Logo
Wydrukuj tę stronę

28 stycznia 2003 (13/2003)

Komunikat

W dniu 28 stycznia 2003 r. w Gdańsku obradowało prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność", które spotkało z Radą Sekretariatu Nauki i Oświaty KK NSZZ "Solidarność". W trakcie spotkania omówiono sytuację w szkolnictwie wyższym oraz naukowych placówkach badawczo-rozwojowych. Dyskutowano o problemach Polskiej Akademii Nauk oraz jednostek Archiwum Państwowego. Przewodniczący Sekretariatu Nauki i Oświaty Stefan Kubowicz przedstawił konieczne kierunki działań związku dla poprawienia trudnej sytuacji w oświacie.
Prezydium KK zwróciło się do Ministra Finansów o przedłużenie terminu konsultacji projektu ustawy o spłacie pożyczki udzielonej w roku 2000 Kasom Chorych z budżetu państwa o dodatkowe dwa dni, tj. do 30 stycznia br. Zaproponowany czas konsultacji w sprawie wywołującej olbrzymie napięcia społeczne, dotyczącej sprawy objętej porozumieniem między rządem i NSZZ "Solidarność" podpisanym w Katowicach jest zbyt krótki, gdyż konieczna jest konsultacja ze wszystkimi zainteresowanymi strukturami związkowymi w branży. Opinię na temat projektu ustawy w imieniu Związku przedstawi Sekretariat Ochrony Zdrowia KK NSZZ "Solidarność".

Podczas obrad zapoznano się również z propozycjami zmian w przepisach dotyczących układów zbiorowych pracy, zgłoszonymi przez OPZZ na forum Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych, w związku z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 listopada 2002 r.

Opiniując projekt ustawy Ministerstwa Gospodarki o zmianie ustawy o finansowym wspieraniu inwestycji prezydium KK zgłosiło szereg uwag szczegółowych, wnioskując jednocześnie, iż proponowane zmiany nadal nie usuwają wątpliwości dotyczących wymogów i procedury pomocy finansowej.

  • Dariusz Wasielewski - rzecznik prasowy KK

Decyzja Prezydium KK nr 13/03
ws. opinii o projekcie ustawy o zmianie ustawy o finansowym wspieraniu inwestycji

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" zgłasza poniższe uwagi do projektu ustawy Ministerstwa Gospodarki o zmianie ustawy o finansowym wspieraniu inwestycji.

Należy rozważyć możliwość udzielania zaliczki w trakcie trwania inwestycji, co przyczyniłoby się do poprawy płynności finansowej wnioskodawcy. Brak takiej formy finansowania będzie powodował konieczność odraczania płatności za wykonane prace i utratę płynności u wykonawców (dziś powszechnie znane zjawisko). Fakt przyznania dofinansowania byłby używany jak promesa i stałby się argumentem w negocjowaniu odroczeń płatności.

Koniecznym wydaje się także, aby procedury udzielania pomocy były podobne czy też dostosowane do procedur związanych z pomocą, jaka może być w przyszłości udzielana z funduszy strukturalnych.

Proponowane zmiany nadal nie usuwają wątpliwości dotyczących wymogów i procedury pomocy finansowej.

Art. 1 pkt 1

Definicja "inwestycji dotyczącej innowacji technologicznej" jest niejasna i nieprecyzyjna. Pozostaje wątpliwość, co projektodawca rozumie pod pojęciem "nowoczesne metody dostarczania produktów".

Należy także zastanowić się czy konieczny jest zapis w punkcie 11 podpunkt a) - znajdujący się także w nowelizowanej ustawie - mówiący o tym, że innowacja technologiczna wiąże się z nowoczesnymi metodami dostarczania produktów. Ten zapis oznacza, że przepisy dotyczą najprawdopodobniej handlu dystrybucji hurtowej lub innych nowych technik sprzedaży. Mało precyzyjny jest zapis w podpunkcie b) punktu 11 o uznawaniu na podstawie obserwacji trendów rozwoju technologii. Aby uniknąć dowolnej interpretacji lepiej byłoby odwołać się do wykazu tych kierunków prowadzonego przez wskazaną instytucję. W obu podpunktach a) i b) konieczny jest także zapis, który doprecyzuje pojęcie innowacji technologicznej o treści: "jeżeli w procesie produkcji i zarządzania firmą stosuje się techniki i technologie informatyczne". Ten wymóg powinien być jednym z kryteriów, które decydują o uznaniu inwestycji za innowacyjną pod względem technologicznym.

Art. 1 pkt 7

Należy doprecyzować zapis w dodanym punkcie 9. "Krótka charakterystyka wpływu na środowisko" nie jest pojęciem precyzyjnym i używanym przy składaniu wniosków o dofinansowanie. Należy posługiwać się dokumentem, który jednoznacznie określa kwestie związane z ochroną środowiska. Takim powszechnie stosowanym dokumentem jest analiza oddziaływania na środowisko. Taką analizę musi mieć każda inwestycja, zatem nie będzie to dodatkowe utrudnienie dla wnioskodawcy.

Należy zastanowić się, czy nie powinno się dołączać dokumentu informującego, od kiedy nowa technologia jest opatentowana. To uzupełnienie mogłoby być dopisane w dodanym punkcie 11.

Copyright © NSZZ "Solidarność" • Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt i wykonanie Microworks

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.