Menu

9 sierpnia 2005 (245-257/05)

Komunikat

W związku z planowaną na kwiecień 2006 roku Ogólnopolską Pielgrzymką NSZZ "Solidarność" do Watykanu, w rocznicę śmierci Ojca Świętego Jana Pawła II, prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" podczas posiedzenia 09 sierpnia 2005 roku w Gdańsku podjęło decyzję o powołaniu na krajowego koordynatora pielgrzymki Jerzego Langera - zastępcy przewodniczącego KK.

W trakcie obrad prezydium KK zaopiniowało projekty rozporządzeń Rady Ministrów ws. szczegółowych warunków udzielania pomocy de minimis przedsiębiorcom prowadzącym zakłady pracy chronionej oraz Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji ws. sposobu pełnienia służby strażaków Państwowej Straży Pożarnej w zmianowym i codziennym rozkładzie czasu pracy - przekazując uwagi szczegółowe do obu dokumentów.

Omówiono także proponowany przez organizatora program XIX Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ "Solidarność" zaplanowanego na 13-14 października br. w Białymstoku.

Dariusz Wasielewski KK


Decyzja Prezydium KK nr 245/05
ws. opinii o projekcie rozporządzenia RM zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy de minimis przedsiębiorcom prowadzącym zakłady pracy chronionej


Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" pozytywnie opiniuje projekt rozporządzenia Rady Ministrów z 12 lipca 2005 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy de minimis przedsiębiorcom prowadzącym zakłady pracy chronionej pod warunkiem, że nie ograniczy on możliwości otrzymywania z zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych dofinansowania do kosztów dojazdu do pracy i z pracy przez osoby niepełnosprawne mające trudności w korzystaniu z publicznych środków transportu.

Decyzja Prezydium KK nr 246/05
ws. opinii o projekcie rozporządzenia MSWiA w sprawie sposobu pełnienia służby strażaków Państwowej Straży Pożarnej w zmianowym i codziennym rozkładzie czasu pracy


Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" wnosi następujące uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie sposobu pełnienia służby strażaków Państwowej Straży Pożarnej w zmianowym i codziennym rozkładzie czasu pracy:

1. W § 6 projektu rozporządzenia proponujemy zmienić treść:

    a. ust. 5 pkt. 1) :
    "1) 7 przypadków trwającego 24 godziny wykonywania zadań służbowych i pełnienia dyżuru, nie więcej niż 2 razy w miesiącu, zgodnie z harmonogramem służby wobec strażaków, o których mowa w § 2 ust. 1;"

    b. ust. 5 pkt. 2) :
    "2) 14 przypadków trwającego 12 godzin wykonywania zadań służbowych i pełnienia dyżuru, nie więcej niż 2 razy w miesiącu, zgodnie z harmonogramem służby wobec strażaków, o których mowa w § 2 ust. 3 pkt. 1".

Uzasadnienie:

Zamiana liczby 8 na 7 (w przypadku 24-godzinnych służb) oraz liczby 16 na 14 (w przypadku 12-godzinnych służb), gwarantuje dla strażaka w systemie zmianowym spełnienie warunku rekompensaty za dni świąteczne, proporcjonalnego skrócenia okresu rozliczeniowego o urlop, jak również nie dopuści do przekraczania 48 godzin służby w tygodniu w sześciomiesięcznym okresie rozliczeniowym.

Dodanie zapisu "nie więcej niż 2 razy w miesiącu" zagwarantuje równomierne miesięczne obciążenie strażaka i zabezpiecza, że wraz z nadgodzinami, nieprzekroczone zostanie 224 godziny służby w miesiącu.

Dodanie w pkt. 2) ust. 5 § 6 projektu rozporządzenia in fine zwrotu "pkt. 1" ma na celu doprecyzowanie zasady, możliwości wprowadzenia dodatkowych 12-godzinnych służb w przypadkach szczególnie uzasadnionych, ale po uprzednim uzgodnieniu pomiędzy kierownikiem jednostki organizacyjnej (komendantem) a organizacjami związkowymi lub przedstawicielstwami załóg. Powyższe ustalenie zostało przyjęte jako kompromis pomiędzy Komendantem Głównym PSP i Prezydium Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ "Solidarność" na spotkaniu w dniu 5 sierpnia 2005 r.

2. W § 9 projektu rozporządzenia proponujemy:

    * w ust. 1 i ust. 2 w zwrocie "w art. 35 ust. 9 i 10" wykreślić cyfrę "9" pozostawiając zapis "w art. 35 ust. 10".

Uzasadnienie:

Art. 35 ust. 9 ustawy o Państwowej Straży Pożarnej dopuszcza możliwość zwiększenia czasu służby strażaka do 48 godzin tygodniowo, przez co zwiększa jego obciążenie zadaniami służbowymi w okresie rozliczeniowym. Wobec powyższego strażak pełniący służbę na podstawie art. 35 ust. 9 powinien mieć gwarancję zwiększenia czasu wolnego między służbami niekrótszego niż 48 godzin, w szczególności, że powyższy paragraf gwarantuje minimalny okres czasu wolnego nie mniejszy niż 48 dla strażaków w systemie zmianowym pełniących służbę 40 godzin tygodniowo (art. 35 ust. 1). Powyższa poprawka zabezpiecza również, że strażak w systemie 24-godzinnym nie będzie pełnił więcej niż 10 służb 24-godzinnym w miesiącu.

3. W § 10 projektu rozporządzenia proponujemy:

    * w ust. 1 wykreślić słowa: "pod warunkiem wykorzystania urlopu w okresie rozliczeniowym.", a po słowie: "od służby" zastąpić przecinek kropką.

Uzasadnienie:

Zapis jest nieprecyzyjny, ponieważ odnosi się do piętnastomiesięcznego okresu rozliczeniowego urlopów (od 1 stycznia do 31 marca następnego roku), natomiast okres rozliczeniowy czasu służby jest 6-miesięczny.

4. W § 13 projektu rozporządzenia proponujemy:

   1. wykreślić z ust. 3 słowa: "pełniący służbę w zmianowym rozkładzie czasu służby" oraz wykreślić ust. 4, pozostawiając następujący zapis: "3. Strażak może pełnić dyżur domowy nie więcej niż 4 razy w miesiącu, w tym raz w niedzielę lub święto. Czas trwania wszystkich dyżurów w miesiącu nie może przekroczyć łącznie 48 godzin."
   2. ustępy 5 i 6 zmieniłyby kolejno numerację na 4 i 5.

Uzasadnienie:

W wyniku dokonanych zmian § 13 projektu rozporządzenia otrzyma brzmienie dokładnie takie, jak regulują to przepisy innych służb mundurowych (policja, straż graniczna, służba więzienna itp.). Ponadto zaproponowany zapis ust. 3 i 4 budzi wątpliwość co do równości konstytucyjnej w traktowaniu strażaków systemu zmianowego i dziennego.

5. W § 16 projektu rozporządzenia proponujemy:

    * w ust. 1 zamienić zdanie "W jednostkach organizacyjnych prowadzi się ewidencję czasu służby strażaków" na "Kierownik jednostki organizacyjnej prowadzi ewidencję czasu służby strażaków."

Uzasadnienie:

Powyższa propozycja opiera się o kodeksową zasadę obowiązku rozliczania czasu pracy pracowników przez pracodawcę.

Projekt rozporządzenia jest wypełnieniem art. 35 ustawy Państwowej Straży Pożarnej z dnia 24 sierpnia 1991 r. zmienionego w wyniku ostatniej nowelizacji ustawy o PSP, a wchodzącej w życie z dniem 1 lipca 2005 r. Projekt rozporządzenia doprecyzowuje zapisy ustawowe. Zdaniem Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" zaproponowane poprawki wynikają z konieczności właściwego zabezpieczenia praw pracowniczych strażaków.

Decyzja Prezydium KK nr 247/05
ws. zgody na użycie znaku graficznego NSZZ "Solidarność"


Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" na wniosek Zarządu Regionu Wielkopolska Oddział Leszno wyraża zgodę na nadanie rondu przy zbiegu ulic Młyńskiej, Dworcowej, Nacławskiej, Surzyńskiego i Al. Kościuszki w Kościanie nazwy NSZZ "Solidarność".

Decyzja Prezydium KK nr 248/05
ws. zgody na użycie znaku graficznego NSZZ "Solidarność"


Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" na wniosek Zarządu Regionu Wielkopolska Oddział Leszno wyraża zgodę na użycie znaku graficznego NSZZ "Solidarność" w publikacji "Solidarność Ziemi Kościańskiej 1980 - 2005" wydanej przez Starostę Kościańskiego.

Decyzja Prezydium KK nr 249/05
ws. zgody na użycie znaku graficznego NSZZ "Solidarność"


Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" na wniosek Zarządu Regionu Ziemia Sandomierska wyraża zgodę na nadanie rondu przy zbiegu ulic Sienkiewicza i kard. Wyszyńskiego w Tarnobrzegu nazwy NSZZ "Solidarność".

Decyzja Prezydium KK nr 250/05
ws. zgody na użycie znaku graficznego NSZZ "Solidarność"


Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" wyraża zgodę na użycie znaku graficznego NSZZ "Solidarność" przez spółkę "Cicha Kobieta" oraz Urząd Miasta w Zielonej Górze na drukowanych plakatach i zaproszeniach na koncert z okazji 25. rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych.

Decyzja Prezydium KKnr 251/05
ws. zgody na użycie logo XXV - lecia NSZZ "Solidarność"


Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" wyraża zgodę na użycie logo XXV - lecia NSZZ "Solidarność" przez "Dziennik Zachodni" w materiałach prasowych związanych z 25. rocznicą powstania NSZZ "Solidarność".

Decyzja Prezydium KK nr 252/05
ws. zgody na użycie logo XXV - lecia NSZZ "Solidarność"


Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" wyraża zgodę na użycie logo XXV - lecia NSZZ "Solidarność" przez Zarząd Ogólnopolskiego Klubu Zbieraczy Frankatur Mechanicznych "Frankotyp" im. Tadeusza Hampla przy Zarządzie Okręgu Łódzkiego Polskiego Związku Filatelistów do wykonania nakładki na klubową maszynę frankującą.
Decyzja Prezydium KKnr 253/05
ws. zgody na użycie logo XXV - lecia NSZZ "Solidarność"

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" wyraża zgodę na użycie logo XXV - lecia NSZZ "Solidarność" przez sieć salonów EMPiK do wykorzystania na ekspozycji wydawnictw związanych z 25. rocznicą powstania NSZZ "Solidarność".

Decyzja Prezydium KK nr 254/05
ws. zgody na użycie znaku graficznego NSZZ "Solidarność"


Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" wyraża zgodę na użycie znaku graficznego NSZZ "Solidarność" przez Telewizję Polską S.A. Oddział w Gdańsku jako elementu scenografii audycji telewizyjnych, realizowanych i emitowanych przez Oddział, których tematem będzie historia powstania i działalności NSZZ "Solidarność".

Decyzja Prezydium KK nr 255/05 (do użytku służbowego)

Decyzja Prezydium KKnr 256/05 (do użytku służbowego)

Decyzja Prezydium KK nr 257/05
ws. powołania krajowego koordynatora pielgrzymki do Rzymu


Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" w związku z decyzją Prezydium KK nr 114/05 powołuje krajowego koordynatora pielgrzymki do Rzymu Jerzego Langera - Zastępcę Przewodniczącego KK NSZZ "Solidarność".

Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.