Menu

8 września 2009 (162-167/2009)

Decyzja Prezydium KK nr 162/09
ws. projektu międzynarodowego dofinansowanego bezpośrednio z KE o tytule roboczym: "Harmonizacja procedur dot. informacji i konsultacji w firmach o zasięgu wspólnotowym w 4 krajach europejskich".

Prezydium KK NSZZ "Solidarność" postanawia wziąć udział w roli partnera w projekcie zatytułowanym roboczo: "Harmonizacja procedur dot. informacji i konsultacji w firmach o zasięgu wspólnotowym w 4 krajach europejskich", który będzie przygotowywany i składany przez S.Partner bezpośrednio do KE.

Z ramienia Prezydium odpowiedzialni za realizację wyżej wymienionego projektu będą:

 1. Maciej Jankowski - Zastępca Przewodniczącego KK
 2. Jerzy Langer - Zastępca Przewodniczącego KK
 3. Stefan Kubowicz - Skarbnik KK
 4. Józef Mozolewski - Członek Prezydium KK

Decyzja Prezydium KK nr 163/09 
ws. opinii o projekcie Ministra Finansów ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 sierpnia 2009 r.

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" pozytywnie opiniuje ideę rozwiązania zaproponowanego w projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 sierpnia 2009, mającego na celu rozszerzenie liczby podatników korzystających z rozliczenia przez płatnika poprzez:

 • zwiększenie rodzajów ulg, które płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych sporządzający roczne obliczenie podatku PIT-40, mógłby uwzględnić w tym rozliczeniu,
 • umożliwienie wskazania organizacji pożytku publicznego, na rzecz której ma być przekazany 1% podatku należnego w rocznym obliczeniu podatku sporządzanym przez płatnika.

Projektodawca w uzasadnieniu stwierdza, że celem przedłożonego projektu jest wprowadzenie jako podstawowej reguły obowiązku sporządzenia rocznego obliczenia podatku przez płatnika z urzędu przy czym jednocześnie nakłada obowiązek złożenia przez podatnika do dnia 15 stycznia roku następującego po roku podatkowym - oświadczenia w którym:

 1. określi wysokość kosztów uzyskania przychodu,
 2. określi kwotę nienależnie pobranych świadczeń, które uprzednio zwiększały dochód podlegający opodatkowaniu, w kwotach uwzględniających pobrany podatek dochodowy,
 3. stwierdzi że spełnia warunki określone w art. 26 ust 1 pkt 6a, ust 7 pkt 1 i ust 13a i wskaże kwotę odliczenia, ustaloną zgodnie z z art. 26 ust 7 pkt 1,
 4. stwierdzi, że spełnia warunki określone w art. 27f, wskaże kwotę odliczenia, ustaloną zgodnie z art. 27f oraz liczbę dzieci i ich numery PESEL, a w przypadku braku tych numerów - imiona, nazwiska oraz daty urodzenia dzieci, na które przysługuje odliczenie,
 5. wskaże nazwę organizacji pożytku publicznego, numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego oraz wyrażoną w procentach część w jakiej 1% podatku należnego ma być przekazany.

W związku z powyższym czas przeznaczony na dokonanie czynności niezbędnych do rocznego rozliczenia podatku dla płatnika jak i podatnika ulega znacznemu skróceniu.

Wątpliwości budzi również obowiązek złożenia przez podatnika oświadczenia o rezygnacji z rozliczenia przez płatnika, a szczególnie wskazanie przyczyny nieskorzystania z tej formy rozliczenia (art. 37 ust 8 punkt 2). Ocena treści oświadczeń jest utrudniona ze względu na brak przedłożenia razem z projektem ich wzorów.

Decyzja Prezydium KK nr 164/09

(do użytku służbowego)

Decyzja Prezydium KK nr 165/09

(do użytku służbowego)

Decyzja Prezydium KK nr 166/09

(do użytku służbowego)

Decyzja Prezydium KK nr 167/09
ws. ogólnopolskiej manifestacji w obronie polskiego przemysłu stoczniowego

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" na wniosek Zarządu Regionu Pomorza Zachodniego oraz sekcji krajowej przemysłu okrętowego postanawia, że w dniu 18 września 2009 r. w Szczecinie odbędzie się w formule "wszyscy za jednego" ogólnopolska manifestacja w obronie polskiego przemysłu stoczniowego. Organizatorem manifestacji jest Przewodniczący Zarządu Regionu Pomorze Zachodnie - Mieczysław Jurek.

Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.