Menu

11 września 2007 (190-198/2007)

Decyzja Prezydium KK nr 190/07
ws. opinii do dokumentu zatytułowanego "Nowe podejście do zamówień publicznych. Zamówienia publiczne a małe i średnie przedsiębiorstwa, innowacje i zrównoważony rozwój"

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" postuluje, aby obok dotychczasowych kryteriów wyboru wykonawcy w procedurze udzielenia zamówienia publicznego istniało kryterium standardów socjalnych i etyki pracy w przedsiębiorstwie.

NSZZ "Solidarność" do takich standardów zalicza: stabilność zatrudnienia w oparciu o umowę na czas nieokreślony, ułatwianie pracownikom dostępu do szkoleń i kształcenia ustawicznego, niestosowanie nieuczciwych praktyk w postaci patologicznego samozatrudnienia czy też nieuzasadnionego zastępowania umów o pracę umowami cywilno-prawnymi, skuteczne zapobieganie dyskryminacji i mobbingowi, prowadzenie dialogu społecznego poprzez zawieranie zakładowych układów zbiorowych pracy.

Pracodawcy i osoby zarządzające przedsiębiorstwem powinny świadomie oddziaływać na kulturę organizacyjną, wzmacniając w niej wartości zgodne z etyką i prawem pracy.

Nie ulega wątpliwości, że jednym z kryteriów oceny powinny być zasady społecznej odpowiedzialności biznesu, co zostało zauważone w opiniowanym dokumencie.

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność' nie godzi się, aby zwiększenie atrakcyjności oferenta poprzez obniżenie ceny na wykonaną usługę odbywało się kosztem zmniejszenia wynagrodzenia pracowników.

Decyzja Prezydium KK nr 191/07
ws. opinii o projekcie rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenia w sprawie trybu przekazywania środków finansowych na wypłaty świadczeń rodzinnych oraz sposobu sporządzania sprawozdań rzeczowo-finansowych

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność wnosi następującą uwagę do projektu rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenia w sprawie trybu przekazywania środków finansowych na wypłaty świadczeń rodzinnych oraz sposobu sporządzania sprawozdań rzeczowo-finansowych:

Zawarty w §2 projektu zapis "rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia z mocą od dnia 1 kwietnia 2008r" jest niezgodny z przepisami Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r w sprawie "Zasad techniki prawodawczej" (Dz.U.Nr 100 poz. 908). Zasady techniki prawodawczej podają w § 45 ust.1. schematy konstruowania przepisu o wejściu w życia danego aktu normatywnego.

Wyliczenie zawarte w § 45 ust.1 nie ma charakteru przykładowego (mimo że mogłoby to sugerować sformułowanie "można nadać brzmienie"), lecz wyczerpujący, tzn. że przepisowi o wejściu w życie aktu prawnego można nadać tylko takie brzmienie, jakie odpowiada jednemu spośród schematów wymienionych w § 45 ust.1. Najważniejszą zasadą dotyczącą redagowania przepisu dotyczącego wejścia w życie jest ta, że data wejścia w życie musi być tak wyznaczona, by nie budziła żadnych wątpliwości. Zastosowanie któregokolwiek ze schematów zawartych w § 45 "Zasad techniki prawodawczej" pozwala takich wątpliwości uniknąć.

Decyzja Prezydium KK nr 192/07
ws. podpisania umowy o współpracy pomiędzy NSZZ "Solidarność" a hiszpańską firmą Comunicados Iniciativas de Formacion S.L

Prezydium KK NSZZ "Solidarność" postanawia, że Związek podpisze Umowę o Współpracy z wyznaczoną przez Zarząd Grupy Coordinadora de Formación firmą Comunicados Iniciativas de Formacion S.L

Przedmiotem podpisanej Umowy będzie przygotowywanie, wykonywanie, koordynowanie, certyfikowanie i rozliczanie projektów dotyczących kształcenia ustawicznego oraz innych projektów realizowanych wspólnie przez Strony Umowy.

Do podpisania Umowy Prezydium upoważnia:

  • Stefana Kubowicza - Skarbnika KK,
  • Józefa Mozolewskiego - Członka Prezydium KK, odpowiedzialnego za Biuro Szkoleń i Programów Europejskich

Decyzja Prezydium KK nr 193/07
(do użytku służbowego)

Decyzja Prezydium KK nr 194/07
ws. kandydata NSZZ "Solidarność" do Krajowej Rady Konsultacyjnej ds. Osób Niepełnosprawnych

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" postanawia zgłosić Stanisława Domańskiego jako przedstawiciela NSZZ "Solidarność" do Krajowej Rady Konsultacyjnej ds. Osób Niepełnosprawnych.

Decyzja Prezydium KK nr 195/07
ws. projektu Komunikatu KE COM(2007)424 "Znoszenie różnic w wynagradzaniu kobiet i mężczyzn"

Prezydium KK NSZZ "Solidarność" wyraża pozytywną opinię na temat planowanych przez Komisję Europejską działań mających na celu skuteczniejsze wprowadzanie w życie jednej z podstawowych zasad UE - zasady równego traktowania kobiet i mężczyzn. Działania na rzecz zmniejszania różnic w wynagradzaniu kobiet i mężczyzn oraz wprowadzenia w życie zasady równego wynagrodzenia za pracę tej samej wartości są wobec m.in. spodziewanego spadku liczby osób aktywnych zawodowo niezbędne do rozwijania nowoczesnej i konkurencyjnej gospodarki. Przeciwdziałanie dyskryminacji przejawiającej się m. in. poprzez niższe wartościowanie zawodów i stanowisk pracy zajmowanych przez kobiety jest zadaniem wymagającym spójnych działań Komisji Europejskiej, państw członkowskich i partnerów społecznych. Działania te pozwolą na zmniejszenie ryzyka ubóstwa wśród kobiet i ich rodzin.

Analiza przedstawionego Komunikatu wymaga w opinii Prezydium wzmocnienia następujących aspektów planowanych działań :

  1. Może przepisy prawa - zarówno wspólnotowego, jak i poszczególnych krajów członkowskich są w tej mierze jasne i oczywiste, to jednak świadomość pracowników co do ich praw w tym względzie, świadomość pracodawców co do ich obowiązków, a często nawet wiedza środowisk prawniczych i urzędników administracji pozostawia wiele do życzenia. Działania na rzecz poszerzenia wiedzy z zakresu obowiązującego prawa oraz zapewnienie jednolitej interpretacji i stosowania tego prawa wydają się w tym względzie kluczowe.
  2. Zasada równej płacy za pracę równej wartości nie będzie mogła być ani monitorowana, ani realizowana , o ile we wszystkich państwach członkowskich nie zostaną wprowadzone instrumenty umożliwiające dokonanie oceny wartości pracy w oparciu o spójne i jednolite kryteria przyjęte na poziomie krajowym. Przykładowo raport MOP z roku 2005 na temat równości wynagrodzeń kobiet i mężczyzn następująco przedstawia sytuację w Polsce:" (.) w dalszym ciągu nie ma krajowego systemu klasyfikacji pracy dla potrzeb obliczania wynagrodzeń. Brak takiego systemu oceny sprawia, że porównanie różnych typów pracy jest utrudnione.
  3. Analiza zjawiska dyskryminacji w wynagradzaniu nie jest możliwa bez oparcia się na danych statystycznych, które będą spójne, porównywalne i pełne. Tylko w przypadku przyjęcia na poziomie europejskim ujednoliconej metodologii i narzędzi można przeanalizować sytuację, wyznaczyć właściwe działania i monitorować ich wpływ.
  4. Wiele pracujących kobiet ma ograniczony dostęp do realizowanych w ich miejscach pracy programów przeszkoleń zawodowych. Chociaż niemal połowa kobiet biernych zawodowo deklaruje chęć podjęcia pracy, często nie podejmują jej ze względu na brak możliwości zdobycia poszukiwanych na rynku pracy kwalifikacji. Inwestycja w działania na rzecz ułatwienia kobietom podwyższania i zmiany kwalifikacji zawodowych umożliwi pełne wykorzystanie potencjału kobiet i ich powrót na rynek pracy co w pozytywny sposób przyczyni się do rozwoju gospodarki jak i polepszenia sytuacji materialnej rodzin.

Decyzja Prezydium KK nr 196/07
ws. zgody na użycie znaku graficznego NSZZ "Solidarność"

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" na wniosek Zarządu Regionu w Koninie wyraża zgodę na użycie nazwy i znaku graficznego NSZZ "Solidarność" w nazwie ronda przy zbiegu ulic Kleczewskiej i Poznańskiej w Koninie.

Decyzja Prezydium KK nr 197/07
ws. kompetencji do zawierania protokołów dodatkowych do ponadzakładowych układów zbiorowych pracy

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" działając na podstawie § 41 ust. 3 pkt. 4 zdanie 2 Statutu NSZZ "Solidarność" stwierdza, że Rada Sekretariatu Przemysłu Spożywczego NSZZ "Solidarność" jest właściwym statutowo organem NSZZ "Solidarność" w rozumieniu art.24114 § 1 pkt 1 k.p. uprawnionym do zawarcia Protokołu Dodatkowego Nr 5 do Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników "Orbis" S.A.

Decyzja Prezydium KK nr 198/07
(do użytku służbowego)

Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.