Menu

28 lipca 2003 (142-143/2003)

Komunikat

W dniu 28 lipca 2003 r. odbyło się w Warszawie posiedzenie prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność", podczas którego negatywnie zaopiniowano rządowy projekt ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Prezydium KK stwierdziło, iż przedstawiany projekt wprowadza rozwiązania przejściowe, o charakterze prowizorycznym, co zagraża stabilności systemu jednostek samorządu terytorialnego, zwłaszcza że nie są one oparte na niezbędnych symulacjach i porównaniach z dotychczasowym poziomem ich finansowania. Ponadto brak jest wielu ustaw określających zadania samorządu (np. zapowiadanych ustaw o pomocy społecznej, o świadczeniach rodzinnych), dlatego nie można określić skali wydatków jednostek samorządu terytorialnego. Rząd nie przedstawił niezbędnych do prawidłowej oceny projektu uaktualnionych założeń makroekonomicznych do budżetu i ostatecznych rozwiązań CIT, PIT i VAT. Skomplikowany system wyrównań i opóźniony przekaz środków stawia pod znakiem zapytania skuteczność zaproponowanych rozwiązań. Poważne zastrzeżenia w projekcie budzi również finansowanie ważnych zadań społecznych, zwłaszcza w dziedzinie oświaty i służby zdrowia. Do opinii załączono dalsze uwagi szczegółowe.

Prezydium KK omówiło także szczegóły organizacyjne zaplanowanej na 29 lipca br. pikiety przed budynkiem Sejmu RP w Warszawie, organizowanej przez NSZZ "Solidarność" dla poparcia inicjatywy obywatelskiej o przywrócenie świadczeń i zasiłków przedemerytalnych do stanu sprzed 31 grudnia 2001 roku. W dniu pikiety ma się odbyć w Parlamencie pierwsze czytanie projektu ustawy w tej sprawie.

  • Dariusz Wasielewski - rzecznik prasowy KK

Decyzja Prezydium KK nr 142/03
ws. opinii o projekcie rozporządzenia stanowiących własność Skarbu Państwa pomiędzy osoby uprawnione

Prezydium KK NSZZ "Solidarność" w oparciu o stanowisko Sekcji Krajowej Bankowców przedstawia opinię o projekcie rozporządzenia Ministra Skarbu Państwa dotyczącego szczegółowych zasad i trybu podziału 15% akcji Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. stanowiących własność Skarbu Państwa pomiędzy osoby uprawnione:

W § 1 pkt 8 projektu proponujemy przy definicji stażu pracy po wyrazie "liczony" dodać wyrazy "od 1 lipca 1975 roku."

Ponadto proponujemy rozszerzenie grup stażowych (§ 8 projektu):

  1. od 3 do 6 lat,
  2. powyżej 6 do 9 lat,
  3. powyżej 9 do 12 lat,
  4. powyżej 12 do 18 lat,
  5. powyżej 18 do 24 lat,
  6. powyżej 24 lat.

Decyzja Prezydium KK nr 143/03
ws. opinii o projekcie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" negatywnie ocenia przedstawiony projekt ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Przedstawiany przez rząd projekt wprowadza rozwiązania przejściowe, o charakterze prowizorycznym, co zagraża stabilności systemu jednostek samorządu terytorialnego, zwłaszcza że nie są one oparte na niezbędnych symulacjach i porównaniach z dotychczasowym poziomem ich finansowania.

Ponadto brak jest wielu ustaw określających zadania samorządu (np. zapowiadanych ustaw o pomocy społecznej, o świadczeniach rodzinnych), dlatego nie można określić skali wydatków jednostek samorządu terytorialnego. Rząd nie przedstawił niezbędnych do prawidłowej oceny projektu uaktualnionych założeń makroekonomicznych do budżetu i ostatecznych rozwiązań CIT, PIT i VAT.

Skomplikowany system wyrównań i opóźniony przekaz środków stawia pod znakiem zapytania skuteczność zaproponowanych rozwiązań.

Projekt nakłada na JST nowe zadania, nie gwarantując jednocześnie sprawnego systemu pozyskiwania środków na ich realizację.

Poważne zastrzeżenia w projekcie budzi finansowanie ważnych zadań społecznych, zwłaszcza w dziedzinie oświaty i służby zdrowia. Zwracamy uwagę, że inne ustawy nakładają dodatkowe zadania na jednostki samorządu terytorialnego i placówki oświatowe. Konieczne jest więc przed podjęciem ostatecznej decyzji przedstawienie symulacji wpływów i wydatków.

NSZZ "Solidarność" oczekuje, że środki na wynagrodzenia w oświacie będą wyodrębnione w budżetach jednostek samorządu terytorialnego.
Projekt zakłada, że samorządy wszystkich szczebli będą finansować zadania z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia, infrastruktury samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej (w zakresie remontów i utrzymania należytego stanu technicznego placówek). Zachodzi uzasadniona obawa, że wpływy z PIT i CIT nie pokryją wszystkich wydatków samorządowych w dostatecznym stopniu i wydatki na cele zdrowotne oraz na finansowanie wojewódzkich ośrodków medycyny pracy nie będą realizowane.

Niepokojący jest brak pełnej informacji o środkach gwarantujących wsparcie dla usług prozatrudnieniowych na poziomie JST, zwłaszcza w powiatach uznanych za szczególnie zagrożone wysokim bezrobociem strukturalnym.

Ustalony w projekcie procentowy udział poszczególnych szczebli JST we wpływach tylko z wybranych podatków, z założenia stawia słabsze jednostki w gorszej sytuacji, nie zapewniając stabilności finansowej jednostek.

Biorąc pod uwagę powyższe wątpliwości co do zapewnienia wystarczających dochodów JST, proponowane zmiany stwarzają także ryzyko, że środki unijne nie zostaną w pełni przez nie wykorzystane.

Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.