Menu

30 czerwca 2004 (154-157/04)

Komunikat

W dniu 30 czerwca 2004 r. odbyło się w Warszawie posiedzenie prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność", podczas którego pozytywnie oceniono kontynuację prac nad projektem dyrektywy O usługach na Rynku Wewnętrznym UE, zwracając jednocześnie uwagę, iż konieczne jest precyzyjne określenie na poziomie wspólnotowym statusu prawnego usług o charakterze interesu ogólnego, w szczególności takich jak nieodpłatne usługi związane z ochroną zdrowia. Dlatego też należy najpierw określić zakres usług o charakterze ogólnym, a dopiero później pracować nad dyrektywą o usługach na rynku wewnętrznym. Zastosowanie odwrotnej kolejności może doprowadzić do skutków negatywnych, czego przykładem są błędy w reformowaniu polskiego systemu ochrony zdrowia. Związek wyraża także obawy co do skutków prawnych i ekonomicznych wyłączenia niektórych usług z zasady państwa pochodzenia. Zaopatrzenie ludności w media elektryczne, cieplne, gazowe, usługi komunikacyjne etc. będą w przyszłości poddane konkurencji. Jeżeli jednocześnie obowiązuje wyłączenie z zasady państwa pochodzenia, może to rodzić różne skutki dla polskich podmiotów komunalnych. Respektując zasady wolności prowadzenia działalności gospodarczej oraz przepływu usług należy przewidzieć wszelkie ewentualne negatywne skutki społeczne jak spadek zatrudnienia i ekonomiczne jak wzrost obciążeń w budżetach domowych.

Prezydium KK zgłosiło uwagi szczegółowe do projektu ustawy Ministra Sprawiedliwości o spółkach europejskich oraz projektu rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej ws. placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Nie wniesiono uwag do projektów rozporządzeń Ministra Polityki Społecznej w sprawach: /1/ specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej; /2/ podmiotów uprawnionych do zakładania i prowadzenia niepublicznych ośrodków adopcyjno-opiekuńczych (.); /3/ centralnego banku danych o dzieciach oczekujących na przysposobienie oraz ośrodków adopcyjno-opiekuńczych upoważnionych do współpracy z licencjonowanymi przez rządy innych państw organizacjami lub ośrodkami adopcyjnymi; /4/ określenia zryczałtowanej kwoty na utrzymanie dziecka oraz stawek na bieżące funkcjonowanie placówki rodzinnej.

W trakcie posiedzenia Jacek Smagowicz zrelacjonował prace Naczelnej Rady Zatrudnienia, która na wniosek NSZZ "Solidarność" zarekomendowała Ministrowi Pracy niezwłoczne rozszerzenie katalogu wypłat pracowniczych z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz przywrócenie kontroli społecznej nad funduszem. Ponadto Naczelna Rada Zatrudnienia przyjęła informację resortu pracy w sprawie wdrożenia Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich i Krajowego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia na 2005 rok.

Tomasz Wójcik poinformował prezydium o przebiegu 92 Sesji Międzynarodowej Konferencji Pracy, która odbyła się 14 czerwca br. w Genewie. Zgodnie z raportem Międzynarodowej Organizacji Pracy wzrasta liczba ratyfikacji konwencji. Niestety nadal 54 proc. ludności świata nie ma zapewnionej wolności zrzeszania się, a 51 proc. wolności rokowań. Około 1/3 ludności świata pozbawionych jest prawnych gwarancji chroniących przed pracą przymusową, pracą dzieci czy dyskryminacją w miejscu pracy. Wiele do życzenia pozostawia również wykonanie przez poszczególne państwa ratyfikowanych konwencji MOP. Jak w przypadku Polski, gdzie pracownicy są pozbawiani swoich wynagrodzeń lub ich wypłata jest opóźniana.

  • Dariusz Wasielewski - rzecznik prasowy KK

Decyzja Prezydium KK nr 154/04
ws. opinii o projekcie ustawy MS o spółkach europejskich

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" akceptuje podstawowe założenia ustawy Ministra Sprawiedliwości o spółkach europejskich pod warunkiem uwzględnienia zgłoszonej uwagi:
- należy wprowadzić zmiany zapewniające zgodność zapisów Tytułu IV ustawy z dotychczasową praktyką stosunków pracy w Polsce oraz celem Dyrektywy Rady nr 2001/86/WE uzupełniającej statut spółki europejskiej w odniesieniu do zaangażowania pracowników. Oczekiwań nie spełnia w szczególności obecny zapis art. 63, art. 82, art. 83 oraz art. 108 projektu ustawy.

W poprzednim projekcie ustawy o zaangażowaniu pracowników w spółkę europejską, przygotowanym przez MGPiPS, znalazła się poprawka usuwająca ewidentny błąd dotyczący sprzecznego z Dyrektywą Rady 94/45/WE zapisu art. 38 ust. 1 ustawy z 5 kwietnia 2002 r. o europejskich radach zakładowych. Powinna ona być przywrócona również w projekcie obecnej ustawy ze względu na pilną potrzebę usunięcia stanu niezgodności implementacyjnej.

Decyzja Prezydium KK nr 155/04
ws. projektu Dyrektywy o usługach na Rynku Wewnętrznym UE

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ Solidarność pozytywnie ocenia kontynuację prac nad projektem dyrektywy o usługach na rynku wewnętrznymi i jednocześnie zgłasza następujące uwagi.

Konieczne jest, aby został precyzyjnie określony na poziomie wspólnotowym status prawny usług o charakterze interesu ogólnego (SGI - services of general interest), w szczególności takich jak nieodpłatne usługi związane z ochroną zdrowia. Dlatego też należy najpierw określić zakres usług o charakterze ogólnym, a dopiero później pracować nad dyrektywą o usługach na rynku wewnętrznym. Zastosowanie odwrotnej kolejności może doprowadzić do skutków negatywnych, czego przykładem są błędy w reformowaniu polskiego systemu ochrony zdrowia. Sprawa systemowego uregulowania SGI (stosowna Dyrektywa dotycząca nieodpłatnych usług publicznych) powinna być potraktowana priortytetowo.

Dyrektywa o usługach na rynku wewnętrznym nie powinna także pozostawiać wątpliwości (art. 23 pkt. 1 i art.23 pkt. 4) co do ograniczeń w przejmowaniu kosztów opieki zdrowotnej przez państwo członkowskie. Należy doprecyzować przepisy dotyczące art.23 w zakresie tych warunków.

Inne wrażliwe społecznie usługi, między innymi ułatwiające powszechny dostęp do wody, energii elektrycznej, cieplnej, gazu, komunikacji i transportu są objęte Dyrektywą, ale wyłączone z zasady państwa pochodzenia i będą podlegały innym regulacjom prawnym na poziomie wspólnotowym.

Związek wyraża obawy co do skutków prawnych i ekonomicznych wyłączenia niektórych usług z zasady państwa pochodzenia. Zaopatrzenie ludności w media elektryczne, cieplne, gazowe, usługi komunikacyjne etc. będą w przyszłości poddane konkurencji. Jeżeli jednocześnie obowiązuje wyłączenie z zasady państwa pochodzenia, może to rodzić różne skutki dla polskich podmiotów komunalnych. Respektując zasady wolności prowadzenia działalności gospodarczej oraz przepływu usług należy przewidzieć wszelkie ewentualne negatywne skutki społeczne jak spadek zatrudnienia i ekonomiczne jak wzrost obciążeń w budżetach domowych.

Decyzja Prezydium KK nr 156/04
ws. opinii o projekcie rozporządzenia MPS w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" wnosi następujące uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych:

1) § 2 ust. 2

- zapis nie precyzuje rodzaju sytuacji kryzysowej dziecka, np. według proponowanych przepisów, w sytuacji stosowania przemocy wobec dziecka przez rodziców (opiekunów) w wyniku, której dziecko ucieka z domu, potrzebna jest zgoda tych rodziców lub tych opiekunów prawnych na umieszczenie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej,

- należy doprecyzować definicję pojęcia "hostel" - (jaki typ, przeznaczenie, dla jakich przypadków np. młodociana matka z dzieckiem, dziecko niepełnosprawne, uzależnione od alkoholu lub narkotyków itp.),

2) § 3 ust. 3 - brak określenia, o jakiego typu niepełnosprawność chodzi oraz brak wyjaśnienia, co oznacza sformułowanie "uzasadnione przeciwwskazania",

3) § 4 ust. 3 - zapis "w wyjątkowym przypadku" powinien uwzględniać wpis, że rodzeństwo nie powinno być rozdzielane bez względu na wiek dzieci,

4) § 4 ust. 6 - czas pobytu dziecka w placówce interwencyjnej pomimo dopełnienia wszelkich formalności przez placówkę jest uzależniony od sądu. Z praktyki wiadomo, że postępowania sądowe trwają znaczenie dłużej niż 6 miesięcy, zatem dziecko w placówce powinno przebywać do końca postępowania sądowego,

5) § 8 ust. 4 - brak określenia limitu wychowanków w grupie wychowawczej uniemożliwia ograniczenie jej do 5 dzieci przy prowadzeniu i realizowaniu indywidualnych planów pracy. Grupy wychowawcze liczą w praktyce przeciętnie 20 wychowanków. Zbyt duża liczba dzieci, z którą wychowawca prowadzi zajęcia opiekuńczo wychowawcze, stwarza zagrożenie bezpieczeństwa tych dzieci i zmniejsza efektywność pracy wychowawczej. Podczas nauki własnej, która trwa przeciętnie dwie i pół godziny przy 18 wychowankach, dochodzi do sytuacji, że opiekun może poświęcić dziecku indywidualnie ok. 8 min., co przy trudnościach dydaktycznych jest to zdecydowanie za mało.

Ponadto brakuje zapisu określającego liczbę dzieci niepełnosprawnych w grupie wychowawczej oraz liczebność grupy integracyjnej,

6) § 9 ust. 4 pkt. 2 - należy skreślić słowo "jeżeli" - jego pozostawienie może spowodować dowolność kształtowania zatrudnienia specjalistów: pedagoga, psychologa lub pracownika socjalnego,

7) §21 ust. 2 - brak precyzyjnego określenia czasu trwania nieusprawiedliwionej nieobecności dziecka, po którym podejmuje się postępowanie oceniające zasadność dalszego pobytu dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej i brak zapisu o trybie skreślenia z listy wychowanków.

Decyzja Prezydium KK nr 157/04
ws. opinii o projektach rozporządzeń MPS do ustawy o pomocy społecznej

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" nie wnosi uwag do następujących projektów rozporządzeń Ministra Polityki Społecznej w sprawie:

  1. specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej,
  2. podmiotów uprawnionych do zakładania i prowadzenia niepublicznych ośrodków adopcyjno-opiekuńczych oraz stażu pracy i kwalifikacji wymaganych od osób zatrudnionych w publicznych i niepublicznych ośrodkach adopcyjno-opiekuńczych, a także warunków lokalowych, jakimi powinny dysponować te ośrodki,
  3. centralnego banku danych o dzieciach oczekujących na przysposobienie oraz ośrodków adopcyjno-opiekuńczych upoważnionych do współpracy z licencjonowanymi przez rządy innych państw organizacjami lub ośrodkami adopcyjnymi,
  4. określa zryczałtowanej kwoty na utrzymanie dziecka oraz stawek na bieżące funkcjonowanie placówki rodzinnej
Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.