Logo
Wydrukuj tę stronę

22 czerwca 2004 (142-147/04)

Komunikat

W dniu 22 czerwca 2004 r. odby3o sie w Gdansku posiedzenie prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność".

Oceniając przyjęty na ostatnim szczycie w Brukseli Traktat Konstytucyjny prezydium KK stwierdziło, iż podpisany w imieniu polskiej delegacji dokument ma charakter umowy międzynarodowej, która zgodnie z polskim prawem będzie podlegała ratyfikacji - ze względu na treść - nie tylko przez prezydenta RP lecz także przez Sejm RP lub w drodze narodowego referendum. Oczekujemy, że przebieg i rezultat ratyfikacji będzie zgodny z oczekiwaniami większości społeczeństwa polskiego. Równocześnie wyrażamy ubolewanie z powodu nie umieszczenia w dokumencie nawiązania do chrześcijańskich korzeni Europy. Oceniamy, że wiele osób odniesie się z tego powodu negatywnie do Traktatu Konstytucyjnego - tym bardziej, że Karcie Praw Podstawowych włączonej do konstytucji nie nadano mocy prawnej. Na koniec przywołano stanowisko Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" (nr 5/04 z dn. 21.04.04), w którym podkreśla się, że Związek bez względu na treść przyjętego ostatecznie Traktatu Konstytucyjnego, w dalszym ciągu będzie pracować na rzecz utrzymania tożsamości Europy opartej na wielokulturowym dziedzictwie, chrześcijańskich korzeniach i wartościach, pośród których tradycja chrześcijańska należy do najcenniejszych i najbardziej w naszym kraju szanowanych.

W trakcie posiedzenia zapoznano się także z informacją o bieżącej sytuacji w służbie zdrowia.

Opiniując projekty rozporządzeń: /1/ Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie ws. służby bezpieczeństwa i higieny pracy; /2/ Ministra Infrastruktury ws. trybu wyłonienia przedstawicieli partnerów społecznych i gospodarczych do uczestnictwa w pracach Komitetu Sterującego Sektorowego Programu Operacyjnego Transport i Komitetu Sterującego dla części transportowej strategii wykorzystania Funduszu Spójności oraz Ministra Gospodarki i Pracy /3/ ws. szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy na inwestycje służące redukcji emisji ze źródeł spalania (.); /4/ ws. szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy na wspieranie inwestycji w dziedzinie turystyki w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 prezydium KK wniosło do nich uwagi szczegółowe.

Nie wniesiono uwag do projektów rozporządzeń Ministra Gospodarki i Pracy dotyczących udzielania pomocy publicznej w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 oraz ws. szczegółowego sposobu i trybu organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych (...).

 • Dariusz Wasielewski - rzecznik prasowy KK

Decyzja Prezydium KK nr 142/04
ws. opinii o projektach rozporządzeń MGiP dotyczących udzielania pomocy publicznej w ramach ZPORR 2004-2006

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" nie wnosi uwag do następujących projektów rozporządzeń Ministra Gospodarki i Pracy:

 1. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy na inwestycje związane z odnawialnymi źródłami energii w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006,
 2. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy na wspieranie inwestycji i doradztwa w przedsiębiorstwach w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006,
 3. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy de minimis w ramach działania 2.5 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006,
 4. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy na zatrudnienie w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006.

Decyzja Prezydium KK nr 143/04
ws. opinii o projekcie rozporządzenia MGiP w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy na inwestycje służące redukcji emisji ze źródeł spalania paliw (...)

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" zgłasza następującą uwagę do projektu rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy na inwestycje służące redukcji emisji ze źródeł spalania paliw w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006:

§ 8 ust. 2 i 3 - należy prawidłowo oznaczyć numerami statystycznymi podregiony Poznań (42) i Warszawę (22).

Decyzja Prezydium KK nr 144/04
ws. opinii o projekcie rozporządzenia MGiP w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy na wspieranie inwestycji w dziedzinie turystyki (...)

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" zgłasza następujące uwagi do projektu rozporządzania Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy na wspieranie inwestycji w dziedzinie turystyki w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006:

 • § 2 - uważamy za celowe w projektach promocyjnych dodanie tworzenia centrów kulturowych,
 • § 3 - do wykazu Beneficjentów Końcowych należy wpisać związki zawodowe,
 • § 5 ust. 5 - należy jednoznacznie określić czy chodzi o pomoc dla przedsiębiorcy czy dla Beneficjenta Końcowego.

Decyzja Prezydium KK nr 145/04
ws. opinii o projekcie rozporządzenia MI ws. trybu wyłonienia przedstawicieli partnerów społecznych i gospodarczych do uczestnictwa w pracach Komitetu Sterującego Sektorowego Programu Operacyjnego Transport i Komitetu Sterującego dla części transportowej strategii wykorzystania Funduszu Spójności

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" zgłasza następujące uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury ws. trybu wyłonienia przedstawicieli partnerów społecznych i gospodarczych do uczestnictwa w pracach Komitetu Sterującego Sektorowego Programu Operacyjnego Transport i Komitetu Sterującego dla części transportowej strategii wykorzystania Funduszu Spójności tj.:

1. § 3 otrzymuje brzmienie:
"Ze strony partnerów społeczno-gospodarczych, w pracach Komitetu Sterującego SPOT uczestniczy po jednym przedstawicielu reprezentatywnej organizacji związkowej, w rozumieniu przepisów ustawy o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych, jeden przedstawiciel izb gospodarczych oraz jeden przedstawiciel organizacji pozarządowych".

2. § 4 otrzymuje brzmienie:
"Ze strony partnerów społeczno-gospodarczych, w pracach Komitetu Sterującego FS uczestniczy po jednym przedstawicielu reprezentatywnej organizacji związkowej, w rozumieniu przepisów ustawy o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych, jeden przedstawiciel izb gospodarczych oraz jeden przedstawiciel organizacji pozarządowych".

Decyzja Prezydium KK nr 146/04
ws. opinii o projekcie rozporządzenia RM zmieniającego rozporządzenie w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" zgłasza następujące uwagi do projektu rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy:

 • w § 2 w ust. 1 w punkcie 1 należy po wyrazie "młodociani" dodać po przecinku wyraz "niepełnosprawni",
 • w § 2 w ust. 1 w punkcie 21 należy doprecyzować pojęcie "konsultacje w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy",
 • w § 2 nowo utworzony ustęp 4 proponuje się rozszerzyć o dodatkowy punkt o treści: "planów rozwoju i modernizacji zakładu pracy lub jego części",
 • w § 4 należy poprawić treść ust. 4, w związku z uchyleniem ust. 3,
 • w § 4 proponuje się dodatkowy zapis gwarantujący pracownikom służby bhp nieposiadającym obecnie kwalifikacji określonych w § 4 ust. 2 projektu, którzy dokonują zmiany pracodawcy, 1-roczny okres ochronny w celu umożliwienia im zdobycia odpowiednich uprawnień.

Decyzja Prezydium KK nr 147/04
ws. opinii o projekcie rozporządzenia MGiP w sprawie szczegółowego sposobu i trybu organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych, (...)

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" nie wnosi uwag do projektu rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie szczegółowego sposobu i trybu organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych, jednorazowej refundacji kosztów z tytułu opłaconych składek na zabezpieczenia społeczne poniesionych w związku z zatrudnieniem skierowanego bezrobotnego oraz wymiaru dopuszczalnej pomocy.

Copyright © NSZZ "Solidarność" • Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt i wykonanie Microworks

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.