Menu

Decyzja Prezydium nr 65/2012 ws. opinii o projekcie rozporządzenia MPiPS z dnia 13 marca 2012 r. w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” wskazuje, iż w obecnym brzmieniu projekt rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 marca 2012 r. w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy jest nieprecyzyjny i niekorzystny zarówno dla potencjalnych beneficjentów usług publicznych służb zatrudnienia, jak również samych urzędów pracy. W konsekwencji ewentualne jego wejście w życie, bez dokonania zmian, pogorszy sytuację osób ubiegających się o rejestrację w urzędach pracy. Mając powyższe na uwadze Prezydium Komisji Krajowej wnosi następujące uwagi do projektu rozporządzenia w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy.

1.         W celu ułatwienia rejestracji osobom ubiegającym się o status bezrobotnego albo poszukującego pracy  należy elektroniczne formularze rejestracyjne zamieścić nie     tylko na stronie internetowej ministra właściwego do spraw pracy, ale również na   stronach internetowych wojewódzkich i powiatowych urzędów pracy.

2.         Dla celów statystycznych nie jest wskazane różnicowanie sytuacji osób bezrobotnych oraz poszukujących pracy w zakresie danych osobowych przekazywanych do urzędu pracy (dotyczących stanu cywilnego oraz liczby dzieci na utrzymaniu). Dodatkowo Prezydium Komisji Krajowej wskazuje, iż wnioskodawca nie uzasadnił zasadności, a zwłaszcza przyczyn dokonania takiego rozróżnienia.

3.         W § 4 pkt 5 projektu rozporządzenia należy doprecyzować procedurę przechowywania dokumentacji osób, które zgłoszą się do urzędu w trybie elektronicznym, a nie stawią się w celu dokonania ostatecznej rejestracji. W ramach uzupełniania należy określić termin oczekiwania na osobę ubiegającą się o zarejestrowanie jako    poszukujący pracy.

4.         W § 5 pkt 2 projektu rozporządzenia należy dokonać zmiany polegającej       wprowadzeniu obowiązku przedłożenia przez osobę niepełnosprawną orzeczenia             potwierdzającego stopień niepełnosprawności lub orzeczenia lekarza orzecznika ZUS,          gdyż użyte w projekcie rozporządzenia pojęcie „dokumenty potwierdzające stopień             niepełnosprawności” jest nieprecyzyjne. Osoba niepełnosprawna powinna okazać       dokument, z którego będzie   również wynikało jakiej pracy nie może ona wykonywać,        co znacznie ułatwi poszukiwanie i pozyskanie odpowiedniej pracy, zgodnej z jej        stanem zdrowia.

5.         W § 8 pkt 1 wnioskodawca projektu rozporządzenia nie wskazał chwili, z którą         następuje zarejestrowanie bezrobotnego albo poszukującego pracy. W tym zakresie       należy dokonać zmiany poprzez doprecyzowanie, iż dniem rejestracji jest dzień      złożenia wniosku elektronicznego albo osobistego zgłoszenia się do powiatowego       urzędu pracy.

Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.