Logo
Wydrukuj tę stronę

2 marca 2004 (46- 49/04)

Komunikat

W dniu 02 marca 2004 r. odbyło się w Gdańsku posiedzenie prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność", podczas którego przyjęto stanowisko ws. poparcia dla strajkujących pracowników PKS Kozienice, wzywające zarząd spółki oraz właścicieli, tj. Instytut Postępowania Twórczego w Łodzi oraz Ministra Skarbu Państwa do podjęcia rozmów ze strajkującymi. Wręczenie wypowiedzenia przewodniczącemu Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" i grożenie zwolnieniami większości załogi w sytuacji, gdy wystąpili oni przeciw złemu zarządzaniu firmą i stanęli w obronie niesłusznie zwolnionego kolegi, świadczy o złej woli zarządu i świadomym łamaniu praw pracowniczych. Kontrola NIK przeprowadzona w PKS Kozienice potwierdziła zarzuty związkowców i słuszność ich dwuletniej walki o unieważnienie procesu prywatyzacyjnego spółki. Prezydium KK zaapelowało do wszystkich struktur związku o wsparcie strajkujących.

Prezydium KK negatywnie zaopiniowało projekt ustawy Rady Ministrów o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw stwierdzając, iż założony cel ustawy, czyli ograniczenie deficytu budżetowego nie może odbywać się kosztem zmniejszenia wydatków na świadczenia pieniężne z tytułu choroby, tj. kosztem zdrowia pracowników płacących składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych.

Negatywnie oceniono również projekt rozporządzenia Rady Ministrów ws. zasad funkcjonowania Funduszu Gwarancyjnego. Wyeliminowanie partnerów społecznych, a w szczególności związków zawodowych, z udziału w nadzorze nad funkcjonowaniem II i III filara ubezpieczeń emerytalnych oraz ograniczanie przy kolejnych nowelizacjach ustaw prawa ubezpieczonych, w tym przerzucanie na nich faktycznej odpowiedzialności finansowej za nietrafne decyzje inwestycyjne powszechnych towarzystw emerytalnych, spotkały się już z naszym sprzeciwem.

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów ws. obowiązków informacyjnych funduszy emerytalnych prezydium KK zaopiniowało pozytywnie, zgłaszając do niego warunkowo uwagi szczegółowe.

Prezydium KK przyjęło informację Jacka Smagowicza z prac komitetów monitorujących Podstawy Wsparcia Wspólnoty i Sektorowy Program Operacyjny Rozwoju Zasobów Ludzkich oraz Naczelnej Rady Zatrudnienia. Zagrożona jest pełna absorpcja środków unijnych z powodu niedostatecznego przygotowania administracji rządowej, samorządowej, instytucji zarządzających i pośredniczących oraz partnerów społecznych. Występują również duże opóźnienia w zakresie legislacji, informacji i szkoleń (zwłaszcza w powiatach i gminach).

W trakcie posiedzenia omówiono projekt porządku obrad Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" zaplanowanych na 09-10 marca br. w Spale.

 • Dariusz Wasielewski - rzecznik prasowy KK

Stanowisko Prezydium KK nr 46/04
ws. poparcia dla strajkujących pracowników PKS Kozienice

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" popiera postulaty Komitetu Strajkowego PKS Kozienice i wzywa zarząd spółki oraz właścicieli, tj. Instytut Postępowania Twórczego w Łodzi oraz Ministra Skarbu Państwa do podjęcia rozmów ze strajkującymi.

Wręczenie wypowiedzenia przewodniczącemu komisji zakładowej NSZZ "Solidarność" i grożenie zwolnieniami większości załogi w sytuacji, gdy wystąpili oni przeciw złemu zarządzaniu firmą i stanęli w obronie niesłusznie zwolnionego kolegi, świadczy o złej woli zarządu i świadomym łamaniu praw pracowniczych. Kontrola NIK przeprowadzona w PKS Kozienice potwierdziła zarzuty związkowców i słuszność ich dwuletniej walki o unieważnienie procesu prywatyzacyjnego spółki.

Prezydium Komisji Krajowej solidaryzując się z protestującymi pracownikami, wyraża zdecydowany sprzeciw wobec arogancji zarządu PKS Sp. z o.o. Kozienice. Wzywamy także Ministerstwo Skarbu Państwa do realizacji swoich właścicielskich obowiązków tj. dbałości o powierzony majątek i pracowników spółki.

Decyzja Prezydium KK nr 47/04
ws. opinii o projekcie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" negatywnie opiniuje projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw ponieważ:

 • założony cel ustawy, czyli ograniczenie deficytu budżetowego nie może odbywać się kosztem zmniejszenia wydatków na świadczenia pieniężne z tytułu choroby, tj. kosztem zdrowia pracowników płacących składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych.

Składki do ZUS na ubezpieczenia chorobowe i macierzyńskie opłacane są wyłącznie przez pracowników (art. 16 ust. 2 i art. 53 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych z dnia 13 października 1998 r.) i są gromadzone na wyodrębnionym funduszu chorobowym (art. 55 tej ustawy), a wpływy z nich przekraczają kwoty wypłacane w postaci zasiłków chorobowych, zatem budżet państwa nie dopłaca do tego funduszu. Nawet w 2003 roku, gdy z winy władz państwowych, z powodu wadliwej ustawy o niewypłacaniu wynagrodzeń za pierwszy dzień choroby nastąpiły zwiększone wydatki z ZUS, to nie przekroczyły one poziomu składek. Ograniczanie uprawnień do zasiłków chorobowych zwiększy na koncie funduszu chorobowego nadwyżkę opłacaną przez pracowników. Próba jej zawłaszczenia i przeznaczenia na inne cele, w szczególności na ograniczenie luki budżetowej jest niedopuszczalna i nieetyczna. Prowadzi to do destrukcji systemu ubezpieczeniowego łamiąc jego podstawowe zasady;

 • skracając okres wypłaty wynagrodzeń przez pracodawców z 35 do 33 dni zwiększono obciążenie Funduszu Chorobowego, czyli składek pracowników;
 • ograniczanie wysokości zasiłków chorobowych stoi w sprzeczności z faktem, że w okresie choroby niezbędne są zwiększone środki finansowe na szybko drożejące leki i lepsze odżywianie;
 • likwidacja możliwości przedłużenia okresu zasiłkowego o dalsze 3 miesiące w przypadku, gdy dalsze leczenie lub rehabilitacja rokują odzyskanie zdolności do pracy może wpłynąć na wzrost liczby osób podejmujących starania o przyznanie renty;
 • obniżenie wysokości zasiłków w okresie choroby spowodowanej wypadkiem w drodze do pracy i z pracy, potwierdza nasze wcześniejsze obawy co do rzeczywistego celu przesunięcia regulacji tego problemu z ustawy o wypadkach przy pracy, co podważa zaufanie do intencji rządu deklarowanych w negocjacjach;
 • obniżenie wysokości zasiłków w przypadku okresów niezdolności do pracy trwających dłużej niż 90 dni może zwiększyć liczbę osób niepełnosprawnych, gdyż ryzyko dłuższej choroby pociąga za sobą wzrost wydatków na rekonwalescencję i leczenie;
 • obniżenie wysokości zasiłków chorobowych pracownikom oświaty, szkolnictwa wyższego i nauki odbieramy jako szczególny wyraz poparcia rządu dla rozwoju edukacji i nauki w sytuacji ciągłego niedofinansowania tych grup zawodowych.

Decyzja Prezydium KK nr 48/04
ws. projektu rozporządzenia RM w sprawie zasad funkcjonowania Funduszu Gwarancyjnego

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" negatywnie opiniuje projekt rozporządzenia RM w sprawie zasad funkcjonowania Funduszu Gwarancyjnego.

Wyeliminowanie partnerów społecznych, a w szczególności związków zawodowych, z udziału w nadzorze nad funkcjonowaniem II i III filara ubezpieczeń emerytalnych oraz ograniczanie przy kolejnych nowelizacjach ustaw prawa ubezpieczonych, w tym przerzucanie na nich faktycznej odpowiedzialności finansowej za nietrafne decyzje inwestycyjne powszechnych towarzystw emerytalnych, spotkały się już z naszym sprzeciwem.

W przedstawionym projekcie nadal brak jakichkolwiek zobowiązań Funduszu Gwarancyjnego do informowania reprezentatywnych central związkowych o faktach i decyzjach istotnych dla uczestników II filara, wpływających na wysokość ich przyszłych świadczeń emerytalnych.

Nie wyrażamy zgody na zmianę zasad funkcjonowania Funduszu Gwarancyjnego kosztem uczestników OFE.

Decyzja Prezydium KK nr 49/04
ws. opinii dotyczącej projektu rozporządzenia RM w sprawie obowiązków informacyjnych funduszy emerytalnych

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność opiniuje pozytywnie projekt rozporządzenia Rady Ministrów ws. obowiązków informacyjnych funduszy emerytalnych, pod warunkiem uwzględnienia zgłoszonych uwag:

1. Otwarte fundusze emerytalne zostaną zobligowane do przekazywania reprezentatywnym centralom związkowym (w rozumieniu ustawy o Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych) informacji:

 • rocznych, półrocznych, kwartalnych i miesięcznych o strukturze aktywów OFE,
 • o naruszeniach zasad prowadzenia działalności lokacyjnej,
 • o wystąpieniu niedoboru oraz jego pokryciu lub niemożności jego pokrycia ze środków dostępnych na rachunku rezerwowym,
 • o ogłoszeniu upadłości, otwarciu postępowania układowego lub otwarciu likwidacji PTE,
 • o konsolidacji OFE.

2. Pracownicze programy emerytalne zostaną zobligowane do przekazywania strukturom związkowym uczestniczącym w tworzeniu programu informacji o:

 • przekroczeniu przez pracowniczy fundusz limitów inwestycyjnych,
 • zmianie wysokości kapitału zakładowego,
 • obniżeniu kapitałów własnych pracowniczego towarzystwa poniżej 2/3 kapitału zakładowego,
 • ogłoszeniu upadłości, otwarciu postępowania układowego lub otwarciu likwidacji prowadzonego PPE.

Mimo naszego protestu został zlikwidowany nadzór nad II i III filarem ubezpieczeń emerytalnych. NSZZ "Solidarność" jako jeden z przedstawicieli ubezpieczonych domaga się informacji umożliwiających społeczną kontrolę nad funkcjonowaniem OFE.

 

Copyright © NSZZ "Solidarność" • Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt i wykonanie Microworks

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.