Logo
Wydrukuj tę stronę

23 sierpnia 2005 (265-273/05)

Komunikat

Przygotowaniem dokumentów na XIX Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ "Solidarność", mający obradować w październiku br. w Białymstoku, zajmowało się prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" podczas posiedzenia 23 sierpnia 2005 roku w Gdańsku. Szczegółowo omówiono sprawozdanie o pracy Komisji Krajowej w okresie od marca 2004 do czerwca 2005 roku.

Prezydium KK negatywnie zaopiniowało projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji ws. szczegółowych warunków przyznawania wyróżnień strażakom państwowej straży pożarnej z uwagi m. in. na brak wskazania w niniejszym rozporządzeniu o uprawnieniu związków zawodowych do uzgadniania sposobu wykorzystania środków finansowych z funduszu nagrodowego (analogicznie do art. 27 ustawy o związkach zawodowych), co uniemożliwia kontrolę społeczną nad środkami z tego funduszu i pozostawia szerokie pole dyspozycji tymi środkami kierownikowi jednostki organizacyjnej czyli komendantowi.

Nie zgłoszono uwag do projektu rozporządzenia Rady Ministrów ws. wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2006 roku, będącego realizacją delegacji znowelizowanej 01 lipca 2005 roku ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

Dariusz Wasielewski - rzecznik prasowy KK"

Decyzja Prezydium KK nr 265/05
ws. opinii o projekcie rozporządzenia MSWiA w sprawie szczegółowych warunków przyznawania wyróżnień strażakom państwowej straży pożarnej

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" negatywnie opiniuje projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie szczegółowych warunków przyznawania wyróżnień strażakom państwowej straży pożarnej.

I. Uwagi ogólne:

Przepisy określające prawa i obowiązki służbowe funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej są określone w sposób szczegółowy ustawą o Państwowej Straży Pożarnej, dlatego część przepisów z prawa pracy lub uprawnień pracowniczych wynikających z ustawy o związkach zawodowych funkcjonuje wtedy, gdy znajdzie się właściwe odniesienie do stosownych przepisów.

Ta sytuacja dotyczy uprawnienia związków zawodowych do współdecydowania o sposobie wykorzystania środków z funduszu nagrodowego - brak wskazania w niniejszym rozporządzeniu o uprawnieniu związków zawodowych do uzgadniania sposobu wykorzystania środków finansowych z funduszu nagrodowego (analogicznie do art. 27 ustawy o związkach zawodowych), uniemożliwia kontrolę społeczną nad środkami z tego funduszu i pozostawia szerokie pole dyspozycji tymi środkami kierownikowi jednostki organizacyjnej czyli komendantowi.

Z uwagi na powyższe, w niniejszym projekcie § 2 projektu rozporządzenia powinien zawierać normę o treści: "Nagrody finansowe, są przyznawane na podstawie regulaminu nagród przyjętego w danej jednostce organizacyjnej przez kierownika tej jednostki po ówczesnym uzgodnieniu z zakładowymi organizacjami związkowymi lub przedstawicielstwami załóg w przypadku braku związków zawodowych.".

Równocześnie projekt ten nie pozwala przedkładać przez związki zawodowe wniosków o nagrodzenie strażaków.

Istnieje niebezpieczeństwo że zgodnie z projektem rozporządzenia kierownicy jednostek organizacyjnych (komendanci) będą dysponować swobodą decyzyjną w przedmiotowych kwestiach, co może sprzyjać takim patologiom jak nepotyzm, nieuzasadnione nagradzanie lub pomijanie w nagradzaniu, kunktatorstwo itp.

II. Uwagi szczegółowe

§ 2 ust. 3 jest sprzeczny z kodeksem postępowania administracyjnego, który wyraźnie wskazuje, że od każdej decyzji administracyjnej przysługuje odwołanie;

§ 3 jest nazbyt lakoniczny; nie wskazuje, jakie zdarzenia można określić jako wyróżniające strażaka w wykonywaniu zadań służbowych;

§ 4 jest nazbyt lakoniczny, przez co stwarza szerokie pole do interpretacji i nadużyć. Brak dookreślenia "szczególnych osiągnięć" czy też wykonywanie zadań "w szczególnie trudnych warunkach" dyskwalifikuje powyższy paragraf.

§ 5 nadawanie przedterminowych stopni reguluje ustawa o Państwowej Straży Pożarnej, dlatego zawieranie w tym rozporządzeniu takiego przepisu jest nieuzasadnione.

§ 6 powinien zostać uzupełniony o uprawnienie związków zawodowych do przedstawiania wniosków o nagrodzenia strażaków.

§ 7 w pkt 1) § 7 projektu rozporządzenia powinien zostać wykreślony jako jawnie niesprawiedliwy. Wobec strażaka może toczyć się postępowanie karne lub dyscyplinarne, ale jeżeli nie został on zawieszony w czynnościach, powinien mieć równe prawa jak każdy inny strażak do czasu określenia jego winy lub niewinności przez niezawisłe sądy, jak też mieć prawo rehabilitacji w czasie postępowania wyjaśniającego lub procesowego.

Decyzja Prezydium KK nr 266/05
ws. opinii o projekcie rozporządzenia RM w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2006 roku

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" nie wnosi uwag do projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2006 roku, będącego realizacją delegacji znowelizowanej 1 lipca 2005 roku ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

Decyzja Prezydium KK nr 267/05 (do użytku służbowego)

Decyzja Prezydium KK nr 268/05
ws. zgody na użycie znaku graficznego NSZZ "Solidarność"

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" na wniosek Zarządu Regionu Zagłębie Miedziowe wyraża zgodę na nadanie parkowi na osiedlu D w Lubinie nazwy NSZZ "Solidarność".

Decyzja Prezydium KK nr 269/05
ws. zgody na użycie znaku graficznego NSZZ "Solidarność"

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" wyraża zgodę na użycie znaku graficznego NSZZ "Solidarność" w publikacji pt. "Polska droga do wolności" - "Pomorze 2005" wydawanej przez firmę Skat Transport sp. z o.o. z Gdańska przy współpracy z Instytutem Lecha Wałęsy w Warszawie.

Decyzja Prezydium KK nr 270/05
ws. zgody na użycie znaku graficznego NSZZ "Solidarność"

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" na wniosek Komisji Zakładowej MOZ Pracowników Oświaty i Wychowania w Starachowicach przy akceptacji Zarządu Regionu Świętokrzyskiego wyraża zgodę na nadanie rondu u zbiegu ulic Armii Krajowej, Słonecznej i Kopalnianej w Starachowicach nazwy NSZZ "Solidarność".

Decyzja Prezydium KK nr 271/05
ws. zgody na użycie znaku graficznego NSZZ "Solidarność"

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" na wniosek Komitetu Obchodów 25-lecia "Solidarności" w Rumi, poparty przez Burmistrza i zaakceptowany przez Zarząd Regionu Gdańskiego, wyraża zgodę na nadanie rondu u zbiegu ulic Dąbrowskiego i Gdańskiej w Rumi nazwy "25-lecia NSZZ "Solidarność".

Decyzja Prezydium KK nr 272/05
ws. zgody na użycie znaku graficznego NSZZ "Solidarność"

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" na wniosek Zarządu Regionu Toruńskiego NSZZ "Solidarność" wyraża zgodę na nadanie miejskiemu stadionowi sportowemu w Chełmży nazwy NSZZ "Solidarność".

Decyzja Prezydium KK nr 273/05
ws. projektu CANIMA-tor Dialogu Społecznego w Restrukturyzacji Sektora Opieki Zdrowotnej - Koalicyjny Program dla Zmian

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" postanawia złożyć do Komisji Europejskiej wniosek projektowy w ramach linii budżetowej nr 04.03.03.02.

Wobec wymogu wniesienia wkładu finansowego w wysokości 10% wartości projektu wyrażamy zgodę na zapewnienie środków własnych do wysokości 12.000 Euro.

Akceptujemy partnerstwo strategiczne w ramach działań projektowych z Sekretariatem Ochrony Zdrowia

Copyright © NSZZ "Solidarność" • Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt i wykonanie Microworks

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.