Menu

3 czerwca 2003 (100-104/2003)

Komunikat

W dniu 03 czerwca 2003 r. odbyło się w Gdańsku posiedzenie prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność", podczas którego zapoznano się z przebiegiem protestu górników w Kopalni Węgla Kamiennego "Silesia". Do akcji strajkowej dołączają pracownicy kolejnych kopalń. Prezydium KK przyjęło stanowisko, w którym utożsamia się z postulatami obrony miejsc pracy, pod którymi prowadzony jest protest górników, uzasadnionymi szczególnie w przypadku takich kopalń jak "Silesia", która w ostatnich latach przeszła głęboką restrukturyzację, a dziś należy do najlepszych. Popieramy jednocześnie apel Przewodniczącego Sekretariatu Górnictwa i Energetyki o podejmowanie działań wspierających protest górników. Domagamy się od władz spółek węglowych i rządu pilnego - jeszcze przed zaplanowanym zebraniem zespołu Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych - podjęcia rozmów, które doprowadzą do zawarcia porozumienia w sprawie realizacji postulatów górniczych, a zwłaszcza potwierdzenia, że rząd nie zamierza likwidować kopalń węgla kamiennego.

Prezydium KK negatywnie zaopiniowało projekt ustawy Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast o zmianie ustawy o dodatkach mieszkaniowych. Proponowane regulacje zmniejszą ilość gospodarstw domowych uprawnionych do dodatków oraz obniżą wysokość dodatków tam, gdzie rodzina utrzyma prawo do otrzymania dodatku według nowych przepisów. Zdaniem NSZZ "Solidarność" zaproponowane rozwiązania dotkną najuboższe warstwy społeczeństwa. Rzeczywistym celem wprowadzenia zmian w ustawie jest pozbawienie środków pomocowych osób ubogich i ich kosztem zmniejszenie wydatków z budżetu państwa oraz wydatków gmin.

Uwagi szczegółowe zgłoszono także do projektu ustawy Sejmowej Komisji Gospodarki o zmianie ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych oraz do projektu rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu powoływania oraz odwoływania członków Rady Nadzorczej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (...).

Opiniując projekt rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej ws. powiadamiania przez pracodawcę zarządu zakładowej organizacji związkowej o liczbie osób stanowiących kadrę kierowniczą w zakładzie pracy oraz wskazywania przez zarząd oraz komitet założycielski zakładowej organizacji związkowej pracowników, których stosunek pracy podlega ochronie, a także dokonywania zmian w takim wskazaniu Prezydium KK zwróciło m. in. uwagę, iż niezbędne jest określenie procedury sądowej rozwiązywania sporów pomiędzy pracodawcą a zakładową organizacją związkową, dotyczących liczby działaczy związkowych podlegających szczególnej ochronie trwałości stosunku pracy. Przedmiotem ewentualnych sporów może być liczba działaczy związkowych podlegających szczególnej ochronie trwałości stosunku pracy ustalona na podstawie kryterium łącznej liczby członków zakładowej organizacji związkowej. Ponadto w projekcie rozporządzenia nie przewidziano obowiązku pracodawcy powiadamiania zarządu zakładowej organizacji związkowej o liczbie osób stanowiących kadrę kierowniczą w sytuacji, gdy liczba ta ulega zmianie, jak również terminu, w jakim powiadomienie to powinno nastąpić. W razie zaistnienia takich okoliczności na pracodawcy powinien spoczywać obowiązek zawiadomienia zarządu zakładowej organizacji związkowej z mocy prawa, nie zaś wyłącznie na żądanie zarządu zakładowej organizacji związkowej.

W trakcie posiedzenia prezydium KK przyjęło informację Jacka Smagowicza z prac Naczelnej Rady Zatrudnienia , m. in. w sprawie przyszłości modelu administracji pracy. Prezydium KK nadal uważa, że potrzebą chwili jest powrót do systemu urzędu pracy z lat 1993 - 2000 jako systemu bardziej użytecznego, zgodnego tak z Konstytucją jak i prawem międzynarodowym, lepiej przygotowanym zarówno do obsługi bezrobotnych jak i do absorpcji norm i środków unijnych. Powrót do sprawdzonego systemu byłby również pomocny dla wprowadzenia obowiązkowego ubezpieczenia od ryzyka bezrobocia (sieć bazowa, kadra, informacja, nadzór). Prezydium z zadowoleniem przyjęło informację, że w Naczelnej Radzie Zatrudnienia powołano zespół roboczy ds. weryfikacji powiatów uznanych za szczególnie zagrożone wysokim bezrobociem strukturalnym, w skład którego weszli Zdzisław Maszkiewicz, Bogdan Osiński i Jacek Smagowicz zajmujący się tą tematyką w latach ubiegłych.

  • Dariusz Wasielewski - rzecznik prasowy KK

Decyzja Prezydium KK nr 100/03
ws. opinii o projekcie ustawy Prezesa UMiRM o zmianie ustawy o dodatkach mieszkaniowych

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" negatywnie opiniuje projekt ustawy Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast z dnia 29.04.2003 r. o zmianie ustawy o dodatkach mieszkaniowych.

Proponowane regulacje zmniejszą ilość gospodarstw domowych uprawnionych do dodatków oraz obniżą wysokość dodatków tam, gdzie rodzina utrzyma prawo do otrzymania dodatku według nowych przepisów.

Zdaniem NSZZ" Solidarność" zaproponowane rozwiązania dotkną najuboższe warstwy społeczeństwa. Rzeczywistym celem wprowadzenia zmian w ustawie jest pozbawienie środków pomocowych osób ubogich i ich kosztem zmniejszenie wydatków z budżetu państwa oraz wydatków gmin.

Uwagi szczegółowe:

  1. Art. 2a - proponowane zapisy obniżają poziom zarobków na jedną osobę w uprawnionych do dodatku rodzinach do 150% najniższej emerytury w gospodarstwach jednoosobowych i do 100% - w wieloosobowych (z obowiązujących odpowiednio 160% i 110 % w latach 2003 - 2004, a w kolejnych latach - 175% i 125%);
  2. Art. 6 ust 1. - proponowane zapisy obniżają wysokość dodatków mieszkaniowych o odpowiednio 5,3% i 2% dochodów gospodarstw domowych jedno-, dwu-, czteroosobowych i większych;
  3. Art. 6 ust. 4a - proponowany zapis utrwala na poziomie ustawowym wyłączenie z wydatków uprawniających do ubiegania się o uzyskanie dodatku mieszkaniowego: ubezpieczeń, podatków od nieruchomości, opłat za wieczyste użytkowanie opłat za gaz przewodowy oraz energię elektryczną.
  4. Art. 6 ust. 6 - najemców i zamieszkiwane przez nich zasoby podzielono na te, w których w dniu wejścia w życie ustawy o najmie (...) obowiązywał czynsz regulowany oraz na pozostałe. W tych pierwszych na potrzeby obliczania dodatku przyjmować się będzie czynsz faktyczny, nie wyższy jednak niż 3% wartości odtworzeniowej w skali roku, w tych drugich natomiast taki, jaki obowiązywałby, gdyby lokal należał do zasobu gminy. W praktyce skutkować to będzie w stosunku do najemców niepublicznych zasobów. I tak, np. najemcy mieszkań w prywatnych budynkach czynszowych (tak zwanych kamienicach z mieszkaniami na wynajem) jeśli należą do tej drugiej grupy, pomimo że będą płacili taki sam czynsz jak ci pierwsi otrzymywać będą niższy dodatek. Rozwiązanie to jeśli wejdzie w życie będzie zapewne kolejnym przedmiotem ingerencji Trybunału Konstytucyjnego i skarg Rzecznika Praw Obywatelskich.

Decyzja Prezydium KK nr 101/03
ws. opinii o projekcie ustawy Sejmowej Komisji i Gospodarki o zmianie ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" zgłasza następujące uwagi do projektu ustawy Sejmowej Komisji Gospodarki o zmianie ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych:

  1. Należy dokonać zmian również w art. 8 ust. 2a aktualnie obowiązującej ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Artykuł ten obecnie wyklucza dofinansowanie wypoczynku pracowników za granicą.
  2. Przywrócenie możliwości dofinansowywaniu zagranicznego wypoczynku pracowników i innych osób uprawnionych z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych uważamy za słuszne (umożliwi to wolny wybór pracownikom miejsca spędzania należnego wypoczynku).

Proponujemy usunięcie zapisu o terminie obowiązywania w/w ustawy, tj: "do dnia 31 grudnia 2003 r.

Stanowisko Prezydium KKnr 102/03
ws. akcji protestacyjnej w kopalniach węgla kamiennego

W Kopalni Węgla Kamiennego "Silesia" od kilku dni trwa akcja protestacyjna. Do akcji strajkowej dołączają pracownicy kolejnych kopalń.

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" utożsamia się z postulatami obrony miejsc pracy, pod którymi prowadzony jest protest górników, uzasadnionymi szczególnie w przypadku takich kopalń jak "Silesia", która w ostatnich latach przeszła głęboką restrukturyzację, a dziś należy do najlepszych.

Popieramy jednocześnie apel Przewodniczącego Sekretariatu Górnictwa i Energetyki o podejmowanie działań wspierających protest górników.

Domagamy się od władz spółek węglowych i rządu pilnego - jeszcze przed zaplanowanym zebraniem Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych - podjęcia rozmów, które doprowadzą do zawarcia porozumienia w sprawie realizacji postulatów górniczych, a zwłaszcza potwierdzenia, że rząd nie zamierza likwidować kopalń węgla kamiennego.

Decyzja Prezydium KK nr 103/03
ws. opinii o projekcie rozporządzenia MGPiPS zmieniającego rozporządzenie ws. szczegółowych zasad i trybu powoływania oraz odwoływania członków Rady Nadzorczej PFRON (...)

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" wnosi o dokonanie następującej zmiany w projekcie rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu powoływania oraz odwoływania członków Rady Nadzorczej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, a także szczegółowych zasad działania Rady Nadzorczej i szkolenia jej członków oraz wysokości ich wynagrodzenia za udział w posiedzeniu Rady:

W § 1 ust. 2 - wyrazy "zgłaszają po trzech kandydatów na członków Rady Nadzorczej" należy zastąpić wyrazami "zgłaszają po jednym kandydacie na członka Rady Nadzorczej".

NSZZ "Solidarność" pozytywną opinię o projekcie rozporządzenia warunkuje uwzględnieniem powyższej uwagi.

Decyzja Prezydium KK nr 104/03
ws. opinii o projekcie rozporządzenia MGPiPS ws. powiadamiania przez pracodawcę zarządu zakładowej organizacji związkowej o liczbie osób stanowiących kadrę kierowniczą w zakładzie pracy oraz wskazywania przez zarząd oraz komitet założycielski zakładowej organizacji związkowej pracowników, których stosunek pracy podlega ochronie, a także dokonywania zmian w takim wskazaniu

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" zgłasza następujące uwagi do projektu rozporządzenia MGPiPS w sprawie powiadamiania przez pracodawcę zarządu zakładowej organizacji związkowej o liczbie osób stanowiących kadrę kierowniczą w zakładzie pracy oraz wskazywania przez zarząd oraz komitet założycielski zakładowej organizacji związkowej pracowników, których stosunek pracy podlega ochronie, a także dokonywania zmian w takim wskazaniu:

  1. Zdaniem Prezydium KK NSZZ "Solidarność" niezbędne jest określenie, w drodze zmiany ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 854, z późn. zm.), procedury sądowej rozwiązywania sporów pomiędzy pracodawcą a zakładową organizacją związkową dotyczących liczby działaczy związkowych podlegających szczególnej ochronie trwałości stosunku pracy. Spory takie mogą wynikać z wątpliwości jakie budzi treść art. 32 ust. 5 ustawy o związkach zawodowych w szczególności z wieloznaczności pojęcia "inne osoby wyznaczone do dokonywania za pracodawcę czynności w sprawach z zakresu prawa pracy".
  2. W projekcie rozporządzenia nie przewidziano obowiązku pracodawcy powiadamiania zarządu zakładowej organizacji związkowej o liczbie osób stanowiących kadrę kierowniczą w sytuacji, gdy liczba ta ulega zmianie, jak również terminu w jakim powiadomienie to powinno nastąpić. W razie zaistnienia takich okoliczności na pracodawcy powinien spoczywać zawiadomienia zarządu zakładowej organizacji związkowej z mocy prawa, nie zaś wyłącznie na żądanie zarządu zakładowej organizacji związkowej (§ 1 ust. 2 projektu rozporządzenia).

 

Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.