Menu

9 listopada 2004 (286-290/04)

Komunikat

Przebieg prac w Komisji Trójstronnej, sytuacja Spó艂ki "Tysol" oraz wykonanie bud偶etu Komisji Krajowej na rok bie偶膮cy to g艂ówne tematy posiedzenia prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarno艣膰", jakie odby艂o si臋 09 listopada 2004 roku w Gda艅sku.

Prezydium KK zapozna艂o si臋 z informacj膮 o przebiegu prac w Komisji Trójstronnej, w tym mi臋dzy innymi w kwestii implementacji dyrektywy o informacji i konsultacji z pracownikami. Zwi膮zek reprezentuje stanowisko, 偶e za艂o偶enia przysz艂ej ustawy powinny zosta膰 uzgodnione w drodze porozumienia zawartego przez organizacje pracodawców i zwi膮zkowe reprezentowane w Komisji. Omówiono tak偶e przebieg prac nad ustawami ubezpieczeniowymi.

Z udzia艂em prezesa zarz膮du Spó艂ki "Tysol" Zbigniewa Fabja艅czuka oraz redaktora naczelnego "Tygodnika Solidarno艣膰" Jerzego K艂osi艅skiego omówiono bie偶膮ce wyniki finansowe firmy oraz sytuacj臋 pisma.

Skarbnik Stefan Kubowicz przedstawi艂 cz艂onkom prezydium wykonanie bud偶etu Komisji Krajowej za minione trzy kwarta艂y 2004 roku.

Opiniuj膮c projekty rozporz膮dze艅 Ministra Infrastruktury ws. trybu wy艂aniania przedstawicieli partnerów spo艂ecznych i gospodarczych do uczestnictwa w pracach Komitetu Steruj膮cego Sektorowego Programu Operacyjnego Transport i Komitetu dla cz臋艣ci transportowej strategii wykorzystania Funduszu Spójno艣ci oraz Ministra Polityki Spo艂ecznej ws. wzoru kontraktu socjalnego prezydium KK nie wnios艂o do nich uwag.

Pozytywn膮 opini臋 o projekcie rozporz膮dzenia Ministra Polityki Spo艂ecznej ws. orzekania o niezdolno艣ci do pracy prezydium KK warunkuje uwzgl臋dnieniem zasadniczej uwagi szczegó艂owej, 偶e pomini臋cie w projekcie rozporz膮dzenia zapisu reguluj膮cego orzekanie trwa艂ej niezdolno艣ci do pracy jest bezpodstawne i nieuzasadnione. Szczególnie, 偶e warunki orzekania trwa艂ej niezdolno艣ci do pracy reguluj膮 obowi膮zuj膮ce przepisy ustawy z 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpiecze艅 Spo艂ecznych - art. 14 ust. 6 tej w艂a艣nie ustawy stanowi podstaw臋 prawn膮 wydania projektowanego rozporz膮dzenia.

W trakcie posiedzenia prezydium KK omówi艂o tak偶e plan spotkania przewodnicz膮cych regionów i bran偶 17 listopada br. w Warszawie.

Dariusz Wasielewski - rzecznik prasowy KK

Decyzja Prezydium KK nr 286/04
ws. opinii o projekcie rozporz膮dzenia MI w sprawie trybu wy艂aniania przedstawicieli partnerów spo艂ecznych i gospodarczych do uczestnictwa w pracach Komitetu Steruj膮cego Sektorowego Programu Operacyjnego Transport i Komitetu Steruj膮cego dla cz臋艣ci transportowej strategii wykorzystania Funduszu Spójno艣ci

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarno艣膰" nie zg艂asza uwag do projektu rozporz膮dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 20 pa藕dziernika 2004 r. w sprawie trybu wy艂aniania przedstawicieli partnerów spo艂ecznych i gospodarczych do uczestnictwa w pracach Komitetu Steruj膮cego Sektorowego Programu Operacyjnego Transport i Komitetu Steruj膮cego dla cz臋艣ci transportowej strategii wykorzystania Funduszu Spójno艣ci.

Decyzja Prezydium KK nr 287/04
ws. opinii o projekcie rozporz膮dzenia MPS w sprawie orzekania o niezdolno艣ci do pracy

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarno艣膰" zg艂asza nast臋puj膮c膮 uwag臋 do projektu rozporz膮dzenia Ministra Polityki Spo艂ecznej z dnia 4.10.2004 r. w sprawie orzekania o niezdolno艣ci do pracy:

- bezpodstawne i nieuzasadnione jest pomini臋cie w projekcie rozporz膮dzenia zapisu reguluj膮cego orzekanie trwa艂ej niezdolno艣ci do pracy. Warunki orzekania trwa艂ej niezdolno艣ci do pracy, reguluj膮 obowi膮zuj膮ce przepisy art. 13 ust. 2 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpiecze艅 Spo艂ecznych. Art. 14 ust 6 tej ustawy stanowi podstaw臋 prawn膮 wydania projektowanego rozporz膮dzenia. Orzekanie o trwa艂ej niezdolno艣ci do pracy uwzgl臋dnia równie偶 § 9 ust. 2 obowi膮zuj膮cego rozporz膮dzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 8 sierpnia 1997 r. w sprawie orzekania o niezdolno艣ci do pracy do celów rentowych.

Pozytywn膮 opini臋 warunkujemy uwzgl臋dnieniem powy偶szej uwagi tj. przywróceniem zapisu reguluj膮cego orzeczenie o trwa艂ej niezdolno艣ci do pracy.

Decyzja Prezydium KK nr 288/04
ws. opinii o projekcie rozporz膮dzenia MPS w sprawie wzoru kontraktu socjalnego

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarno艣膰" nie wnosi uwag do projektu rozporz膮dzenia Ministra Polityki Spo艂ecznej w sprawie wzoru kontraktu socjalnego.

Decyzja Prezydium KK nr 290/04
ws. zmiany zasad wydawania i dystrybucji Biuletynu Informacyjnego

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarno艣膰" postanawia, 偶e do 31 grudnia 2004 r. Biuletyn Informacyjny b臋dzie wydawany wg dotychczasowych zasad.

Biuletyn Informacyjny jest dost臋pny w formie elektronicznej na stronie internetowej Komisji Krajowej. Od stycznia 2005 roku w formie drukowanej b臋dzie dost臋pny wy艂膮cznie po op艂aceniu kosztów druku i wysy艂ki.

Powr贸t na g贸r臋

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarno艣膰" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Je偶eli nie zmienisz domy艣lnych ustawie艅 swojej przegl膮darki b臋d膮 one zapisywane w pami臋ci urz膮dzenia. Wi臋cej informacji.