Menu

Austria

OEGB OESTERREICHISCHER GEWERKSCHAFTSBUND - Federacja Austriackich Zwi膮zków Zawodowych

Adres: Hohenstaufengasse 10-11, A 1011 WIEN
tel: 0043 1 534 44
fax: 00431 534 44
e-mail: oegb@oegb.org.at
Strona www: www.oegb.at

Przewodnicz膮cy: Fritz Verzetnitsch

Afiliacje: MKZZ, EKZZ,

Historia: za艂o偶ony w 1945, jednak korzenie si臋gaj膮 艣redniowiecza i potem 1 po艂owy XIX wieku, gdy bardzo szybko rozwija艂y si臋 rozmaite zrzeszenia i fundusze pomocy dla okre艣lonej bran偶y, (np. w艣ród drukarzy) i tym podobne organizacje. W 1893 powsta艂a pierwsza federacja lokalnych zrzesze艅 zwi膮zków i stowarzysze艅 zawodowych. Ok. roku 1900 ówczesna partia chrze艣cija艅sko - spo艂eczna domaga艂a si臋 utworzenia chrze艣cija艅skich zwi膮zków zawodowych, a jednocze艣nie organizacje pracodawców 偶膮da艂y utworzenia tzw. '偶ó艂tych"- kontrolowanych przez nie- zwi膮zków zawodowych. Zaostrzenie konfliktów spo艂ecznych w latach 1900-1914 spowodowa艂o wzrost liczby pracowników zorganizowanych w zwi膮zki zawodowe. W czasach monarchii austro-w臋gierskiej i jeszcze w czasie I Republiki wszystkie zrzeszenie zwi膮zkowe by艂y zwi膮zane z parti膮 polityczn膮 lub ugrupowaniem w艂adzy spo艂ecznej (Machtgruppe). Obok nich lub przeciwko sta艂y wówczas "wolne" zwi膮zki zawodowe, a po 1918 do tego "komunistyczne", "chrze艣cija艅skie", "narodowe" i "niezale偶ne'. Jako "wolne" okre艣la艂y si臋 te zrzeszone w Austriackiej Komisji Zwi膮zkowej, a od 1928 w Federacji Wolnych Zwi膮zków Zawodowych. Jako komunistyczne przej臋艂y ideologi臋 "czerwonej mi臋dzynarodówki zwi膮zkowej" i nie utworzy艂y centrali zwi膮zkowej. "Chrze艣cija艅skie" zwi膮zane z parti膮 chrze艣cija艅sko - spo艂eczn膮, a ideologicznie z nauk膮 spo艂eczn膮 ko艣cio艂a. Zwi膮zki "narodowe" zwi膮zane by艂y z ruchami nacjonalistycznymi, a przede wszystkim z nacjonalistami niemieckimi. "Niezale偶nymi" nazywa艂y siebie te, które by艂y zorganizowane przez przedsi臋biorców jako przeciwwaga do zwi膮zków, które wyp艂yn臋艂y z ruchu robotniczego. W 1934 "wolne" zwi膮zki musia艂y dzia艂a膰 w podziemiu, komunistyczne tak偶e by艂y zakazane. W 1938 wszystkie pozosta艂e zosta艂y rozwi膮zane poprzez "Anschluss", czyli przy艂膮czenie Austrii do Niemiec hitlerowskich. W 1945 roku zrealizowano wreszcie powsta艂膮 w czasie dzia艂alno艣ci podziemnej ide臋 jednolitego, ponadpartyjnego zwi膮zku zawodowego i nast膮pi艂o zjednoczenie socjalistycznych, komunistycznych i chrze艣cija艅skich zwi膮zków zawodowych.

Cel:
- walka o korzystniejsze warunki p艂acy i pracy;
- wspó艂dzia艂anie przy zdobywaniu i zapewnianiu mo偶liwo艣ci pracy;
- inicjowanie ustaw i rozporz膮dze艅 i wspó艂dzia艂anie przy ich przygotowaniu;
- uzgodnienia w zakresie indywidualnych, zak艂adowych i zbiorowych uk艂adów pracy z pracodawcami lub ich przedstawicielstwami;
- wnioskowanie o wniesienie do statutu taryfy p艂ac minimalnych i deklaracji uk艂adów zbiorowych;
- zbieranie, bie偶膮ca analiza i ocena informacji dot. rozwoju sytuacji spo艂eczno - gospodarczej, a zw艂aszcza dot. 艣wiata pracy;
- prowadzenie negocjacji w sprawach spornych wynikaj膮cych ze stosunku pracy;
- zawodowe dokszta艂canie;
- ubezpieczenie solidarno艣ciowe.

Cz艂onkostwo:
liczba mieszka艅ców: 8,118 tys.
liczba si艂y roboczej: 1,770,8 tys.
liczba cz艂onków: ok. 1,4 mln
uzwi膮zkowienie: 81,3 %
bezrobocie: 360 tys. (4,91%)

Struktura i organy OEGB:
Reprezentacja zwi膮zkowa w zak艂adzie pracy: podstawowe organizacje zwi膮zkowe to rady zak艂adowe lub reprezentacje pracownicze, które s膮 wybranymi przedstawicielami wszystkich zatrudnionych w danym przedsi臋biorstwie. Ponad 90% wszystkich rad czy reprezentacji pracowników to cz艂onkowie zwi膮zku, którzy piastuj膮 tak偶e funkcje zwi膮zkowe i reprezentuj膮 opini臋 zwi膮zkow膮 w zak艂adzie.

OEGB jest federacj膮 15 zwi膮zków bran偶owych z siedzib膮 w Wiedniu, posiada osobowo艣膰 prawn膮. Zrzeszone w niej zwi膮zki stanowi膮 pod wzgl臋dem prawnym jej cz臋艣膰 organizacyjn膮. Nie maj膮 wi臋c zdolno艣ci prawnej i zdolno艣ci do czynno艣ci prawnych.

4 poziomy, równolegle do struktury pa艅stwa:

 • poziom federalny (1 centrala)
 • poziom krajowy (8 org. regionalnych, odp. krainom geograficznym )
 • poziom okr臋gu
 • poziom lokalny


W podobny sposób zorganizowane s膮 zwi膮zki bran偶owe wchodz膮ce w sk艂ad OEGB:

 • szczebel federalny
 • szczebel krajowy
 • szczebel okr臋gowy
 • szczebel lokalny


Organy OEGB:

 • Kongres Federalny
 • Komisja Rewizyjna
 • Konferencja Zarz膮dów
 • Zarz膮d Federalny
 • Prezydium
 • Referaty i wydzia艂y 13 zwi膮zków bran偶owych
 • organizacje regionalne

 

Od 1945 OEGB deklaruje jako obowi膮zuj膮cy system grupowania wed艂ug bran偶 (wszyscy pracownicy danej bran偶y w jednej organizacji), jednak nie zosta艂 on osi膮gni臋ty w czystej formie. Wyj膮tkiem jest zwi膮zek urz臋dników w sektorze prywatnym, który organizuje pracowników w ró偶nych bran偶ach gospodarki i z tego powodu stanowi ponadbran偶owy zwi膮zek zawodowy urz臋dników.


Sk艂adki cz艂onkowskie i finanse:
Wynosz膮 1% od dochodów brutto. Zwi膮zki zrzeszone otrzymuj膮 od 5 do 21%. Zwi膮zki bran偶owe dysponuj膮 funduszem strajkowym zw. solidarno艣ciowym. Dzi臋ki temu odpada problem wielko艣ci czy si艂y danego zwi膮zku podczas prowadzenia sporu zbiorowego. Silne zaplecze finansowe stanowi najlepsz膮 gwarancj臋, 偶e najsilniejsza bro艅 zwi膮zkowa, strajk, rzadko jest w Austrii stosowana.
Ponadto OEGB 艣wiadczy swoim cz艂onkom: zasi艂ek strajkowy, zasi艂ek dla bezrobotnych, zasi艂ek na wypadek 艣mierci, ochron臋 prawn膮.

Uk艂ady zbiorowe:
W Austrii uk艂ady zbiorowe zawiera si臋 nie dla poszczególnych zak艂adów, ale dla bran偶 w krajach zwi膮zkowych lub dla ca艂ego obszaru republiki. W ramach uk艂adu zbiorowego mie艣ci si臋 tradycyjnie p艂aca minimalna, tabela zaszeregowania p艂acowego, wyp艂aty specjalne (np. 13 i 14 pensja), dop艂aty, czas pracy, kwestie zwi膮zane z prac膮 w akordzie, urlopy, terminy wypowiedze艅. Dzia艂anie uk艂adu zbiorowego obejmuje nie tylko cz艂onków zwi膮zku, ale wszystkich pracowników i pracodawców danego sektora, bran偶y lub ga艂臋zi gospodarki. Zdolno艣膰 do zawierania uk艂adów zbiorowuch maj膮 reprezentacje pracownicze i pracodawców (Izby Pracowniczo - Urz臋dnicze) oraz osoby prawne, o ile nie nale偶膮 do innego stowarzyszenia o zdolno艣ci do zawierania uk艂adów zbiorowych. Ze strony pracowników formalne kompetencje do zawierania uk艂adu le偶膮 po stronie centrali OEGB, ale odpowiedzialne s膮 za to poszczególne zwi膮zki bran偶owe jako organy upe艂nomocnione przez central臋. Izby dzia艂aj膮 tylko w tych obszarach, gdzie pracobiorcy nie s膮 zorganizowani zwi膮zkowo.

Relacje z innymi zwi膮zkami:
OEGB jest jedyn膮 central膮 zwi膮zkow膮 w Austrii

Relacje z partiami politycznymi:
W ramach ponadpartyjnej centrali istnieje kilka frakcji politycznych i innych ugrupowa艅, które nie s膮 uwzgl臋dnione w statucie, ale w praktyce odgrywaj膮 istotn膮 rol臋 i sta艂y si臋 cz臋艣ci膮 sk艂adow膮 organizacji OEGB. Central臋 okre艣la si臋 jako organizacj臋 ponadpartyjn膮, ale nie apolityczn膮, co wyra偶a si臋 m.in. w tym, 偶e przewodnicz膮cy OEGB jest jednocze艣nie przewodnicz膮cym Parlamentu. Historycznie uwarunkowane jest istnienie w OEGB 3 frakcji politycznych:
1. frakcja zwi膮zkowców socjalistycznych zwi膮zana z parti膮 socjalistyczn膮 SPOE
2. frakcja chrze艣cija艅ska zwi膮zana z parti膮 ludow膮 OEVP
3. frakcja zwi膮zkowców komunistycznych zwi膮zana z parti膮 komunistyczn膮 KPOE
Korzy艣ci膮 takiej sytuacji jest mo偶liwo艣膰 wypracowywania wspólnego stanowiska i dzi臋ki temu wywierania po艣rednio wp艂ywu na same partie.
 

Powr贸t na g贸r臋

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarno艣膰" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Je偶eli nie zmienisz domy艣lnych ustawie艅 swojej przegl膮darki b臋d膮 one zapisywane w pami臋ci urz膮dzenia. Wi臋cej informacji.