Menu

23 sierpnia 2005 (265-273/05)

Komunikat

Przygotowaniem dokumentów na XIX Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ "Solidarno艣膰", maj膮cy obradowa膰 w pa藕dzierniku br. w Bia艂ymstoku, zajmowa艂o si臋 prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarno艣膰" podczas posiedzenia 23 sierpnia 2005 roku w Gda艅sku. Szczegó艂owo omówiono sprawozdanie o pracy Komisji Krajowej w okresie od marca 2004 do czerwca 2005 roku.

Prezydium KK negatywnie zaopiniowa艂o projekt rozporz膮dzenia Ministra Spraw Wewn臋trznych i Administracji ws. szczegó艂owych warunków przyznawania wyró偶nie艅 stra偶akom pa艅stwowej stra偶y po偶arnej z uwagi m. in. na brak wskazania w niniejszym rozporz膮dzeniu o uprawnieniu zwi膮zków zawodowych do uzgadniania sposobu wykorzystania 艣rodków finansowych z funduszu nagrodowego (analogicznie do art. 27 ustawy o zwi膮zkach zawodowych), co uniemo偶liwia kontrol臋 spo艂eczn膮 nad 艣rodkami z tego funduszu i pozostawia szerokie pole dyspozycji tymi 艣rodkami kierownikowi jednostki organizacyjnej czyli komendantowi.

Nie zg艂oszono uwag do projektu rozporz膮dzenia Rady Ministrów ws. wysoko艣ci minimalnego wynagrodzenia za prac臋 w 2006 roku, b臋d膮cego realizacj膮 delegacji znowelizowanej 01 lipca 2005 roku ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za prac臋.

Dariusz Wasielewski - rzecznik prasowy KK"

Decyzja Prezydium KK nr 265/05
ws. opinii o projekcie rozporz膮dzenia MSWiA w sprawie szczegó艂owych warunków przyznawania wyró偶nie艅 stra偶akom pa艅stwowej stra偶y po偶arnej

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarno艣膰" negatywnie opiniuje projekt rozporz膮dzenia Ministra Spraw Wewn臋trznych i Administracji w sprawie szczegó艂owych warunków przyznawania wyró偶nie艅 stra偶akom pa艅stwowej stra偶y po偶arnej.

I. Uwagi ogólne:

Przepisy okre艣laj膮ce prawa i obowi膮zki s艂u偶bowe funkcjonariuszy Pa艅stwowej Stra偶y Po偶arnej s膮 okre艣lone w sposób szczegó艂owy ustaw膮 o Pa艅stwowej Stra偶y Po偶arnej, dlatego cz臋艣膰 przepisów z prawa pracy lub uprawnie艅 pracowniczych wynikaj膮cych z ustawy o zwi膮zkach zawodowych funkcjonuje wtedy, gdy znajdzie si臋 w艂a艣ciwe odniesienie do stosownych przepisów.

Ta sytuacja dotyczy uprawnienia zwi膮zków zawodowych do wspó艂decydowania o sposobie wykorzystania 艣rodków z funduszu nagrodowego - brak wskazania w niniejszym rozporz膮dzeniu o uprawnieniu zwi膮zków zawodowych do uzgadniania sposobu wykorzystania 艣rodków finansowych z funduszu nagrodowego (analogicznie do art. 27 ustawy o zwi膮zkach zawodowych), uniemo偶liwia kontrol臋 spo艂eczn膮 nad 艣rodkami z tego funduszu i pozostawia szerokie pole dyspozycji tymi 艣rodkami kierownikowi jednostki organizacyjnej czyli komendantowi.

Z uwagi na powy偶sze, w niniejszym projekcie § 2 projektu rozporz膮dzenia powinien zawiera膰 norm臋 o tre艣ci: "Nagrody finansowe, s膮 przyznawane na podstawie regulaminu nagród przyj臋tego w danej jednostce organizacyjnej przez kierownika tej jednostki po ówczesnym uzgodnieniu z zak艂adowymi organizacjami zwi膮zkowymi lub przedstawicielstwami za艂óg w przypadku braku zwi膮zków zawodowych.".

Równocze艣nie projekt ten nie pozwala przedk艂ada膰 przez zwi膮zki zawodowe wniosków o nagrodzenie stra偶aków.

Istnieje niebezpiecze艅stwo 偶e zgodnie z projektem rozporz膮dzenia kierownicy jednostek organizacyjnych (komendanci) b臋d膮 dysponowa膰 swobod膮 decyzyjn膮 w przedmiotowych kwestiach, co mo偶e sprzyja膰 takim patologiom jak nepotyzm, nieuzasadnione nagradzanie lub pomijanie w nagradzaniu, kunktatorstwo itp.

II. Uwagi szczegó艂owe

§ 2 ust. 3 jest sprzeczny z kodeksem post臋powania administracyjnego, który wyra藕nie wskazuje, 偶e od ka偶dej decyzji administracyjnej przys艂uguje odwo艂anie;

§ 3 jest nazbyt lakoniczny; nie wskazuje, jakie zdarzenia mo偶na okre艣li膰 jako wyró偶niaj膮ce stra偶aka w wykonywaniu zada艅 s艂u偶bowych;

§ 4 jest nazbyt lakoniczny, przez co stwarza szerokie pole do interpretacji i nadu偶y膰. Brak dookre艣lenia "szczególnych osi膮gni臋膰" czy te偶 wykonywanie zada艅 "w szczególnie trudnych warunkach" dyskwalifikuje powy偶szy paragraf.

§ 5 nadawanie przedterminowych stopni reguluje ustawa o Pa艅stwowej Stra偶y Po偶arnej, dlatego zawieranie w tym rozporz膮dzeniu takiego przepisu jest nieuzasadnione.

§ 6 powinien zosta膰 uzupe艂niony o uprawnienie zwi膮zków zawodowych do przedstawiania wniosków o nagrodzenia stra偶aków.

§ 7 w pkt 1) § 7 projektu rozporz膮dzenia powinien zosta膰 wykre艣lony jako jawnie niesprawiedliwy. Wobec stra偶aka mo偶e toczy膰 si臋 post臋powanie karne lub dyscyplinarne, ale je偶eli nie zosta艂 on zawieszony w czynno艣ciach, powinien mie膰 równe prawa jak ka偶dy inny stra偶ak do czasu okre艣lenia jego winy lub niewinno艣ci przez niezawis艂e s膮dy, jak te偶 mie膰 prawo rehabilitacji w czasie post臋powania wyja艣niaj膮cego lub procesowego.

Decyzja Prezydium KK nr 266/05
ws. opinii o projekcie rozporz膮dzenia RM w sprawie wysoko艣ci minimalnego wynagrodzenia za prac臋 w 2006 roku

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarno艣膰" nie wnosi uwag do projektu rozporz膮dzenia Rady Ministrów w sprawie wysoko艣ci minimalnego wynagrodzenia za prac臋 w 2006 roku, b臋d膮cego realizacj膮 delegacji znowelizowanej 1 lipca 2005 roku ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za prac臋.

Decyzja Prezydium KK nr 267/05 (do u偶ytku s艂u偶bowego)

Decyzja Prezydium KK nr 268/05
ws. zgody na u偶ycie znaku graficznego NSZZ "Solidarno艣膰"

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarno艣膰" na wniosek Zarz膮du Regionu Zag艂臋bie Miedziowe wyra偶a zgod臋 na nadanie parkowi na osiedlu D w Lubinie nazwy NSZZ "Solidarno艣膰".

Decyzja Prezydium KK nr 269/05
ws. zgody na u偶ycie znaku graficznego NSZZ "Solidarno艣膰"

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarno艣膰" wyra偶a zgod臋 na u偶ycie znaku graficznego NSZZ "Solidarno艣膰" w publikacji pt. "Polska droga do wolno艣ci" - "Pomorze 2005" wydawanej przez firm臋 Skat Transport sp. z o.o. z Gda艅ska przy wspó艂pracy z Instytutem Lecha Wa艂臋sy w Warszawie.

Decyzja Prezydium KK nr 270/05
ws. zgody na u偶ycie znaku graficznego NSZZ "Solidarno艣膰"

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarno艣膰" na wniosek Komisji Zak艂adowej MOZ Pracowników O艣wiaty i Wychowania w Starachowicach przy akceptacji Zarz膮du Regionu 艢wi臋tokrzyskiego wyra偶a zgod臋 na nadanie rondu u zbiegu ulic Armii Krajowej, S艂onecznej i Kopalnianej w Starachowicach nazwy NSZZ "Solidarno艣膰".

Decyzja Prezydium KK nr 271/05
ws. zgody na u偶ycie znaku graficznego NSZZ "Solidarno艣膰"

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarno艣膰" na wniosek Komitetu Obchodów 25-lecia "Solidarno艣ci" w Rumi, poparty przez Burmistrza i zaakceptowany przez Zarz膮d Regionu Gda艅skiego, wyra偶a zgod臋 na nadanie rondu u zbiegu ulic D膮browskiego i Gda艅skiej w Rumi nazwy "25-lecia NSZZ "Solidarno艣膰".

Decyzja Prezydium KK nr 272/05
ws. zgody na u偶ycie znaku graficznego NSZZ "Solidarno艣膰"

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarno艣膰" na wniosek Zarz膮du Regionu Toru艅skiego NSZZ "Solidarno艣膰" wyra偶a zgod臋 na nadanie miejskiemu stadionowi sportowemu w Che艂m偶y nazwy NSZZ "Solidarno艣膰".

Decyzja Prezydium KK nr 273/05
ws. projektu CANIMA-tor Dialogu Spo艂ecznego w Restrukturyzacji Sektora Opieki Zdrowotnej - Koalicyjny Program dla Zmian

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarno艣膰" postanawia z艂o偶y膰 do Komisji Europejskiej wniosek projektowy w ramach linii bud偶etowej nr 04.03.03.02.

Wobec wymogu wniesienia wk艂adu finansowego w wysoko艣ci 10% warto艣ci projektu wyra偶amy zgod臋 na zapewnienie 艣rodków w艂asnych do wysoko艣ci 12.000 Euro.

Akceptujemy partnerstwo strategiczne w ramach dzia艂a艅 projektowych z Sekretariatem Ochrony Zdrowia

Powr贸t na g贸r臋

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarno艣膰" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Je偶eli nie zmienisz domy艣lnych ustawie艅 swojej przegl膮darki b臋d膮 one zapisywane w pami臋ci urz膮dzenia. Wi臋cej informacji.