Menu

10 sierpnia 2004 (194-209/04)

 

 

Komunikat

10 sierpnia w Gdańsku odbyło się posiedzenie prezydium Komisji Krajowej. Prezydium zaopiniowało kilkanaście aktów prawnych, m.in. projekt ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz projekt ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

W ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych prezydium negatywnie oceniło przede wszystkim brak waloryzacji progów podatkowych oraz kwoty wolnej od podatku. Zdaniem związku takie rozwiązanie spowoduje szybsze przesuwanie się grona podatników w wyższe progi podatkowe bez polepszenia ich standardu życia. Wątpliwości związkowców budzą również niektóre zapisy ustawy dotyczące osób niepełnosprawnych. Zaproponowane przez Ministerstwo Finansów uściślenie przepisów (art. 26 ust. 7h) dotyczącego limitu ulgi przyznawanej w związku z niepełnosprawnością nie pokrywa zwiększonych kosztów wynikających z niepełnosprawności. Natomiast dodany do art. 38 ustęp 2d powoduje nierówne traktowanie podatników zatrudniających osoby niepełnosprawne.

Prezydium Komisji Krajowej pozytywnie zaopiniowało projekt ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Nowelizacja utrzymuje zasady zwolnień dochodów związków zawodowych oraz składek członkowskich na zasadach obowiązujących w 2003 r.

Prezydium nie wniosło uwag do poselskiego projektu ustawy o przeciwdziałaniu niewypłacalności osoby fizycznej oraz upadłości konsumenckiej. Założenia projektu mają na celu minimalizację obciążeń dla budżetu państwa, a także minimalizację obciążenia sądów powszechnych poprzez scedowanie istotnej roli w postępowaniu upadłościowym i zapobiegającym niewypłacalności na organizacje pozarządowe.

Prezydium wniosło uwagi do: projektu Rady Ministrów w sprawie programu prywatyzacji Krajowej Spółki Cukrowej, projektu rozporządzenia MGiP w sprawie udzielania przez polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach sektorowego Programu operacyjnego - Rozwoju Zasobów Ludzkich, projektu rozporządzenia MGiP w sprawie refundacji ze środków Funduszu Pracy kosztów szkoleń oraz wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanych wynagrodzeń, projektu rozporządzenia MGiP w sprawie przyjęcia uzupełnienia programu operacyjnego Program Inicjatyw Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004-2006, projektu rozporządzenia MPS w sprawie udzielania pomocy na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki oraz zagospodarowanie oraz projektu rozporządzenia RM w sprawie szczegółowego sposobu realizacji przez organy zatrudnienia zadań wynikających z udziału publicznych służb zatrudnienia w sieci EURES. Prezydium pozytywnie zaopiniowało: projekt rozporządzenia RM w sprawie sposobu organizacji uzupełnienia wykształcenia ogólnego młodzieży w Ochotniczych Hufcach Pracy oraz zdobywania przez nią kwalifikacji zawodowych, projekt rozporządzenia RM zmieniającego rozporządzenie w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagrodzenia, projekt rozporządzenia MGP w sprawie trybu składania i wzorów wniosków o finansowanie działań oraz wzoru umowy finansowania działania w ramach Programu Inicjatyw Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004-2006, projekt rozporządzenia MGP w sprawie wzorów sprawozdań okresowych, rocznych i końcowych z realizacji działania, tematu i programu w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004-2006 oraz projektu rozporządzenia MGP w sprawie przyjęcia programu operacyjnego Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004-2006.

Zbigniew Kruszyński zdał relację z ostatniego posiedzenia prezydium Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych. Jego zdaniem do 20 sierpnia Związek powinien otrzymać rządowe propozycje wskaźników płacowych. Ponadto projekt ustawy o informacji i konsultacji pracowników (rady pracownicze) został przekazany do konsultacji w zespołach Komisji Trójstronnej. Zbigniew Kruszyński oraz przedstawiciel OPZZ zaapelowali również do wicepremiera Jerzego Hausnera o zainteresowanie się sytuacją pracowników cukrowni w Żninie.

 • Marta Pióro - Biuro Prasowe KK

Decyzja Prezydium KK nr 194/04
ws. opinii o projekcie rozporządzenia MGiP w sprawie szczegółowego sposobu i trybu organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych oraz jednorazowej refundacji kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" nie wnosi uwag do projektu rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy zmieniającego rozporządzenia w sprawie szczegółowego sposobu i trybu organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych oraz jednorazowej refundacji kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne.

Decyzja Prezydium KK nr 195/04
ws. opinii o projekcie rozporządzenia MGiP w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" wnosi następujące uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom:

1) § 2 pkt 3

 • okres niekaralności pracodawcy za naruszenie przepisów ustawy jest zbyt krótki;

2) § 3

 • w ust. 5 dopuszczalna ilość pracowników młodocianych w stosunku do pozostałych zatrudnionych rodzi obawę o poziom szkolenia i odpowiedni nadzór, a co za tym idzie i bezpieczeństwo przyuczających się do zawodu,
 • ust. 7 należałoby wprowadzić zapis dotyczący sankcji w przypadku niedotrzymania zobowiązania;

3) w § 12 niezrozumiałe jest wyłączenie § 3 ust. 5 w stosunku do młodocianych zatrudnionych przez OHP.

Decyzja Prezydium KK nr 196/04
ws. opinii o projekcie rozporządzenia MGiP w sprawie udzielania przez polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego - Rozwoju Zasobów Ludzkich

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" wnosi następujące uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie udzielania przez polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego - Rozwój Zasobów Ludzkich:

 • w § 5 ust. 4 właściwym byłoby określenie kiedy i na jakich warunkach Agencja może wyrazić zgodę na objęcie pomocą finansową szkolenia niespełniającego wymagań określonych w tym rozporządzeniu.
 • § 12 ust. 2, § 13 ust. 4 i § 17 ust. 4 właściwym wydaje się wydłużenie zapisanych terminów.

Należałoby ponadto rozważyć czy użyty w projekcie kilkakrotnie zwrot "wypłaty wynikające z regulaminów wewnętrznych" jest dostatecznie jasny.

Decyzja Prezydium KK nr 197/04
ws. opinii o projekcie rozporządzenia MGiP w sprawie refundacji ze środków Funduszu Pracy kosztów szkoleń oraz wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanych wynagrodzeń

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" wnosi następujące uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie refundacji ze środków Funduszu Pracy kosztów szkoleń oraz wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanych wynagrodzeń:

 • w § 7 ust. 1 pkt 5 - wątpliwości budzi pozostawienie kwestii kontroli wykonywania umowy i skutków prawnych niedochowania jej warunków, wyłącznie regulacji kontraktowej. Są one o tyle zasadne, że nie do końca jest jasne stosowanie do tego rodzaju umów przepisów kodeksu cywilnego o zobowiązaniach, w którym tryb postępowania w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy jest określony.

Decyzja Prezydium KK nr 198/04
ws. opinii o projekcie rozporządzenia MGiP w sprawie przyjęcia programu operacyjnego Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004-2006

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" nie wnosi uwag do projektu rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie przyjęcia programu operacyjnego Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004-2006.

Decyzja Prezydium KK nr 199/04
ws. opinii o projekcie rozporządzenia MGiP w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Programu Operacyjnego Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004-2006

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" wnosi następujące uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Programu Operacyjnego Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004-2006:

1) rozdz. 2.2.6 i 2.2.7 - Pomoc techniczna:

 • brak informacji o podziale budżetu pomocy technicznej na działania przeznaczone do realizacji,
 • brak założeń do stworzenia systemu monitorowania (w tym monitorowania i oceny sposobu realizacji pomocy technicznej),
 • brak informacji o sposobie wyłaniania ekspertów lub zlecania ekspertyz.

2) rozdz. 3.2 - Procedura wyboru wniosków:

 • system oceny oraz wyboru wniosków jest niejasny (brak wymagań stawianych wnioskodawcom, którzy chcą uczestniczyć w programie IW EQUAL),
 • Komisja Wyboru Wniosków oraz Podkomisja Oceny Projektów nie mają jasno określonych zasad powoływania,
 • brak jednoznacznych zasad zatwierdzania projektów przez Instytucję Zarządzającą EQUAL. Nie wiadomo np. kiedy rekomendowany projekt można odrzucić?
 • na schemacie brak powiązania instytucji z realizowanymi przez nie zadaniami.

3) rozdz. 5.3. - Wdrażanie działań promocyjnych i informacyjnych:

 • w skład Informacyjnej Grupy Roboczej powinni wchodzić przedstawiciele partnerów społecznych,
 • strategia informacyjno-promocyjna powinna być wspólnie wypracowywana z partnerami społecznymi, którzy powinni zostać włączeni w realizację działań promocyjnych i informacyjnych (część działań i środków finansowych winna być przydzielona tym organizacjom).

Decyzja Prezydium KK nr 200/04
ws. opinii o projekcie rozporządzenia MGiP w sprawie trybu składania i wzorów wniosków o finansowanie działań oraz wzoru umowy finansowania działania w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004-2006

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" nie wnosi uwag do projektu rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z 1 lipca 2004 r. w sprawie trybu składania i wzorów wniosków o finansowanie działań oraz wzoru umowy finansowania działania w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004-2006.

Decyzja Prezydium KK nr 201/04
ws. opinii o projekcie rozporządzenia MGiP w sprawie wzorów sprawozdań okresowych, rocznych i końcowych z realizacji działania, tematu i programu w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004-2006

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" nie wnosi uwag do projektu rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z 30 czerwca 2004 r. w sprawie wzorów sprawozdań okresowych, rocznych i końcowych z realizacji działania, tematu i programu w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004-2006.

Decyzja Prezydium KK nr 202/04
ws. opinii o projekcie rozporządzenia RM zmieniającego rozporządzenie w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" nie wnosi uwag do projektu rozporządzenia Rady Ministrów z 26 lipca 2004 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania.

Decyzja Prezydium KK nr 203/04
ws. opinii o projekcie rozporządzenia MPS w sprawie udzielania pomocy na usamodzielnianie, kontynuowanie nauki oraz zagospodarowanie

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" wnosi następujące uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej w sprawie udzielania pomocy na usamodzielnianie, kontynuowanie nauki oraz zagospodarowanie:

 1. § 5 - termin zobowiązujący dyrektorów lub kierowników placówek oraz rodziny zastępcze do informowania właściwego powiatowego centrum pomocy rodzinie o wychowankach, którzy z w danym roku osiągną pełnoletność powinien być wcześniejszy tj. do 30 czerwca roku poprzedzającego;
 2. w projekcie nie określono kryteriów i warunków jakie powinny spełniać osoby dopuszczone do pełnienia funkcji opiekuna usamodzielnienia. Nie przewidziano działań przygotowujących potencjalnych opiekunów usamodzielnienia (np. szkoleń);
 3. projekt nie uwzględnia odpowiedzialności opiekuna usamodzielnienia za realizację poszczególnych zadań usamodzielniania zaplanowanych wspólnie z wychowankiem, zawartych w § 12 ust. 3.

Pozytywną opinię Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" warunkuje uwzględnieniem powyższych uwag.

Decyzja Prezydium KK nr 204/04
ws. opinii o projekcie rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowego sposobu realizacji przez organy zatrudnienia zadań wynikających z udziału publicznych służb zatrudnienia w sieci EURES

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" wnosi następujące uwagi do projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowego sposobu realizacji przez organy zatrudnienia zadań wynikających z udziału publicznych służb zatrudnienia w sieci EURES:

 • § 3 pkt 9 oraz § 4 pkt 5 - powstaje wątpliwość co do właściwości użytego sformułowania, jak i ewentualnych technicznych rozwiązań,
 • § 11 oraz § 14 - postanowienia tam zapisane zawierają zbyt daleko idące delegacje dla "właściwego ministra", a przy tym powstaje zasadnicze pytanie w jakiej formie powinny one być dokonane, aby były zgodne z konstytucyjnym systemem źródeł prawa, a zwłaszcza z postanowieniem art. 92 i 93 Konstytucji.

Decyzja Prezydium KK nr 205/04
ws. opinii o projekcie rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu organizacji uzupełnienia wykształcenia ogólnego młodzieży w Ochotniczych Hufcach Pracy oraz zdobywania przez nią kwalifikacji zawodowych

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" nie wnosi uwag do projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu organizacji uzupełnienia wykształcenia ogólnego młodzieży w Ochotniczych Hufcach Pracy oraz zdobywania przez nią kwalifikacji zawodowych.

Decyzja Prezydium KK nr 206/04
ws. opinii o projekcie rozporządzenia RM w sprawie programu prywatyzacji Krajowej Spółki Cukrowej oraz trybu zbywania akcji wyłącznie dla plantatorów buraków cukrowych związanych umowami kontraktacji buraków cukrowych z Krajową Spółką Cukrową i pracowników Krajowej Spółki Cukrowej (Dz. U. z 2001 r. nr 79, poz. 854, z późn. zmianami)

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" wnosi następujące uwagi do projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie programu prywatyzacji Krajowej Spółki Cukrowej oraz trybu zbywania akcji wyłącznie dla plantatorów buraków cukrowych związanych umowami kontraktacji buraków cukrowych z Krajową Spółką Cukrową i pracowników Krajowej Spółki Cukrowej (Dz. U. z 2001 r. nr 79, poz. 854, z późn. zmianami):

w § 12 ust. 1 niezbędne jest ustalenie formy oraz warunków zabezpieczenia kwoty pozostającej do zapłaty,

ust. 2 powinien brzmieć:

"Pierwsza rata nie może wynosić mniej niż 10% ceny nabycia akcji. Pozostała kwota jest spłacana w ratach przez okres nie dłuższy niż 10 lat. Kwota ta jest oprocentowana w wysokości nie niższej niż wskaźnik wzrostu cen dóbr inwestycyjnych, ogłaszany co kwartał przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski". Warunki płatności rat nie mogą odbiegać od powszechnie stosowanych na rynku usług polegających na kredytowaniu zakupu konsumpcyjnego."

Decyzja Prezydium KK nr 207/04
ws. opinii o projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" pozytywnie opiniuje projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z 12.07.2004 r. z uwzględnieniem zmian zawartych w piśmie z 14.07.2004 r.

Decyzja Prezydium KK nr 208/04
ws. opinii o projekcie ustawy MF z 12.07.2004 o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (.)

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność", po analizie zmian zaproponowanych w projekcie ustawy Ministra Finansów z 12.07.2004: o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych negatywnie ocenia:

1. brak waloryzacji progów podatkowych oraz kwoty wolnej od podatku.

Progi podatkowe oraz kwota wolna od podatku zostały zamrożone od kilku lat, więc powyższe rozwiązanie spowoduje szybsze przesuwanie się grona podatników w wyższe progi podatkowe bez polepszenia ich standardu życia;

2. dodanie ustępu 7h do art. 26.

Takie uściślenie przepisu dotyczącego limitu ulgi przyznawanej w związku z niepełnosprawnością nie pokrywa zwiększonych kosztów wynikających z niepełnosprawności;

3. dodanie ustępu 2d do art. 38.

Spowoduje to nierówne traktowanie podatników zatrudniających osoby niepełnosprawne. Ponadto ustęp 2d koliduje z art. 33 ust 7b ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, która nie różnicuje w tym względzie zakładów, które utraciły status zakładu pracy chronionej.

Decyzja Prezydium KK nr 209/04
ws. opinii o poselskim projekcie ustawy o przeciwdziałaniu niewypłacalności osoby fizycznej oraz upadłości konsumenckiej

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" pozytywnie opiniuje poselski projekt ustawy o przeciwdziałaniu niewypłacalności osoby fizycznej oraz o upadłości konsumenckiej.

Zjawisko nadmiernego zadłużenia często jest wynikiem okoliczności niezawinionych przez dłużnika, a zwłaszcza przemian gospodarczych i ustrojowych, w tym bezrobocia, oraz braku przygotowania do uczestnictwa w gospodarce wolnorynkowej.

Celem projektu, podobnie jak w przypadku ustaw regulujących tę problematykę w innych krajach, jest zapobieżenie sytuacji, w której osoba fizyczna nie jest w stanie o własnych siłach wyjść z sytuacji nadmiernego zadłużenia, która popycha ją do ukrywania dochodów i majątku, co w konsekwencji może prowadzić do wystąpienia zjawiska tzw. wykluczenia społecznego lub przejścia do "szarej strefy". Postępowanie upadłościowe i zapobiegające nadmiernemu zadłużeniu może się toczyć tylko na wniosek osoby nadmiernie zadłużonej.

Według obecnie obowiązujących przepisów w stosunku do osób zadłużonych, odpowiadających za długi całym swoim majątkiem teraźniejszym i przyszłym, postępowania egzekucyjne mogą się toczyć przez wiele lat.

Założenia projektu mają na celu minimalizację obciążeń dla budżetu państwa, a także minimalizację obciążenia sądów powszechnych poprzez scedowanie istotnej roli w postępowaniu upadłościowym i zapobiegającym niewypłacalności na organizacje pozarządowe. Rozwiązanie to przyczyni się do zwiększenia dostępności i efektywności postępowania.

Procedury upadłości i postępowania zapobiegającego niewypłacalności są w znacznym stopniu uproszczone, tak, aby mogli z nich korzystać dłużnicy, których nie stać na opłacenie pomocy prawnej. Na uwagę zasługuje fakt, że ze względów humanitarnych wprowadzono pewne wyłączenia z masy upadłości.

Prezydium KK NSZZ "Solidarność" zwraca uwagę na pilną potrzebę podjęcia działań informacyjno-edukacyjnych w związku z planowanym wprowadzeniem instytucji upadłości konsumenckiej i ogólnie - w zakresie zarządzania finansami własnymi przez osoby fizyczne.

 

Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.