Menu

29 sierpnia 2006 (144-153/06)

Decyzja Prezydium KK nr 144/06
ws. opinii o projekcie rozporządzenia MPiPS w sprawie składek na Fundusz Pracy (.)


Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" nie wnosi uwag do projektu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie opłacania składek na Fundusz Pracy przez osoby podejmujące zatrudnienie lub inną pracę zarobkową za zagranicą u pracodawcy zagranicznego.

Decyzja Prezydium KK nr 145/06
ws. opinii o prezydenckim projekcie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy


Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" pozytywnie opiniuje prezydencki projekt ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy.

Projekt porządkuje regulacje prawne zawarte w obecnie obowiązującej od 25 lat ustawie i dostosowuje ją do nowych zadań PIP.

Na akceptację zasługują przede wszystkim propozycje:

   1. rozszerzenie zadań PIP o kontrolę przestrzegania przepisów dotyczących legalności zatrudnienia, wykonywania innej pracy zarobkowej oraz zatrudniania cudzoziemców. Powierzenie tych zadań - wykonywane dotychczas przez wojewodów - PIP zwiększy skuteczność działań kontrolnych;
   2. znacznego podwyższenia kar za wykroczenia przeciwko prawom pracowników, rozszerzenia zakresu odpowiedzialności karnej za przestępstwa przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową oraz wzmocnienie procesowej pozycji organów PIP w postępowaniu karnym. Powinno to zwiększyć skuteczność przepisów prawa pracy oraz ich przestrzeganie przez pracodawców. Prezydium KK ponadto postuluje wprowadzenie kadencyjności funkcji Głównego Inspektora Pracy.

Decyzja Prezydium KK nr 146/06
ws. opinii o prezydenckim projekcie ustawy o odpowiedzialności za czyny przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową


Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" pozytywnie opiniuje prezydencki projekt ustawy o odpowiedzialności za czyny przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową.

Jednocześnie wnosimy o uwzględnienie następujących uwag:

   1. w art. 16 projektu ustawy należy usunąć wyłączenie stosowania przepisów Kodeksu postępowania karnego o przedstawicielu społecznym. W przeciwnym razie związki zawodowe będą pozbawione możliwości występowania w postępowaniu karnym w sprawie odpowiedzialności pracodawcy za czyny zabronione pod groźbą kary w charakterze przedstawiciela społecznego. Według aktualnie obowiązujących przepisów k.p.k. sąd biorąc pod uwagę okoliczności sprawy decyduje o dopuszczeniu do udziału w postępowaniu karnym przedstawiciela społecznego;
   2. w art. 21 projektu ustawy wprowadza się tzw. przymus adwokacki dla złożenia przez pokrzywdzonego wniosku o wszczęcie postępowania w sprawie odpowiedzialności pracodawcy za czyny zabronione pod groźbą kary. Przepis ten jest sformułowany mało precyzyjnie, bowiem sugeruje, że adwokat lub radca prawny powinien podpisać wniosek o wszczęcie postępowania. Powstaje pytanie na czym wobec tego powinna polegać rola pokrzywdzonego - czy on także powinien podpisać ten wniosek czy też jego kompetencje są ograniczone jedynie do "złożenia wniosku" jak przewiduje się w projekcie;
   3. wprowadzenie tzw. przymusu adwokackiego w art. 21 projektu ustawy stworzy barierę finansową, która znacznie ograniczy możliwość składania wniosków o wszczęcie postępowania w sprawie odpowiedzialności pracodawcy za czyny zabronione pod groźbą kary przez pokrzywdzonych pracowników. Nie będzie ich bowiem stać na pokrycie honorarium adwokata lub radcy prawnego;
   4. art. 33 projektu ustawy nie precyzuje czy do apelacji stosuje się również przepisy o przymusie adwokackim (art. 21).

Prezydium KK wnioskuje o rozważenie kompleksowego uregulowania odpowiedzialności karnej i wykroczeniowej w sferze prawa pracy, która w obecnie obowiązującym stanie prawnym przewidziana jest między innymi w ustawie o związkach zawodowych, czy ustawach z zakresu ubezpieczeń społcznych.

Decyzja Prezydium KK nr 147/06
ws. opinii o projekcie rozporządzenia RM w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2007 roku


Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" negatywnie opiniuje projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2007 roku.

Prezydium nie akceptuje wysokości minimalnego wynagrodzenia zaproponowanego w projekcie. Propozycja rządowa ustalona jest na najniższym możliwym ustawowo określonym poziomie (936 zł), pomimo że art. 2 ust. 5 ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę dopuszcza ustalenie przez Radę Ministrów wysokości wyższej niż propozycje skierowane do negocjacji w Trójstronnej Komisji.

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" podtrzymuje propozycje zawarte w stanowiskach strony związkowej Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych, aby minimalne wynagrodzenie za pracę w 2007 roku wzrosło co najmniej o 6,1%.

W sytuacji wysokiego wzrostu gospodarczego należy dążyć do poprawy warunków bytowych najuboższych pracowników.

Decyzja Prezydium KK nr 148/06
ws. opinii o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi
(druk sejmowy 807)

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" nie akceptuje propozycji zawartych w rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (druk sejmowy nr 807) umożliwiającej podwyżkę płac dla jednej grupy pracowniczej.

Wnioskujemy o skierowanie projektu do Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych, w której partnerzy społeczni, w ramach prac nad umową społeczną "Gospodarka-Praca-Rodzina-Dialog", w Zespole do spraw budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych nad problemem "Mechanizmów wzrostu wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw, w sferze budżetowej i w samorządowej sferze budżetowej".

Pozytywne stanowisko Związku jest uzależnione od stworzenia mechanizmów umożliwiających wzrost wynagrodzeń we wszystkich grupach zawodowych.

Decyzja Prezydium KK nr 149/06
ws. opinii o projekcie ustawy MPiPS o zmianie ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (.)


Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" nie wnosi uwag do projektu ustawy Ministra Pracy i Polityki Społecznej o zmianie ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych oraz niektórych innych ustaw.

Decyzja Prezydium KK nr 150/06
ws. opinii o projekcie dokumentu MPiPS "Analiza propozycji rozwiązań systemu organizacji wypłaty świadczeń ze środków gromadzonych w OFE


Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" wnioskuje o niezwłoczne przekazanie dokumentu Ministra Pracy i Polityki Społecznej pt.: "Analiza propozycji rozwiązań systemu organizacji wypłaty świadczeń ze środków gromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych" do Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych, która w ramach prac nad umową społeczną "Gospodarka-Praca-Rodzina-Dialog", zajmuje się w Zespole do spraw ubezpieczeń społecznych rozwiązaniem problemu wypłat emerytur z II filara systemu ubezpieczeń społecznych.

Decyzja Prezydium KK nr 151/06
ws. udzielenia pełnomocnictwa do podpisania wniosków o dofinansowanie remontu sali BHP oraz udzielenia upoważnienia do podpisania umowy z Funduszem Gospodarczym Sp. z o.o. do zarządzania tymi środkami


Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" upoważnia dwie spośród trzech wymienionych osób:

   1. Janusz Śniadek - Przewodniczący KK
   2. Maciej Jankowski - Z-ca przewodniczącego KK
   3. Stefan Kubowicz - Skarbnik KK

do podpisywania wniosków o dofinansowanie remontu i adaptację sali BHP oraz do podpisania umowy z Funduszem Gospodarczym Sp. z o.o. na zarządzanie pozyskanymi środkami finansowymi na remont i adaptację sali BHP.

Decyzja Prezydium KK nr 152/06
ws. dostosowania działalności Sekcji Krajowej Pogotowia Ratunkowego i Ratownictwa Medycznego NSZZ "Solidarność" do prawa wewnątrzzwiązkowego


Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" w związku z uchwałą Komisji Krajowej nr 31/06 wzywa Radę Sekcji Krajowej Pogotowia Ratunkowego i Ratownictwa Medycznego NSZZ "Solidarność" do dostosowania działalności sekcji do postanowień Statutu oraz innych przepisów prawa wewnątrzzwiązkowego poprzez wyznaczenie terminu wyborów władz Sekcji oraz delegatów na kongres Krajowego Sekretariatu Ochrony Zdrowia NSZZ "Solidarność" w terminie 14 dni od daty podjęcia niniejszej decyzji i następnie ich przeprowadzenie zgodnie z postanowieniami Ordynacji Wyborczej.

Decyzja wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Decyzja Prezydium KK nr 153/06
ws. zgody na użycie znaku graficznego NSZZ "Solidarność"


Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" wyraża zgodę na użycie znaku graficznego NSZZ "Solidarność" w materiałach informacyjnych propagujących międzynarodową konferencję "Rola kościoła katolickiego w procesie Integracji Europejskiej" w panelu "Czy Solidarność charakteryzuje jeszcze Europę".

Konferencja odbędzie się w Krakowie w siedzibie Audytorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego i jest organizowana m.in. przez posła do Parlamentu Europejskiego Bogusława Sonika.

Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.