Logo
Wydrukuj tę stronę

17 sierpnia 2004 (211-215/04)

 

Komunikat

17 sierpnia w Gdańsku odbyło się posiedzenie prezydium Komisji Krajowej. Prezydium skrytykowało projekt ustawy Ministra Polityki Społecznej o wspieraniu zatrudnienia oraz rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. Zdaniem przedstawicieli NSZZ "Solidarność" propozycja rządowa nie uwzględnia zatrudnienia chronionego osób niepełnosprawnych, co oznacza praktycznie koniec zatrudniania osób o znacznym stopniu niepełnosprawności. Ponadto brak przepisów wykonawczych do ustawy nie pozwala na pełną jej ocenę. Zdaniem związkowców nie przeprowadzono również żadnej analizy wpływu proponowanych przepisów na zatrudnienie osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy.

Prezydium wniosło uwagi do projektu rozporządzenia MPS w sprawie kosztów przystosowania stanowisk pracy, adaptacji pomieszczeń i urządzeń do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz kosztów zatrudnienia pracownika pomagającego pracownikowi niepełnosprawnego. Przedstawiciele NSZZ "Solidarność" nie wnieśli uwag do projektu rozporządzenia Ministerstwa Gospodarki i Pracy w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu oraz przygotowania zawodowego w miejscu pracy.

Prezydium zgłosiło Mirosław Nowickiego jako przedstawiciela NSZZ "Solidarność" w pracach Komitetu Monitorującego Sektorowego Programu Operacyjnego restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwoju obszarów wiejskich. Natomiast Krzysztof Suchecki został zgłoszony do prac w Komitecie Sterującym tego samego programu.

Prezydium Komisji Krajowej zarejestrowało również Międzyzakładową Komisję Koordynacyjną NSZZ "S" EnergiaPro Koncern Energetyczny SA z siedzibą we Wrocławiu.

Przedstawiciele prezydium Komisji Krajowej nie podjęli decyzji o odkupieniu od Krystyny Janiszewskiej plakatu z logo NSZZ "Solidarność". Przed ewentualnym odkupieniem plakatu związkowcy chcą się upewnić, czy jest on, jak twierdzi właścicielka Krystyna Janiszewska pierwszym plakatem z logo "Solidarności".

  • Marta Pióro - Biuro Prasowe KK

Decyzja Prezydium KK nr 211/04
ws. opinii o projekcie rozporz1dzenia MPS w sprawie kosztów przystosowania stanowisk pracy, adaptacji pomieszczen i urz1dzen do potrzeb osób niepe3nosprawnych oraz kosztów zatrudnienia pracownika pomagającego pracownikowi niepełnosprawnemu

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" wnosi następującą uwagę do projektu rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 20 lipca 2004 r. w sprawie kosztów przystosowania stanowisk pracy, adaptacji pomieszczeń i urządzeń do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz kosztów zatrudnienia pracownika pomagającego pracownikowi niepełnosprawnemu:

1. § 7 ust. 1 pkt 6 - proponujemy dodać literę e) w brzmieniu obowiązującego § 5 pkt 8 lit. e).

Pozytywną opinię Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" warunkuje uwzględnieniem powyższej uwagi.

Decyzja Prezydium KK nr 212/04
ws. opinii o projekcie rozporządzenia MGiP w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu oraz przygotowana zawodowego w miejscu pracy

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" nie wnosi uwag do projektu rozporządzenia MGiP w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu oraz przygotowana zawodowego w miejscu pracy

Decyzja Prezydium KK nr 213/2004
ws. opinii o projekcie ustawy MPS o wspieraniu zatrudnienia oraz rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" negatywnie opiniuje projekt ustawy Ministra Polityki Społecznej z dnia 13 lipca br. o wspieraniu zatrudnienia oraz rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych ponieważ:

  1. projekt nie uwzględnia zatrudnienia chronionego osób niepełnosprawnych. Jest to propozycja nieuzasadniona i niedopuszczalna w świetle sytuacji panującej na rynku pracy w Polsce. Oznacza ona w praktyce koniec zatrudnienia osób o znacznym stopniu niepełnosprawności. Propozycja ta jest również niezgodna z polityką Unii Europejskiej promującej zatrudnienie osób niepełnosprawnych oraz z instrumentami realizacji tej polityki uwzględniającymi zatrudnienie chronione,
  2. brak aktów wykonawczych do projektu ustawy uniemożliwia pełną ocenę jej oddziaływania na zatrudnienie osób niepełnosprawnych,
  3. brak przeprowadzenia analizy w jaki sposób proponowane przepisy wpłyną na zatrudnienie osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy,
  4. proponowane zapisy ograniczają rolę partnerów społecznych w kształtowaniu polityki zatrudnienia osób niepełnosprawnych,
  5. część proponowanych rozwiązań jest wewnętrznie sprzeczna.

Projekt cechuje się wieloma błędami technicznymi co świadczy o jego niskim poziomie legislacyjnym i niedopracowaniu.

Jednocześnie Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" jest przekonane że przygotowanie aktu prawnego tak ważnego dla środowiska osób niepełnosprawnych, regulującego zasady wspierania ich zatrudnienia powinno być poprzedzone szerokimi konsultacjami z partnerami społecznymi w ramach Komisji Trójstronnej do Spraw Społeczno-Gospodarczych.

Decyzja Prezydium KK nr 214/04
ws. przedstawiciela NSZZ "Solidarność" do prac w Komitecie Monitorującym Sektorowy Program Operacyjny Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwoju obszarów wiejskich

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" zgłasza kandydaturę Mirosława Nowickiego jako przedstawiciela NSZZ "Solidarność" do uczestnictwa w pracach Komitetu Monitorującego Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwoju obszarów wiejskich.

Decyzja Prezydium KK nr 215/04
ws. przedstawiciela NSZZ "Solidarność" do prac w Komitecie Sterującym Sektorowy Program Operacyjny Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwoju obszarów wiejskich

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" zgłasza kandydaturę Krzysztofa Sucheckiego jako przedstawiciela NSZZ "Solidarność" do uczestnictwa w pracach Komitetu Sterującego Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwoju obszarów wiejskich

 

Copyright © NSZZ "Solidarność" • Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt i wykonanie Microworks

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.