Menu

22 listopada 2006 (195-209/06)

Komunikat

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" oddało hołd górnikom, którzy zginęli w katastrofie w kopalni "Halemba". W wypadku w kopalni Halemba zginęło 23 górników. Na ostatnim posiedzeniu Prezydium KK, przyjęto specjalne stanowisko dotyczące tragedii w kopalni Halemba w Rudzie Śląskiej. NSZZ "S" oddaje hołd górnikom, którzy stracili życie we wczorajszej tragedii. Związek wyraził również nadzieję, że przyczyny wypadku zostaną wyjaśnione.

Prezydium KK wyraziło również pozytywną opinię na temat rządowego projektu zmiany kodeksu pracy, dążących do uregulowania warunków wykonywania telepracy. Projekt rządowy opiera się o zasady uzgodnione przez partnerów społecznych w trakcie negocjacji nad autonomicznym porozumieniem dotyczącym tej kwestii. Prezydium KK wniosło uwagi do projektu, które precyzują
niektóre pojęcia w tym samą definicję telepracy.

Prezydium KK NSZZ wniosło również uwagi do projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu dokonywania ocen kwalifikacyjnych pracowników samorządowych.

Negatywną opinię wydano do projektu ustawy Ministra Transportu o Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. Zdaniem przedstawicieli "Solidarności" podnoszony przez projektodawców argument dotyczący nałożonego przez struktury europejskie obowiązku funkcjonalnego i strukturalnego rozdzielenia służb żeglugi powietrznej nie znajduje uzasadnienia. Ponadto określony w projekcie termin wejścia w życie ustawy na dzień 1 stycznia 2007 roku jest nie do zaakceptowania ze względu na formalno-organizacyjne trudności związane z wydzieleniem tak ogromnej części pracowników, majątku i zadań wykonywanych do tej pory przez Przedsiębiorstwo Państwowe Porty Lotnicze.

Prezydium KK zgłosiło kandydaturę Henryka Grymela jako przedstawiciela NSZZ "Solidarność" na funkcję zastępcy członka w Komitecie Monitorującym ds. Sektorowego Programu Operacyjnego - Transport. Zastąpi on dotychczasowego przedstawiciela "S" Zenona Kozendrę.

Prezydium KK nominowało Sekretarza Generalnego EKZZ Johna Monksa na to samo stanowisko na następną kadencję (2007 - 2011).

Podczas ostatniego posiedzenia prezydium zdecydowano o zarejestrowaniu Sekcji Krajowej Przemysłu Cukierniczego, Młynarskiego i Piekarniczego NSZZ "Solidarność", która będzie należała do Krajowego Sekretariatu Przemysłu Spożywczego NSZZ "Solidarność".

Pozytywną opinię uzyskał projekt rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wykazów, wniosków i wypłat świadczeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Nie wniesiono uwag do projektu ustawy Ministra Budownictwa o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego.

Marta Pióro
 


Decyzja Prezydium KK nr 195/06
ws. opinii o projekcie rozporządzenia RM w sprawie sposobu i trybu dokonywania ocen kwalifikacyjnych pracowników samorządowych


Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" wnosi następujące uwagi do projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu dokonywania ocen kwalifikacyjnych pracowników samorządowych:

1) W § 1 projektu rozporządzenia powtórzone jest rozwiązanie z art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 01.142.1593) dotyczące okresowej oceny kwalifikacyjnej. Ponieważ uzyskanie dwóch negatywnych ocen może prowadzić do rozwiązania stosunku pracy z pracownikiem, uważamy, że w procesie oceny pracownika winna brać udział zakładowa organizacja związkowa. W związku z tym należy w par. 8 dodać pkty 3-6 o następującej treści.

    "3. Na pisemne żądanie ocenianego kierownik zatrudniającej ocenianego jednostki, o której mowa w art. 1 ustawy, występuje o opinię zakładowej organizacji związkowej reprezentującej ocenianego w sprawie wystawionej przez bezpośredniego przełożonego ocenianego oceny.
    4. Oceniany żądanie, o którym mowa w ust. 3, składa równocześnie z odwołaniem do kierownika jednostki, o którym mowa w art. 1 ustawy.
    5. Zakładowa organizacja związkowa może w ciągu 5 dni od otrzymania wystąpienia kierownika jednostki zgłosić na piśmie swoją opinię.
    6. Po rozpatrzeniu opinii organizacji związkowej, a także w razie niezajęcia przez nią stanowiska w ustalonym terminie, kierownik podejmuje decyzję w sprawie odwołania."

2) W projekcie rozporządzenia kryteria oceny (załącznik nr 1 wykaz kryteriów oceny) mające służyć doprecyzowaniu możliwości oceny są zbyt ogólnikowe i pozostawiają dużą dozę dowolności w ocenie. Usunięcie tego mankamentu może nastąpić poprzez rezygnację z "klauzul generalnych", często używanych w opisie kryteriów. Jednocześnie sygnalizujemy, iż w naszej ocenie art. 17 ustawy z dnia 22 marca 1990 r.

o pracownikach samorządowych (Dz. U. 01.142.1593) koniecznie należy zmienić:

    * Artykuł 17 przedmiotowej ustawy nie reguluje sądowej drogi odwołania od negatywnej okresowej oceny kwalifikacyjnej. Brak takiej możliwości oceniamy negatywnie, zwłaszcza że art. 53 ustawy z dnia 24 sierpnia 2006 r. o służbie cywilnej (Dz. U. 06.170.1218) w analogicznej sytuacji przewiduje takie rozwiązanie.
    * Artykuł 17 przedmiotowej ustawy w niewystarczający sposób reguluje również częstotliwość ocen. Określa jedynie maksymalny okres pomiędzy okresowymi ocenami kwalifikacyjnymi. Nie określa natomiast minimalnych okresów pomiędzy ocenami. Takie rozwiązanie różni się zdecydowanie od rozwiązania przyjętego w art. 52 ust. 1 ustawy z 24 sierpnia 2006 r. o służbie cywilnej (Dz. U. 06.170.1218).

Decyzja Prezydium KK nr 196/06
ws. opinii o projekcie ustawy o zmianie ustawy Kodeks pracy


Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" pozytywnie ocenia inicjatywę legislacyjną rządu, mającą na celu uregulowanie warunków wykonywania telepracy w oparciu o zasady uzgodnione przez organizacje partnerów społecznych w trakcie negocjacji nad autonomicznym porozumieniem dotyczącym tej kwestii.

Jednocześnie Prezydium KK zgłasza następujące szczegółowe uwagi do proponowanej treści artykułów Kodeksu pracy wprowadzonych artykułem 1 projektu ustawy:

   1. Proponujemy, aby materia "warunków zatrudnienia pracowników w formie telepracy" znalazła się w dziale drugim, rozdział II k.p. w nowym oddziale 1 a/, co w sposób naturalny spowoduje umiejscowienie przedmiotowej regulacji w przepisach dotyczących umów o pracę;
   2. Art. 675- treść § 1 proponujemy zmienić na: "Telepraca jest formą organizacji pracy wykonywanej stale i systematycznie poza zakładem pracy z wykorzystaniem technologii informatycznej". W § 2 należy wykreślić frazę następującą po słowach "... określonych w § 1". Proponujemy dodać § 3 o treści: "Ilekroć mowa w Kodeksie pracy o pracowniku, należy rozumieć przez to również telepracownika";
   3. Art. 677 § 2 - wyraz "pracodawca" należy zastąpić wyrazem "strony", odpowiednio dostosowując składnię całego zdania;
   4. Art. 678 § 1 - po słowach "...jest zobowiązana go uwzględnić" należy dodać frazę: "w terminie 14 dni.";
   5. Art. 6710 § 1 pkt 2 - zwrot "(kontaktowanie się)" należy zastąpić słowami: "i komunikowanie się";
   6. Art. 6711 § 1 pkt 3 oraz § 2 pkt 2 - po słowie "serwisem" należy dopisać "eksploatacją", § 2 pkt 3 - należy skreślić słowa w nawiasach "(sposób, zasady)" natomiast po słowach "porozumiewania się" należy dopisać zwrot: "i komunikowania się";
   7. Art. 6714 § 2 pkt 2 - po słowie "inwentaryzacji" należy dopisać ,,konserwacji";
   8. Art. 6715 § 1 - po wyrazach "warunków zatrudnienia" należy dodać słowo "wynagradzania", natomiast po wyrazach "kwalifikacji zawodowych" należy dodać frazę: "oraz udzielania urlopu wypoczynkowego i innych zwolnień od pracy."
   9. Art. 6717 § 1 - po słowach "...z wyłączeniem" należy wstawić frazę: "w odniesieniu do telepracownika zatrudnionego w domu," pozostawiając dalszą treść paragrafu bez zmian.

Decyzja Prezydium KK nr 197/06
ws. opinii o projekcie ustawy MB o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego


Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" nie wnosi uwag do projektu ustawy Ministra Budownictwa o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego.

Decyzja Prezydium KK nr 198/06
ws. opinii o projekcie rozporządzenia MPiPS w sprawie wykazów, wniosków i wypłat świadczeń z FGŚP


Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" pozytywnie opiniuje projekt rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wykazów, wniosków i wypłat świadczeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, zwracając uwagę na zasadność dopełnienia treści § 3 ust. 3 pkt 9 wskazaniem, iż kopie świadectw pracy dołączonych do wykazu powinny być także potwierdzone.

Decyzja Prezydium KK nr 199/06
ws. opinii o projekcie ustawy MT o Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej


Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" negatywnie opiniuje projekt ustawy Ministra Transportu o Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej.

Przede wszystkim należy wskazać, iż podnoszony przez projektodawców argument dotyczący nałożonego przez struktury europejskie obowiązku funkcjonalnego i strukturalnego rozdzielenia służb żeglugi powietrznej (pkt. 10 preambuły rozporządzenia (WE) nr 549/2004) nie znajduje uzasadnienia. W oryginalnym brzmieniu rozporządzenie mówi o zaleceniu funkcjonalnego lub strukturalnego wydzielenia tych służb (."require functional or structural separation".) - co w obecnym stanie prawnym jest w zasadzie realizowane.

Ponadto określony w projekcie termin wejścia w życie ustawy na dzień 1 stycznia 2007 roku jest nie do zaakceptowania ze względu na formalno-organizacyjne trudności związane z wydzieleniem tak ogromnej części pracowników, majątku i zadań wykonywanych do tej pory przez Przedsiębiorstwo Państwowe Porty Lotnicze.

Podkreślić również trzeba, iż niedopuszczalnym jest przeprowadzanie tak daleko idących zmian organizacyjnych bez przygotowania i przeprowadzenia niezbędnych analiz ekonomiczno-społecznych.

Decyzja Prezydium KK nr 200/06 (do użytku służbowego)

Decyzja Prezydium KK nr 201/06 (do użytku służbowego)

Decyzja Prezydium KK nr 202/06 (do użytku służbowego)

Decyzja Prezydium KK nr 203/06 (do użytku służbowego)

Decyzja Prezydium KK nr 204/06
ws. przedstawicieli NSZZ "Solidarność" do prac w Komitecie Monitorującym ds. Sektorowego Programu Operacyjnego - Transport


Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" zgłasza kandydaturę Henryka Grymela jako przedstawiciela NSZZ "Solidarność" na funkcję zastępcy członka w Komitecie Monitorującym ds. Sektorowego Programu Operacyjnego - Transport i jednocześnie odwołuje z tej funkcji Zenona Kozendrę.

Decyzja Prezydium KK nr 205/06
ws. zarejestrowania Sekcji Krajowej Przemysłu Cukierniczego, Młynarskiego i Piekarniczego NSZZ "Solidarność"


   1. Prezydium Komisji Krajowej działając na podstawie postanowień § 26 ust. 1 Statutu NSZZ "Solidarność" oraz § 11 uchwały nr 4 XIX KZD, zmienionej uchwałą nr 4 XX KZD, w związku z uchwałami podjętymi przez WZD Sekcji Krajowej Przemysłu Cukierniczego i WZD Sekcji Krajowej Młynarzy, Piekarzy i Ciastkarzy o połączeniu się obu sekcji, postanawia:

1)     wpisać do Rejestru Krajowych Sekcji Branżowych nową sekcję o nazwie: Sekcja Krajowa Przemysłu Cukierniczego, Młynarskiego i Piekarniczego NSZZ "Solidarność" "Solidarność", która będzie należała do Krajowego Sekretariatu Przemysłu Spożywczego NSZZ "Solidarność";
2)     wykreślić z Rejestru Krajowych Sekcji Branżowych sekcje o nazwach: Sekcja Krajowa Przemysłu Cukierniczego NSZZ "Solidarność" oraz Sekcja Krajowa Młynarzy Piekarzy i Ciastkarzy NSZZ "Solidarność".

   2. Tracą moc decyzje Prezydium Komisji Krajowej: nr 17/03 i nr 204/98.
   3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Decyzja Prezydium KK nr 206/06
ws. schematu organizacyjnego Prezydium i biura KK


Decyzja Prezydium KK nr 207/06
ws. współpracy z brytyjskim Trade Union Congress przy tworzeniu strony internetowej dla pracowników polskich pracujących w Wielkiej Brytanii


Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" przyjmuje z zadowoleniem propozycje brytyjskiego związku zawodowego Trade Union Congress dotycząca współpracy przy tworzeniu polskojęzycznej strony internetowej zawierającej informacje praktyczne dla polskich pracowników podejmujących pracę w Wielkiej Brytanii.

NSZZ "Solidarność" deklaruje możliwość zamieszczenia na tej stronie logo Związku oraz działania promujące stronę.

Decyzja Prezydium KK nr 208/06
ws. nominacji Johna Monksa na Sekretarza Generalnego EKZZ


Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" nominuje Sekretarza Generalnego EKZZ Johna Monksa (TUC - brytyjskie związki zawodowe) na to samo stanowisko na następną kadencję (2007 - 2011).

Stanowisko Prezydium KK nr 209/06
ws. tragedii w kopalni "Halemba"


Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" oddaje hołd górnikom, którzy zginęli we wczorajszej katastrofie w kopalni "Halemba". Cześć Ich pamięci!

Otaczamy modlitwą 15 górników, których los wciąż jest nieznany i polecamy ich Bożej Opatrzności. Niech święta Barbara wspiera ich w walce o życie i wspomaga rodziny oczekujące na cud ocalenia swoich bliskich.

Prezydium KK domaga się rzetelnego ustalenia przyczyn wypadku w kopalni "Halemba". Ta tragedia to krzyk spod ziemi, żeby żądza zysku nie przesłaniała konieczności zapewnienia pracownikom bezpiecznych warunków pracy, żeby pracodawcy trosce o bezpieczeństwo nadali właściwą rangę.

Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.