Menu

24 sierpnia 2004 (219-222/04)

 

Komunikat

W dniu 24 sierpnia 2004 r. odbyło się w Gdańsku posiedzenie prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność", podczas którego podjęto decyzję o zwróceniu się do Rządu RP z wezwaniem do ratyfikowania Konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy nr 97 z 1949 roku dotyczącej pracowników migrujących. Według międzynarodowego ruchu związkowego, migracja może nieść ze sobą korzyści zarówno dla kraju przyjmującego jak i kraju pochodzenia. Jednakże, pracownicy migrujący i ich rodziny - 120 milionów ludzi w skali świata - są wciąż jedną z najbardziej wykorzystywanych i najmniej chronionych grup na świecie, pomimo, iż dokonują wielkich osobistych poświęceń przyczyniając się do wzrostu w światowej gospodarce. NSZZ "Solidarność" nie zgadza się z argumentacją rządu RP, że prawo krajowe w dostatecznym stopniu chroni prawa pracowników migrujących w Polsce a ratyfikację Konwencji nr 97 należy uznać za nieuzasadnioną ze względu na fakt, iż implementacja tej Konwencji oznaczałaby wzrost wydatków publicznych. Konwencja MOP nr 97 ustanawia bardzo skromny standard ochrony, mając na celu zagwarantowanie równego traktowania pracowników migrujących i krajowych przede wszystkim w sprawach z zakresu warunków pracy (jak wynagrodzenie oraz czas pracy). Jest to najwcześniejszy instrument ochrony praw pracowników migrujących w prawie międzynarodowym, z których żaden - ani Konwencje MOP Nr 97 i 143, ani Konwencja ONZ z 1990 roku - nie zostały dotychczas ratyfikowane przez Polskę.
W trakcie posiedzenia prezydium KK ustaliło projekt porządku obrad Komisji Krajowej zaplanowanych na 28 sierpnia br. w Szczecinie.

  • Dariusz Wasielewski - rzecznik prasowy KK

Decyzja Prezydium KK nr 219/04
ws. przedstawicieli NSZZ "Solidarność" do prac w Komitecie Monitorującym ds. Sektorowego Programu Operacyjnego - Transport

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" zgłasza kandydaturę Andrzeja Tracza jako przedstawiciela NSZZ "Solidarność" do uczestnictwa w pracach Komitetu Monitorującego ds. Sektorowego Programu Operacyjnego - Transport.

Jednocześnie zgłasza kandydaturę Zenona Kozendry jako zastępcy członka Komitetu do uczestnictwa w jego pracach.

Decyzja Prezydium KK nr 220/04
ws. opinii nt. możliwości ratyfikacji Konwencji MOP nr 97 z 1949 r. dot. pracowników migrujących

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" wzywa Rząd RP do ratyfikowania Konwencji MOP nr 97 z 1949 r. dot. pracowników migrujących.

Załącznik do decyzji nr 220/04

Uzasadnienie w sprawie możliwości ratyfikacji przez Polskę zrewidowanej Konwencji MOP nr 97 dotyczącej pracowników migrujących

Według międzynarodowego ruchu związkowego, migracja może nieść ze sobą korzyści zarówno dla kraju przyjmującego jak i kraju pochodzenia. Jednakże, pracownicy migrujący i ich rodziny - 120 milionów ludzi w skali świata - są wciąż jedną z najbardziej wykorzystywanych i najmniej chronionych grup na świecie, pomimo, iż dokonują wielkich osobistych poświęceń przyczyniając się do wzrostu w światowej gospodarce. Związki zawodowe na całym świecie są głęboko zaniepokojone niską liczbą krajów, które ratyfikowały dotychczas konwencje MOP nr 97 i 143 dotyczące pracowników migrujących.

NSZZ "Solidarność" nie zgadza się z argumentacją rządu RP, że prawo krajowe w dostatecznym stopniu chroni prawa pracowników migrujących w Polsce a ratyfikację Konwencji nr 97 należy uznać za nieuzasadnioną ze względu na fakt, iż implementacja tej Konwencji oznaczałaby wzrost wydatków publicznych.

Konwencja MOP nr 97 ustanawia bardzo skromny standard ochrony, mając na celu zagwarantowanie równego traktowania pracowników migrujących i krajowych przede wszystkim w sprawach z zakresu warunków pracy (jak wynagrodzenie oraz czas pracy). Jest to najwcześniejszy instrument ochrony praw pracowników migrujących w prawie międzynarodowym, z których żaden - ani Konwencje MOP Nr 97 i 143, ani Konwencja ONZ z 1990 roku - nie zostały dotychczas ratyfikowane przez Polskę.

Polityka migracyjna w przypadku państwa członkowskiego MOP powinna być rozwijana w oparciu o ogólnie akceptowany standard ochrony praw migrantów, wyznaczany przez konwencje międzynarodowe. NSZZ "Solidarność" uważa, że ratyfikacja Konwencji nr 97 jest niezbędna dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania nie tylko wewnętrznego systemu ochrony praw pracowniczych pracowników migrujących, ale także przeciwdziałania obniżaniu się standardów pracy w kraju.
Polityka nie ratyfikowania międzynarodowych konwencji dotyczących pracowników migrujących i podejmowanie restrykcyjnych programów na rzecz redukowania migracji przynosi skutki odwrotne od zamierzonych - z reguły wpływa na wzrost migracji nielegalnej i rozwój handlu pracą. Istnienie czarnego rynku pracy jest bardzo korzystne dla pracodawców i na całym świecie niemal zupełnie wymyka się kontroli państwowej.

Brak zagwarantowania pracownikom migrującym równego traktowania z pracownikami krajowymi, jak również brak koncepcji polityki państwa wobec pracowników migrujących w warunkach nasilania się zjawiska migracji pracowniczej, prowadzi wprost do nieuczciwej eksploatacji pracowników migrujących oraz do obniżania standardów pracy w kraju przyjmującym. Dzieje się tak ze względu na stwarzanie warunków dla nieuczciwej konkurencji pracodawców zatrudniających pracowników migrujących, w przypadku których nie zachodzi potrzeba poszanowania podstawowych uprawnień pracowniczych i równego traktowania z pracownikami krajowymi.

Celowym jest wypracowanie właściwej polityki państwa wobec problemu migracji pracowniczej, czyli polityki zakładającej poszanowanie uprawnień pracowników migrujących gwarantowanych przez konwencje międzynarodowe, spójnej, przejrzystej, uwzględniającej zasady dobrego zarządzania oraz potrzebę dialogu społecznego.

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" wzywa Rząd RP do ratyfikowania zrewidowanej Konwencji MOP nr 97 dotyczącej pracowników migrujących z 1949 r.

Decyzja Prezydium KK nr 222/04
ws. przedstawicieli NSZZ "Solidarność" do prac w Komitetach Sterujących Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich 2004 - 2006

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" zgłasza kandydatury:

I. Jolanty Kotarby - na członka
Bogdana Osińskiego - na jej zastępcę
do Komitetu Sterującego nr 1 dla Priorytetu 1 SPO RZL

II. Elżbiety Leszczyńskiej - na członka
Wojciecha Szczepańskiego - na jej zastępcę
do Komitetu Sterującego nr 2 dla Działań 2.1 i 2.2

III. Kazimierza Sicińskiego - na członka
Ryszarda Mosakowskiego - na jego zastępcę
do Komitetu Sterującego nr 3 dla Działań 2.3. i 2.4

IV. Marii Żytko - na członka
Krystyny Śmietałło - na jej zastępcę
do Komitetu Sterującego nr 4 dla Priorytetu 3 SPO RZL

jako przedstawicieli NSZZ "Solidarność" do uczestnictwa w pracach Komitetów Sterujących Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich 2004 - 2006

 

Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.