Menu

26 pa藕dziernika 2004 (277-284/04)

Komunikat

Sytuacja pracowników w przedsi臋biorstwie "Ruch" S.A. oraz przebieg prac w Komisji Trójstronnej to g艂ówne tematy posiedzenia prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarno艣膰", jakie odby艂o si臋 26 pa藕dziernika 2004 roku w Gda艅sku.

Prezydium KK po zapoznaniu si臋 z informacj膮 przedstawion膮 przez przewodnicz膮cego Komisji Zak艂adowej NSZZ "Solidarno艣膰" Grzegorza Zieli艅skiego na temat sytuacji w "Ruch" S.A. przyj臋艂o stanowisko wyra偶aj膮ce zaniepokojenie pogarszaj膮cym si臋 stanem dialogu spo艂ecznego w firmie. Pracodawca wypowiedzia艂 niezgodnie z przepisami uk艂ady zbiorowe pracy oraz ramowe zasady wynagradzania. Ponadto, wykorzystuj膮c t臋 sytuacj臋 oraz dramatyczn膮 rzeczywisto艣膰 na rynku pracy, wprowadzi艂, wbrew przepisom Kodeksu pracy, niekorzystne dla pracowników warunki pracy i p艂acy w drodze "porozumie艅 zmieniaj膮cych". Za niedopuszczalny uzna膰 nale偶y brak konsultacji z przedstawicielami za艂ogi w zakresie zmian struktury funkcjonowania przedsi臋biorstwa i dialogu w sprawie zagro偶enia gwa艂town膮 redukcj膮 zatrudnienia w zreorganizowanym zak艂adzie pracy. Zwracaj膮c si臋 do Ministra Skarbu Pa艅stwa prezydium KK wyrazi艂o oczekiwanie, 偶e wdra偶any w "Ruch" S.A. proces prywatyzacji prowadzony b臋dzie z nale偶yt膮 staranno艣ci膮 i dba艂o艣ci膮 o maj膮tek narodowy, przy jednoczesnym zapewnieniu w艂a艣ciwego poziomu konsultacji z przedstawicielami pracowników oraz uwzgl臋dnieniem godno艣ci i praw pracowników.

Prezydium KK negatywnie zaopiniowa艂o poselski projekt ustawy o 艣wiadomym rodzicielstwie uznaj膮c, 偶e przekre艣la on prawn膮 ochron臋 偶ycia, co jest sprzeczne z gwarancjami konstytucyjnymi. Projektowana ustawa uderza w podstawowe prawa rodziny, w tym w prawa rodziców do: zapewnienia bezpiecze艅stwa zdrowotnego w艂asnemu dziecku (z czym sprzeczne jest zawarte w ustawie zezwolenie na przerywanie ci膮偶y u nieletnich bez ogranicze艅, bez wiedzy i zgody rodziców), wychowania dzieci zgodnie z ich przekonaniami i ochrony dziecka przed demoralizacj膮 oraz prawo dziecka do zapewnienia mu w艂a艣ciwych warunków w trakcie przekazywania mu podstawowych informacji w sferze seksualno艣ci. NSZZ "Solidarno艣膰" ju偶 w kwietniu 1990 roku na II Krajowym Zje藕dzie Delegatów wypowiedzia艂 si臋 za ochron膮 偶ycia ludzkiego od momentu pocz臋cia. Uchwa艂a ta jest nadal aktualna.

Opiniuj膮c poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpiecze艅 Spo艂ecznych prezydium KK zwróci艂o uwag臋, i偶 wprowadzenie zapisu "powi臋kszony nie wi臋cej ni偶 o 20 procent" daje mo偶liwo艣膰 podniesienia wska藕nika wzrostu cen towarów i us艂ug konsumpcyjnych, nie oznacza to jednak, 偶e w praktyce mo偶liwo艣膰 ta b臋dzie wykorzystywana. Wskazuj膮 na to negatywne do艣wiadczenia przy ustalaniu wysoko艣ci wynagrodzenia minimalnego za prac臋. Je偶eli okre艣la si臋 maksymalny próg, to jednocze艣nie powinno si臋 okre艣li膰 próg minimalny, na przyk艂ad "nie mniej ni偶 15 procent". Tylko takie zapisy mog膮 zapewni膰 uczestniczenie emerytów i rencistów w dystrybucji efektów wzrostu gospodarczego.

Negatywnie oceniono równie偶 projekt ustawy Ministra Finansów o zmianie ustawy o podatku od towarów i us艂ug, a w szczególno艣ci propozycj臋 podwy偶szenia stawki VAT na us艂ugi internetowe do 22 procent, 艣wiadczone na rzecz osób indywidualnych, nie prowadz膮cych dzia艂alno艣ci gospodarczej. W opinii prezydium KK efektem wzrostu stawki VAT b臋dzie znacz膮ce podwy偶szenie ceny us艂ug dla ostatecznego odbiorcy.

Omawiaj膮c projekt rozporz膮dzenia Rady Ministrów ws. realizacji w 2005 r. rz膮dowego programu "Posi艂ek dla potrzebuj膮cych" prezydium KK zwróci艂o uwag臋, 偶e 艣rodki finansowe przeznaczone na jego realizacj臋 s膮 o 50 mln z艂otych ni偶sze od 艣rodków niezb臋dnych na realizacj臋 tego zadania, zak艂adanych w uchwale Rady Ministrów z 07 wrze艣nia br. Zmniejszenie w projekcie ustawy bud偶etowej na rok 2005 艣rodków na wsparcie gmin w zakresie programu do偶ywiania o 1/6, spowoduje zmniejszenie zakresu pomocy dla osób i rodzin jej wymagaj膮cych, w postaci bezp艂atnego posi艂ku lub zasi艂ku celowego na zakup 偶ywno艣ci, co podwa偶a ide臋 programu.

W trakcie posiedzenia prezydium KK podj臋艂o tak偶e decyzj臋 o zg艂oszeniu kandydatur Jacka Smagowicza oraz Zdzis艂awa Maszkiewicza jako przedstawicieli NSZZ "Solidarno艣膰" w Naczelnej Radzie Zatrudnienia.

Podobnie kandydatur臋 Jerzego Wielgusa postanowiono zg艂osi膰 jako przedstawiciela Zwi膮zku do uczestnictwa w pracach Krajowego Komitetu Steruj膮cego dla Dzia艂ania 1.6 "Rozwój transportu publicznego w aglomeracjach" Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006.

Cz艂onkowie prezydium KK zapoznali si臋 z bie偶膮c膮 informacj膮 o pracach w Komisji Trójstronnej, w tym m. in. o przebiegu negocjacji nad projektem dyrektywy o informacji i konsultacji z pracownikami, projektem ustawy o wspieraniu zatrudnienia oraz rehabilitacji zawodowej i spo艂ecznej osób niepe艂nosprawnych, a tak偶e projektami ustaw ubezpieczeniowych.

Dariusz Wasielewski - rzecznik prasowy KK

Decyzja Prezydium KK nr 277/04
ws. opinii o projekcie rozporz膮dzenia RM ws. realizacji w 2005 r. Rz膮dowego Programu "Posi艂ek dla potrzebuj膮cych"


Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarno艣膰" zwraca uwag臋, 偶e 艣rodki finansowe przeznaczone na realizacj臋 rz膮dowego programu "Posi艂ek dla potrzebuj膮cych" okre艣lone w projekcie rozporz膮dzenia Rady Ministrów w sprawie realizacji w 2005 r. Rz膮dowego Programu "Posi艂ek dla potrzebuj膮cych" s膮 o 50 mln z艂otych ni偶sze od 艣rodków niezb臋dnych na realizacj臋 tego zadania, zak艂adanych w uchwale Rady Ministrów z 7 wrze艣nia 2004 r.

Zmniejszenie w projekcie ustawy bud偶etowej na rok 2005 艣rodków na wsparcie gmin w zakresie programu do偶ywiania o 1/6, spowoduje zmniejszenie kr臋gu osób i rodzin wymagaj膮cych pomocy w postaci bezp艂atnego posi艂ku lub zasi艂ku celowego na zakup 偶ywno艣ci co podwa偶a ide臋 programu.

Decyzja Prezydium KK nr 278/04
ws. opinii o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z FUS


Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarno艣膰" zg艂asza nast臋puj膮ce uwagi do poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy dnia 17 grudnia 1998 r o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpiecze艅 Spo艂ecznych:

1) Art. 88 ust. 1, art. 89 ust. 1 i 6 - wprowadzenie zapisu "powi臋kszony nie wi臋cej ni偶 o 20%" daje mo偶liwo艣膰 podniesienia wska藕nika wzrostu cen towarów i us艂ug konsumpcyjnych, co nie oznacza, 偶e w praktyce mo偶liwo艣膰 ta b臋dzie wykorzystywana. Wskazuj膮 na to negatywne do艣wiadczenia przy ustalaniu wysoko艣ci wynagrodzenia minimalnego za prac臋.

Uwa偶amy, 偶e je偶eli okre艣la si臋 maksymalny próg, to jednocze艣nie powinno si臋 okre艣li膰 próg minimalny, na przyk艂ad "nie mniej ni偶 15%". Tylko takie zapisy mog膮 zapewni膰 uczestniczenie emerytów i rencistów w dystrybucji efektów wzrostu gospodarczego.
2) Art. 90 ust. 2 - dwudniowy termin na negocjacje w ramach Trójstronnej Komisji do Spraw Spo艂eczno-Gospodarczych jest zbyt krótki czyli niemo偶liwy do realizacji.
Decyzja Prezydium KK nr 279/04
ws. opinii o projekcie ustawy MF o zmianie ustawy o podatku od towarów i us艂ug

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarno艣膰" negatywnie opiniuje projekt ustawy Ministra Finansów o zmianie ustawy o podatku od towarów i us艂ug, w szczególno艣ci propozycj臋 podwy偶szenia stawki VAT na us艂ugi internetowe do 22%, 艣wiadczone na rzecz osób indywidualnych, nieprowadz膮cych dzia艂alno艣ci gospodarczej. Efektem wzrostu stawki VAT b臋dzie znacz膮ce podwy偶szenie ceny us艂ug dla ostatecznego odbiorcy.

Decyzja Prezydium KK nr 280/04
ws. opinii o poselskim projekcie ustawy o 艣wiadomym rodzicielstwie (druk nr 3215)


Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarno艣膰" negatywnie opiniuje poselski projekt ustawy o 艣wiadomym rodzicielstwie.

Projekt ustawy w swej istocie przekre艣la prawn膮 ochron臋 偶ycia, co jest sprzeczne z gwarancjami konstytucyjnymi.

Ustawa uderza w podstawowe prawa rodziny, w tym w prawa rodziców do: zapewnienia bezpiecze艅stwa zdrowotnego w艂asnemu dziecku (z czym sprzeczne jest zawarte w ustawie zezwolenie na przerywanie ci膮偶y u nieletnich bez ogranicze艅, bez wiedzy i zgody rodziców), wychowania dzieci zgodnie z ich przekonaniami i ochrony dziecka przed demoralizacj膮 oraz prawo dziecka do zapewnienia mu w艂a艣ciwych warunków w trakcie przekazywania mu podstawowych informacji w sferze seksualno艣ci.

Ustawa eliminuje rzeczywiste przygotowanie dzieci do 偶ycia w rodzinie promuj膮c przedwczesne rozpoczynanie 偶ycia seksualnego co mo偶e prowadzi膰 do przedwczesnego zachodzenia w ci膮偶臋.

NSZZ "Solidarno艣膰" ju偶 w kwietniu 1990 roku na II Krajowym Zje藕dzie Delegatów wypowiedzia艂 si臋 za ochron膮 偶ycia ludzkiego od momentu pocz臋cia. Uchwa艂a ta jest nadal aktualna.

Decyzja Prezydium KK nr 281/04
ws. przedstawicieli NSZZ "Solidarno艣膰" w Naczelnej Radzie Zatrudnienia


Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarno艣膰" zg艂asza kandydatury Jacka Smagowicza oraz Zdzis艂awa Maszkiewicza jako przedstawicieli NSZZ "Solidarno艣膰" w Naczelnej Radzie Zatrudnienia.

Decyzja Prezydium KK nr 282/04
ws. zgody na u偶ycie znaku "Solidarno艣膰"


Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarno艣膰" wyra偶a zgod臋 na u偶ycie znaku "Solidarno艣膰" przez Sto艂eczn膮 Estrad臋 na wystawie "DROGA DO WOLNO艢CI, Polskie Pa艅stwo Podziemne 1939 - 1945, Powstanie Warszawskie 1944" autorstwa dr Andrzeja Krzysztofa Kunerta.

Znak "Solidarno艣膰" b臋dzie wkomponowany w przestrze艅 plastyczn膮 wystawy, jako symbol walki o wolno艣膰 i niepodleg艂o艣膰.
Stanowisko Prezydium KK nr 283/04
ws. sytuacji w "RUCH" S.A.

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarno艣膰" po zapoznaniu si臋 z informacj膮 przedstawion膮 przez organizacj臋 zak艂adow膮 NSZZ "Solidarno艣膰" na temat sytuacji w "RUCH" S.A. wyra偶a zaniepokojenie pogarszaj膮cym si臋 stanem dialogu spo艂ecznego w firmie.

Pracodawca wypowiedzia艂 niezgodnie z przepisami uk艂ady zbiorowe pracy oraz ramowe zasady wynagradzania. Ponadto, wykorzystuj膮c t臋 sytuacj臋 oraz dramatyczn膮 rzeczywisto艣膰 na rynku pracy, wprowadzi艂, wbrew przepisom Kodeksu pracy, niekorzystne dla pracowników warunki pracy i p艂acy w drodze "porozumie艅 zmieniaj膮cych".

Za niedopuszczalny tak偶e, uzna膰 nale偶y brak konsultacji z przedstawicielami za艂ogi w zakresie zmian struktury funkcjonowania przedsi臋biorstwa i dialogu w sprawie zagro偶enia gwa艂town膮 redukcj膮 zatrudnienia w zreorganizowanym zak艂adzie pracy.

Oczekujemy od Ministra Skarbu Pa艅stwa, 偶e wdra偶any w "RUCH" S.A. proces prywatyzacji prowadzony b臋dzie z nale偶yt膮 staranno艣ci膮 i dba艂o艣ci膮 o maj膮tek narodowy, przy jednoczesnym zapewnieniu w艂a艣ciwego poziomu konsultacji z przedstawicielami pracowników oraz uwzgl臋dnieniem godno艣ci i praw pracowników.

Decyzja Prezydium KK nr 284/04
ws. przedstawiciela NSZZ "Solidarno艣膰" do prac w Krajowym Komitecie Steruj膮cym dla Dzia艂ania 1.6 "Rozwój transportu publicznego w aglomeracjach" ZPORR 2004-2006


Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarno艣膰" zg艂asza kandydatur臋 Jerzego Wielgusa jako przedstawiciela NSZZ "Solidarno艣膰" do uczestnictwa w pracach Krajowego Komitetu Steruj膮cego dla Dzia艂ania 1.6 "Rozwój transportu publicznego w aglomeracjach" Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006.

Powr贸t na g贸r臋

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarno艣膰" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Je偶eli nie zmienisz domy艣lnych ustawie艅 swojej przegl膮darki b臋d膮 one zapisywane w pami臋ci urz膮dzenia. Wi臋cej informacji.