Logo
Wydrukuj tę stronę

21 sierpnia 2006 (139-143/06)

Decyzja Prezydium KK nr 139/06
ws. opinii o projekcie rozporządzenia MPiPS w sprawie szczególnych warunków prowadzenia przez publiczne służby zatrudnienia usług rynku pracy

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" nie wnosi uwag do projektu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie szczególnych warunków prowadzenia przez publiczne służby zatrudnienia usług rynku pracy, zwracając jednocześnie uwagę na możliwość powstania dużych problemów finansowych i organizacyjnych dla samorządów terytorialnych.

Decyzja Prezydium KK nr 140/06
ws. opinii o projekcie rozporządzenia MPiPS w sprawie standardów usług rynku pracy

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" negatywnie opiniuje projekt rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie standardów usług rynku pracy realizowanych przez publiczne służby zatrudnienia oraz terminów dostosowania tych służb do wymaganych standardów z powodu:

 1. braku gwarancji dla każdego bezrobotnego otrzymania możliwości (np. w formie szkoleń) zmiany kwalifikacji, praktyk zawodowych oraz zatrudnienia przed upływem 6 miesięcy pozostawania bez pracy dla młodzieży i 12 miesięcy w przypadku dorosłych,
 2. nie objęcia standardami możliwości podejmowania własnej działalności gospodarczej z gwarancją zabezpieczenia odpowiednich środków finansowych dla zainteresowanego bezrobotnego,
 3. nie objęcia standardami możliwości współfinansowania ze środków Funduszu Pracy zadań w zakresie promocji zatrudnienia podejmowanych przez gminy,
 4. nie objęcia standardami wypłacania zasiłków dla bezrobotnych w ramach obowiązkowego ubezpieczenia od ryzyka bezrobocia,
 5. nie objęcia standardami grup ryzyka w tym aktywizacji zawodowej i dofinansowania zatrudnienia subwencjowanego osób po 50 roku życia,
 6. zbyt późnego terminu dostosowania standardów.

Decyzja Prezydium KK nr 141/06
ws. opinii o projekcie Strategii Rozwoju Kraju 2007-2015

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" negatywnie opiniuje projekt Strategii Rozwoju Kraju 2007-2015 wstępnie zaakceptowany przez Radę Ministrów 27 czerwca 2006 r. ponieważ:

 • strategia (podstawowy dokument nt. rozwoju kraju) niewłaściwie określa cel główny, jakim zgodnie ze Strategią Lizbońską, powinien być wysoki wzrost gospodarczy i przyrost nowych, dobrych miejsc pracy szczególnie dla bezrobotnych długotrwałych i młodzieży;
 • prognozowane wskaźniki są za niskie, a niektórych brak;
 • nie wymienia branż i przedsiębiorstw w nowoczesnych obszarach przemysłu, najbardziej konkurencyjnych i będących głównym eksporterem polskich produktów ani nie ujawnia systemu ochrony rynku wewnętrznego przed zalewem tandetnych produktów ze Wschodu;
 • nie wprowadza ułatwień w dostępie do kapitału mikroprzedsiębiorcom i pracodawcom z małych i średnich przedsiębiorstw oraz osobom bezrobotnym, chcącym prowadzić własną działalność gospodarczą, w sytuacji braku odpowiednich środków pieniężnych na dofinansowanie projektów rozwojowych ze źródeł publicznych i prywatnych;
 • nie wymienia nowych form wsparcia dla rozwoju budownictwa socjalnego czy hotelowego (dla osób poszukujących pracy) ani dostępu do tanich kredytów mieszkaniowych, co jest jedną z głównych przyczyn zaniku mobilności geograficznej i emigracji ludzi młodych;
 • nie ukazuje zasad polityki migracyjnej w celu ochrony polskich pracowników zarówno w kraju jak i za granicą;
 • nie informuje o przedsięwzięciach państwa w celu prowadzenia polityki prorodzinnej, ani o rozwiązaniach, którymi zamierza się zachęcić przedsiębiorców do zatrudniania osób wychowujących dzieci lub osób z innych grup wykluczenia;
 • nie uwzględnia gwarancji dostępu każdemu gospodarstwu domowemu do energii elektrycznej, internetu i telefonu;
 • nie informuje o skuteczniejszym systemie zachęt do inwestowania w edukację tak przez pracodawców jak i pracowników. Jak wykazują badania większość pracodawców nie jest zainteresowana długotrwałym rozwojem firm tworzeniem nowych miejsc pracy, podwyższaniem kwalifikacji pracowników oraz podwyższaniem płac pracowników. W rezultacie, przy niskiej zdolności do tworzenia miejsc pracy w sektorach o największym potencjale wzrostu, zagrożony jest główny cel jakim jest tworzenie nowych dobrych miejsc pracy;
 • nie wymienia działań państwa nakierowanych na likwidację coraz większych nierówności międzyregionalnych. Z badań wynika, że metropolie, zwłaszcza Warszawa, pracują na rzecz najbogatszych grup ludzkich kosztem reszty kraju;
 • nie zawiera informacji o stanie wdrażania 16 regionalnych celów strategicznych, co przy dotychczasowych konfliktach kompetencyjnych między centrum a jednostkami samorządów terytorialnych oraz wąskim gardle, związanym z dotychczasową realizacją projektów zagrozić może niepełną absorpcją unijnych środków.

Niepokoić też muszą proponowane półśrodki w zakresie koordynacji działań na rynku pracy przy strukturalnej słabości zdecentralizowanego systemu publicznych służb zatrudnienia i braku zintegrowanego ogólnokrajowego systemu danych dotyczących polskiego rynku pracy.

Wreszcie projekt SRK na lata 2007-2015 nie wymienia obowiązujących powszechnie systemów zabezpieczeń jak zasiłki przedemerytalne dla pracowników zwalnianych z przyczyn zakładu pracy czy zasiłków dla bezrobotnych w ramach obowiązkowego systemu ubezpieczeń od ryzyka bezrobocia w sytuacji, gdy nie ma wiele propozycji dla zatrudnienia osób powyżej 50 roku życia.
W sytuacji gdy 80% nowych miejsc pracy są to miejsca pracy na czas krótko określony, brakuje choćby takiego ogranicznika jak określenie maksymalnego okresu trwania umowy o pracę zawartą na czas określony.

Dokument w tej wersji nie daje żadnych gwarancji, że w 2015 roku Polska będzie krajem o wysokim poziomie zatrudnienia i życia mieszkańców (może poza Mazowszem) zwłaszcza, że inne dokumenty strategiczne państwa nie są nakierowane wprost na proces tworzenia dobrych miejsc pracy poprzez działania proinwestycyjne.

Decyzja Prezydium KK nr 142/06
ws. zgody na użycie znaku graficznego NSZZ "Solidarność"

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" wyraża zgodę użycie znaku graficznego NSZZ "Solidarność" w publikacji zbiorowej pod tytułem "Druki ulotne", wydanej przez wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego spółka z o.o. we Wrocławiu.

Publikacja zawierać będzie kopie kopert z logo Solidarności wydanych przez Pocztę Obozową w Nowym Łupkowie oraz ośrodek internowania w Załężu.

Decyzja Prezydium KK nr 143/06 (do użytku służbowego)

Copyright © NSZZ "Solidarność" • Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt i wykonanie Microworks

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.