Menu

2 sierpnia 2005 (231-244/05)

Komunikat

Obradujące 02 sierpnia 2005 roku w Gdańsku prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" przyjęło stanowisko ws. sytuacji na Białorusi. Czytamy w nim m. in.: pogłębia się kryzys na Białorusi. Reżim prezydenta Łukaszenki, chcąc odwrócić uwagę od postępującej degradacji społecznej i gospodarczej kraju, ostrze rządowej i medialnej propagandy skierował przeciwko Polsce, narodowi polskiemu, a szczególnie mniejszości narodowej Polaków na Białorusi. Związek Polaków na Białorusi stał się głównym celem ataków i prowokacji służb specjalnych. Każdego dnia dowiadujemy się o kolejnych represjach i aresztowaniach. Jednocześnie sam prezydent Łukaszenko w niewybrednych słowach atakuje Polskę i Polaków, jako zdeklarowanych wrogów Białorusi i jej narodu. Prezydium KK zwróciło się jednocześnie do prezydenta, parlamentu i rządu RP z żądaniem podjęcia zdecydowanych działań wobec tych oczywistych prowokacji. Związek zaapelował także do Parlamentu Europejskiego i instytucji międzynarodowych o potępienie działań reżimu Łukaszenki i podjęcie właściwych środków nacisku dla unormowania sytuacji na Białorusi.

W trakcie posiedzenia podjęto też decyzję o udzieleniu pomocy finansowej Związkowi Polaków na Białorusi.

Finansowego wsparcia postanowiono udzielić również mieszkańcom Rumunii dotkniętym katastrofalną klęską powodzi. Komisja Krajowa założyła specjalne konto, na które można wpłacać środki pomocowe. Numer konta: Bank PEKAO SA 54 1240 2920 1111 0000 4498 8935.

Prezydium KK opiniowało pakiet rozporządzeń Ministra Polityki Społecznej w sprawach: /1/ sprawozdań rzeczowo-finansowych o zadaniach zrealizowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz rozliczeń finansowych samorządu z Funduszem; /2/ wzorów i sposobu przedstawiania informacji o szkoleniach, zatrudnieniu i osobach niepełnosprawnych; /3/ wzoru i sposobu przekazywania przez wojewodę informacji dotyczących wydanych decyzji oraz stanu zatrudnienia w zakładach pracy chronionej; /4/ wzorów półrocznych informacji o pracodawcach zwolnionych z wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub zobowiązanych do tych wpłat oraz sposobu ich przekazywania; /5/ domów pomocy społecznej zgłaszając do nich uwagi szczegółowe.

Dariusz Wasielewski - rzecznik prasowy KK


Stanowisko Prezydium KK
ws. sytuacji na Białorusi


Pogłębia się kryzys na Białorusi. Reżim prezydenta Łukaszenki, chcąc odwrócić uwagę od postępującej degradacji społecznej i gospodarczej kraju, ostrze rządowej i medialnej propagandy skierował przeciwko Polsce, narodowi polskiemu, a szczególnie mniejszości narodowej Polaków na Białorusi. Związek Polaków na Białorusi stał się głównym celem ataków i prowokacji służb specjalnych. Każdego dnia dowiadujemy się o kolejnych represjach i aresztowaniach. Jednocześnie sam prezydent Łukaszenko w niewybrednych słowach atakuje Polskę i Polaków, jako zdeklarowanych wrogów Białorusi i jej narodu.

Łamanie praw związkowych, ograniczanie swobód i praw człowieka jest zawsze działaniem przeciwko własnemu narodowi.

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" zwraca się do prezydenta, parlamentu i rządu RP z żądaniem podjęcia zdecydowanych działań wobec tych oczywistych prowokacji.

Apelujemy także do Parlamentu Europejskiego i instytucji międzynarodowych o potępienie działań reżimu Łukaszenki i podjęcie właściwych środków nacisku dla unormowania sytuacji na Białorusi.

Decyzja Prezydium KKnr 231/05
ws. opinii o projekcie rozporządzenia MPS w sprawie sprawozdań rzeczowo-finansowych o zadaniach zrealizowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz rozliczeń finansowych samorządu z Funduszem


Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" nie wnosi uwag do projektu rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej w sprawie sprawozdań rzeczowo-finansowych o zadaniach zrealizowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz rozliczeń finansowych samorządu z Funduszem.

Decyzja Prezydium KK nr 232/05
ws. opinii o projekcie rozporządzenia MPS w sprawie wzorów i sposobu przedstawiania informacji o szkoleniach, zatrudnieniu i osobach niepełnosprawnych


Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" wnosi następującą uwagę do projektu rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej w sprawie wzorów i sposobu przedstawiania informacji o szkoleniach, zatrudnieniu i osobach niepełnosprawnych:

    * w formularzu INF-E-S, stanowiącym Załącznik nr 1 do projektu rozporządzenia brakuje miejsca na informację zbiorczą dotyczącą ilości osób niepełnosprawnych przeszkolonych w poszczególnych kategoriach szkoleń.

Decyzja Prezydium KK nr 233/05
ws. opinii o projekcie rozporządzenia MPS w sprawie wzoru i sposobu przekazywania przez wojewodę informacji dotyczących wydanych decyzji oraz stanu zatrudnienia w zakładach pracy chronionej


Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" wnosi następującą uwagę do projektu rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej w sprawie wzoru i sposobu przekazywania przez wojewodę informacji dotyczących wydanych decyzji oraz stanu zatrudnienia w zakładach pracy chronionej:

    * w formularzu INF-W-W, będącym załącznikiem do projektu ww. rozporządzenia, składający informację i adresat informacji jest ten sam. Zgodnie z art. 30 ust 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych składającym informację jest Wojewoda zaś adresatem informacji jest Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych.

Decyzja Prezydium KK nr 234/05
ws. opinii o projekcie rozporządzenia MPS w sprawie wzorów półrocznych informacji o pracodawcach zwolnionych z wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub zobowiązanych do tych wpłat oraz sposobu ich przekazywania


Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" nie wnosi uwag do projektu rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 28 czerwca 2005 r. w sprawie wzorów półrocznych informacji o pracodawcach zwolnionych z wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub zobowiązanych do tych wpłat oraz sposobu ich przekazywania.

Decyzja Prezydium KK nr 235/05
ws. opinii o projekcie rozporządzenia MPS w sprawie domów pomocy społecznej


Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" wnosi następujące uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej w sprawie domów pomocy społecznej:

   1. § 1 pkt. 1 - należy wymienić typy domów, co poprawi czytelność rozporządzenia;
   2. § 2 pkt. 1 - należy pozostawić treść pkt. 2 z § 4 obecnego rozporządzenia tj. "organizacja domu, zakres i poziom usług świadczonych przez dom pomocy powinny uwzględnić w szczególności wolność, intymność, godność i poczucie bezpieczeństwa mieszkańców domu oraz stopień ich fizycznej i psychicznej sprawności". Zapis ten zapewnia podmiotowość mieszkańcom domu pomocy społecznej, co szczególnie podkreśla uzasadnienie do projektu rozporządzenia;
   3. § 6 ust. 1 pkt. 6a - należy uwzględnić czwarty posiłek w domach dla dzieci i młodzieży;
   4. § 6 ust. 1 pkt 7 - proponujemy zapis "mieszkaniec nie posiadający własnego obuwia i odzieży ma stale zapewnioną odzież i obuwie odpowiedniego rozmiaru, dostosowane do jego potrzeb, pory roku...."itd. Proponowany zapis jest zgodny z § 5 ust. 1 pkt. 1c określającym co zapewnia dom pomocy;
   5. § 6 ust. 3 pkt. 3 - wskaźnik zatrudnienia odnosi się do zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy. Naszym zdaniem nie jest to właściwe z uwagi na to, że etaty cząstkowe w małych domach pozwalają o wiele bardziej rozwinąć usługi terapeutyczne. W związku z tym proponujemy zapisać: "w przeliczeniu na pełne etaty". Ponadto w lit. c i d tego punktu proponujemy zapis " w wysokości 0,6 etatu na jednego mieszkańca". Domy tego typu są domami ciężkimi ze względu na swoją specyfikę i w związku z tym proponowana zmiana jest naszym zdaniem uzasadniona;
   6. § 6 ust. 3 pkt. 4 - do wyliczenia wskaźników zatrudnienia zalicza się również wolontariuszy, stażystów i praktykantów. Takie rozwiązanie nie jest właściwe ponieważ jest to personel przejściowy, chwilowy, bez przygotowania merytorycznego. Ich praca polega na pomocy a nie samodzielnym prowadzeniu odcinka pracy. Specyfika domów nie pozwala na opieranie struktury zatrudnienia na tego typu pracownikach. Potrzebni są pracownicy pierwszego kontaktu, którzy są z reguły pracownikami stałymi, z pełnym zaangażowaniem w życie mieszkańca. Personel w postaci stażystów, wolontariuszy i praktykantów powinien odgrywać rolę pomocniczą a nie bazową. W odniesieniu do obowiązujących, wskaźniki zatrudnienia zostały obniżone średnio o 0,1 etatu na mieszkańca i to właśnie ten ubytek można zastępować innymi formami świadczenia usług;
   7. § 6 ust. 3 - proponujemy dodać pkt. 5 o treści "liczba pracowników domu zatrudnionych w poszczególnych porach doby dostosowana jest do potrzeb mieszkańców". Jest to zapis rozporządzenia obowiązującego obecnie i naszym zdaniem powinien znaleźć się w tekście nowego rozporządzenia;
   8. § 8 ust. 1 - przy kierowaniu do domu pomocy w wymaganych dokumentach nie jest ujęte zaświadczenie o stanie zdrowia kandydata. Tego typu dokument jest niezbędny w celu określenia typu domu, do którego kandydat ma być kierowany. Pracownik socjalny nie jest specjalistą medycyny i nie może decydować np. czy ma to być dom dla osób przewlekle psychicznie chorych czy dla dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie;
   9. § 8 ust. 3 - proponujemy uzupełnić o decyzję o odpłatności;
  10. § 11 - proponujemy wykreślić, ponieważ pracownik socjalny domu pomocy społecznej nie powinien powielać pracy wykonanej już w szerszym zakresie przez pracownika socjalnego właściwego ośrodka pomocy. Indywidualny plan działania po przyjęciu mieszkańca powinien być ustalany przez zespół terapeutyczno-opiekuńczy.

Decyzja Prezydium KK nr 236/05
ws. zgody na użycie znaku graficznego NSZZ "Solidarność"


Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" na wniosek Zarządu Regionu Ziemia Łódzka wyraża zgodę na użycie znaku graficznego NSZZ "Solidarność" na tablicy umieszczonej na budynku Instytutu Studiów Europejskich przy ul. Piotrkowskiej 260 upamiętniającej siedzibę łódzkiej "Solidarności" w 1981 roku.

Decyzja Prezydium KK nr 237/05
ws. zgody na użycie znaku graficznego NSZZ "Solidarność" oraz logo XXV-lecia NSZZ "Solidarność"


Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" wyraża zgodę na użycie znaku graficznego NSZZ "Solidarność" oraz logo XXV-lecia NSZZ "Solidarność" w broszurze wydanej z okazji 25. rocznicy powstania NSZZ "Solidarność" przez Polski Instytut Spraw Międzynarodowych.

Decyzja Prezydium KK nr 238/05
ws. zgody na użycie znaku graficznego NSZZ "Solidarność"


Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" wyraża zgodę na użycie znaku graficznego NSZZ "Solidarność" na kartkach pocztowych wydanych przez Rejonowy Urząd Poczty w Nowym Sączu.

Decyzja Prezydium KK nr 239/05
ws. zgody na użycie logo XXV-lecia NSZZ "Solidarność"


Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" wyraża zgodę na użycie logo XXV-lecia NSZZ "Solidarność" w magazynie "Poradnik Handlowca" - miesięczniku branży handlowej.

Decyzja Prezydium KK nr 240/05
ws. zgody na użycie znaku graficznego NSZZ "Solidarność" oraz logo XXV-lecia NSZZ "Solidarność"


Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" na wniosek Zarządu Regionu Małopolska wyraża zgodę na użycie znaku graficznego NSZZ "Solidarność" oraz logo XXV-lecia NSZZ "Solidarność" przez "Biuro Festiwalowe Kraków 2000" na materiałach okolicznościowych związanych z festiwalem.

Decyzja Prezydium KK nr 241/05
ws. zgody na użycie znaku graficznego NSZZ "Solidarność"


Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" wyraża zgodę na użycie znaku graficznego NSZZ "Solidarność", w tym jego elementu - czcionki, na czas kampanii "Solidarność - co to znaczy dla Ciebie?" z okazji 25-lecia powstania NSZZ "Solidarność" prowadzonej przez firmy U-boot i Metropolis z Poznania.

Decyzja Prezydium KK nr 242/05 (do użytku służbowego)

Decyzja Prezydium KK nr 243/05 (do użytku służbowego)

Decyzja Prezydium KK nr 244/05 (do użytku służbowego)

Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.