Menu

21 sierpnia 2006 (139-143/06)

Decyzja Prezydium KK nr 139/06
ws. opinii o projekcie rozporz膮dzenia MPiPS w sprawie szczególnych warunków prowadzenia przez publiczne s艂u偶by zatrudnienia us艂ug rynku pracy

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarno艣膰" nie wnosi uwag do projektu rozporz膮dzenia Ministra Pracy i Polityki Spo艂ecznej w sprawie szczególnych warunków prowadzenia przez publiczne s艂u偶by zatrudnienia us艂ug rynku pracy, zwracaj膮c jednocze艣nie uwag臋 na mo偶liwo艣膰 powstania du偶ych problemów finansowych i organizacyjnych dla samorz膮dów terytorialnych.

Decyzja Prezydium KK nr 140/06
ws. opinii o projekcie rozporz膮dzenia MPiPS w sprawie standardów us艂ug rynku pracy

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarno艣膰" negatywnie opiniuje projekt rozporz膮dzenia Ministra Pracy i Polityki Spo艂ecznej w sprawie standardów us艂ug rynku pracy realizowanych przez publiczne s艂u偶by zatrudnienia oraz terminów dostosowania tych s艂u偶b do wymaganych standardów z powodu:

 1. braku gwarancji dla ka偶dego bezrobotnego otrzymania mo偶liwo艣ci (np. w formie szkole艅) zmiany kwalifikacji, praktyk zawodowych oraz zatrudnienia przed up艂ywem 6 miesi臋cy pozostawania bez pracy dla m艂odzie偶y i 12 miesi臋cy w przypadku doros艂ych,
 2. nie obj臋cia standardami mo偶liwo艣ci podejmowania w艂asnej dzia艂alno艣ci gospodarczej z gwarancj膮 zabezpieczenia odpowiednich 艣rodków finansowych dla zainteresowanego bezrobotnego,
 3. nie obj臋cia standardami mo偶liwo艣ci wspó艂finansowania ze 艣rodków Funduszu Pracy zada艅 w zakresie promocji zatrudnienia podejmowanych przez gminy,
 4. nie obj臋cia standardami wyp艂acania zasi艂ków dla bezrobotnych w ramach obowi膮zkowego ubezpieczenia od ryzyka bezrobocia,
 5. nie obj臋cia standardami grup ryzyka w tym aktywizacji zawodowej i dofinansowania zatrudnienia subwencjowanego osób po 50 roku 偶ycia,
 6. zbyt pó藕nego terminu dostosowania standardów.

Decyzja Prezydium KK nr 141/06
ws. opinii o projekcie Strategii Rozwoju Kraju 2007-2015

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarno艣膰" negatywnie opiniuje projekt Strategii Rozwoju Kraju 2007-2015 wst臋pnie zaakceptowany przez Rad臋 Ministrów 27 czerwca 2006 r. poniewa偶:

 • strategia (podstawowy dokument nt. rozwoju kraju) niew艂a艣ciwie okre艣la cel g艂ówny, jakim zgodnie ze Strategi膮 Lizbo艅sk膮, powinien by膰 wysoki wzrost gospodarczy i przyrost nowych, dobrych miejsc pracy szczególnie dla bezrobotnych d艂ugotrwa艂ych i m艂odzie偶y;
 • prognozowane wska藕niki s膮 za niskie, a niektórych brak;
 • nie wymienia bran偶 i przedsi臋biorstw w nowoczesnych obszarach przemys艂u, najbardziej konkurencyjnych i b臋d膮cych g艂ównym eksporterem polskich produktów ani nie ujawnia systemu ochrony rynku wewn臋trznego przed zalewem tandetnych produktów ze Wschodu;
 • nie wprowadza u艂atwie艅 w dost臋pie do kapita艂u mikroprzedsi臋biorcom i pracodawcom z ma艂ych i 艣rednich przedsi臋biorstw oraz osobom bezrobotnym, chc膮cym prowadzi膰 w艂asn膮 dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮, w sytuacji braku odpowiednich 艣rodków pieni臋偶nych na dofinansowanie projektów rozwojowych ze 藕róde艂 publicznych i prywatnych;
 • nie wymienia nowych form wsparcia dla rozwoju budownictwa socjalnego czy hotelowego (dla osób poszukuj膮cych pracy) ani dost臋pu do tanich kredytów mieszkaniowych, co jest jedn膮 z g艂ównych przyczyn zaniku mobilno艣ci geograficznej i emigracji ludzi m艂odych;
 • nie ukazuje zasad polityki migracyjnej w celu ochrony polskich pracowników zarówno w kraju jak i za granic膮;
 • nie informuje o przedsi臋wzi臋ciach pa艅stwa w celu prowadzenia polityki prorodzinnej, ani o rozwi膮zaniach, którymi zamierza si臋 zach臋ci膰 przedsi臋biorców do zatrudniania osób wychowuj膮cych dzieci lub osób z innych grup wykluczenia;
 • nie uwzgl臋dnia gwarancji dost臋pu ka偶demu gospodarstwu domowemu do energii elektrycznej, internetu i telefonu;
 • nie informuje o skuteczniejszym systemie zach臋t do inwestowania w edukacj臋 tak przez pracodawców jak i pracowników. Jak wykazuj膮 badania wi臋kszo艣膰 pracodawców nie jest zainteresowana d艂ugotrwa艂ym rozwojem firm tworzeniem nowych miejsc pracy, podwy偶szaniem kwalifikacji pracowników oraz podwy偶szaniem p艂ac pracowników. W rezultacie, przy niskiej zdolno艣ci do tworzenia miejsc pracy w sektorach o najwi臋kszym potencjale wzrostu, zagro偶ony jest g艂ówny cel jakim jest tworzenie nowych dobrych miejsc pracy;
 • nie wymienia dzia艂a艅 pa艅stwa nakierowanych na likwidacj臋 coraz wi臋kszych nierówno艣ci mi臋dzyregionalnych. Z bada艅 wynika, 偶e metropolie, zw艂aszcza Warszawa, pracuj膮 na rzecz najbogatszych grup ludzkich kosztem reszty kraju;
 • nie zawiera informacji o stanie wdra偶ania 16 regionalnych celów strategicznych, co przy dotychczasowych konfliktach kompetencyjnych mi臋dzy centrum a jednostkami samorz膮dów terytorialnych oraz w膮skim gardle, zwi膮zanym z dotychczasow膮 realizacj膮 projektów zagrozi膰 mo偶e niepe艂n膮 absorpcj膮 unijnych 艣rodków.

Niepokoi膰 te偶 musz膮 proponowane pó艂艣rodki w zakresie koordynacji dzia艂a艅 na rynku pracy przy strukturalnej s艂abo艣ci zdecentralizowanego systemu publicznych s艂u偶b zatrudnienia i braku zintegrowanego ogólnokrajowego systemu danych dotycz膮cych polskiego rynku pracy.

Wreszcie projekt SRK na lata 2007-2015 nie wymienia obowi膮zuj膮cych powszechnie systemów zabezpiecze艅 jak zasi艂ki przedemerytalne dla pracowników zwalnianych z przyczyn zak艂adu pracy czy zasi艂ków dla bezrobotnych w ramach obowi膮zkowego systemu ubezpiecze艅 od ryzyka bezrobocia w sytuacji, gdy nie ma wiele propozycji dla zatrudnienia osób powy偶ej 50 roku 偶ycia.
W sytuacji gdy 80% nowych miejsc pracy s膮 to miejsca pracy na czas krótko okre艣lony, brakuje cho膰by takiego ogranicznika jak okre艣lenie maksymalnego okresu trwania umowy o prac臋 zawart膮 na czas okre艣lony.

Dokument w tej wersji nie daje 偶adnych gwarancji, 偶e w 2015 roku Polska b臋dzie krajem o wysokim poziomie zatrudnienia i 偶ycia mieszka艅ców (mo偶e poza Mazowszem) zw艂aszcza, 偶e inne dokumenty strategiczne pa艅stwa nie s膮 nakierowane wprost na proces tworzenia dobrych miejsc pracy poprzez dzia艂ania proinwestycyjne.

Decyzja Prezydium KK nr 142/06
ws. zgody na u偶ycie znaku graficznego NSZZ "Solidarno艣膰"

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarno艣膰" wyra偶a zgod臋 u偶ycie znaku graficznego NSZZ "Solidarno艣膰" w publikacji zbiorowej pod tytu艂em "Druki ulotne", wydanej przez wydawnictwo Uniwersytetu Wroc艂awskiego spó艂ka z o.o. we Wroc艂awiu.

Publikacja zawiera膰 b臋dzie kopie kopert z logo Solidarno艣ci wydanych przez Poczt臋 Obozow膮 w Nowym 艁upkowie oraz o艣rodek internowania w Za艂臋偶u.

Decyzja Prezydium KK nr 143/06 (do u偶ytku s艂u偶bowego)

Powr贸t na g贸r臋

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarno艣膰" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Je偶eli nie zmienisz domy艣lnych ustawie艅 swojej przegl膮darki b臋d膮 one zapisywane w pami臋ci urz膮dzenia. Wi臋cej informacji.