Logo
Wydrukuj tę stronę

30 marca 2004 (65-71/04)

Komunikat

W dniu 30 marca 2004 r. odbyło się w Gdańsku posiedzenie prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność", podczas którego omawiano sytuację w PKS Kozienice i "Wrocławskiej Jedynce", gdzie od kilku tygodni trwają strajki. W nawiązaniu do przyjętego w dniu wczorajszym stanowiska, prezydium KK podjęło dzisiaj decyzję o skierowaniu do Krajowej Rady Funduszu Strajkowego wniosku o wsparcie finansowe dla strajkującej załogi Grupa "Jedynka Wrocławska" S.A.

W posiedzeniu prezydium wzięli gościnnie udział O. dr Jan Golonka i Zbigniew Bonarski, przedstawiciele Jasnogórskiej Fundacji Pro Patria Bastion Św. Rocha, przedstawiając działalność i plany fundacji na najbliższy rok.

W trakcie obrad prezydium KK negatywnie zaopiniowało opracowany przez Ministerstwo Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej projekt założeń do zmian wspierania rehabilitacji zawodowej, promocji i zatrudniania osób niepełnosprawnych. Zastrzeżenia budzą m. in. plany scedowania na samorządy wojewódzkie i powiatowe dalszych zadań z zakresu wsparcia zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Brak jest danych co do efektywności realizacji zadań wprowadzonych ustawą z 20 grudnia 2002 roku o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Jak przyznają twórcy projektu, Wojewódzkie Urzędy Pracy i Powiatowe Urzędy Pracy nie wywiązują się w pełni z dotychczasowych obowiązków. Realizacja dodatkowych zadań budzi więc uzasadnione wątpliwości i powinna być poprzedzona przeprowadzeniem kontroli przez NIK z wykonania zadań poprzednich. Do opinii załączono uwagi szczegółowe.

Postanowiono także odstąpić od opiniowania w trybie ustawy o związkach zawodowych projektów rozporządzeń Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawach: 

  • szczegółowych warunków refundacji ze środków Funduszu Pracy kosztów szkoleń oraz wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanych wynagrodzeń,
  • refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom zatrudnionym przez pracodawców na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanych wynagrodzeń oraz wymiaru dopuszczalnej refundacji,
  • szczegółowego sposobu i trybu organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych, jednorazowej refundacji kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne poniesionych w związku z zatrudnieniem skierowanego bezrobotnego oraz wymiaru dopuszczalnej pomocy

z powodu odwołania się ich do nieistniejącej podstawy prawnej.

Prezydium KK przyjęło informację o pracy Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" w okresie sierpień 2003 - marzec 2004 przygotowywaną na XVII Krajowy Zjazd Delegatów.

Członkowie prezydium zapoznali się również z relacją ze spotkania z przedstawicielami francuskiego związku CFDT, które odbyło się w ubiegłym tygodniu w Gdańsku. Gośćmi Komisji Krajowej byli François Chereque, sekretarz generalny CFDT, Jean-François Troglic, sekretarz krajowy ds. zagranicznych i Laurence Laigo, sekretarz konfederalny.

  • Dariusz Wasielewski - rzecznik prasowy

Decyzja Prezydium KK nr 65/04
ws. opinii do projektu MGPiPS dotyczącego założeń do zmian wspierania rehabilitacji zawodowej, promocji i zatrudniania osób niepełnosprawnych

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" negatywnie opiniuje opracowany przez Ministerstwo Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej projekt założeń do zmian wspierania rehabilitacji zawodowej, promocji i zatrudniania osób niepełnosprawnych ponieważ:

1. Zastrzeżenia budzą plany scedowania na samorządy wojewódzkie i powiatowe dalszych zadań z zakresu wsparcia zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Brak jest danych co do efektywności realizacji zadań wprowadzonych ustawą z 20 grudnia 2002 roku o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Jak przyznają twórcy projektu, Wojewódzkie Urzędy Pracy i Powiatowe Urzędy Pracy nie wywiązują się w pełni z dotychczasowych obowiązków. Realizacja dodatkowych zadań budzi więc uzasadnione wątpliwości i powinna być poprzedzona kontrolą NIK z wykonania zadań poprzednich. Poszerzanie zadań z zakresu zatrudnienia osób niepełnosprawnych powinno mieć miejsce dopiero po przeszkoleniu i przygotowaniu kadry urzędniczej.

2. Nie do przyjęcia jest pomysł uzupełnienia ze środków PFRON pomocy udzielanej osobom niepełnosprawnym w ramach instrumentów rynków pracy finansowanych z Funduszu Pracy. Obecna propozycja ponownie przewiduje przerzucenie na PFRON wydatków rządowych, jak to miało miejsce w przypadku dodania art. 68 b ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Tym razem ma się to odbyć poprzez przejęcie zadań finansowanych obecnie z Funduszu Pracy.

3. Nie do przyjęcia jest propozycja zlikwidowania osobowości prawnej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz podporządkowania go wyłącznie ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego. W ten sposób zlikwidowany zostanie nadzór społeczny nad Funduszem oraz zaistnieje groźba wydatkowania jego środków na cele podporządkowane polityce rządu, a nie zapotrzebowaniom środowiska.

4. Nie znajduje uzasadnienia obniżenie mnożnika stanowiącego podstawę wyliczenia wpłat na PFRON z tytułu niezatrudniania 6% osób niepełnosprawnych z 40,65% do 35%. Oznacza to obniżenie wpływów do PFRON co w świetle propozycji pozostawienia udziału budżetu państwa w dofinansowaniu wynagrodzeń osób niepełnosprawnych na poziomie z 2004 r. oznacza dalsze oszczędności kosztem najsłabszej grupy społecznej.

5. Zaproponowany okres "wygaszenia" działalności zakładów pracy chronionej jest sprzeczny z zasadą zaufania obywatela do stanowionego przez państwo prawa (art. 2 Konstytucji RP). Okres poprzedzający wprowadzenie zmian powinien być odpowiednio długi. Biorąc pod uwagę cykl ekonomiczny i czas na jaki sporządzane są biznesplany dotyczące wprowadzenia zmian ekonomiczno organizacyjnych w przedsiębiorstwach, proponowany okres 13 miesięcy należy uznać za niewystarczający.

6. Nie do przyjęcia są propozycje dotyczące reformy systemu orzecznictwa o niepełnosprawności. Za szczególnie nieuzasadnione uważamy zlikwidowanie równoważności orzeczeń (art. 5 i 62 ustawy o rehabilitacji (...)). Realizacja tego zamierzenia pociągnie za sobą dodatkowe koszty, gdyż osoby niepełnosprawne z orzeczoną niezdolnością do pracy będą dodatkowo musiały stawać na komisjach orzekających o niepełnosprawności.

Od 1 stycznia br. weszły w życie przepisy ustawy dopuszczającej dofinansowanie zatrudnienia osób niepełnosprawnych zatrudnionych na otwartym rynku pracy. Nie ma jeszcze ocen efektywności tego rozwiązania, a już planuje się kolejne zmiany systemu wspierania zawodowego osób niepełnosprawnych. Podejmowanie zmian systemu wspierania zatrudnienia osób niepełnosprawnych w obecnym czasie jest przedwczesne i nieuzasadnione.

Decyzja Prezydium KK nr 66/04
ws. projektów rozporządzeń dotyczących Funduszu Pracy

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" odstępuje od opiniowania w trybie ustawy o związkach zawodowych projektów rozporządzeń Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej ws.:

szczegółowych warunków refundacji ze środków Funduszu Pracy kosztów szkoleń oraz wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanych wynagrodzeń,

refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom zatrudnionym przez pracodawców na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanych wynagrodzeń oraz wymiaru dopuszczalnej refundacji,

szczegółowego sposobu i trybu organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych, jednorazowej refundacji kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne poniesionych w związku z zatrudnieniem skierowanego bezrobotnego oraz wymiaru dopuszczalnej pomocy

z powodu odwołania się ich do nieistniejącej podstawy prawnej.

Decyzja Prezydium KK nr 69/04
ws. wniosku o wsparcie finansowe dla strajkujących w "Jedynce Wrocławskiej" S.A.

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" na wnioski Zarządu Regionu Dolny Śląsk oraz Sekretariatu Budownictwa i Przemysłu Drzewnego w oparciu o § 8 pkt. 2 c regulaminu Krajowego Funduszu Strajkowego występuje do Krajowej Rady Funduszu Strajkowego o wsparcie finansowe dla strajkującej załogi Grupa "Jedynka Wrocławska" S.A.

Decyzja Prezydium KK nr 71/04
ws. przedstawiciela NSZZ "Solidarności" w Radzie Programowej Ośrodka Szkoleniowego Europejskiego Funduszu Społecznego

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" zgłasza kandydaturę Piotra Pszczółkowskiego jako przedstawiciela NSZZ "Solidarność" w skład Rady Programowej Ośrodka Szkoleniowego Europejskiego Funduszu Społecznego.

Apel

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" na wnioski: Zarządu Regionu Dolny Śląsk oraz Sekretariatu Budownictwa i Przemysłu Drzewnego, wystąpiło do Rady Krajowego Funduszu Strajkowego o udzielenie wsparcia finansowego dla strajkujących pracowników z Grupy "Jedynka Wrocławska" S.A.

Prezydium występowało też wcześniej do KFS w sprawie wsparcia dla pracowników PKS Kozienice.

W imieniu kolegów, którzy strajkują o prawo do pracy i płacy, apelujemy o pomoc finansową.

Wpłat można dokonywać na konta:

NSZZ "Solidarność" MOZ "Jedynka Wrocławska"
BZ WBK II O/Wrocław 76 1090 2402 0000 0006 1000 0702

NSZZ "Solidarność" Komisja Zakładowa
przy PKS Sp. z o.o. Kozienice
PKO BP SA Kozienice 44 1020 4317 0000 5502 0018 4705

Copyright © NSZZ "Solidarność" • Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt i wykonanie Microworks

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.