Logo
Wydrukuj tę stronę

Decyzja Prezydium KK nr 206/2014 ws. opinii o projekcie założeń do projektu ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” pozytywnie ocenia działania zmierzające do uporządkowania trwających od 2010 roku prac nad Zintegrowanym Systemem Kwalifikacji (ZSK). Za istotne uważamy dostrzeżenie przez projektodawcę,  wielokrotnie sygnalizowanego  przez NSZZ „Solidarność”, braku poprawy uczestnictwa Polaków w kształceniu ustawicznym pomimo napływu do Polski środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Stworzenie jednolitego systemu opisującego kwalifikacje (Polska Rama Kwalifikacji -PRK), kontrola podmiotów szkolących na etapie nauczania i certyfikowania uzyskanych kwalifikacji oraz ogólna dostępność informacji o kwalifikacjach będą miały znaczący wpływ na zwiększenie ogólnej świadomości wagi kształcenia ustawicznego. 

Prezydium KK zwraca jednocześnie uwagę, że projekt założeń ma zdecydowanie zbyt ogólnikowy charakter, co utrudnia pogłębioną refleksję nad jego treścią.

Uwagi szczegółowe:

-       definicje legalne wprowadzone w projekcie założeń powinny być kompatybilne
z definicjami przyjętymi w słowniczku pojęć przy Strategii Rozwoju Kapitału Ludzkiego 2020 (SRKL), przyjętej Uchwałą nr 104 Rady Ministrów z dnia 18.06.2013 r. – a tak nie jest w przypadku pojęć „Kwalifikacja” oraz „Polska Rama Kwalifikacji”,

-       powinny być wprowadzone też definicje: „edukacja pozaformalna”, „uczenie się przez całe życie” oraz „kompetencje” – te definicje znajdują się w SRKL. 
W przypadku „kompetencji” w definicji tego pojęcia mieszczą się „kompetencje społeczne”. W związku z powyższym uważamy, że najpierw powinna być przytoczona definicja „kompetencji”, a następnie definicja „kompetencji społecznych”,

-       brak kryteriów, na podstawie których wytypowane zostaną instytucje uprawnione do nadawania kwalifikacji,

-        ustalenie kryteriów wyboru podmiotów, które będą mogły zostać upoważnione do uznawania kwalifikacji poza systemem oświaty i systemem szkolnictwa wyższego wymaga uzgodnienia z partnerami społecznymi; propozycja o treści „właściwy minister może upoważnić do wykonywania tego zadania (w całości lub w zakresie wyodrębnionego etapu procedury) organ lub jednostkę organizacyjną podległą ministrowi, organ samorządu zawodowego, organizację gospodarczą, organ rejestrowy lub inną instytucję publiczną” jest zbyt ogólna i w takim kształcie nie do zaakceptowania,

-       postulujemy o dodanie do listy podmiotów zainteresowanych ustanowieniem kwalifikacji oprócz np. organizacji branżowej i zrzeszenia pracodawców również branżowych struktur związków zawodowych,

-       nie wskazano formuły dotyczącej sposóbu określania części budżetu właściwych ministrów, która będzie przeznaczona na pokrycie kosztów rozpatrzenia wniosku o wprowadzenie kwalifikacji do ZSK,

-        niejasne jest stwierdzenie „Eksperci (oceniający wniosek o wprowadzenie kwalifikacji) mogą być pracownikami struktury administracyjnej właściwego ministra lub pochodzić z zewnątrz”. Powstaje wątpliwość czy w takim przypadku minister może ograniczyć się jedynie do osób z własnej struktury? Wskazane jest także, by  ustawa zapewniła możliwość uczestniczenia w zespole oceniającym, ekspertów desygnowanych przez związki zawodowe,

-       dopracowania wymagają kryteria doboru przez właściwego ministra podmiotów uprawnionych do certyfikowania oraz podmiotów zewnętrznego zapewniania jakości,

-       brak informacji, czy w przypadku odebrania przez właściwego ministra podmiotowi uprawnień do certyfikacji przewidywane jest stworzenie procedury odwołania?

-       bardzo ważnym zadaniem wskazanym dla podmiotu prowadzącego ZSK jest ułatwianie dialogu i współdziałania różnych interesariuszy ZSK.  Wątpliwości budzi w jaki sposób minister koordynujący ZSK będzie monitorował wykonanie tego zadania,

-       wątpliwość budzi brak regulowania kwestii kosztów monitorowania i ewaluacji zewnętrznej, które będą ponoszone przez podmioty certyfikujące. 

Copyright © NSZZ "Solidarność" • Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt i wykonanie Microworks

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.