnych pertraktacjach dotycz膮cych prawa pracy. Zabiera g艂os w kwestiach kszta艂towania polityki pa艅stwa dobrobytu.

LO zawiera i renegocjuje ogólnokrajowe umowy z organizacjami pracodawców, koordynuje tak偶e proces negocjacji uk艂adów zbiorowych. Koordynuje równie偶 dzia艂ania w razie zaistnienia sporu zbiorowego. LO reprezentuje swe organizacje cz艂onkowskie w organizacjach mi臋dzynarodowych takich jak Nordycka Rada Zwi膮zków Zawodowych (NFS), EKZZ i MKWZZ.

LO ma swoje sta艂e biuro w Brukseli, dzi臋ki któremu wywiera wp艂yw na prawodawstwo Unii Europejskiej. LO bierze udzia艂 w negocjacjach ze 艢wiatow膮 Organizacj膮 Handlu (WTO oraz reprezentuje pracowników w Mi臋dzynarodowej Organizacji Pracy ( MOP), która jest agend膮 ONZ.

Zaplecze prawnicze LO prowadzi sprawy federacji cz艂onkowskich w s膮dzie pracy, LO udziela prawnego wsparcia poszczególnym federacjom, o ile te wyra偶膮 takie 偶yczenie.

Analiza przynale偶no艣ci zwi膮zkowej ró偶nych grup zawodowych w Danii uzmys艂awia nam, 偶e 艣wiadomo艣膰 roli jak膮 maj膮 do odegrania organizacje zwi膮zkowe w tym kraju jest bardzo wysoka. Wysoki jest tak偶e stopie艅 zorganizowania pracowników i si臋ga on ponad 80%. LO jest w ci膮g艂ym procesie zmian organizacyjnych. Trwa nieprzerwany proces fuzji poszczególnych organizacji cz艂onkowskich. Poni偶szy wykaz organizacji cz艂onkowskich LO dostarcza faktów na poparcie tego twierdzenia. Ilustruje równie偶 szczególn膮 rol臋 kobiet w du艅skim LO.

CENTRALNA ORGANIZACJA ZWI膭ZKÓW ZAWODOWYCH URZ臉DNIKÓW - Funktionarernes og Tjenestemandenes Fallesrad (FTF)

Adres: Niels Hemmingsens Gade 12, Postboks 1169, 1010 Kobenhavn K.
Tel.: 33 36 88 00
Fax: 33 36 88 80, tft@tft.dk
www.ftf.dk

Przewodnicz膮ca: Bente Sorgenfrey
Affiliacja Mi臋dzynarodowa: EKZZ, MKWZZ, NFS

Centralna Organizacja Zwi膮zków Zawodowych Urz臋dników FTF, jest nadrz臋dn膮 organizacj膮 450.000 urz臋dników zatrudnionych publicznie (75%) i prywatnie (25%). Ponad 100 zwi膮zków zawodowych wchodzi w sk艂ad FTF. FTF powsta艂a w 1952 roku i jest politycznie niezale偶na.  Cz艂onkami FTF s膮 m.in. pracownicy bankowo艣ci, policjanci, pedagodzy, nauczyciele, piel臋gniarki, a tak偶e technicy, pracownicy IT, stewardesy, 艣piewacy operowi, pracownicy portów. Wszyscy oni maj膮 na ogó艂 wy偶sze lub 艣rednie wykszta艂cenie. W艣ród cz艂onków FTF znajduje si臋 spora grupa kadry zarz膮dzaj膮cej 艣redniego szczebla.
Cz艂onkowie FTF zatrudniani s膮 na ogó艂 w nast臋puj膮cych dziedzinach: s艂u偶ba zdrowia i wydzia艂 socjalny, szkolnictwo, ekonomia i administracja, IT i technika, policja i obrona kraju, transport
kultura

Zwi膮zki cz艂onkowskie s膮 przynale偶ne do trzech sekcji:
Sekcja K dla pracowników komunalnych
Sekcja S dla pracowników pa艅stwowych (S - stat)
Sekcja P dla zatrudnionych prywatnie.

DU艃SKA CENTRALNA ORGANIZACJA AKADEMIKÓW AC - Akademikernes Centralorganisation

Adres: Norre Voldgade 29; DK-1017 Kopenhaga K; Postboks 2192
Tel.: +4 5 33 69 40 40
Fax: +45 33 93 85 40, ac@ac.dk
www.ac.dk

Przewodnicz膮cy: Susan Tonboe
Affiliacja mi臋dzynarodowa: EKZZ, NFS, MKWZZ

AC jest centraln膮 organizacj膮 prowadz膮c膮 negocjacje w imieniu organizacji zwi膮zków zawodowych zrzeszaj膮cych pracowników z akademickim wykszta艂ceniem w Danii. Tak zatem kryterium wykszta艂cenia decyduje o przynale偶no艣ci do AC. AC jest politycznie niezale偶na. Powsta艂a 1 stycznia 1972 w rezultacie po艂膮czenia dwóch organizacji AS (Akademikernes Samarbejdsudvalg, rok powstania 1950) i DSS ( Danske Statsembedsmands Samrad, rok powstania 1919). AC tworz膮 22 organizacje cz艂onkowskie i liczy ona 253.000 cz艂onków. Z tego przypada:

83.900 na sektor publiczny
67.400 na sektor prywatny
14.900 na przedstawicieli wolnych zawodów
12.100 na bezrobotnych
76.700 na studiuj膮cych, emerytów, pracuj膮cych za granic膮


 

Powr贸t na g贸r臋

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarno艣膰" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Je偶eli nie zmienisz domy艣lnych ustawie艅 swojej przegl膮darki b臋d膮 one zapisywane w pami臋ci urz膮dzenia. Wi臋cej informacji.