Menu

Deklaracja programowa

DEKLARACJA PROGRAMOWA NSZZ „SOLIDARNO艢膯”

XXI Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ "Solidarno艣膰", Legnica, 29 sierpnia 2007 roku

 

PREAMBU艁A

Masowy protest spo艂eczny w lipcu i sierpniu 1980 roku w obronie godno艣ci i praw pracowniczych doprowadzi艂 do powstania Niezale偶nego Samorz膮dnego Zwi膮zku Zawodowego „Solidarno艣膰”. Nie by艂oby „Solidarno艣ci” bez walki poprzednich pokole艅 o wolno艣膰 narodu, bez robotniczych zrywów przeciw zniewoleniu i lekcewa偶eniu ich praw w Poznaniu w 1956 roku, na Wybrze偶u w 1970, w Radomiu, Ursusie, P艂ocku i innych miastach w 1976, bez dzia艂alno艣ci - nielegalnych w PRL - wolnych zwi膮zków zawodowych, a przede wszystkich wyboru kardyna艂a Karola Wojty艂y na papie偶a, Jego pielgrzymki do Polski i duchowego  wsparcia. Na bazie tych historycznych do艣wiadcze艅 oraz nauki spo艂ecznej Ko艣cio艂a Katolickiego zosta艂 zbudowany program NSZZ „Solidarno艣膰”. W centrum tego programu znajduje si臋 pracownik, który ma zagwarantowan膮 swobod臋 korzystania ze wszystkich podstawowych praw cz艂owieka i praw socjalnych, w艣ród których prawo do wolno艣ci i godno艣ci wysuwaj膮 si臋 na pierwszy plan. Szczególne miejsce w艣ród tych praw zajmuje prawo do pracy, które umo偶liwia realizacj臋 jego aspiracji i dzi臋ki godziwemu wynagrodzeniu zapewnia utrzymanie jemu samemu i jego rodzinie. Korzystanie z tych praw nak艂ada na nas równie偶 obowi膮zki dzia艂ania dla dobra wspólnego i kierowania si臋 zasad膮 solidarno艣ci, aby zapewni膰 innym, zw艂aszcza ubogim i niepe艂nosprawnym, pe艂ny udzia艂 w 偶yciu spo艂ecznym.

 

1. PRAWO DO PRACY – BEZPIECZNEJ I GODZIWIE WYNAGRADZANEJ

Najwa偶niejszym celem dzia艂ania NSZZ „Solidarno艣膰” jest skuteczna obrona praw pracowniczych, w tym prawa do zrzeszania si臋 w zwi膮zki zawodowe i dzia艂anie na rzecz podmiotowo艣ci i godno艣ci cz艂owieka. Brak pracy jest wspó艂czesnym zagro偶eniem cywilizacyjnym. Dlatego pe艂ne zatrudnienie powinno by膰 celem polityki gospodarczej i spo艂ecznej w艂adzy publicznej. Wspieraj膮c te dzia艂ania,  NSZZ „Solidarno艣膰” broni jednocze艣nie prawa ka偶dego pracownika do godziwej p艂acy za prac臋 wykonywan膮 w bezpiecznych warunkach, w okre艣lonym ustawowo czasie z uwzgl臋dnieniem prawa do wypoczynku, szczególnie w niedziele i 艣wi臋ta.

 

2. SOLIDARNO艢膯 Z BEZROBOTNYMI

Cz艂owiek bez pracy czuje si臋 wykluczonym i niepotrzebnym; nie ma szans na zaspokojenie podstawowych potrzeb swoich i rodziny, dlatego ludzie pracy musz膮 by膰 solidarni z bezrobotnymi. NSZZ „Solidarno艣膰” wspiera dzia艂ania na rzecz tworzenia nowych miejsc pracy, a tak偶e powszechny system ubezpieczenia od bezrobocia. Pozostaj膮cym bez pracy pa艅stwo musi zapewni膰 podstawow膮 opiek臋 socjaln膮, prawo do zasi艂ków i mo偶liwo艣ci przekwalifikowania.

 

3. PODNOSZENIE KWALIFIKACJI PRACOWNIKÓW

Sta艂e podnoszenie kwalifikacji zawodowych to konieczno艣膰 wynikaj膮ca ze  zmian zachodz膮cych na rynku pracy, zwi膮zanych szczególnie z migracj膮 przedsi臋biorstw, przep艂ywem pracowników, a tak偶e rozwojem nowoczesnych technologii. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników – wspierane nie tylko przez pa艅stwo, ale tak偶e przez pracodawców - wp艂ywa na zmniejszenie bezrobocia, ograniczenie emigracji zarobkowej, a tak偶e w perspektywie zwi臋ksza konkurencyjno艣膰 gospodarki. Podstawy prawne i zasady finansowania przekwalifikowa艅 powinny inspirowa膰 pracowników do aktywno艣ci w tym zakresie, niezale偶nie od ich mo偶liwo艣ci materialnych.

 

4. ZABEZPIECZENIE POWSZECHNEGO DOST臉PU DO US艁UG PUBLICZNYCH

Ochrona podmiotowo艣ci i godno艣ci pracownika i jego rodziny wymaga nie tylko ochrony jego praw pracowniczych w 艣rodowisku pracy, ale tak偶e dzia艂ania na rzecz zabezpieczenia jego potrzeb materialnych, kulturalnych oraz ochrony zdrowia i edukacji. Dlatego NSZZ „Solidarno艣膰” opowiada si臋 za powszechn膮 dost臋pno艣ci膮 us艂ug publicznych, a w szczególno艣ci ochrony zdrowia, edukacji i dóbr kultury równie偶 dla rodzin najubo偶szych i wielodzietnych.

 

5. DIALOG PODSTAW膭 ZRÓWNOWA呕ONEGO ROZWOJU

Dialog spo艂eczny to fundament demokratycznego pa艅stwa. NSZZ „Solidarno艣膰” opowiada si臋 za partnerskim dialogiem z rz膮dem i pracodawcami, aby to cz艂owiek i jego godno艣膰 sta艂y si臋 norm膮 i podstaw膮 relacji spo艂ecznych. Zwi膮zek opowiada si臋 za negocjacyjnym systemem zak艂adowych i ponadzak艂adowych uk艂adów zbiorowych i  jest otwarty na zawieranie umów spo艂ecznych uznawanych za 藕ród艂o prawa. Wielkim wyzwaniem dla NSZZ „Solidarno艣膰” jest rosn膮ca tendencja do bezkarnego naruszania prawa pracowników do tworzenia zwi膮zków zawodowych. Godzi to w ide臋 dialogu spo艂ecznego. Zwi膮zek zrobi wszystko, aby to zmieni膰.

 

6. O SPO艁ECZN膭 GOSPODARK臉 RYNKOW膭

Gospodarka rynkowa daje szans臋 zaspokojenia potrzeb indywidualnych i spo艂ecznych, jednak wolny rynek pog艂臋bia nierówno艣ci i wymaga stworzenia regu艂, które zagwarantuj膮 sprawiedliwy podzia艂 dóbr i us艂ug konieczny dla harmonijnego wzrostu ekonomicznego i spo艂ecznego. NSZZ „Solidarno艣膰” wp艂ywa na kszta艂t polityki spo艂eczno-gospodarczej, aby stworzy膰 gospodark臋 opart膮 na uczciwej konkurencji i tworz膮c膮 miejsca pracy dobrej jako艣ci. Sam nie jest parti膮 polityczn膮 walcz膮c膮 o w艂adz臋, lecz jako niezale偶na reprezentacja pracowników traktuje polityk臋 jako roztropn膮 trosk臋 o dobro wspólne. Dla skuteczniejszej realizacji swoich celów jest otwarty na wspó艂prac臋 z partiami politycznymi i b臋dzie zabiega膰 o to, by w parlamencie i samorz膮dach znalaz艂y si臋 osoby, które podzielaj膮 program Zwi膮zku.

 

7. W OBRONIE DEMOKRACJI I PRAW CZ艁OWIEKA

Demokracja, tak jak i wolno艣膰, nie jest dana raz na zawsze. Trzeba je ceni膰 i piel臋gnowa膰.  Mo偶liwo艣膰 udzia艂u w wolnych wyborach, wolno艣膰 s艂owa i wyznania, mo偶liwo艣膰 zrzeszania si臋 w zwi膮zki zawodowe i swobodne dzia艂anie niezale偶nych od w艂adzy organizacji obywatelskich, prawo do 偶ycia i pracy, niezawis艂o艣膰 s膮dów – to warto艣ci kluczowe dla demokracji. NSZZ „Solidarno艣膰” pozostaje im wierny od pocz膮tku istnienia i deklaruje ich przestrzeganie wewn膮trz organizacji, jak i kultywowanie w 偶yciu spo艂ecznym. NSZZ „Solidarno艣膰” dzia艂a na rzecz pa艅stwa praworz膮dnego, opartego o zasad臋 pomocniczo艣ci z jak najszerszym udzia艂em obywateli w 偶yciu spo艂ecznym. Nieskr臋powane organizowanie si臋 pracowników to jedno z fundamentalnych praw cz艂owieka. Naruszanie tego prawa to zagro偶enie dla demokracji, z którym b臋dziemy stanowczo walczyli. Oczekujemy, 偶e wymiar sprawiedliwo艣ci b臋dzie w tej walce naszym sojusznikiem.

 

8. PATRIOTYZM DLA PRZYSZ艁O艢CI

Ojczyzna to wielki zbiorowy obowi膮zek. Patriotyzm to nie tylko postawa czasu próby i walki o wolno艣膰. Patriotyzm pozwala m膮drze zagospodarowa膰 czas pokoju i budowania, jest warunkiem rozwoju narodu i pa艅stwa. Dzia艂ania na rzecz Ojczyzny by艂y i s膮 fundamentem NSZZ „Solidarno艣膰”. Na nich nasz Zwi膮zek opiera trosk臋 o w艂a艣ciwe miejsce cz艂owieka pracy w wolnej i niepodleg艂ej Polsce. NSZZ „Solidarno艣膰” zabiega o promocj臋 postaw patriotycznych w systemie edukacyjnym, mediach publicznych, ale te偶 w praktyce codziennego 偶ycia. Istotnym elementem tak pojmowanego patriotyzmu jest kultywowanie narodowej tradycji i pami臋膰 o ludziach, którzy - cz臋sto w sposób heroiczny - dali 艣wiadectwo prawdzie.

 

9. W TROSCE O NAJS艁ABSZYCH

NSZZ „Solidarno艣膰” zabiega o to, aby pa艅stwo otacza艂o szczególn膮 opiek膮 ludzi niepe艂nosprawnych oraz tych , którzy po procesach transformacji ustrojowej nie potrafi膮 odnale藕膰 si臋 w nowej rzeczywisto艣ci.Konieczne jest wspomaganie tych grup w zapewnieniu im równo艣ci w korzystaniu z praw i dost臋pie do pracy, edukacji, mieszkania i us艂ug socjalnych.

 

10. DLA RODZINY

NSZZ „Solidarno艣膰” wspiera wszelkie dzia艂ania na rzecz umacniania rodziny rozumianej jako zwi膮zek kobiety i m臋偶czyzny oraz ochrony 偶ycia rodzinnego, co jest podstaw膮 rozwoju spo艂ecze艅stwa i narodu. NSZZ „Solidarno艣膰” opowiada si臋 za prorodzinn膮 polityk膮 pa艅stwa, opart膮 na prorodzinnym systemie podatkowym, odpowiedniej polityce mieszkaniowej prowadz膮cej do realizacji prawa do mieszkania dla ka偶dej rodziny oraz 艣wiadczeniach socjalnych dla rodzin najubo偶szych. Dzia艂ania na rzecz wzrostu wynagrodze艅 i poprawy warunków pracy s艂u偶膮 powstrzymaniu emigracji zarobkowej, która os艂abia wi臋zi rodzinne. Dzia艂ania w艂adz publicznych i przedsi臋biorców powinny u艂atwia膰 pogodzenie 偶ycia rodzinnego i pracy zawodowej. Za podstaw臋 dzia艂ania na rzecz umacniania rodziny i ochrony 偶ycia rodzinnego NSZZ   „Solidarno艣膰” przyjmuje Kart臋 Praw Rodziny wydan膮 w 1983 roku przez Stolic臋 Apostolsk膮.

 

11. NA RZECZ GLOBALIZACJI SOLIDARNO艢CI

Globalizacji ekonomicznej musi towarzyszy膰 globalizacja solidarno艣ci. Oznacza to prac臋 w kierunku zmiany procesów globalizacji, tak aby wyeliminowa膰 zwi膮zane z ni膮 niesprawiedliwo艣ci i aby jej dobrodziejstwami obj膮膰 jak najwi臋ksz膮 liczb臋 pracowników. Globalizacji ekonomicznej musi towarzyszy膰 rozwój spo艂eczny, powszechne poszanowanie praw pracowniczych i zwi膮zkowych, mo偶liwo艣ci godnego zatrudnienia dla wszystkich, wzrost gospodarczy i równomierny podzia艂 jego owoców oraz poprawa stanu 艣rodowiska naturalnego. Proces globalizacji musi gwarantowa膰 powszechn膮 dost臋pno艣膰 podstawowych us艂ug, takich jak dost臋p do wody, ochrony zdrowia, edukacji czy transportu publicznego.

 

12. OCHRONA I PROMOCJA EDUKACJI, KULTURY I NAUKI

Edukacja, kultura, sztuka i nauka pomog艂y przetrwa膰 naszemu narodowi czasy totalitarnego i antyludzkiego systemu, jakim by艂 komunizm. Wzorce etyczne, symbole narodowe i poczucie to偶samo艣ci, które by艂y przenoszone przez pokolenia w dzie艂ach sztuki  pozwoli艂y  zachowa膰 odr臋bno艣膰 narodow膮. Dzi艣, w wolnej Polsce, wymagaj膮 one mecenatu pa艅stwa i w艂adz wszystkich szczebli, aby zapewni膰 ich rozwój i powszechn膮 dost臋pno艣膰. Powszechnie dost臋pna, od szczebla podstawowego do wy偶szego, nowoczesna edukacja i nauka jest niezb臋dnym warunkiem rozwoju spo艂ecze艅stwa solidarnego i konkurencyjnej gospodarki. Daje te偶 mo偶liwo艣膰 wyrównywania szans dla m艂odych ludzi na wspó艂czesnym rynku pracy.

 

13. OCHRONA 艢RODOWISKA

Dzia艂ania na rzecz ochrony 艣rodowiska to wyraz solidarno艣ci z przysz艂ymi pokoleniami. Zwi膮zek kszta艂tuje takie postawy poprzez edukacj臋 ekologiczn膮 spo艂ecze艅stwa, udzia艂 w projektach dotycz膮cych ochrony 艣rodowiska, dzia艂alno艣膰 na rzecz bezpiecznego i przyjaznego 艣rodowiska pracy. NSZZ „Solidarno艣膰” d膮偶y do zachowania niezb臋dnej równowagi mi臋dzy gospodark膮 i rynkiem pracy a potrzebami ochrony 艣rodowiska.

 

14. OCHRONA INTERESÓW LUDZI PRACY NA FORUM MI臉DZYNARODOWYM I EUROPEJSKIM

Zwi膮zek solidarnie uczestniczy w mi臋dzynarodowej wspó艂pracy niezale偶nych i demokratycznych organizacji zwi膮zkowych na rzecz obrony interesów pracowniczych na ca艂ym 艣wiecie. W celu zapobiegania wykorzystywaniu pracowników i nieuczciwej konkurencji niszcz膮cej miejsca godnej pracy NSZZ „Solidarno艣膰” zabiega, aby wszystkie towary i us艂ugi b臋d膮ce przedmiotem obrotu mi臋dzynarodowego by艂y wytwarzane i 艣wiadczone w pe艂nej zgodno艣ci z podstawowymi standardami pracy okre艣lonymi przez konwencje MOP i prawo mi臋dzynarodowe. NSZZ „Solidarno艣膰”, uczestnicz膮c w przedstawicielstwach pracowniczych na poziomie europejskim, wprowadza w 偶ycie zasad臋 budowania pokoju i dobrobytu opartego na solidarno艣ci i demokracji. Nasze cele b臋dziemy osi膮ga膰 w艂膮czaj膮c si臋 aktywnie w dialog i partnerstwo spo艂eczne - nieod艂膮czn膮 cz臋艣膰 procesu integracji. B臋dziemy doskonali膰 europejski model spo艂eczny, w tym efektywne mechanizmy informacji i konsultacji pracowniczej wraz z prawem do wspó艂decydowania na poziomie europejskim, krajowym i zak艂adowym.  

XXI Krajowy Zjazd Delegatów Legnica, 29 sierpnia 2007 r.

Powr贸t na g贸r臋

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarno艣膰" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Je偶eli nie zmienisz domy艣lnych ustawie艅 swojej przegl膮darki b臋d膮 one zapisywane w pami臋ci urz膮dzenia. Wi臋cej informacji.