Menu

Hiszpania

Adres Hortaleza, 88 - 28004 MADRID, España
Tel. (34 - 91) 589 76 00, fax (34 - 91) 589 76 03, internacional@cec.ugt.org
www.ugt.es

Sekretarz Generalny Cándido Méndez  (wywodzi si臋 ze zwi膮zku transportowców)

Data utworzenia 1888r.

Cz艂onkowstwo 944.000

Afiliacje mi臋dzynarodowe EKZZ (jeden z za艂o偶ycieli EKZZ - b臋d膮c na wygnaniu we Francji) ,MKZZ

20 czy 30 lat temu wielu ludzi przyst臋powa艂o  do zwi膮zku z powodu ideologii zwi膮zkowej, dzisiaj robi膮 to z  konieczno艣ci, a niektórzy nawet nie zauwa偶aj膮 偶e potrzebna im jest  afiliacja" - Cándido Méndez

UGT jest zwi膮zkiem  zawodowym , który okre艣la si臋 jako:
1.zwi膮zek zawodowy rewindykacyjny, ten który  ujawnia problemy  dotykaj膮ce pracowników, szuka rozwi膮za艅  i stara si臋 je wciela膰 w 偶ycie drog膮 negocjacji a w razie konieczno艣ci za pomoc膮 presji.
2.zwi膮zek zawodowy zaanga偶owany w prac臋 na rzecz  pracowników, których reprezentuje i pami臋taj膮cy o swojej historii.   ( w ponad stuletniej historii UGT , na [pocz膮tku zwi膮zanej  organicznie z PSOE ( Hiszpa艅ska Socjalistyczna Partia Robotnicza)  jest epizod godzien przypomnienia: zwolennicy przyst膮pienia do III Mi臋dzynarodówki  b臋d膮cy w szeregach UGT i PSOE , ponosz膮 kl臋sk臋 i tworz膮  Hiszpa艅sk膮  Komunistyczn膮 Parti臋  Robotnicz膮(1921r.)
3.zwi膮zek zawodowy post臋powy

UGT realizuje d艂ugofalowy projekt badawczy we wspó艂[pracy z Uniwersytetem im.Króla Juana Carlosa  p/t "Ruch zwi膮zkowy XXI wieku"  w celu zmodernizowania  zwi膮zku
Has艂a kolejnych kongresów maj膮 swoja wymow臋: Ruch zwi膮zkowy  dla wszystkich (1980r), Ruch zwi膮zkowy dla nowego spo艂ecze艅stwa (1986r), Zatrudnienie i solidarno艣膰  - UGT za 35 godzinnym tygodniem pracy (1998r), Praca i post臋p: mobilizacja dla zmian (2005r.), Przede wszystkim praca (2009r.)

Najwa偶niejsze cele jakie przy艣wiecaj膮 UGT to "walka o to aby powsta艂o jak najwi臋cej nowych miejsc pracy  w czasie wzrostu gospodarczego  i usilne dzia艂ania, aby w czasie kryzysu  jego konsekwencje nie spad艂y tylko na barki  pracowników". Inne  wa偶ne cele to bardziej sprawiedliwy podzia艂 bogactwa,. umowy o prac臋 na czas nieokre艣lony (wobec wysokiego wska藕nika tymczasowo艣ci umów o prac臋 ), walka o bezpiecze艅stwo w pracy (Hiszpania ma najwy偶szy w Europie wska藕nik wypadkowo艣ci), negocjowanie korzystnych uk艂adów zbiorowych, stworzenie - dzi臋ki porozumieniom i negocjacjom trójstronnym- warunków zapewniaj膮cych konkurencyjno艣膰 hiszpa艅skich przedsi臋biorstw. UGT bardzo anga偶uje si臋 w walk臋 o "Europ臋 socjaln膮 ". Bardziej odleg艂y horyzont to walka o pozytywny wymiar globalizacji

Struktura: Zwi膮zki terytorialne  i federacje bran偶owe
Podstawow膮 jednostk膮 organizacyjn膮 jest zwi膮zek bran偶owy na poziomie przedsi臋biorstwa, obejmuj膮cy wszystkich pracowników pojedynczego przedsi臋biorstwa, którzy s膮 cz艂onkami UGT.

Konfederacja- Zgodnie ze statutem cia艂o to reprezentuje wszystkie krajowe bran偶e i zwi膮zki lokalne.
W艂adze:
1. Kongres  Konfederalny (zbiera si臋 co trzy lata)
2. Komitet Konfederalny najwy偶sze decyzyjne cia艂o mi臋dzy kongresami. Zadania: dyskutowanie i podejmowanie decyzji dotycz膮cych polityki ogólnej UGT, któr膮 nakre艣li艂y rezolucje kongresu, nadzorowanie pracy Komitetu Wykonawczego. Zbiera si臋 co 6 miesi臋cy na sesjach zwyczajnych.
3. Komisja  Wykonawcza jest to cia艂o podejmuj膮ce decyzje na  bie偶膮co, ramy jego dzia艂alno艣ci to wytyczne Kongresu i Komitetu  Konfederalnego.
4. S膮d Kole偶e艅ski
5. Komisja Rewizyjna

Finanse - Podstawowym 藕ród艂em dochodów UGT jest sk艂adka cz艂onków. Z powodów solidarno艣ciowych sk艂adka jest scentralizowana. Sk艂adki nap艂ywaj膮 do Konfederacji i tam s膮 dzielone. Dotychczas obowi膮zywa艂a zasada solidarno艣ci i by艂o tak, 偶e bogatsze bran偶e p艂aci艂y wi臋cej. by wspomaga膰 te s艂absze. Jednak偶e, na 39 zje藕dzie UGT (VI 05) niektóre bran偶e wyrazi艂y swój sprzeciw wobec takiego stanu rzeczy i domaga艂y si臋 innego podzia艂u sk艂adki. Nadal obowi膮zuj膮 jednak dawne zasady. Zwi膮zki otrzymuj膮 te偶 wsparcie Pa艅stwa, przede wszystkim 艣rodki przeznaczone na szkolenia. W Hiszpanii  mo偶na odliczy膰 sk艂adk臋 zwi膮zkow膮 od podatku.

O czym warto wiedzie膰

1.Spektakularne  akcje:
Autobus UGT na ulicach Madrytu  informuj膮cy o chorobach zawodowych
Nagrody dla kobiet z okazji Dnia Kobiet -od 14 lat ( ostatnio otrzyma艂y j膮 4  panie, w tym,pani minister obrony )
Komiks po艣wi臋cony ponad stuletniej historii zwi膮zku

 
CONFEDERACION SINDICAL de COMISIONES OBRERAS CCOO

Adres Fernández de la Hoz, 12 - 28010 Madrid -Espana
Tel. (34-91) 702 80 00, Fax (34-91) 310 48 04, ccoo@ccoo.es

 www.ccoo.es

Sekretarz Generalny  Ignacio Fernández Toxo (w momencie wyboru na sekretarza by艂 szefem metalowców)
Data utworzenia:  koniec lat pi臋膰dziesi膮tych
Cz艂onkostwo 958.000
Specyfika: najpierw by艂y to komisje robotnicze  organizuj膮ce  si臋 dla rozwi膮zania  konkretnego problemu ,  by natychmiast si臋 rozwi膮za膰  po za艂atwieniu sprawy( czasy dyktatury gen. Franco). Pikanterii  sprawie dodaje fakt, 偶e ich "przechowalni膮" cz臋sto by艂y ko艣cio艂y.

Afiliacje mi臋dzynarodowe EKZZ, MKZZ

Cele i zadania - Pierwotnie CCOO uwa偶a艂a si臋 za konfederacj臋, której celem jest obali膰 kapitalizm i zbudowa膰 spo艂ecze艅stwo socjalistyczne. Tak brzmia艂y has艂a za艂o偶ycielskie. Obecnie okre艣la si臋 jako niezale偶ny, demokratyczny zwi膮zek zawodowy, pluralistyczny, masowy, o profilu spo艂eczno-politycznym.

Struktura i w艂adze:
1. Kongres Konfederalny odbywa si臋 co trzy lata. Uczestnicz膮 w nim w równej liczbie przedstawiciele bran偶 i zwi膮zków regionalnych
2. Rada Konfederalna - Najwy偶szy organ decyzyjny i reprezentacyjny pomi臋dzy kongresami. Sk艂ada si臋 w równej liczbie z cz艂onków pochodz膮cych z bran偶 i zwi膮zków regionalnych, jak równie偶 Sekretarza Generalnego, cz艂onków Komitetu Wykonawczego, Sekretarzy Generalnych Konfederacji Autonomicznych oraz zwi膮zków regionalnych i prowincjonalnych. Rada Konfederalna zbiera si臋 cztery razy w roku.
3. Konfederalny Komitet Wykonawczy -Jest to cia艂o zarz膮dzaj膮ce, które wprowadza w 偶ycie decyzje i dyrektywy przyj臋te przez Kongres i Rad臋. Spotkania odbywaj膮 si臋 raz w miesi膮cu.
4. Sekretariat Konfederalny -  wprowadza w 偶ycie decyzje Komitetu Wykonawczego. Liczb臋 cz艂onków Sekretariatu okre艣la Konfederalny Komitet Wykonawczy, który równie偶 ich wybiera.
5. Konferencja Konfederalna - gdy Komitet Wykonawczy uzna za stosowne zwo艂uje konferencj臋 by debatowa膰 i zaj膮膰 stanowisko wobec specyficznych b膮d藕 ogólnych problemów maj膮cych szczególne znaczenie dla polityki zwi膮zku. Uzgodnienia przyj臋te przez Konferencj臋 maj膮 charakter decyzji i nie mog膮 by膰 niezgodne z uzgodnieniami przyj臋tymi przez Kongres.
6. S膮d Kole偶e艅ski - Cia艂o to sk艂ada si臋 z 5 cz艂onków, którzy nie mog膮 zajmowa膰 偶adnych decyzyjnych stanowisk i s膮 wybierani przez Kongres.
7. Komisja Rewizyjna : Jest wybierana przez Kongres, sk艂ada si臋 z 5 cz艂onków.

Finanse - Podstaw膮 s膮 sk艂adki cz艂onkowskie, czyli 1 proc minimalnej p艂acy. Podzia艂 sk艂adki: 10 proc. - Konfederalny Komitet Wykonawczy, 10 proc. -Federacje Krajowe, 40 proc. zwi膮zki bran偶owe, 40 proc. - zwi膮zki terytorialne.

Program i polityka - Priorytety CCOO obejmuj膮 walk臋 z bezrobociem, tymczasowo艣ci膮 zatrudnienia, wypadkami w pracy, obron臋 us艂ug u偶yteczno艣ci publicznej i wi臋ksz膮 dost臋pno艣膰 zasi艂ków dla bezrobotnych ..

CCOO chcia艂by przyci膮gn膮膰 do zwi膮zku m艂odzie偶, której nie poci膮ga ruch zwi膮zkowy w starym "ci臋偶koprzemys艂owym" stylu. Zwi膮zki powinny inaczej spojrze膰 na rynek pracy. Rynek pracy zmieni艂 si臋 i nie mo偶na  ju偶 si臋 spodziewa膰 偶e zachowa  si臋 prac臋 na ca艂e 偶ycie, ale  przede wszystkim chodzi o to, by mie膰 zatrudnienie. "Europa socjalna" to cel, jaki sobie wytyczy艂y CCOO w polityce europejskiej.


UNION SINDICAL OBRERA USO

Adres Príncipe de Vergara 13 7°- 29001 Madrid - Espana
Tel. (34-91) 577 41 13, Fax (34-91) 577 29 59, s.general@uso.es
www.uso.es

Sekretarz Generalny Julio Salazar Moreno
Data utworzenia 1961r.
Cz艂onkostwo 106.000

Afiliacja Mi臋dzynarodowa MKZZ, po wieloletnich staraniach przyj臋ta do EKZZ
Cele i zadania - USO jest autonomicznym zwi膮zkiem, którego celem jest emancypacja klasy pracuj膮cej w nowym spo艂ecze艅stwie oparta na politycznej i gospodarczej demokracji, socjalizmie i samorz膮dzie pracowniczym. Jest zwi膮zkiem pluralistycznym i internacjonalistycznym.

Struktura - USO ma podwójn膮 struktur臋 terytorialn膮 i bran偶ow膮.
Program i polityka - Dzia艂alno艣膰 USO koncentruje si臋 na ma艂ych i 艣rednich przedsi臋biorstwach, które wymagaj膮 specyficznego podej艣cia. Jeden z najwa偶niejszych punktów w programie tej organizacji to jak najwi臋kszy udzia艂 w negocjacjach zbiorowych w przedsi臋biorstwach, ró偶nych bran偶ach, w ró偶nych okr臋gach terytorialnych i na poziomie pa艅stwowym. Inn膮 spraw膮 jest zapewnienie obecno艣ci przedstawicieli USO w ró偶nych organizmach publicznych otwartych na zwi膮zki, zarówno na poziomie krajowym jak i autonomicznym, prowincjonalnym lub lokalnym. Podejmuje te偶 energiczne dzia艂ania na rzecz wykluczonych z rynku pracy. Chodzi przede wszystkim o osoby starsze bez szans na znalezienie pracy i m艂odych, którzy jeszcze nie weszli na rynek pracy. USO obejmuje te偶 swoim zainteresowaniem i dzia艂alno艣ci膮 tych, którzy wymagaj膮 szczególnej troski: m艂odych bezrobotnych o w poszukiwaniu swojej pierwszej pracy, bezrobotnych kobiet , imigrantów, niepe艂nosprawnych, narkomanów. Jednym z wa偶nych punktów polityki USO jest solidarno艣膰 z narodami trzeciego 艣wiata. w tym celu USO utworzy艂o organizacj臋 pozarz膮dow膮 SOTERMUN, która realizuje projekty w trzecim 艣wiecie.

SOLIDARIDAD de TRABAJADORES VASCOS - EUZKO LANGILLEN ALKARASUNA (STV/ELA)

Adres: Barrainkua 13, E - 48009 Bilbao - Espana
Tel. 34 944 03 77 00, fax 34 944 03 77 00, nazioarte@elasind.org
www.ela-sindicatua.org

Sekretarz Generalny  Adolfo Muñoz
Data utworzenia 1911r.
Cz艂onkostwo 82 tys.

Afiliacje mi臋dzynarodowe EKZZ, MKZZ

Historia - Najwi臋kszy baskijski zwi膮zek zawodowy powsta艂 w 1911 roku w Bilbao. Dzia艂a艂 w podziemiu w czasie dyktatury frankistowskiej. Zwi膮zek okre艣la si臋 jako politycznie niezale偶ny, ale o zabarwieniu nacjonalistycznym i bliska jest mu Baskijska Partia Nacjonalistyczna (PNV), która opowiada si臋 za pe艂n膮 autonomi膮 Kraju Basków, ale przeciwstawia si臋 terroryzmowi i przemocy ETA.

Cele i zadania - Dzia艂alno艣膰 ELA to walka o sprawiedliwe spo艂ecze艅stwo i d膮偶enie do realizacji rewindykacji pracowniczych. W swojej Deklaracji Zasad ELA g艂osi, 偶e odrzuca mechanizmy kapitalizmu a celem jest spo艂ecze艅stwo oparte na wolno艣ci i odpowiedzialno艣ci, co mo偶na osi膮gn膮膰 poprzez socjalizm, w którym 艣rodki produkcji, konsumpcji i kultury s膮 w r臋kach i w s艂u偶bie pracowników. Skupia si臋 na szczególnie na ma艂ych i 艣rednich przedsi臋biorstwach.

Struktura - ELA ma podwójn膮 struktur臋: bran偶ow膮 i terytorialn膮.

W艂adze:
1. Kongres Konfederalny,
2. Rada Krajowa,
3. Komitet Krajowy,
4. Komitet Wykonawczy

Program i polityka - ELA to nie tylko doskona艂a organizacja. To p艂ace - dzi臋ki uk艂adom zbiorowym - wy偶sze ni偶 w pozosta艂ych Regionach Autonomicznych., (co 艣wiadczy o skuteczno艣ci zwi膮zku). To wynegocjowany z Autonomicznym Rz膮dem Baskijskim w 2000 roku 35 - godzinny tydzie艅 pracy.

 

 

Powr贸t na g贸r臋

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarno艣膰" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Je偶eli nie zmienisz domy艣lnych ustawie艅 swojej przegl膮darki b臋d膮 one zapisywane w pami臋ci urz膮dzenia. Wi臋cej informacji.