Menu

Decyzja Prezydium KK nr 17/2012 ws. opinii o projekcie ustawy MSW o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin, ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wyw

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” przedkłada następującą opinię w sprawie projektu ustawy z dnia 10 stycznia 2012 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin, ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw:

1. Za pozytywne należy uznać realizację uzgodnień podjętych w wyniku negocjacji: ·        Utrzymanie systemu zaopatrzeniowego wydzielonego z powszechnego systemu emerytalnego; ·        Objęcie nowym systemem emerytalnym osób zatrudnionych w służbach mundurowych od 1 stycznia 2013 roku. 2. Negatywnie należy ocenić: ·        Brak w przedłożonym projekcie rozwiązań motywujących do przedłużenia czasookresu służby dla obecnie pracujących funkcjonariuszy. Miał to być jeden z głównych celów nowelizacji;
  • Ustanowienie wieku uprawniającego do przejścia na emeryturę w wieku 55 lat. Propozycja ta jest nie do zaakceptowania ze względu na wymagania psycho-fizyczne jakie muszą spełniać funkcjonariusze, braku właściwie zorganizowanego (na koszt służb) systemu odnowy biologicznej funkcjonariuszy jak również kosztów z tytułu składek ubezpieczeniowych i emerytalnych jakie będą ponosiły jednostki organizacyjne w związku z koniecznością wcześniejszego zwalniania ze służby (przed osiągnięciem uprawnień emerytalnych) i koniecznością jednorazowego wyasygnowania środków na ten cel (w kwotach obecnych około 800 zł -1000 zł miesięcznie; około 10.000 zł rocznie);
  • Przyjęcie w art. 18 fpodstawy wymiaru emerytury jako średnie uposażenie należne przez okres kolejnych 3 lat kalendarzowych. W trakcie negocjacji z rządem przyjęto, że podstawą będzie średnie uposażenie z 12 wybranych miesięcy.
·        Propozycję, aby maksymalny wymiar podstawy emerytalnej przyjąć na poziomie 75 %. Jest to zapis demotywujący do przedłużenia okresu służby dla obecnie pracujących funkcjonariuszy. W trakcie negocjacji dyskutowano o wysokości tego wskaźnika na poziomie 80 % - 85 %. ·        Uchylenie art. 60 w ustawie z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej. Usunięcie tego artykułu spowoduje perturbacje w kwestii uprawnień rentowych dla wdów i sierot po funkcjonariuszu. Jest to sytuacja niedopuszczalna w szczególności, że negocjacje prowadzone w 2010 roku nie obejmowały kwestii uprawnień emerytalnych wobec sierot i wdów po funkcjonariuszu.

3.  NSZZ „Solidarność” domaga się objęcia zatrudnionych w służbie celnej funkcjonariuszy regulacjami nowelizowanej ustawy. Mimo zapewnień rządu, o uregulowaniu uprawnień emerytalnych funkcjonariuszy Służby Celnej na równych zasadach z innymi rodzajami służb mundurowych, wytycznych Trybunału Konstytucyjnego zawartych w wyroku K 1/04 z dnia 19.10.2004 roku wskazujących na konieczność wyeliminowania nierównego traktowania funkcjonariuszy celnych w porównaniu z innymi służbami mundurowymi, problemy zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy celnych do dnia dzisiejszego nie zostały ostatecznie rozwiązane.

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” w związku z negatywnymi zastrzeżeniami (pkt. 2 i 3) projekt zmian w ustawie w obecnym kształcie opiniuje negatywnie.

Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.