Logo
Wydrukuj tę stronę

26 października 2004 (277-284/04)

Komunikat

Sytuacja pracowników w przedsiębiorstwie "Ruch" S.A. oraz przebieg prac w Komisji Trójstronnej to główne tematy posiedzenia prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność", jakie odbyło się 26 października 2004 roku w Gdańsku.

Prezydium KK po zapoznaniu się z informacją przedstawioną przez przewodniczącego Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" Grzegorza Zielińskiego na temat sytuacji w "Ruch" S.A. przyjęło stanowisko wyrażające zaniepokojenie pogarszającym się stanem dialogu społecznego w firmie. Pracodawca wypowiedział niezgodnie z przepisami układy zbiorowe pracy oraz ramowe zasady wynagradzania. Ponadto, wykorzystując tę sytuację oraz dramatyczną rzeczywistość na rynku pracy, wprowadził, wbrew przepisom Kodeksu pracy, niekorzystne dla pracowników warunki pracy i płacy w drodze "porozumień zmieniających". Za niedopuszczalny uznać należy brak konsultacji z przedstawicielami załogi w zakresie zmian struktury funkcjonowania przedsiębiorstwa i dialogu w sprawie zagrożenia gwałtowną redukcją zatrudnienia w zreorganizowanym zakładzie pracy. Zwracając się do Ministra Skarbu Państwa prezydium KK wyraziło oczekiwanie, że wdrażany w "Ruch" S.A. proces prywatyzacji prowadzony będzie z należytą starannością i dbałością o majątek narodowy, przy jednoczesnym zapewnieniu właściwego poziomu konsultacji z przedstawicielami pracowników oraz uwzględnieniem godności i praw pracowników.

Prezydium KK negatywnie zaopiniowało poselski projekt ustawy o świadomym rodzicielstwie uznając, że przekreśla on prawną ochronę życia, co jest sprzeczne z gwarancjami konstytucyjnymi. Projektowana ustawa uderza w podstawowe prawa rodziny, w tym w prawa rodziców do: zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego własnemu dziecku (z czym sprzeczne jest zawarte w ustawie zezwolenie na przerywanie ciąży u nieletnich bez ograniczeń, bez wiedzy i zgody rodziców), wychowania dzieci zgodnie z ich przekonaniami i ochrony dziecka przed demoralizacją oraz prawo dziecka do zapewnienia mu właściwych warunków w trakcie przekazywania mu podstawowych informacji w sferze seksualności. NSZZ "Solidarność" już w kwietniu 1990 roku na II Krajowym Zjeździe Delegatów wypowiedział się za ochroną życia ludzkiego od momentu poczęcia. Uchwała ta jest nadal aktualna.

Opiniując poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych prezydium KK zwróciło uwagę, iż wprowadzenie zapisu "powiększony nie więcej niż o 20 procent" daje możliwość podniesienia wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, nie oznacza to jednak, że w praktyce możliwość ta będzie wykorzystywana. Wskazują na to negatywne doświadczenia przy ustalaniu wysokości wynagrodzenia minimalnego za pracę. Jeżeli określa się maksymalny próg, to jednocześnie powinno się określić próg minimalny, na przykład "nie mniej niż 15 procent". Tylko takie zapisy mogą zapewnić uczestniczenie emerytów i rencistów w dystrybucji efektów wzrostu gospodarczego.

Negatywnie oceniono również projekt ustawy Ministra Finansów o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług, a w szczególności propozycję podwyższenia stawki VAT na usługi internetowe do 22 procent, świadczone na rzecz osób indywidualnych, nie prowadzących działalności gospodarczej. W opinii prezydium KK efektem wzrostu stawki VAT będzie znaczące podwyższenie ceny usług dla ostatecznego odbiorcy.

Omawiając projekt rozporządzenia Rady Ministrów ws. realizacji w 2005 r. rządowego programu "Posiłek dla potrzebujących" prezydium KK zwróciło uwagę, że środki finansowe przeznaczone na jego realizację są o 50 mln złotych niższe od środków niezbędnych na realizację tego zadania, zakładanych w uchwale Rady Ministrów z 07 września br. Zmniejszenie w projekcie ustawy budżetowej na rok 2005 środków na wsparcie gmin w zakresie programu dożywiania o 1/6, spowoduje zmniejszenie zakresu pomocy dla osób i rodzin jej wymagających, w postaci bezpłatnego posiłku lub zasiłku celowego na zakup żywności, co podważa ideę programu.

W trakcie posiedzenia prezydium KK podjęło także decyzję o zgłoszeniu kandydatur Jacka Smagowicza oraz Zdzisława Maszkiewicza jako przedstawicieli NSZZ "Solidarność" w Naczelnej Radzie Zatrudnienia.

Podobnie kandydaturę Jerzego Wielgusa postanowiono zgłosić jako przedstawiciela Związku do uczestnictwa w pracach Krajowego Komitetu Sterującego dla Działania 1.6 "Rozwój transportu publicznego w aglomeracjach" Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006.

Członkowie prezydium KK zapoznali się z bieżącą informacją o pracach w Komisji Trójstronnej, w tym m. in. o przebiegu negocjacji nad projektem dyrektywy o informacji i konsultacji z pracownikami, projektem ustawy o wspieraniu zatrudnienia oraz rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, a także projektami ustaw ubezpieczeniowych.

Dariusz Wasielewski - rzecznik prasowy KK

Decyzja Prezydium KK nr 277/04
ws. opinii o projekcie rozporządzenia RM ws. realizacji w 2005 r. Rządowego Programu "Posiłek dla potrzebujących"


Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" zwraca uwagę, że środki finansowe przeznaczone na realizację rządowego programu "Posiłek dla potrzebujących" określone w projekcie rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie realizacji w 2005 r. Rządowego Programu "Posiłek dla potrzebujących" są o 50 mln złotych niższe od środków niezbędnych na realizację tego zadania, zakładanych w uchwale Rady Ministrów z 7 września 2004 r.

Zmniejszenie w projekcie ustawy budżetowej na rok 2005 środków na wsparcie gmin w zakresie programu dożywiania o 1/6, spowoduje zmniejszenie kręgu osób i rodzin wymagających pomocy w postaci bezpłatnego posiłku lub zasiłku celowego na zakup żywności co podważa ideę programu.

Decyzja Prezydium KK nr 278/04
ws. opinii o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z FUS


Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" zgłasza następujące uwagi do poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy dnia 17 grudnia 1998 r o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych:

1) Art. 88 ust. 1, art. 89 ust. 1 i 6 - wprowadzenie zapisu "powiększony nie więcej niż o 20%" daje możliwość podniesienia wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, co nie oznacza, że w praktyce możliwość ta będzie wykorzystywana. Wskazują na to negatywne doświadczenia przy ustalaniu wysokości wynagrodzenia minimalnego za pracę.

Uważamy, że jeżeli określa się maksymalny próg, to jednocześnie powinno się określić próg minimalny, na przykład "nie mniej niż 15%". Tylko takie zapisy mogą zapewnić uczestniczenie emerytów i rencistów w dystrybucji efektów wzrostu gospodarczego.
2) Art. 90 ust. 2 - dwudniowy termin na negocjacje w ramach Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych jest zbyt krótki czyli niemożliwy do realizacji.
Decyzja Prezydium KK nr 279/04
ws. opinii o projekcie ustawy MF o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" negatywnie opiniuje projekt ustawy Ministra Finansów o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług, w szczególności propozycję podwyższenia stawki VAT na usługi internetowe do 22%, świadczone na rzecz osób indywidualnych, nieprowadzących działalności gospodarczej. Efektem wzrostu stawki VAT będzie znaczące podwyższenie ceny usług dla ostatecznego odbiorcy.

Decyzja Prezydium KK nr 280/04
ws. opinii o poselskim projekcie ustawy o świadomym rodzicielstwie (druk nr 3215)


Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" negatywnie opiniuje poselski projekt ustawy o świadomym rodzicielstwie.

Projekt ustawy w swej istocie przekreśla prawną ochronę życia, co jest sprzeczne z gwarancjami konstytucyjnymi.

Ustawa uderza w podstawowe prawa rodziny, w tym w prawa rodziców do: zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego własnemu dziecku (z czym sprzeczne jest zawarte w ustawie zezwolenie na przerywanie ciąży u nieletnich bez ograniczeń, bez wiedzy i zgody rodziców), wychowania dzieci zgodnie z ich przekonaniami i ochrony dziecka przed demoralizacją oraz prawo dziecka do zapewnienia mu właściwych warunków w trakcie przekazywania mu podstawowych informacji w sferze seksualności.

Ustawa eliminuje rzeczywiste przygotowanie dzieci do życia w rodzinie promując przedwczesne rozpoczynanie życia seksualnego co może prowadzić do przedwczesnego zachodzenia w ciążę.

NSZZ "Solidarność" już w kwietniu 1990 roku na II Krajowym Zjeździe Delegatów wypowiedział się za ochroną życia ludzkiego od momentu poczęcia. Uchwała ta jest nadal aktualna.

Decyzja Prezydium KK nr 281/04
ws. przedstawicieli NSZZ "Solidarność" w Naczelnej Radzie Zatrudnienia


Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" zgłasza kandydatury Jacka Smagowicza oraz Zdzisława Maszkiewicza jako przedstawicieli NSZZ "Solidarność" w Naczelnej Radzie Zatrudnienia.

Decyzja Prezydium KK nr 282/04
ws. zgody na użycie znaku "Solidarność"


Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" wyraża zgodę na użycie znaku "Solidarność" przez Stołeczną Estradę na wystawie "DROGA DO WOLNOŚCI, Polskie Państwo Podziemne 1939 - 1945, Powstanie Warszawskie 1944" autorstwa dr Andrzeja Krzysztofa Kunerta.

Znak "Solidarność" będzie wkomponowany w przestrzeń plastyczną wystawy, jako symbol walki o wolność i niepodległość.
Stanowisko Prezydium KK nr 283/04
ws. sytuacji w "RUCH" S.A.

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" po zapoznaniu się z informacją przedstawioną przez organizację zakładową NSZZ "Solidarność" na temat sytuacji w "RUCH" S.A. wyraża zaniepokojenie pogarszającym się stanem dialogu społecznego w firmie.

Pracodawca wypowiedział niezgodnie z przepisami układy zbiorowe pracy oraz ramowe zasady wynagradzania. Ponadto, wykorzystując tę sytuację oraz dramatyczną rzeczywistość na rynku pracy, wprowadził, wbrew przepisom Kodeksu pracy, niekorzystne dla pracowników warunki pracy i płacy w drodze "porozumień zmieniających".

Za niedopuszczalny także, uznać należy brak konsultacji z przedstawicielami załogi w zakresie zmian struktury funkcjonowania przedsiębiorstwa i dialogu w sprawie zagrożenia gwałtowną redukcją zatrudnienia w zreorganizowanym zakładzie pracy.

Oczekujemy od Ministra Skarbu Państwa, że wdrażany w "RUCH" S.A. proces prywatyzacji prowadzony będzie z należytą starannością i dbałością o majątek narodowy, przy jednoczesnym zapewnieniu właściwego poziomu konsultacji z przedstawicielami pracowników oraz uwzględnieniem godności i praw pracowników.

Decyzja Prezydium KK nr 284/04
ws. przedstawiciela NSZZ "Solidarność" do prac w Krajowym Komitecie Sterującym dla Działania 1.6 "Rozwój transportu publicznego w aglomeracjach" ZPORR 2004-2006


Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" zgłasza kandydaturę Jerzego Wielgusa jako przedstawiciela NSZZ "Solidarność" do uczestnictwa w pracach Krajowego Komitetu Sterującego dla Działania 1.6 "Rozwój transportu publicznego w aglomeracjach" Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006.

Copyright © NSZZ "Solidarność" • Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt i wykonanie Microworks

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.