Menu

22 lipca 2003 (133-140/2003)

Komunikat

W dniu 22 lipca 2003 r. odbyło się w Gdańsku posiedzenie prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność", podczas którego analizowano rządowe projekty ustaw z dnia 23 czerwca 2003 r.: o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw; o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw; o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw. Prezydium KK negatywnie oceniło brak jasnego i spójnego stanowiska rządu co do gruntownych zmian w systemie podatkowym w roku przyszłym i następnych latach, których bezpośrednim celem miałoby być pobudzenie gospodarki kraju i zagwarantowanie stabilizacji podatkowej zarówno dla podmiotów tworzących miejsca pracy i inwestujących, jak i najuboższych obywateli. Projektowane cząstkowe zmiany w systemie podatkowym, oparte w głównej mierze na likwidacji ulg i zwolnień spowodują jedynie wzrost obciążeń dla podatników, zwłaszcza pracowników. Prezydium KK zwróciło jednocześnie uwagę, iż zmieniające się decyzje rządu w sprawach dotyczących polityki gospodarczej państwa, np. założeń do projektu budżetu państwa, budzą niepokój co do kształtu przyszłorocznego budżetu i możliwości wykorzystania unijnych funduszy. Do opinii załączono szereg uwag szczegółowych.

Nie wniesiono natomiast uwag do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo przewozowe oraz ustawy o żegludze śródlądowej z dnia 30 maja 2003 roku.

Prezydium KK podjęło decyzję o upoważnieniu Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ Solidarność do wszczęcia i prowadzenia w imieniu Komisji Krajowej sporu z rządem na podstawie porozumienia z dnia 29 maja 1992 r. Przedmiotem sporu są następujące żądania:

 1. Wprowadzenie korekty do rządowego "Programu restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w Polsce w latach 2003 - 2006 z wykorzystaniem ustaw antykryzysowych i zainicjowaniem prywatyzacji niektórych kopalń" w części odnoszącej się do wykonywania specjalistycznych robót górniczych.
 2. Stworzenie przedsiebiorcom zaplecza górniczego możliwości regulowania zaległości podatkowych w drodze przejęcia przez Skarb Państwa długów spółek węglowych wobec nich.
 3. Zwolnienie dostawców maszyn, urządzeń, materiałów i usług dla górnictwa węgla kamiennego z podatku dochodowego i VAT w części odpowiadającej należnościom przysługującym tym przedsiebiorcom od spółek Skarbu Państwa, które przekazały majatek do Kompanii Węglowej S.A.

W trakcie posiedzenia sekretarz prezydium KK Józef Niemiec przedstawił także projekt sprawozdania o pracy Komisji Krajowej w okresie od października 2002 r. do sierpnia 2003 r. przygotowywanego na wrześniowy Zjazd Delegatów NSZZ "Solidarność".

 • Dariusz Wasielewski - rzecznik prasowy KK

Decyzja Prezydium KK nr 133/03 ws. opinii o projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo przewozowe oraz ustawy o żegludze śródlądowej

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" nie wnosi uwag do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo przewozowe oraz ustawy o żegludze śródlądowej z dnia 30 maja 2003 roku.

Prezydium KK
NSZZ "Solidarność"

Decyzja Prezydium KK nr 137/03 ws. opinii o projekcie ustawy z dnia 23.06.2003 o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (.)

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność", po analizie zmian zaproponowanych w projektach ustaw z dnia 23.06.2003: o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw, o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw negatywnie ocenia brak jasnego i spójnego stanowiska Rządu co do gruntownych zmian w systemie podatkowym w roku przyszłym i następnych latach, których bezpośrednim celem miałoby być pobudzenie gospodarki kraju i zagwarantowanie stabilizacji podatkowej zarówno dla podmiotów tworzących miejsca pracy i inwestujących, jak i najuboższych obywateli.

Projektowane cząstkowe zmiany w systemie podatkowym, oparte w głównej mierze na likwidacji ulg i zwolnień spowodują jedynie wzrost obciążeń dla podatników, zwłaszcza pracowników. Zmieniające się decyzje Rządu w sprawach dotyczących polityki gospodarczej państwa, np. założeń do projektu budżetu państwa budzą niepokój co do kształtu przyszłorocznego budżetu i możliwości wykorzystania unijnych funduszy.

Domagamy się przedstawienia przez stronę rządową szczegółowej analizy jakie konsekwencje dla wpływów do budżetu państwa przyniesie likwidacja ulg i katalogu dochodów wolnych dotychczas od opodatkowania (PIT i CIT) oraz ostatecznego projektu ustawy o VAT, szczególnie w kontekście przedstawionych przez Związek uwag do projektu Ministra Finansów, dotyczących m. in. obniżenia VAT na materiały budowlane.

Prezydium KK stanowczo sprzeciwia się prośbom zwiększenia dochodów fiskusa kosztem organizacji działających niezarobkowo, takich jak związki zawodowe, organizacje pracodawców, samorządy zawodowe lub szkoły, uznając to za szkodliwe dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i sprzeczne z zasadą demokratycznego państwa prawa.

Prezydium KK negatywnie ocenia sposób konsultacji tych kwestii z partnerami spo3ecznymi, zw3aszcza niedostarczania projektów ustaw w terminach uzgodnionych na forum Trójstronnej Komisji i zgodnie z art. 19 ustawy o zwi1zkach zawodowych (ostateczny projekt ustawy o VAT, projekt ustawy o dochodach jednostek terytorialnych).

I. Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw.

NSZZ Solidarność sprzeciwia się przede wszystkim likwidacji tych zwolnień od podatku, które pogarszają sytuację pracowników, takich jak:

 • pkt 10, zmiana na pkt 28 - ekwiwalentu wypłacanego za ubiór służbowy (umundurowanie),
 • pkt 12 - wartości napojów oraz posiłków pracowniczych wydawanych w pracy,
 • pkt 21 - kwoty strawnego wypłacanej załogom pływającym do wysokości dodatku za rozłąkę,
 • pkt 22 - kwoty wypłacanej pracownikom używającym własne pojazdy dla potrzeb zakładu pracy,
 • dotacji, subwencji i dopłat otrzymywanych z PFRON przez zakłady pracy chronionej na podstawie przepisów o zatrudnianiu i rehabilitacji osób niepełnosprawnych,
 • w art. 22 - wykreślenie ust. 2a, umożliwiającego podwyższenie o 25 % kosztów uzyskania przychodów przez pracowników zamieszkujących w miejscowości innej niż zakład pracy,
 • w art. 23 dodanie nowego pkt 60, który mówi o tym, że nie uważa się za koszty uzyskania przychodów finansowania przez pracodawcę badań lekarskich pracowników, za wyjątkiem badań wstępnych i okresowych

i ograniczeniu zwolnień przedmiotowych dotyczących:

 • pkt 12a - wartości bonów wydawanych na posiłki pracownicze - do wysokości miesięcznie 190 zł do wykorzystania w jednostce, z którą pracodawca zawarł umowę,
 • pkt 19, zmiana na pkt 23 - dopłaty do zakwaterowania pracownika przez pracodawcę w hotelach lub zbiorowych kwaterach prywatnych - do kwoty 500 zł,
 • pkt. 26, zmiana na pkt 43 - zapomogi z tytułu zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, choroby i śmierci wypłacane z funduszów socjalnych i funduszów związkowych - jedynie do kwoty 2280 zł (poprzednio nie było ograniczenia wysokości zwolnionej z podatku zapomogi, co stanowi obecnie istotne pogorszenie dla beneficjentów, szczególnie w przypadku zdarzeń wywołujących większe szkody),
 • pkt 67 - wartości świadczeń rzeczowych dla pracowników z funduszu socjalnego lub związkowego do 380 zł rocznie w szczególności w postaci bonów towarowych, paczek świątecznych, biletów na imprezy,
 • pkt 78, zmiana na pkt 5 - dopłaty do zorganizowanego wypoczynku dzieci z funduszów socjalnych - do kwoty 2280 zł,
 • pkt 112, zmiana na pkt 22 - wykreśleniu części punktu dotyczącego zwolnienia od podatku bezpłatnego zakwaterowania pracownika przez pracodawcę - do kwoty 2280 zł na innych zasadach niż w pkt 19.

Nie do zaakceptowania jest zwiększenie obciążeń podatkowych małżonków i osób samotnie wychowujących dziecko od dochodów pochodzących z zabezpieczenia społecznego (np. wspólnych dochodów wolnych od podatku wymienionych w art. 21 ust. 1 pkt 5 - 8 oraz 33 i 34), takich jak:

 • renty inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin,
 • renty wypłacane osobom represjonowanym oraz członkom ich rodzin,
 • otrzymywane z zagranicy renty inwalidzkie wojenne, kwoty zaopatrzenia przyznane ofiarom wojny i ich rodzinom, renty wypadkowe w związku z robotami przymusowymi w III Rzeszy,
 • emerytury lub renty otrzymywane przez osoby, które utraciły wzrok w wyniku działań wojennych poprzez objęcie ich mechanizmem wyliczenia podwyższonej stawki procentowej dla opodatkowania wspólnych dochodów.

II. Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw.

Pozytywnie należy ocenić obniżenie stawki podatku. Jednocześnie wiele zaproponowanych rozwiązań jest nie do zaakceptowania. Dotyczą one redukcji zwolnień przedmiotowych, a zwłaszcza tych, które szkodzą działalności takich podmiotów jak związki zawodowe:

 • likwidacji zwolnienia przychodu ze składek członkowskich m.in. organizacji zawodowych,
 • likwidacji zwolnienia od podatku dochodów związków zawodowych w części przeznaczonej na cele statutowe.

Ponadto dokonano w art. 17 ust. 1 szkodliwego społecznie wykreślenia następujących ważniejszych zwolnień:

 • pkt 4 - dochodów podatników, których statutowym celem jest działalność naukowa, oświatowa, kulturalna - w części przeznaczonej na te cele,
 • pkt 7 - dochodów z prowadzenia szkół, przeznaczone na cele szkoły,
 • pkt 25 - dotacji, subwencji i dopłat otrzymywanych z PFRON przez zakłady pracy chronionej na podstawie przepisów o zatrudnianiu i rehabilitacji osób niepełnosprawnych,
 • pkt 33 - dochodów z działalności niezarobkowej SKOK oraz Krajowej SKOK przeznaczonych na cele statutowe.

III. Projekt ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw.

Prezydium KK negatywnie ocenia likwidację ulgi uczniowskiej. Celem dotychczasowej ulgi uczniowskiej było umożliwienie osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą w różnych formach dokonywanie odliczeń z tytułu wyszkolenia pracowników, co miało być zachętą dla rozwoju takiej działalności i tym samym podnoszenia kwalifikacji uczniów kończących naukę zawodu. Likwidacja ulgi zmniejszy ilość prowadzonych szkoleń i ograniczy dostęp do praktycznej nauki zawodu. Powyższa zmiana jest pozornym zwiększeniem wpływów do budżetu, ponieważ uzyskane w ten sposób środki finansowe będą wydatkowane dla potrzeb bezrobotnych.

Projekt rozszerza obowiązki podatników w zakresie prowadzenia ewidencji wyposażenia, co w efekcie zwiększa koszty prowadzenia działalności gospodarczej.

Ponadto oceniamy krytycznie nową definicję wolnego zawodu. Zgodnie z projektem ustawy nie wykonuje wolnego zawodu osoba fizyczna zatrudniająca w jakiejkolwiek formie prawnej inną osobę wykonującą czynności związane z istotą zawodu. Oznacza to niemożność np. skorzystania z opodatkowania w formie karty podatkowej przez lekarza zatrudniającego pielęgniarkę na określony czas.

Prezydium KK

NSZZ "Solidarność"

Decyzja Prezydium KK nr 140/03
ws. wszczecia sporu z rządem

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" postanawia upoważnić Sekretariat Górnictwa i Energetyki NSZZ "Solidarność" do wszczęcia i prowadzenia w imieniu Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" sporu z Radą Ministrów na podstawie porozumienia Rady Ministrów i Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" w sprawie reguł postępowania przy rozwiązywaniu sporów między administracją państwową i NSZZ "Solidarność" z dnia 29 maja 1992 r.

Przedmiotem sporu są następujące żądania:

 1. Wprowadzenie korekty do rządowego "Programu restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w Polsce w latach 2003-2006 z wykorzystaniem ustaw antykryzysowych i zainicjowaniem prywatyzacji niektórych kopalń" w części odnoszącej się do wykonywania specjalistycznych robót górniczych.
 2. Stworzenie przedsiębiorstwom zaplecza górniczego możliwości regulowania zaległości podatkowych w drodze przejęcia przez Skarb Państwa długów spółek węglowych wobec nich.
 3. Zwolnienie dostawców maszyn, urządzeń, materiałów i usług dla górnictwa węgla kamiennego z podatku dochodowego i VAT w części odpowiadającej należnościom przysługującym tym przedsiębiorcom od spółek Skarbu Państwa, które przekazały majątek do Kompanii Węglowej S.A.

Do merytorycznego przygotowania i prowadzenia sporu Prezydium KK upoważnia zespół w składzie:

 • Henryk Latarnik,
 • Czesław Skulski,
 • Stanisław Kowalski.
Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.