Logo
Wydrukuj tę stronę

Decyzja Prezydium KK nr 34/2012 ws. opinii o projekcie ustawy Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości z dnia 15 września 2011 r. o podatku dochodowym oraz przepisy wprowadzające ustawę o podatku dochodowym

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, popierając pozytywny cel jakim jest uporządkowanie przepisów dotyczących podatków dochodowych, jednocześnie zwraca uwagę na następujące kwestie:

Projekt ustawy o podatku dochodowym

 1. Uregulowanie jednolitych zasad opodatkowania dotyczących zarówno podatnika będącego osobą fizyczną, prawną czy jednostką organizacyjną ocenić należy pozytywnie, natomiast umieszczenie tych wszystkich regulacji w jednej ustawie może być mniej czytelne dla osób uzyskujących przychody ze stosunku pracy (pracownicy).
 2. Pozytywnie należy ocenić możliwość podatkowego rozliczenia rzeczywistych kosztów ponoszonych przez osoby uzyskujące przychody ze stosunku pracy.
 3. W art. 69. ust 1 pkt 19 powinien brzmieć: „Kwot otrzymywanych przez pracowników oraz osoby pozostające w stosunku służbowym…”, gdyż zapis zaproponowany przez projektodawcę jest zawężający.
 4. Pozytywnie należy ocenić dodatkowe rozwiązanie zawarte w art. 69 ust 1 pkt 33, które zakłada zwolnienie od podatku przychodu podatników będących osobami fizycznymi z tytułu zapomóg i innych świadczeń otrzymanych w przypadku klęsk żywiołowych i katastrof naturalnych – do wysokości nie przekraczającej w roku podatkowym kwoty 6.000 zł.
 5. Negatywnie należy ocenić likwidację zwolnienia przychodu z tytułu świadczeń pieniężnych otrzymanych przez pracownika w związku z finansowaniem działalności socjalnej (art. 69 ust 1 pkt 67 projektu ustawy) Postulujemy dodatkowo o zwiększenie kwoty wolnej od podatku z tego tytułu oraz zachowanie aktualnego rozwiązania (Art. 21 ust.1 pkt. 67 aktualnej ustawy).
 6. Zwracamy uwagę iż zawarte w art. 69 par 1 pkt 24 rozwiązanie prowadzi do zwolnienia z podatku dochodowego świadczenia ponoszone przez pracodawcę z tytułu zbiorowego zakwaterowania pracowników. Jednak takie zawężenie może negatywnie wpłynąć na mobilność zawodową pracowników.
 7. Pozytywnie należy ocenić zwiększenie kwoty wolnej od podatku w zakresie alimentów na rzecz osób innych niż wymienione w lit. a, otrzymane na podstawie wyroku sądu lub ugody sądowej do wysokości nie przekraczającej miesięcznie 1.000 zł.
 8. Projekt nie zawiera uzasadnienia do likwidacji zwolnień zawartych w aktualnie obowiązującej ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych w zakresie art. 21. ust. 1 pkt: 29a, 40c, 46, 52, 53, 58b, 67a, 110, 111, 130.
 9. Istnieje rozbieżność pomiędzy projektem ustawy a uzasadnieniem w zakresie tzw. ulgi prorodzinnej. Projekt zmienia zasady wielkości ulgi w zależności od ilości dzieci (zmiana zasad na trzecie i czwarte dziecko) zaś w uzasadnieniu mowa jest o braku zmian.
 10. Postulujemy dodanie dodatkowej niskiej stawki podatkowej dla osób zarabiających na poziomie minimalnego wynagrodzenia. Istnieje również potrzeba odmrożenia progów podatkowych oraz kwoty zmniejszającej podatek.
 11. Nie ma uzasadnienia, aby przy odpłatnym zbyciu mieszkania niższe opodatkowanie miało być uzależnione od co najmniej 5 – letniego okresu posiadania mieszkania. Sprawy mieszkaniowe są jednym z hamulców mobilności na rynku pracy dlatego nie należy stwarzać dodatkowych barier od strony podatkowej (art. 296 proponowanej ustawy).

Projekt ustawy przepisy wprowadzające ustawę o podatku dochodowym

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” pozytywnie opiniuje zmiany w Kodeksie Pracy w zakresie: umożliwienia pracodawcom finansowanie podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez pracowników ze środków zakładowego funduszu szkoleniowego oraz zobligowanie dla pracodawców – w przypadku, gdy podnoszenie kwalifikacji zawodowych następuje z ich inicjatywy – do ponoszenia ciężaru niektórych świadczeń. Konsekwencją tego jest zwolnienie tych świadczeń przyznanych przez pracodawcę pracownikowi podnoszącemu kwalifikacje, od podatku dochodowego.

Copyright © NSZZ "Solidarność" • Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt i wykonanie Microworks

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.