Logo
Wydrukuj tę stronę

19 września 2006 (162-172/06)

Decyzja Prezydium KK nr 162/06
ws. opinii o projekcie ustawy MPiPS o zmianie ustawy o pomocy społecznej


Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" zgłasza następujące uwagi do projektu ustawy Ministra Pracy i Polityki Społecznej o zmianie ustawy o pomocy społecznej:

1) zmiana 2c, art. 6 pkt. 15.

Nowa propozycja określenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania w domu pomocy społecznej lub placówce opiekuńczo-wychowawczej będzie miała wpływ na wysokość odpłatności za miejsce, szczególnie przy dużej rotacji mieszkańców. Proponujemy zapis tego artykułu pozostawić w wersji dotychczas obowiązującej, ponieważ jest on bezpieczny i weryfikowalny na podstawie sprawozdań.

2) zmiana 26, art. 86 a .

Pozytywnie oceniamy zmianę wprowadzającą art. 86, a polegającą na doprecyzowaniu właściwości powiatu w sytuacji, gdy nie jest możliwe ustalenie miejsca zamieszkania dziecka. Zapis ten powinien być odniesiony również do art. 90 ustawy, który mówi o właściwości powiatu do udzielania pomocy pieniężnej osobom usamodzielnianym. Właściwość ta ustalana jest ze względu na miejsca pobytu dziecka przed umieszczeniem w rodzinie zastępczej lub w placówce opiekuńczo - wychowawczej. W sytuacjach, gdy trudno jest ustalić jednoznacznie miejsce pobytu dziecka lub jego rodziców przed wydaniem orzeczenia sądu o umieszczeniu dziecka w rodzinie zastępczej lub w placówce opiekuńczo - wychowawczej, zastosowanie zapisu znajdującego się w art. 86 a do ustalenia właściwości powiatu do przyznania pomocy pieniężnej na usamodzielnienie i kontynuowanie nauki dla osoby usamodzielnianej mogłoby być stosowane tak samo.

3) zmiana 36, art. 130 ust. 1.

Negatywnie opiniujemy zmniejszenie dolnej granicy wysokości kary nakładanej w drodze decyzji administracyjnej przez wojewodę za niewykonywanie zaleceń pokontrolnych z obecnej kwoty 1000 zł do kwoty 200 zł. Nie podzielamy treści uzasadnienia tej zmiany jakoby obecna wysokość kary była zbyt dolegliwa dla nierealizujących zaleceń pokontrolnych. W uzasadnieniu niestety nie uwzględnia się interesu podopiecznych korzystających z usług kontrolowanej jednostki.

Pozytywną opinię o projekcie warunkujemy uwzględnieniem powyższych uwag.

Decyzja Prezydium KK nr 163/06
ws. opinii o projekcie rozporządzenia MPiPS w sprawie gospodarki finansowej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych


Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" wnosi następującą uwagę do projektu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 31 lipca 2006 r. w sprawie gospodarki finansowej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych:

- w § 5 ust. 1 pkt. 1 lit. b) wyraz "oszczędny" proponujemy zastąpić wyrazem "gospodarny". Oszczędne wydatkowanie środków może być rozumiane jako tanie nabywanie dóbr lub usług co może przyczynić się do tego że najważniejszym kryterium podejmowania decyzji o ich nabyciu będzie niska cena, bez uwzględnienia ich jakości. Takie rozwiązanie może być bardzo niekorzystne dla osób niepełnosprawnych.

Decyzja Prezydium KK nr 164/06
ws. opinii o projekcie rozporządzenia RM w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym


Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" nie wnosi uwag do projektu rozporządzenia Rady Ministrów z 31 lipca 2006 r w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym.

Decyzja Prezydium KK nr 165/06
ws. opinii o projekcie ustawy budżetowej państwa na 2007 rok


Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" po przeanalizowaniu budżetu państwa na rok 2007 stwierdza, że:

   1. Podtrzymuje swoje dotychczasowe stanowisko prezentowane w Komisji Trójstronnej ds. Społeczno-Gospodarczych dotyczące braku indeksacji wynagrodzeń w sferze budżetowej, co spowoduje realny spadek wynagrodzeń oraz zbyt niski poziomu waloryzacji rent i emerytur.
   2. Kolejnym zjawiskiem znacząco uszczuplającym dochody gospodarstw domowych są przewidywane podwyżki cen podstawowych produktów żywnościowych spowodowane suszą oraz planowaną podwyżką stawki akcyzy na benzynę, co w efekcie przełoży się na wzrost cen benzyny. Wobec powyższego, stanowczo przeciwstawiamy się przewidzianej w budżecie podwyżce akcyzy na paliwa.
   3. Obecna sytuacja gospodarcza kraju wpływa pozytywnie na zwiększenie zatrudnienia i zmniejszenie bezrobocia, jednak planowana aktywizacja tylko 800 tys. bezrobotnych nadal odbiega od norm Konwencji MOP 102 i 168.
      Podtrzymujemy postulat wprowadzenia w życie obowiązkowego systemu ubezpieczenia od ryzyka bezrobocia, zasiłków przedemerytalnych, krajowego funduszu szkoleń pracowniczych oraz poszerzenia katalogu wypłat pracowniczych z tytułu ochrony roszczeń pracowniczych i wnioskujemy o zagwarantowanie odpowiedniego poziomu środków na te cele w Funduszu Pracy i Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.
   4. Brak w projekcie budżetu wydatków na finansowanie programów i projektów realizowanych przy udziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej uniemożliwia ocenę rzeczywistych nakładów na poszczególne sektory gospodarki oraz nie pozwala ocenić realizacji polityki regionalnej (nie przedłożono załączników 14 i 15, o których mowa w art. 42 i 43 projektu). Podkreślić trzeba, że poprawa absorpcji środków unijnych potwierdza prawidłowość obranej przez rząd, a postulowanej wielokrotnie przez partnerów społecznych, ścieżki upraszczania procedur związanych z ubieganiem się o środki w ramach Sektorowych Programów Operacyjnych.
   5. Uzasadnienie do projektu ustawy nie wskazuje źródeł pokrycia deficytu w niektórych państwowych funduszach celowych, takich jak fundusz reprywatyzacyjny i fundusz restrukturyzacji przedsiębiorstw.
   6. Nie dokonano zasadniczej reformy finansów publicznych oraz systemu podatkowego.
   7. Projekt ustawy budżetowej zakłada w stosunku do 2006 r. wzrost nakładów na ochronę zdrowia o 5 181 287 tys. zł wraz ze składkami na ubezpieczenie zdrowotne finansowane z budżetu państwa oraz przez osoby ubezpieczone w NFZ. Budżet państwa uczestniczy we wzroście jedynie kwotą 1 656 677 tys. zł (4 % wzrostu wydatków w dziale Ochrona Zdrowia). Obecna sytuacja ochrony zdrowia wymaga zwiększenia części budżetu będącej w dyspozycji Ministra Zdrowia o środki finansowe przeznaczone na procedury wysokospecjalistyczne oraz na wzrost wynagrodzeń dla pracowników sanepidów i stacji krwiodawstwa. Oczekujemy również systematycznego wzrostu nakładów na cele związane z Państwowym Ratownictwem Medycznym, a także rozważenia możliwości finansowania szpitalnych oddziałów ratunkowych (SOR) ze środków budżetu państwa.
   8. Obawy budzi wypłacanie wysokich dywidend w skomercjalizowanych podmiotach w okresie dobrej koniunktury gospodarczej bez uwzględniania odpowiednich potrzeb inwestycyjnych. Stwarza to zagrożenie dla długofalowego funkcjonowania tych podmiotów i może prowokować w przyszłości błędne, a przede wszystkim podejmowane pod presją czasu niedoskonałe decyzje prywatyzacyjne.
   9. W projekcie ustawy nie uwzględniono środków finansowych na realizację uchwały Sejmu RP z 6 kwietnia 2006 roku w sprawie przygotowania regulacji prawnych umożliwiających - w ramach możliwości budżetu państwa na rok bieżący i lata następne - zadośćuczynienie osobom, które na skutek represji za walkę o wolną Polskę i godne życie Narodu Polskiego w latach 1944 - 1989 żyją obecnie w bardzo trudnych warunkach materialnych. Brak środków finansowych w rezerwach celowych na realizację uchwały oznacza praktycznie odsunięcie realizacji tego doniosłego celu co najmniej do 2008 roku. Jest to nie do zaakceptowania przez NSZZ "Solidarność".
  10. Duże zastrzeżenia budzi wzrost wydatków na Kancelarię Prezydenta o 11 %, Kancelarię Premiera oraz na Kancelarię Senatu aż o 24 % - bez konkretnego wskazania celu wykorzystania powyższych środków. Również kolejny rok z rzędu znacznie wzrastają wydatki na Krajową Radę Radiofonii i Telewizji bez podania uzasadnienia. Nieuzasadnione jest ograniczenie środków na Rządowe Centrum Legislacji wobec postulatu poprawy jakości tworzenia prawa.
  11. Niepokój budzi też polityka państwa w stosunku do następujących dziedzin gospodarki: budownictwo mieszkaniowe, infrastruktura drogowa, ochrona środowiska.

Ze względu na zbyt krótki okres opiniowania projektu ustawy budżetowej, szczegółowe uwagi dotyczące wybranych branż zostaną przekazane w toku dalszych prac nad budżetem.

Wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej

W projekcie budżetu na 2007 r. przyjęto wynagrodzenia w państwowej sferze na poziomie nominalnym z 2006 r. Oznacza to realny spadek płac o wysokość planowanej inflacji, czyli 1,9 %. Jest to sprzeczne z deklaracjami rządu, składanymi na etapie prac nad założeniami do budżetu 2007 r., że nastąpi efektywny wzrost płac netto o 5,55 %. Wzrost miał nastąpić poprzez nowelizację ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych w zakresie zmian wysokości składek na fundusze rentowy i chorobowy. NSZZ "Solidarność", zwracając uwagę w swoich opiniach na szkodliwość zmian w systemie ubezpieczeń społecznych, domagał się gwarancji rządowych podwyższenia wynagrodzeń dla pracowników sfery budżetowej, ochrony zdrowia i oświaty w przypadku, gdy zmiany w systemie ubezpieczeń społecznych nie zostaną wprowadzone.

Nauka i szkolnictwo wyższe

Zaplanowano zbyt niskie finansowanie badań naukowych z budżetu państwa. Są one dokładnie o połowę niższe w stosunku do poziomu 0,6 % PKB postulowanego wielokrotnie w ubiegłych latach przez NSZZ "Solidarność" jako ostrożny wstęp do Strategii Lizbońskiej i nie dają szans na wzmocnienie finansowania badań naukowych ze źródeł pozabudżetowych. Domagamy się zwiększenia nakładów z budżetu państwa na badania naukowe do poziomu 0,6 % PKB oraz na szkolnictwo wyższe na poziomie co najmniej 1,2 % PKB.

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych

Wysokość celowej dotacji budżetowej na dofinansowanie do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych jest niezgodna z wymogami ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Zgodnie z art. 46 a ustawy kwota dotacji powinna wynosić 55 % kwoty zapotrzebowania, które zgodnie z szacunkami Zarządu PFRON na rok 2007 wynosi 1 518 097 tys. zł. Zaproponowana kwota dotacji w wysokości 337 mln stanowi tylko 22,19 % tego zapotrzebowania.

W planie finansowym PFRON zamieszczonym w przesłanym do zaopiniowania projekcie, na dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych zaplanowano 1 020 143 tys. zł, czyli o około pół miliarda złotych mniej niż wynosi zapotrzebowanie (1 518 097 tys. zł). Przewidywane wykonanie na rok 2006 wynosi 1 438 000 zł.

W uzasadnieniu do projektu budżetu nie ma informacji, na jakiej podstawie planowany jest tak olbrzymi spadek planowanego dofinansowania do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych. Naszym zdaniem proponowane kwoty wydatków mogą spowodować załamanie na rynku zatrudnienia osób niepełnosprawnych, co jest sprzeczne z deklaracjami rządowymi o zwiększaniu zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

Górnictwo węgla kamiennego

    * W projekcie budżetu na 2007 r. w części dotyczącej środków, których dysponentem jest minister właściwy do spraw gospodarki, zaplanowano 160 mln złotych z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy z 28 listopada 2003 r. o restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w latach 2003-2006. Stwierdzamy, że kwota ta jest w porównaniu z latami poprzednimi nie do zaakceptowania. W roku 2006 na te cele przeznaczono kwotę 645 mln zł, która była i tak najniższa w stosunku do innych lat z okresu prowadzenia restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego. Jest ona niewystarczająca na prowadzenie przez Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. (SKR), procesu pompowania wody, w celu zabezpieczenia kopalń sąsiednich przed zagrożeniem wodnym przy obecnej liczbie rejonów, a co dopiero z włączeniem dwóch nowych rejonów na kopalni Katowice-Kleofas i Zakładzie Górniczym Bytom II. Ponadto należy uwzględnić koszty zabezpieczenia kopalń sąsiednich przed zagrożeniem wodnym, realizowanego przez Bytomską Spółkę Restrukturyzacji Kopalń sp. z o.o., które nie zmniejszą się w sposób tak radykalny, nawet przy przejęciu tych zadań przez SRK S.A. Przy tych propozycjach budżetu nie ma możliwości prowadzenia działań zmierzających do ewentualnego upraszczania systemu odwadniania (koszty inwestycji początkowych - ekspertyzy, zakup pomp głębinowych, roboty adaptacyjne).
    * Nie zaplanowano w projekcie budżetu na 2007 r. środków na zadania wynikające z art. 34 ust. 1 p.pkt. 2 lit. b i c oraz p.pkt. 3 ÷ 5. ustawy z 28 listopada 2003 r. o restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w latach 2003-2006, które cytowana ustawa wskazuje jako konieczne do kontynuowania w latach po 2006 r.

    Dotyczą one:

        * naprawiania szkód wywołanych ruchem zakładu górniczego, w tym szkód powstałych w wyniku reaktywacji starych zrobów, w tym zobowiązania zlikwidowanych zakładów górniczych przedsiębiorstw: Kopalni Węgla Kamiennego "Jan Kanty" S.A., Kopalni Węgla Kamiennego "Porąbka-Klimontów" S.A., Kopalni Węgla Kamiennego "Saturn" S.A., Kopalni Węgla Kamiennego "Sosnowiec" S.A., Kopalni Węgla Kamiennego "Żory" S.A., Wałbrzyskich Kopalń Węgla Kamiennego, Kopalni Węgla Kamiennego "Nowa Ruda" (16,5 mln zł w 2006 r.);
        * ochrony zabytków techniki górniczej;
        * zadań związanych z tworzeniem nowych miejsc pracy;
        * zadań Górniczej Agencji Pracy;
        * roszczeń pracowniczych (13,2 mln zł w 2006 r.).

W projekcie należy usunąć wyraźną rozbieżność pomiędzy zapisami projektu ustawy budżetowej, a jej uzasadnieniem w związku z wykonaniem ustawy z 28 listopada 2003 r. o restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w latach 2003-2006.

Art. 34 projektu ustawy mówi, że "Wydatki budżetowe w kwocie 161 100 tys. zł, ujęte w części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw gospodarki, przeznacza się na:

1) realizację zadań wynikających z ustawy z 28 listopada 2003 r. o restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w latach 2003-2006 (Dz. U. Nr 210, poz. 2037 oraz z 2005 r. Nr 150, poz. 1250) - kwotę 160 000 tys. zł;" a w uzasadnieniu czytamy: "W roku 2007 zaplanowano dla tego sektora wydatki jedynie na sfinansowanie prac zabezpieczających w kopalniach zlikwidowanych. Chodzi tu szczególnie o zadania związane z zabezpieczeniem kopalń sąsiednich przed zagrożeniem wodnym, gazowym oraz pożarowym,"

    * Projekt nie przewiduje jakichkolwiek środków na Górniczą Agencję Pracy (na jej podstawowe funkcjonowanie potrzeba ok. 2 mln zł), co może doprowadzić do jej likwidacji. Zgodnie z wcześniejszymi zapisami programu o restrukturyzacji powinna ona pełnić swoją funkcję dalej.
    * Ponadto nie zaplanowano środków na:
          o wypłaty rent wyrównawczych oraz deputatów węglowych przysługujących emerytom i rencistom kopalń w całkowitej likwidacji;
          o na zadania związane z kontynuowaniem działań likwidacyjnych, które to nie zostaną zakończone do końca 2006 r., między innymi z uwagi na ograniczanie środków w kolejnych latach w ustawach budżetowych w stosunku do wielkości zawartych początkowo w rządowym programie dostosowywania górnictwa do funkcjonowania w warunkach gospodarki rynkowej, a następnie w programie "Restrukturyzacja górnictwa węgla kamiennego w latach 2004 - 2006 oraz strategia na lata 2007 - 2010" przyjętym przez Radę Ministrów. Niezbędne środki na te cele w 2007 r. powinny wynieść nie mniej niż 80,0 mln zł. Brak dotacji na te cele grozi pozostawieniem niezlikwidowanych chodników, szybów oraz innych obiektów infrastruktury górniczej bez jakiegokolwiek zabezpieczenia i nadzoru;
          o na działania związane z rewitalizacją terenów pogórniczych, ich waloryzacji i aktywizacji gospodarczej, służące tworzeniu warunków do powstawania nowych, aktywnych inwestycyjnie obszarów, a co za tym idzie powstawaniu nowych, trwałych i ekonomicznie uzasadnionych miejsc pracy.

Projekt budżetu w części dotyczącej środków, której dysponentem jest minister właściwy do spraw gospodarki (art. 34 - część 20/dział 100/rozdział 10001) jest nie do zaakceptowania i oczekujemy uzupełnienia go o niezbędne środki, na przykład z rezerw celowych ustalonych dla grupy górnictwo i kopalnictwo.

Górnictwo i przetwórstwo siarki

W świetle ustawy z 14 lipca 2001 r. o restrukturyzacji finansowej górnictwa siarki (Dz. U. Nr 74, poz. 856 z póź. zm.) koszty związane z rekultywacją terenów pogórniczych i likwidacją zakładów górniczych w rozumieniu ustawy Prawo geologiczne i górnicze, finansowane są ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska (NFOŚ) i Gospodarki Wodnej (GW), w wysokości nieprzekraczającej dotacji określonej na ten cel w rocznym planie finansowym tego funduszu, stanowiącym załącznik do ustawy budżetowej na dany rok. W projekcie ustawy budżetowej nie ma żadnej deklaracji wysokości środków NFOŚ i GW na realizację tych robót w 2007 roku.

Po przeprowadzeniu rozmów z przedstawicielami przemysłu siarkowego, ministerstwami, NFOŚ i GW, mając na uwadze usprawnienie likwidacji i rekultywacji terenów górniczych, przygotowany został projekt nowelizacji ustawy o restrukturyzacji finansowej górnictwa siarki, który znajduje się dopiero na etapie uzgodnień międzyresortowych. Jeżeli projekt nie zostanie wdrożony w roku obecnym, to nie będzie środków finansowych z budżetu Ministra Gospodarki. Wysokość dotacji budżetowej na rok przyszły (po nowelizacji ustawy) powinna być utrzymana na poziomie roku bieżącego. Pozwoli to na spokojne dokończenie prac likwidacyjnych i rekultywacji terenów górniczych.

Hutnictwo

W związku z brakiem danych dotyczących wysokości środków, które zostaną przekazane na restrukturyzację hutnictwa żelaza i stal (brak takich projektów w Wykazie programów wieloletnich na 2007 rok) postulujemy, aby Trójstronne Zespoły Branżowe otrzymały bardziej szczegółowe niż przedstawione w projekcie ustawy uzasadnienie. Ze względu na brak zakończenia cyklu inwestycyjnego w branży w Mittal Steel Poland S.A. oraz nieznane losy Przepompowni Bolko uważamy, że należy ująć w ustawie budżetowej bardziej szczegółowe dane dotyczące tego sektora.

Świadczenia rodzinne

Przypominamy ze w roku 2006, mimo ustawowej możliwości i wbrew stanowisku NSZZ "Solidarność" nie dokonano waloryzacji kryteriów dochodowych. Ograniczono tym samym krąg osób uprawnionych do świadczeń rodzinnych. Ponieważ następny termin waloryzacji przypada dopiero na rok 2009 uważamy, że tego typu oszczędności budżetowe nie powinny mieć miejsca, gdyż w ten sposób pozbawia się blisko 400 tys. osób prawa do zasiłku rodzinnego.

Ponadto w projekcie ustawy nie uwzględniono środków finansowych w 2007 r. na realizację rozwiązań prawnych wynikających z obywatelskiego projektu ustawy Fundusz Alimentacyjny. W zależności od przyjętych rozwiązań koszty mogą dochodzić nawet do 500 mln zł.

Pomoc społeczna

Środki na realizację zadań z pomocy społecznej w 2007 roku zaplanowane zostały w projekcie ustawy budżetowej na niewystarczającym poziomie w następujących pozycjach:

   1. dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym na zasiłki z pomocy społecznej, na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi (utworzenie nowych miejsc i ich utrzymanie), na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie osiągania standardów w domach pomocy społecznej oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych, a także na realizację zadań wynikających z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej (cz. 83, poz. 35) - plan na 2007 r. - 228,95 mln zł. W roku 2006 na powyższe zadania, jednak bez "dofinansowania realizacji w zakresie osiągania standardów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych" ujęto w cz. 83 ustawy budżetowej środki w kwocie 239,5 mln zł. Wynika z tego, że na rok 2007 zaplanowano o 10,5 mln mniej środków i jednocześnie rozszerzono katalog zadań. Nie uwzględniono również skutków finansowych wynikających z weryfikacji kryteriów dochodowych oraz podwyższenia kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. Według naszego rozeznania środki finansowe powinny być zwiększone o 80 mln zł (w tym: 50 mln zł na zasiłki z pomocy społecznej; 30 mln zł na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie osiągania standardów w placówkach opiekuńczo wychowawczych).
   2. w rezerwach celowych nie ujęto w projekcie ustawy budżetowej na 2007 rok środków finansowych niezbędnych do realizacji zadań wynikających z nowelizacji ustawy o pomocy społecznej takich jak: pomoc ofiarom handlu ludźmi (art. 17 Dyrektywy Rady 2004/811/WE) oraz finansowanie opieki nad dziećmi cudzoziemskimi w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych. Skutki finansowe proponowanych zmian szacuje się na 8,5 mln zł.

W związku z niedostatecznym uzasadnieniem do ustawy budżetowej postulujemy, aby Komisja Trójstronna do Spraw Społeczno-Gospodarczych otrzymywała bardziej rozbudowane uzasadnienie uwzględniające wydatki według działów.

Decyzja Prezydium KK nr 166/06
ws. udzielenia Didierowi Malinosky'emu ze związku zawodowego CGT pełnomocnictwa do reprezentowania NSZZ "Solidarność"


Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" upoważnia:

   1. Janusza Śniadka - Przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność"
   2. Macieja Jankowskiego - Zastępcę Przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność"

do podpisania w imieniu Komisji Krajowej pełnomocnictwa dla pana Didiera Malinosky'ego ze zwiazku zawodowego CGT (Powszechna Konfederacja Pracy, Francja) - wyznaczonego do udzielania pomocy prawnej członkom CGT - do reprezentowania NSZZ "Solidarność" w sprawie przeciwko:

1) ZREW SA ,
2) ELECTRICITE DE FRANCE SA (EDF),
3) ALSTOM POWER SERVICE ZI SA.

Sprawa toczy się przed sądem francuskim z powództwa Zbigniewa Sagańskiego członka NSZZ "Solidarność"

Decyzja Prezydium KK nr 167/06 (do użytku służbowego)

Decyzja Prezydium KK nr 168/06 (do użytku służbowego)

Decyzja Prezydium KK nr 169/06 (do użytku służbowego)

Decyzja Prezydium KK nr 170/06 (do użytku służbowego)

Decyzja Prezydium KK nr 171/06 (do użytku służbowego)

Decyzja Prezydium KK nr 172/06
ws. zgody na użycie znaku graficznego NSZZ "Solidarność"


Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" wyraża zgodę na użycie znaku graficznego NSZZ "Solidarność", w tym jego elementu - czcionki, na albumie fonograficznym pt. SOLIDARNI wydanym przez Caritas Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego.

Copyright © NSZZ "Solidarność" • Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt i wykonanie Microworks

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.