Logo
Wydrukuj tę stronę

26 sierpnia 2003 (153-160/2003)

Komunikat

W dniu 26 sierpnia 2003 r. odbyło się w Gdańsku posiedzenie prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność", podczas którego omawiano sytuację Fabryki WAGON S.A. w Ostrowie Wielkopolskim, Huty "Ostrowiec" w Ostrowcu Świętokrzyskim, "Hetmana" z Elbląga, Huty Stalowa Wola oraz Zakładu Górniczego Bytom II. Stwierdzono, iż pogłębiający się proces degradacji polskiej gospodarki oraz poszerzanie się obszarów konfliktu o kolejne zakłady i gałęzie przemysłu, przy jednoczesnym braku działań ze strony rządu dla naprawy tej sytuacji, stawiają pod znakiem zapytania formułę dialogu społecznego w Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych. NSZZ "Solidarność" zamierza przedstawić tę kwestię w sposób ultymatywny na najbliższym czwartkowym posiedzeniu Prezydium TK ds. S-G.

Prezydium KK negatywnie zaopiniowało projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2004 r. stwierdzając, iż rząd w trakcie negocjacji w TK ds. S-G odrzucił wspólne stanowisko stron pracodawców i związków zawodowych dotyczące wzrostu minimalnego wynagrodzenia w roku przyszłym o 1% powyżej inflacji. Przesłana w projekcie rozporządzenia rządowa propozycja wysokości minimalnego wynagrodzenia jest ustalona na najniższym możliwym określonym ustawowo poziomie (tj. 818 zł).

Nie wniesiono uwag do projektu rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie przyznawania renty socjalnej.

Kontynuowano także prace nad stanowiskiem dotyczącym rządowych projektów ustaw podatkowych.

 • Dariusz Wasielewski - rzecznik Prasowy KK

Decyzja Prezydium KK nr 153/03
ws. rozpoczęcia procedury nadawania tytułu Honorowego Członka NSZZ "Solidarność"

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność", w oparciu o Statut, uchwałę nr 26 VI KZD i uchwałę KK nr 453/95 przekazuje zarządom regionów wniosek Zarządu Regionu Ziemia Sandomierska o nadanie przez Krajowy Zjazd Delegatów tytułu Honorowego Członka NSZZ "Solidarność" Michelowi Olnyk i Louisowi Smal z CSC Region Liege i Danielowi Dekocker ze związku ACV Region Flandria.

W ciągu dwóch miesięcy Prezydium KK oczekuje na ewentualne zastrzeżenia do wniosku.

MICHEL OLYNYK
życiorys
charakterystyka działalności

urodził się 11 września 1952 r. w Liege (Belgia) w polskiej rodzinie robotniczej. Ojciec jego pracował jako górnik w kopalniach węgla kamiennego. Po uzyskaniu pełnoletności zatrudniony w Cockerill - Sambre (przemysł hutniczy) wstępuje do CSC, (Chrześcijańskich Związków Zawodowych) w których pracuje do dzisiaj. Ukończył licencjat na Katolickim Uniwersytecie w LEUVEN. Żonaty, ojciec dwóch synów.

Po podpisaniu umowy w 1988 roku pomiędzy metalowcami belgijskimi, a polskimi i zatwierdzeniu współpracy przez krajowe centrale rozpoczęła się współpraca związkowa pomiędzy Regionem Ziemia Sandomierska, a Regionem Liege.

Głównymi osobami realizującymi tę współpracę ze strony belgijskiej są właśnie Michel Olynyk i Louis Smal. Intensywność tych działań można odnotować z wielką satysfakcją.

Michel Olynyk znając język polski był otwarty organizacyjnie na szereg naszych propozycji, które dotyczyły przede wszystkim szkoleń. W myśl zasady: nauczyć się -umieć - realizować i oceniać po wykonaniu. Nasza współpraca dotyczyła wiedzy z zakresu struktur związkowych, ekonomii, BHP, samorządów, realizacji lokalnych projektów, a także zagadnień dotyczących innych branż działających w naszych regionach. Kilkanaście wizyt i rewizyt przyczyniło się do nawiązania szeregu przyjaźni związkowych co jeszcze bardziej zbliżyło nasze regiony.

Realizując dalsze programy można spodziewać się, że dzięki Michelowi Olynyk i Louis Smal współpraca będzie w dalszym ciągu satysfakcjonująca dla obu naszych struktur związkowych.

LOUIS SMAL
życiorys
charakterystyka działalności

urodził się 18 maja 1939 r. w Liege (Belgia) w rodzinie robotniczej. Po ukończeniu szkoły średniej przyjęty do pracy w Cockerill - Sambre zapisuje się do CSC (Chrześcijańskich Związków Zawodowych) i w kolejnych szczebli kariery związkowej w 1978 r. zostaje wybrany przewodniczącym sekretariatu Metalowego Regionu Liege. W 1994 zostaje wybrany przewodniczącym Regionu Liege. W 2002 r. zostaje wybrany na deputowanego Parlamentu Belgijskiego.

Po ogłoszeniu stanu wojennego w Polsce czynnie pomaga i wspiera Solidarnościową opozycję co jest docenione i wyróżnione nadaniem tytułu honorowego członka Solidarności Regionu Podbeskidzie. Po ponownej legalizacji Solidarności jako osoba decyzyjna ukierunkowuje współpracę Regionów Liege i Ziemia Sandomierska jednocześnie zabezpieczając stronę materialną tej współpracy. Częste wzajemne wyjazdy delegacji są poszukiwaniem różnych kierunków przybliżenia regionów (politycznej, samorządowej, ekonomicznej, biznesowej, sportowej i socjalnej).

Dla wielu związkowców - delegatów możliwość wyjazdu była ogromnym wyróżnieniem, a jednocześnie poznaniem i rozszerzeniem swoich wiadomości o Belgii i Regionie Liege.

Realizując dalsze programy można spodziewać się, że dzięki Louis Smal i Michelowi Olynyk współpraca będzie w dalszym ciągu satysfakcjonująca dla obu naszych struktur związkowych.

DANIEL DECKOCKER
życiorys
charakterystyka działalności

urodził się 17 września 1930 r. w Coyrtrai w Belgii w rodzinie robotniczej.

Od 1984 r. jako obywatel zachodniej Flandrii świadczył wszechstronną pomoc dla Stalowej Woli i jej mieszkańców. Pomoc ta była różnorodna od realizacji recept po wielokrotne transporty żywności, odzieży, a nawet mebli. Dzięki papierowi, farbom drukarskim środowisko stalowowolskie mogło dokumentować wydarzenia zakazane w PRL-u.
W latach osiemdziesiątych kilkakrotnie interweniował w organizacji AMNESTY INTERNATIONAL w sprawach prześladowanych ludzi. Dodawało nam to odwagi i nadziei na dalsze przetrwanie tych trudnych czasów.

W latach dziewięćdziesiątych trzy grupy działaczy Solidarności (Lublin, Wrocław, Stalowa Wola) uczestniczyły w wyjeździe do Belgii celem bliższego zapoznania się z działalnością flamandzkich związków zawodowych.

W okresie organizacji Filii KUL w Stalowej Woli świadczył wszechstronną pomoc w postaci organizowania przyjeżdżających grup młodzieży belgijskiej, która pracowała przy budowie budynku Filii KUL
Aktywne uczestniczenie i organizowanie szeregu seminariów z udziałem wykładowców z Belgii przyczyniło się nawiązaniu bliższej współpracy w bezpośrednich kontaktach. W ramach pomocy materialnej na terenie Belgii organizował szereg kiermaszy okolicznościowych na rzecz mieszkańców Stalowej Woli. Swą życzliwość i bezinteresowną pomoc okupił utratą zdrowia i trwałym kalectwem. J. Eksc. Ks. Bp Edward Frankowski w liście do Pana Daniela Deckockera napisał "Nie ulega żadnej wątpliwości, że dzięki Pańskiej pomocy, środowisko nasze posiada Filię WNS KUL, żywe kontakty z naukowcami z EMSAL w Brukseli, a setki rodzin ubogich uzyskało skromną ale godną pomoc".

Decyzja Prezydium KK nr 154/03 ws. opinii o projekcie rozporządzenia RM
ws. wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2004 r.

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" negatywnie opiniuje projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2004 r.

Rząd w trakcie negocjacji w Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych odrzucił wspólne stanowisko stron pracodawców i związków zawodowych dotyczące wzrostu minimalnego wynagrodzenia w roku 2004 o 1% powyżej inflacji.

Przesłana w projekcie rozporządzenia rządowa propozycja wysokości minimalnego wynagrodzenia jest ustalona na najniższym możliwym określonym ustawowo poziomie (818 zł).

NSZZ "Solidarność" oczekuje, że rząd zgodnie z deklaracją złożoną w trakcie rozmów z partnerami społecznymi w Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych niezwłocznie podejmie negocjacje na temat wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2004 r.

Decyzja Prezydium KK nr 155/03
ws. opinii o projekcie rozporządzenia MGPiPS ws. przyznawania renty socjalnej

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" nie wnosi uwag do projektu rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie przyznawania renty socjalnej.

Stanowisko Prezydium KK nr 160/03
ws. ustalenia wspólnej opinii związków zawodowych i pracodawców o projektach ustaw podatkowych

Stanowisko zawiera wcześniejsze opinie Prezydium KK w sprawie projektu ustaw podatkowych z 23.06.2003 r. poszerzone o opinie NSZZ "Solidarność" dotyczące nowych propozycji w tym przedmiocie zgłaszanych przez struktury związkowe i organizacje pracodawców.

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność", po analizie zmian zaproponowanych w projektach ustaw z dnia 23.06.2003: o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw, o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw negatywnie ocenia brak jasnego i spójnego stanowiska rządu co do gruntownych zmian w systemie podatkowym w roku przyszłym i następnych latach, których bezpośrednim celem miałoby być pobudzenie gospodarki kraju i zagwarantowanie stabilizacji podatkowej zarówno dla podmiotów tworzących miejsca pracy i inwestujących, jak i najuboższych obywateli.

Projektowane cząstkowe zmiany w systemie podatkowym, oparte w głównej mierze na likwidacji ulg i zwolnień spowodują jedynie wzrost obciążeń dla podatników, zwłaszcza pracowników. Zmieniające się decyzje rządu w sprawach dotyczących polityki gospodarczej państwa, np. założeń do projektu budżetu państwa budzą niepokój co do kształtu przyszłorocznego budżetu i możliwości wykorzystania unijnych funduszy.

Domagamy się przedstawienia przez stronę rządową ostatecznego projektu ustawy o VAT, szczególnie w kontekście przedstawionych przez Związek uwag do projektu Ministra Finansów, dotyczących m. in. obniżenia VAT na materiały budowlane.

Prezydium KK stanowczo sprzeciwia się próbom zwiększenia dochodów fiskusa kosztem organizacji działających niezarobkowo, takich jak związki zawodowe, organizacje pracodawców, samorządy zawodowe lub szkoły, uznając to za szkodliwe dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i sprzeczne z zasadą demokratycznego państwa prawa.

Prezydium KK negatywnie ocenia sposób konsultacji tych kwestii z partnerami społecznymi, zwłaszcza niedostarczania projektów ustaw w terminach uzgodnionych na forum Trójstronnej Komisji i zgodnie z art. 19 ustawy o związkach zawodowych (ostateczny projekt ustawy o VAT, projekt ustawy o dochodach jednostek terytorialnych).

I. Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw.

Prezydium KK sprzeciwia się przede wszystkim likwidacji tych zwolnień od podatku, które pogarszają sytuację pracowników, takich jak:

 • pkt 10, zmiana na pkt 28 - ekwiwalentu wypłacanego za ubiór służbowy (umundurowanie),
 • pkt 12 - wartości napojów oraz posiłków pracowniczych wydawanych w pracy,
 • pkt 21 - kwoty strawnego wypłacanej załogom pływającym do wysokości dodatku za rozłąkę,
 • pkt 22 - kwoty wypłacanej pracownikom używającym własne pojazdy dla potrzeb zakładu pracy,
 • dotacji, subwencji i dopłat otrzymywanych z PFRON przez zakłady pracy chronionej na podstawie przepisów o zatrudnianiu i rehabilitacji osób niepełnosprawnych,
 • dochodów uzyskanych przez pracownika z tytułu ulgi w opłacie za energię elektryczną- w wysokości odpowiadającej różnicy między ceną ustaloną dla innych odbiorców a ceną ustaloną dla pracownika
 • w art. 22 - wykreślenie ust. 2a, umożliwiającego podwyższenie o 25 % kosztów uzyskania przychodów przez pracowników zamieszkujących w miejscowości innej niż zakład pracy,
 • w art. 23 dodanie nowego pkt 60, który mówi o tym, że nie uważa się za koszty uzyskania przychodów finansowania przez pracodawcę badań lekarskich pracowników, za wyjątkiem badań wstępnych i okresowych i ograniczeniu zwolnień przedmiotowych dotyczących:
 • pkt 12a - wartości bonów wydawanych na posiłki pracownicze - do wysokości miesięcznie 190 zł do wykorzystania w jednostce, z którą pracodawca zawarł umowę,
 • pkt 19, zmiana na pkt 23 - dopłaty do zakwaterowania pracownika przez pracodawcę w hotelach lub zbiorowych kwaterach prywatnych - do kwoty 500 zł,
 • pkt. 26, zmiana na pkt 43 - zapomogi z tytułu zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, choroby i śmierci wypłacane z funduszów socjalnych i funduszów związkowych - jedynie do kwoty 2280 zł (poprzednio nie było ograniczenia wysokości zwolnionej z podatku zapomogi, co stanowi obecnie istotne pogorszenie dla beneficjentów, szczególnie w przypadku zdarzeń wywołujących większe szkody),
 • pkt 67 - wartości świadczeń rzeczowych dla pracowników z funduszu socjalnego lub związkowego do 380 zł rocznie w szczególności w postaci bonów towarowych, paczek świątecznych, biletów na imprezy,
 • pkt 78, zmiana na pkt 5 - dopłaty do zorganizowanego wypoczynku dzieci z funduszów socjalnych - do kwoty 2280 zł,
 • pkt 112, zmiana na pkt 22 - wykreśleniu części punktu dotyczącego zwolnienia od podatku bezpłatnego zakwaterowania pracownika przez pracodawcę - do kwoty 2280 zł na innych zasadach niż w pkt 19.

Nie do zaakceptowania jest zwiększenie obciążeń podatkowych małżonków i osób samotnie wychowujących dziecko od dochodów pochodzących z zabezpieczenia społecznego (np. wspólnych dochodów wolnych od podatku wymienionych w art. 21 ust. 1 pkt 5 - 8 oraz 33 i 34), takich jak:

 • renty inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin,
 • renty wypłacane osobom represjonowanym oraz członkom ich rodzin,
 • otrzymywane z zagranicy renty inwalidzkie wojenne, kwoty zaopatrzenia przyznane ofiarom wojny i ich rodzinom, renty wypadkowe w związku z robotami przymusowymi w III Rzeszy,
 • emerytury lub renty otrzymywane przez osoby, które utraciły wzrok w wyniku działań wojennychpoprzez objęcie ich mechanizmem wyliczenia podwyższonej stawki procentowej dla opodatkowania wspólnych dochodów.

II. Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw.

Pozytywnie należy ocenić obniżenie stawki podatku. Jednocześnie wiele zaproponowanych rozwiązań jest nie do zaakceptowania. Dotyczą one redukcji zwolnień przedmiotowych, a zwłaszcza tych, które szkodzą działalności takich podmiotów jak związki zawodowe.

Kategorycznie sprzeciwiamy się:

 • likwidacji zwolnienia przychodu ze składek członkowskich m.in. organizacji zawodowych,
 • likwidacji zwolnienia od podatku dochodów związków zawodowych w części przeznaczonej na cele statutowe.

Uważamy że pozbawienie zwolnienia związków zawodowych z opodatkowania dochodów części przeznaczonej na cele statutowe oraz przychodu ze składek członkowskich organizacji zawodowych stanowi precedens w skali europejskiej .

Ponadto dokonano w art. 17 ust. 1 szkodliwego społecznie wykreślenia następujących ważniejszych zwolnień:

 • pkt 4 - dochodów podatników, których statutowym celem jest działalność naukowa, oświatowa, kulturalna - w części przeznaczonej na te cele,
 • pkt 7 - dochodów z prowadzenia szkół, przeznaczone na cele szkoły,
 • pkt 25 - dotacji, subwencji i dopłat otrzymywanych z PFRON przez zakłady pracy chronionej na podstawie przepisów o zatrudnianiu i rehabilitacji osób niepełnosprawnych,
 • pkt 33 - dochodów z działalności niezarobkowej SKOK oraz Krajowej SKOK przeznaczonych na cele statutowe.

III. Projekt ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw.

Prezydium KK negatywnie ocenia likwidację ulgi uczniowskiej. Celem dotychczasowej ulgi uczniowskiej było umożliwienie osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą w różnych formach dokonywanie odliczeń z tytułu wyszkolenia pracowników, co miało być zachętą dla rozwoju takiej działalności i tym samym podnoszenia kwalifikacji uczniów kończących naukę zawodu. Likwidacja ulgi zmniejszy ilość prowadzonych szkoleń i ograniczy dostęp do praktycznej nauki zawodu. Powyższa zmiana jest pozornym zwiększeniem wpływów do budżetu, ponieważ uzyskane w ten sposób środki finansowe będą wydatkowane dla potrzeb bezrobotnych.

Projekt rozszerza obowiązki podatników w zakresie prowadzenia ewidencji wyposażenia, co w efekcie zwiększa koszty prowadzenia działalności gospodarczej.

Ponadto oceniamy krytycznie nową definicję wolnego zawodu. Zgodnie z projektem ustawy nie wykonuje wolnego zawodu osoba fizyczna zatrudniająca w jakiejkolwiek formie prawnej inną osobę wykonującą czynności związane z istotą zawodu. Oznacza to niemożność np. skorzystania z opodatkowania w formie karty podatkowej przez lekarza zatrudniającego pielęgniarkę na określony czas.

IV. Prezydium KK nie wnosi zastrzeżeń do propozycji pracodawców dotyczących ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w zakresie leasingu i faktoringu.

V. Prezydium KK popiera projekt jak najszybszego dojścia do stawek akcyzy na piwo i wyroby spirytusowe do poziomu Państw kandydujących do Unii Europejskiej a graniczących z Polską. (w przypadku piwa obniżenie akcyzy o około 50%).

 

Copyright © NSZZ "Solidarność" • Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt i wykonanie Microworks

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.