Menu

EKZZ

Europejska Konfederacja Zwi膮zków Zawodowych / European Trade Union Confederation

International Trade Union House (ITUH)
Boulevard du Roi Albert II, 5
B-1210 Brussels
Belgium
Tel.: +32-2-224 04 11
Fax: +32-2-224 04 54
E-mail: etuc@etuc.org
www.etuc.org

Sekretarz generalna: Bernadette Ségol

 

EKZZ (European Trade Union Confederation -ETUC) zosta艂a za艂o偶ona w 1973 r. i obecnie (lipiec 2000) sk艂ada si臋 z 68 krajowych konfederacji zwi膮zkowych (z 29 krajów europejskich) oraz 12 europejskich federacji bran偶owych. W 1995 roku NSZZ "Solidarno艣膰" zosta艂 afiliowany do EKZZ i od tego czasu jest jej pe艂noprawnym cz艂onkiem (wcze艣niej posiadali艣my status obserwatora).

EKZZ jest organizacja reprezentatywna dla europejskich zwi膮zków zawodowych, której uda艂o si臋 po艂膮czy膰 poziom ponadbran偶owy i bran偶owy, co stanowi wyra藕ny kontrast dla 艣wiata biznesu, który jest reprezentowany w sposób bardziej podzielony.

EKZZ posiada mandat obejmuj膮cy szeroki zasi臋g 偶膮da艅 natury zwi膮zkowej i politycznej. Misj膮 EKZZ jest doprowadzenie do ich wdro偶enia poprzez prac臋 z Uni膮 Europejsk膮, Rad膮 Europy, EFTA oraz z organizacjami pracodawców.

G艂ówne instytucje EKZZ

KONGRES - wytycza strategi臋 organizacji oraz priorytety dotycz膮ce jego polityki. Wybiera g艂ównych liderów organizacji: cz艂onków Komitetu Wykonawczego, prezydenta, sekretarza generalnego oraz zast臋pców sekretarza generalnego.

Kongres zbiera si臋 co cztery lata.

KOMITET WYKONAWCZY - zbiera si臋 cztery razy do roku, decyduje o polityce, która powinna by膰 zgodna ze strategi膮 przyj臋t膮 przez Kongres. Komitet okre艣la tak偶e postaw臋 EKZZ wobec organizacji pracodawców oraz Unii Europejskiej. Okre艣la on równie偶 konieczne dzia艂ania zwi膮zkowe, by wspiera膰 偶膮dania i wspólne stanowiska swoich cz艂onków.

Komitet decyduje tak偶e o sk艂adzie i mandacie delegacji EKZZ odpowiedzialnych za negocjacje ponadbran偶owe z pracodawcami.

W sk艂ad Kongresu i Komitetu Wykonawczego wchodz膮 delegaci z ka偶dej krajowej konfederacji oraz federacji bran偶owych. Liczba miejsc i g艂osów dla danej organizacji zale偶y od liczby jej cz艂onków. Organizacje ze statusem obserwatora posiadaj膮 prawo wypowiadania si臋, ale nie maj膮 prawa do g艂osowania

KOMITET STERUJ膭CY - reprezentuje EKZZ w cia艂ach Unii Europejskiej a tak偶e prowadzi negocjacje z organizacjami pracodawców. Sk艂ada si臋 z przewodnicz膮cego, sekretarza generalnego, dwóch zast臋pców sekretarza generalnego oraz z pi臋tnastu cz艂onków wybranych przez Komitet Wykonawczy.

SEKRETARIAT - odpowiada za codzienne zarz膮dzanie, przygotowanie pracy oraz za wdra偶anie decyzji ró偶nych cia艂 EKZZ Prowadzony jest przez sekretarza generalnego przy pomocy jego zast臋pców oraz czterech sekretarzy konfederalnych
Organizacje cz艂onkowskie s膮 tak偶e zaanga偶owane w dzia艂ania EKZZ poprzez uczestnictwo w pracach ró偶nych komitetów oraz grup roboczych zajmuj膮cych si臋 g艂ównymi dziedzinami polityki EKZZ. Inne cia艂a s膮 odpowiedzialne za sprawy dot. okre艣lonych grup ludzi. EKZZ wypracowuje niezale偶ne ekspertyzy, dostarczane przez jej instytuty.

KOMITETY STA艁E, GRUPY ROBOCZE oraz MIEDZYREGIONALNE RADY ZWIAZKOWE - zajmuj膮 si臋 obszarami polityki EKZZ w tym zagadnieniami zwi膮zanymi ze stosunkami pracy, polityk膮 socjaln膮, polityk膮 zatrudnienia oraz edukacj膮 i szkoleniami.

GRUPY ROBOCZE pracuj膮 nad specyficznymi zagadnieniami, takimi jak: demokratyzacja gospodarki, 艣rodowisko, polityka przemys艂owa, badania oraz 艣rodowisko pracy. EKZZ powo艂uje te偶 grupy robocze, aby pracowa艂y nad sprawami bie偶膮cymi. W ich sk艂ad wchodz膮 przedstawiciele organizacji afiliowanych mianowani przez te organizacje.

Komitet Kobiet, M艂odzi EKZZ, Europejska Federacja Emerytów i Starszych Pracowników (FERPA) i EUROCADRES (skupiaj膮cy kadry kierownicze) reprezentuj膮 specyficzne interesy tych grup. Cia艂a te dzia艂aj膮 niezale偶nie, ale wypracowuj膮 swoje polityczne 偶膮dania we wspó艂pracy z Sekretarzem EKZZ. S膮 one reprezentowane na Kongresie i w Komitecie Wykonawczym z prawem do zabierania g艂osu. Komitet Kobiet posiada równie偶 prawo do g艂osowania w obu cia艂ach.

MI臉DZYREGIONALNE RADY ZWI膭ZKOWE (ITUC) - s膮 strukturami mi臋dzynarodowymi dzia艂aj膮cymi niezale偶nie od EKZZ, umo偶liwiaj膮cymi wspó艂prac臋 zwi膮zkom zawodowym ró偶nych krajów. G艂ównymi obszarami ich dzia艂alno艣ci s膮: polityka strukturalna i rozwój regionalny, zagadnienia zwi膮zane z rynkiem pracy i ubezpieczeniami spo艂ecznymi. Rady s膮 uznane oficjalnie jako reprezentatywne cia艂a zwi膮zkowe w regionach przygranicznych i maj膮 status obserwatora w Komitecie Wykonawczym EKZZ.

EUROPEJSKI INSTYTUT ZWI膭ZKOWY ds. BADA艃, SZKOLE艃 I BHP (ETUI-REHS)

Europejska Akademia Zwi膮zkowa (ETUCO) dokona艂a fuzji z Europejskim Instytutem Zwi膮zkowym (ETUI) oraz ze Zwi膮zkowym Biurem Technicznym ds. BHP (TUTB) i od 1 kwietnia 2005 roku dzia艂a jako Europejski Instytut Zwi膮zkowy ds. Bada艅, Szkole艅 i BHP (ETUI-REHS).

Nowa struktura, a szczególnie jej departament ds. bada艅 ma za zadanie i obowi膮zek prowadzi膰 badania naukowe i opracowywa膰 ekspertyzy dla Europejskiej Konfederacji Zwi膮zków Zawodowych (EKZZ), wspieraj膮c globalne aspekty pracy ETUI-REHS.

Wspó艂praca mi臋dzy ETUI-REHS, szczególnie mi臋dzy departamentem ds. bada艅 a EKZZ to tworzenie na tym samym gruncie wspó艂zale偶no艣ci i autonomii intelektualnej, jak to mia艂o miejsce w ci膮gu ostatnich 26 lat, kiedy to Instytut stanowi艂 odr臋bn膮 jednostk臋.

艢cis艂a wspó艂praca jest potrzebna, by pomóc EKZZ, federacjom bran偶owym i krajowym konfederacjom, b臋d膮cym afiliantami EKZZ, w ich dzia艂aniu, rozwoju aktywno艣ci i wywieraniu wp艂ywu jako partnerów spo艂ecznych. ETUI-REHS to organizacja ukierunkowana na badania i ekspertyzy.

Powr贸t na g贸r臋

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarno艣膰" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Je偶eli nie zmienisz domy艣lnych ustawie艅 swojej przegl膮darki b臋d膮 one zapisywane w pami臋ci urz膮dzenia. Wi臋cej informacji.