Menu

15 sierpnia 2003 (145-148/2003)

Komunikat

W dniu 05 sierpnia 2003 r. odbyło się w Gdańsku posiedzenie prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność", podczas którego opiniowano projekt dokumentu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej pn. "Program budownictwa mieszkań dla osób wymagających pomocy socjalnej". Odnosząc się pozytywnie do projektu, zwrócono m. in. uwagę, iż w dalszych pracach nad "Programem..." należy uwzględnić problemy związane z budową mieszkań dla osób niepełnosprawnych wymagających pomocy socjalnej.

Zgłaszając uwagi szczegółowe do projektu ustawy Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast o wspieraniu budowy w latach 2003 i 2004 niektórych pomieszczeń mieszkalnych prezydium KK stwierdziło, że stanowi on długo oczekiwaną propozycję rozpoczęcia prac nad systemem pomocy państwa skierowanej do osób stale lub czasowo bezdomnych.

Prezydium KK nie wniosło uwag do projektów rozporządzeń: Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzoru protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy.

  • Dariusz Wasielewski - rzecznik prasowy KK

Decyzja Prezydium KK nr 145/03
ws. opinii o projekcie rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie ws. ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy (...)

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ ,,Solidarność" nie wnosi uwag do projektu rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz sposobu ich dokumentowania, a także zakresu informacji zamieszczanych w rejestrze wypadków przy pracy.

Decyzja Prezydium KK nr 146/03
ws. opinii o projekcie rozporządzenia MGPiPS zmieniającego rozporządzenie ws. wzoru protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ ,,Solidarność" nie wnosi uwag do projektu rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzoru protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy.

Decyzja Prezydium KK nr 147/03
ws. opinii o projekcie ustawy Prezesa UM i RM o wspieraniu budowy w latach 2003 i 2004 niektórych pomieszczeń mieszkalnych

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" zgłasza następujące uwagi do projektu ustawy Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast z dnia 1.07.2003 r. o wspieraniu budowy w latach 2003 i 2004 niektórych pomieszczeń mieszkalnych:

Uwagi ogólne

1) Projekt ustawy stanowi długo oczekiwaną propozycję rozpoczęcia prac nad systemem pomocy państwa skierowanego do osób stale lub czasowo bezdomnych. Nałożenie na gminy obowiązku udzielania schronienia bezdomnym bez zapewnienia dodatkowych środków finansowych na pomoc w wykonaniu tego obowiązku nie rozwiązało problemu. Aktualnie rząd proponuje ustawę, która obowiązywałaby jedynie do końca 2004 roku. Ma ona stanowić podstawę prawną pilotażowego programu, który poprzedziłby regulacje stale awizowane, aktualnie w "Programie budownictwa mieszkań dla osób wymagających pomocy socjalnej".

2) W projekcie nie wymieniono, czy pod pojęciem osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, dla których będą budowane pomieszczenia, uwzględnia się także osoby niepełnosprawne. Koszty budowy pomieszczeń dla tych osób są wyższe ze względu na konieczność przestrzegania obowiązującego prawa budowlanego nakazującego w nowych obiektach likwidację barier architektonicznych.

Uwagi szczegółowe

1) Art. 4 - ogranicza krąg beneficjentów pomocy finansowej do gmin i organizacji pozarządowych. Ograniczenie to jest uzasadnione, ponieważ bezpośrednim realizatorem wymienionych w ustawie działań mogą być też inne podmioty. W związku z tym postulujemy o rozszerzenie zapisów omawianego art. 4 o ust. 3, wymieniający inne podmioty realizujące zadania własne gminy na podstawie kontraktu.

2) Art. 8 i 9

Jak wynika z art. 8 ust. 2 i ust. 3, preferencyjne kredyty udzielane będą na analogicznych zasadach jak dziś kredyty Krajowego Funduszu Mieszkaniowego na budowę infrastruktury technicznej i będą one udzielane wyłącznie gminom na budowę lokali socjalnych.

Art. 9 stanowi, iż dopłaty do odsetek udzielane będą wyłącznie gminom i tylko na budowę lokali socjalnych.

Z zapisów art. 8 i 9 wynika więc, że:

- na pomoc finansową mogą liczy tylko gminy co jest sprzeczne z art. 4, który wymienia jako uprawnione do tej pomocy także organizacje pozarządowe;

- nawet gminy nie mogą uzyskać kredytów preferencyjnych i dopłat do odsetek na realizację budowy noclegowni, domów dla bezdomnych itp. Jest to sprzeczne z art. 2 projektu ustawy.

Prezydium KK NSZZ "Solidarność" opinię pozytywną o projekcie ustawy warunkuje uwzględnieniem powyższych uwag.

Decyzja Prezydium KK nr 148/03
ws. opinii o projekcie dokumentu MGPiPS "Program budownictwa mieszkań dla osób wymagających pomocy socjalnej"

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" po rozpatrzeniu projektu dokumentu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z czerwca 2003 r. "Program budownictwa mieszkań dla osób wymagających pomocy socjalnej" stwierdza, że projekt zawiera opisowy zapis propozycji dotyczących:

1) wsparcia w zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych osób, które znalazły się w trudnej sytuacji;

2) zapobiegania bezdomności;

3) zachęcania gmin do realizacji budownictwa mieszkań dla osób wymagających pomocy. Jego adresatami mają być osoby dotknięte lub zagrożone trwałą marginalizacją oraz zagrożone bezdomnością z przyczyn ekonomicznych. Zorganizowana pomoc osobom trwale bezdomnym, uchodźcom, opuszczającym domy dziecka i rodziny zastępcze oraz zagrożonym patologiami w rodzinie, a także pozostającym w niedostatku zasługuje na zdecydowane poparcie.

Prezydium KK NSZZ "Solidarność" uważa, że:

1) zaproponowane cele programu, jego beneficjenci i adresaci, a także formy finansowania są poprawne na tyle, na ile można to ocenić na tym poziomie ogólności opisu planowanych rozwiązań. Ważne jest, by przy tych działaniach wzmocnić i rozbudować istniejący już system dodatków mieszkaniowych i nie dopuścić do ograniczenia uprawnień do korzystania z tego dodatku;

należy natomiast:

2) wyjaśnić w oparciu o VI Dyrektywę UE dotyczącą podatku VAT, co należy rozumieć w Polsce pod pojęciem: "dostawa, budowa, renowacja i przeróbka mieszkań udostępnionych w ramach polityki socjalnej". Odpowiednie sformułowanie może pozwolić na stosowanie obniżonych stawek podatku VAT,

3) uwzględnić w Programie problemy związane z budową mieszkań dla osób niepełnosprawnych wymagających pomocy socjalnej,

4) uzupełnić program o zagadnienia dotyczące budowy lub adaptacji lokali zamiennych.

Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.