Menu

24 listopada 2004 (293-297/05)

Komunikat

Przebieg rozmów zwi膮zków zawodowych z przedstawicielami organizacji pracodawców bior膮cych udzia艂 w pracach Komisji Trójstronnej na temat projektowanej ustawy o informacji i konsultacji z pracownikami zrelacjonowa艂 prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarno艣膰" Zbigniew Kruszy艅ski podczas posiedzenia 23 listopada 2004 roku w Gda艅sku. Tymczasem rz膮d przekaza艂 do zaopiniowania stronie spo艂ecznej gotowy projekt ustawy. Prezydium KK oceni艂o go negatywnie zwracaj膮c uwag臋, i偶 podstawowym jego mankamentem jest powo艂anie odr臋bnego przedstawicielstwa pracowniczego realizuj膮cego prawa pracowników do informacji i konsultacji u pracodawców obj臋tych zakresem dzia艂ania zwi膮zków zawodowych. Przyj臋cie na potrzeby realizacji prawa pracowników do informacji i konsultacji dualnego modelu przedstawicielstwa pracowniczego niepotrzebnie zwi臋kszy koszty ponoszone przez pracodawc臋 oraz stworzy warunki do powstawania konfliktów spo艂ecznych w zak艂adzie pracy. Poniewa偶 dyrektywa Parlamentu Europejskiego wymaga od Polski stworzenia systemu informacji i konsultacji z pracownikami równie偶 u tych pracodawców, którzy nie s膮 obj臋ci zakresem dzia艂ania zwi膮zku zawodowego, w艂a艣ciwym rozwi膮zaniem by艂oby ograniczenie zakresu zastosowania przysz艂ej ustawy do tych pracodawców, u których nie dzia艂aj膮 zwi膮zki zawodowe. Takie rozwi膮zania prawne zosta艂y przyj臋te w wi臋kszo艣ci pa艅stw europejskich, a ich zgodno艣膰 z prawem wspólnotowym nie jest kwestionowana.

Prezydium KK zaopiniowa艂o tak偶e projekt ustawy Ministra Infrastruktury o zmianie ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów 艣rodkami publicznego transportu zbiorowego oraz projekt rozporz膮dzenia Ministra Gospodarki i Pracy ws. szczegó艂owych warunków prowadzenia us艂ug po艣rednictwa pracy, poradnictwa zawodowego, organizacji szkole艅 oraz pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy zg艂aszaj膮c do nich uwagi szczegó艂owe.

Nie zg艂oszono uwag do projektu rozporz膮dzenia Ministra Polityki Spo艂ecznej ws. rodzinnego wywiadu 艣rodowiskowego.

Na wniosek Zarz膮du Regionu Ziemia Sandomierska prezydium KK wyrazi艂o zgod臋 na nadanie imienia NSZZ "Solidarno艣膰" nowej auli uniwersyteckiej Filii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Stalowej Woli.

Dariusz Wasielewski - rzecznik prasowy KK


Decyzja Prezydium KK nr 293/04
ws. opinii o projekcie ustawy MI o zmianie ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów 艣rodkami publicznego transportu zbiorowego


Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarno艣膰" zg艂asza nast臋puj膮ce uwagi do projektu ustawy Ministra Infrastruktury o zmianie ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów 艣rodkami publicznego transportu zbiorowego:

    * art. 1 pkt. 2 dotycz膮cy art. 3 ustawy - wyrazy obecnego brzmienia artyku艂u "oraz ich wspó艂ma艂偶onkowie, na których pobierane s膮 zasi艂ki rodzinne" zast膮pi膰 wyrazami "oraz ich wspó艂ma艂偶onkowie, którzy spe艂niaj膮 kryterium dochodowe o którym mowa w art. 5 ust 1 lub ust. 2 ustawy z 28 listopada 2003 r. o 艣wiadczeniach rodzinnych",
    * art. 1 pkt 3 a) dotycz膮cy art. 4 ust. 1 - po wyrazie "jednorazowych" doda膰 wyrazy "lub miesi臋cznych",
    * art. 1 pkt 3 b) skre艣li膰.

Z rozszerzenia katalogu uprawniaj膮cego do 49% ulgi o bilety miesi臋czne, powinny skorzysta膰 wszystkie osoby niepe艂nosprawne niezdolne do samodzielnej egzystencji.

- art. 1 pkt 3 c) dotycz膮cy art. 4 ust. 3 - wyrazy "osoby niewidome" zast膮pi膰 wyrazami "osoby niepe艂nosprawne".

Pozytywn膮 opini臋 warunkujemy uwzgl臋dnieniem powy偶szych uwag.

Decyzja Prezydium nr 294/04
ws. opinii o projekcie rozporz膮dzenia MPS w sprawie rodzinnego wywiadu 艣rodowiskowego


Komisja Krajowa NSZZ "Solidarno艣膰" nie wnosi uwag do projektu Ministra Polityki Spo艂ecznej w sprawie rodzinnego wywiadu 艣rodowiskowego.

Decyzja Prezydium KK nr 295/04
ws. opinii o projekcie rozporz膮dzenia MGiP w sprawie prowadzenia po艣rednictwa pracy, poradnictwa zawodowego, szkole艅 oraz pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy


Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarno艣膰" wnosi nast臋puj膮ce uwagi do projektu rozporz膮dzenia Ministra Gospodarki i Pracy z 12.10.2004 r. w sprawie szczegó艂owych warunków prowadzenia us艂ug po艣rednictwa pracy, poradnictwa zawodowego, organizacji szkole艅 oraz pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy:

    * w § 2 ust. 3 nale偶y dopisa膰 wyrazy "a tak偶e okres pozostawania bez pracy",
    * w § 5 ust. 3 nale偶y wykre艣li膰 wyraz "s膮" i zast膮pi膰 go wyrazem "jest",
    * w § 5 dwukrotnie wyst臋puje ust. 4 zatem nale偶y poprawi膰 numeracj臋 i nast臋pne ust臋py wymieni膰 jako 6,7,8,
    * w § 11 ust. 5 nale偶y dopisa膰 pkt 7 o tre艣ci "instytucjach i organizacjach 艣wiadcz膮cych us艂ugi dla osób bezrobotnych i poszukuj膮cych pracy, w tym agencjach zatrudnienia",
    * w § 13 ust. 2 nale偶y dopisa膰 pkt 8 o tre艣ci "odsetek uczestników szkole艅 zatrudnionych po uko艅czeniu szkolenia przez okres co najmniej 12 miesi臋cy",
    * w § 15 nale偶y zapisa膰 poprawnie wyraz "szkoleniu" (jest szkolenia),
    * w § 17 w pkt 1 nale偶y wykre艣li膰 wyrazy w nawiasie "lub ustnego",
    * w § 21 ust. 1 nale偶y zapisa膰 poprawnie wyrazy "osobom zainteresowanym".

Projekt rozporz膮dzenia powinien zosta膰 zaopiniowany przez Naczeln膮 Rad臋 Zatrudnienia.

Uwagi do za艂膮czników nr 2 i nr 3 niniejszego projektu w za艂膮czeniu.

Za艂膮cznik do decyzji Prezydium KK nr 295/04 ws. projektu rozporz膮dzenia MGiP w sprawie prowadzenia po艣rednictwa pracy, poradnictwa zawodowego, szkole艅 oraz pomocy   w aktywnym poszukiwaniu pracy.

1. w za艂膮czniku nr 2 "Karta referencyjna" w pozycjach o kolejnych numerach nale偶y doda膰:

   1. w 1 po "Nazwa" doda膰 "pracodawcy",
   2. w 2 po "stawienia" doda膰 "si臋",
   3. w 3 po "si臋" doda膰 "stawi膰",
   4. w 5 uzupe艂ni膰 nazw臋 rubryki,
   5. w 7 po "Nr" doda膰 "rejestracji", po "wolnego" doda膰 "miejsca pracy",
   6. w 8 po "Nazwa" doda膰 "zawodu",
   7. w 9 po "Kod" doda膰 "zawodu",
   8. w 15 po "zg艂oszenia" doda膰 "si臋",
   9. w 17 po "z" doda膰 "powodu",
  10. w 18 po "z" doda膰 "powodu",
  11. w 19 po "dodatkowe" doda膰 "informacje",
  12. w 23 po "Nazwa" doda膰 "pracodawcy",
  13. w 24 po "Nr" doda膰 "Regonu pracodawcy".

2. w za艂膮czniku 3 "Karta us艂ug doradczych"

   1. w rubryce "Numer ewidencyjny" po wyrazach "bezrobotnego - poszukuj膮cego pracy" doda膰 umieszczony w nawiasach wyraz "uprawnionego",
   2. w pozosta艂ych pozycjach wyraz "klient" zast膮pi膰 wyrazem "uprawniony".

Decyzja Prezydium KK nr 296/04
ws. opinii o projekcie ustawy MGiP o informacji i konsultacji z pracownikami


Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarno艣膰" negatywnie ocenia projekt ustawy Ministra Gospodarki i Pracy o informacji i konsultacji z pracownikami.

Podstawowym mankamentem projektu ustawy o informacji i konsultacji z pracownikami jest powo艂anie odr臋bnego przedstawicielstwa pracowniczego realizuj膮cego prawa pracowników do informacji i konsultacji u pracodawców obj臋tych zakresem dzia艂ania zwi膮zków zawodowych. Jak wynika z uzasadnienia projektu, ustawa o informacji i konsultacji z pracownikami ma na celu wykonanie dyrektywy 2002/14/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 11 marca 2002 r. ustanawiaj膮cej ogólne ramowe warunki informowania i przeprowadzania konsultacji z pracownikami we Wspólnocie Europejskiej, zwanej dalej "dyrektyw膮 2002/14/WE". Z uwagi na zró偶nicowanie istniej膮cych form informacji i konsultacji pracowników w poszczególnych pa艅stwach cz艂onkowskich unormowanie w dyrektywie 2002/14/WE p艂aszczyzny instytucjonalnej tzn. formy przedstawicielstwa pracowniczego posiada charakter bardzo ogólny. Dyrektywa odsy艂a w tym zakresie do praktyki krajowej. Zgodnie z definicj膮 zawart膮 w art. 2 pkt e) ww. dyrektywy, przez przedstawicieli pracowników - do celów dyrektywy - rozumie si臋 przedstawicieli pracowników w rozumieniu prawa krajowego i/lub praktyki. Na tej podstawie ka偶de pa艅stwo cz艂onkowskie mo偶e swobodnie okre艣li膰, kto uwa偶any jest za przedstawiciela pracowników. W szczególno艣ci takim przedstawicielem mog膮 by膰 zwi膮zki zawodowe dzia艂aj膮ce u poszczególnych pracodawców (tak w szczególno艣ci L. Florek "Europejskie prawo pracy" Wyd. Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2003 r. s. 220-221).

Przyj臋cie na potrzeby realizacji prawa pracowników do informacji i konsultacji dualnego modelu przedstawicielstwa pracowniczego niepotrzebnie zwi臋kszy koszty ponoszone przez pracodawc臋 oraz stworzy warunki do powstawania konfliktów spo艂ecznych w zak艂adzie pracy. Poniewa偶 dyrektywa 2002/14/WE wymaga od Polski stworzenia systemu informacji i konsultacji z pracownikami równie偶 u tych pracodawców, którzy nie s膮 obj臋ci zakresem dzia艂ania zwi膮zku zawodowego, w艂a艣ciwym rozwi膮zaniem by艂oby ograniczenie zakresu zastosowania przysz艂ej ustawy o informacji i konsultacji z pracownikami do tych pracodawców, u których nie dzia艂aj膮 zwi膮zki zawodowe. Konieczne zatem jest jednoczesne doprecyzowanie w ustawie o zwi膮zkach zawodowych (np. w nowym art. 281 tej ustawy), 偶e zarz膮d zak艂adowej (mi臋dzyzak艂adowej) organizacji zwi膮zkowej ma prawo do informacji i konsultacji w sprawach, o których mowa w art. 10 ust. 1 i art. 11 ust. 1 ustawy o informacji i konsultacji z pracownikami. Takie rozwi膮zania prawne zosta艂y przyj臋te w wi臋kszo艣ci pa艅stw europejskich, a ich zgodno艣膰 z prawem wspólnotowym nie jest kwestionowana.
Decyzja Prezydium KK nr 297/04
ws. zgody na nadanie imienia NSZZ "Solidarno艣膰" auli KUL

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarno艣膰" na wniosek Zarz膮du Regionu Ziemia Sandomierska wyra偶a zgod臋 na nadanie imienia NSZZ "Solidarno艣膰" nowej auli uniwersyteckiej Filii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Stalowej Woli.

Powr贸t na g贸r臋

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarno艣膰" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Je偶eli nie zmienisz domy艣lnych ustawie艅 swojej przegl膮darki b臋d膮 one zapisywane w pami臋ci urz膮dzenia. Wi臋cej informacji.