Menu

25 września 2007 (199-210/2007)

Decyzja Prezydium KK 199/07
ws. opinii o projekcie rozporządzenia MPiPS ws. wpłat na zezwolenie na zatrudnienie cudzoziemca

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" opiniuje negatywnie projekt rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej ws. wpłaty dokonywanej w związku ze złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca.

Zgodnie z wcześniejszym stanowiskiem Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" nr 9 z 20 czerwca 2007 r pracodawcy winni wykorzystywać polskie zasoby rynku pracy a publiczne służby zatrudnienia winny preferować szkolenie i zatrudnienie polskich bezrobotnych.

Tysiące zarejestrowanych bezrobotnych: ogółem, długotrwałych, z niskimi kwalifikacjami. młodzieży, bezrobotnych z zawodami budowlanymi i rolniczymi (przy średnio 18 miesiącach czasu poszukiwania pracy) a także tysiące bezrobotnych nierejestrujących się, pracujących na czarno wykluczają skokowe obniżenie wysokości zaproponowanych opłat, za wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemców, która wstępnie powinna uzupełniać autentyczne lokalne braki rąk do pracy.

Decyzja Prezydium KK nr 200/07
ws. opinii o projekcie ustawy budżetowej na rok 2008 r.

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" po przeanalizowaniu projektu z 7 września br. ustawy budżetowej na rok 2008 stwierdza, że:

  1. Przedstawiony do zaopiniowania partnerom społecznym projekt budżetu jest niekompletny, gdyż wiele ustaw przyjętych w ostatnim okresie przez Sejm nie znajduje odzwierciedlenia w projekcie. Nie zawarto również środków przekazywanych do budżetu państwa z budżetu Unii Europejskiej. Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność", pomimo deklaracji Ministerstwa Finansów, nie otrzymało informacji w zakresie problemów zgłoszonych przez partnerów społecznych na spotkaniu w dniu 19.09.2007. Z tego powodu trudno jest dokonać oceny stanu finansów publicznych państwa.
    W związku z powyższym Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" zastrzega, iż przedstawiona opinia nie jest ostateczna.
  2. NSZZ "Solidarność" nie może wyrazić pozytywnej opinii na temat projektowanej ustawy budżetowej na 2008 rok przede wszystkim ze względu na niedotrzymanie przez rząd ustaleń zawartych w porozumieniu z dnia 27.08.2007 w zakresie podwyżek wynagrodzeń
    w państwowej sferze budżetowej jak również nieuregulowanie kwestii płac nauczycieli.
  3. Zaproponowany wzrost PKB jest niedoszacowany. Utrzymujące się od dłuższego czasu wysokie tempo wzrostu gospodarczego potwierdza pozytywne oceny naszej gospodarki. Zarówno rosnący poziom inwestycji, wzrost płac jak i malejące bezrobocie powodują wzrost spożycia indywidualnego i zbiorowego, czyli głównych determinantów wzrostu PKB. Korekta PKB w stosunku do założeń budżetowych nie znajduje więc uzasadnienia.
  4. Bardzo poważnym utrudnieniem w ocenie i analizie projektu budżetu na 2008 r. jest zredukowanie w uzasadnieniu wydatków według działów, które w sposób całościowy ukazywały nakłady na poszczególne obszary gospodarki. Po raz kolejny postulujemy, aby w projekcie budżetu umieścić tabele wydatków według działów.
  5. Ze szczególnym zadowoleniem przyjmujemy zwiększenie ulgi prorodzinnej, od wielu lat postulowanej przez NSZZ "Solidarność".

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych

W projekcie budżetu państwa przewidziano dotację do PFRON w wysokości 930 000 tys. zł, z czego 450 000 tys. zł to dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych. Zgodnie z art. 46a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. 97nr 123 poz. 776 z późn. zmianami), kwota dotacji budżetowej na dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych powinna wynosić 55 % kwoty zapotrzebowania. Według szacunków ustawy budżetowej zapotrzebowanie to w 2008 roku wyniesie 1.800.000 tys. złotych, zaś 55% tej kwoty wynosi 990.000 tys. zł. W związku z tym zaplanowana kwota dotacji budżetowej jest niezgodna z wymogami ww. ustawy o rehabilitacji i jest zaniżona o 440.000 tys. zł.

Gospodarka wodna

Pomimo zapewnień rządu wyrażonych w porozumieniu z dnia 21.03.2007, zawartym pomiędzy Ministrem Środowiska a NSZZ "Solidarność", nie rozwiązano kwestii rażąco niskich wynagrodzeń pracowników gospodarki wodnej

Rynek pracy

Nadal nie został utworzony zintegrowany system informacyjny przedstawiający pełne dane o polskim rynku pracy, co skutkuje brakiem informacji o efektywności działań programów zatrudnieniowych i edukacyjnych (w szczególności odpowiedzi ile osób w wyniku ich działania uzyskało stałą pracę).

Zwracamy uwagę na ograniczone stosowanie aktywnej polityki rynku pracy zarówno w stosunku do podmiotów gospodarczych (nowe miejsca pracy) jak i wobec osób wchodzących na rynek pracy, opuszczających restrukturyzowane zakłady pracy czy też chcących powrócić do zatrudnienia.

W rezultacie brak jest informacji czy środki Funduszu Pracy (zgodnie z Wytycznymi Rady WE z 12 lipca 2005r dla polityki zatrudnienia) zapewniły każdej osobie bezrobotnej możliwość rozpoczęcia na nowo życia zawodowego przed upływem 6 miesięcy pozostawania bez pracy w przypadku młodzieży i 12 miesięcy miesięcy w przypadku dorosłych.

Pomimo posiadanych wyższych środków finansowych, dane za ubiegłe lata wskazują niskie wskaźniki objętych pomocą przez publiczne służby zatrudnienia w następujących obszarach: szkoleniach bezrobotnych, pracach interwencyjnych, robotach publicznych, przygotowania zawodowego miejsca pracy . Ponadto publiczne służby zatrudnienia z reguły pomijają osoby bierne zawodowo. Brak jest też efektywnych działań publicznych służb zatrudnienia w zakresie rozwoju przedsiębiorczości lokalnej.

Ze strony państwa brak rzeczywistych reform wspierających: pracodawców zatrudniających i szkolących pracowników, obszary zagrożone bezrobociem strukturalnym, a także idących w kierunku godzenia pracy zawodowej z obowiązkami rodzinnymi. Ponadto lokalne trudności w znalezieniu pracowników wskazują także na brak reformy zarówno szkolnictwa zawodowego jak i kształcenia ustawicznego pracowników (nadal brak krajowego funduszu szkoleń pracowniczych).

Niska jest ochrona socjalna bezrobotnych- nie ma obowiązkowego ubezpieczenia od ryzyka bezrobocia, zasiłek dla bezrobotnych jest niższy od norm konwencji MOP 102 i 168, a otrzymuje go jedynie 1/6 zarejestrowanych bezrobotnych.

W Funduszu Pracy wzmocnienia finansowego wymagają szkolenia bezrobotnych, prace interwencyjne, roboty publiczne, młodociani pracownicy, przejazdy i zakwaterowania, opieka nad dzieckiem lub osobą zależną.

Należy rozszerzyć zakres osób objętych aktywizacją do poziomuco najmniej 1 miliona poprzez odpowiednią koncentrację działań powiatowych służb zatrudnienia i pracodawców.

Górnictwo węgla kamiennego

W projekcie budżetu na 2008 r. nie przewidziano środków na inwestycje początkowe górnictwa węgla kamiennego, co zostało określone przez przyjętą w ostatnim okresie przez Sejm ustawę  o "Funkcjonowaniu górnictwa w latach 2008 - 2015". Niezbędna dotacja z budżetu państwa, zgodnie z dyrektywą z 14.07/2001 Unii Europejskiej, powinna oscylować w granicach 240 mln zł.

Ochrona Środowiska

Uważamy za celowe i niezbędne zwiększenie nakładów na wynagrodzenia i pochodne oraz na utworzenie nowych etatów w 16 Wojewódzkich Inspektoratach Ochrony Środowiska.

W ostatnich latach znowelizowano i uchwalono wiele nowych ustaw w dziedzinie ochrony środowiska, co spowodowało znaczące zwiększenie zakresu zadań Wojewódzkich Inspektoratów Ochrony Środowiska. Z uwagi na złożoność przepisów oraz ich wielowątkowość, wymagane jest pozyskanie kadry doświadczonej, posiadającej szeroką wiedzę w zakresie prawa administracyjnego i materialnego, co wiąże się bezpośrednio z koniecznością zapewnienia odpowiednich warunków płacowych, gdyż obecnie wykwalifikowana kadra odpływa do innych jednostek, oferujących znacząco wyższe wynagrodzenie.

Decyzja Prezydium KK nr 201/07
ws. zmiany składu zespołu ds. emerytur pomostowych

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" na mocy uchwały KK nr 34/06, na wniosek Sekretariatu Górnictwa i Energetyki dokonuje zmian w uchwale nr 39/06 ws. powołania zespołu ds. emerytur pomostowych.

Ze składu zespołu zostaje wykreślony Dariusz Szewc a na jego miejsce wpisany Mirosław Brzuśnian.

Decyzja Prezydium KK nr 202/07
(do użytku służbowego)

Decyzja Prezydium KK nr 203/07
(do użytku służbowego)

Decyzja Prezydium KK nr 204/07
(do użytku służbowego)

Decyzja Prezydium KK nr 205/07
(do użytku służbowego)

Decyzja Prezydium KK nr 206/07
(do użytku służbowego)

Decyzja Prezydium KK nr 207/07
ws. stwierdzenia kompetencji do zawarcia protokołu dodatkowego do ponadzakładowego układu zbiorowego pracy

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" działając na podstawie § 41 ust. 3 pkt 4 zdanie 2 Statutu NSZZ "Solidarność" stwierdza, że Rada Sekretariatu Nauki i Oświaty NSZZ "Solidarność" jest właściwym statutowo organem NSZZ "Solidarność" w rozumieniu art. 24114 § 1 pkt 1 k.p. uprawnionym do zawarcia Protokołu dodatkowego nr 1 do Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników Nie Będących Nauczycielami, Zatrudnionych w Placówkach Oświatowych Prowadzonych przez Gminę Śrem.

Decyzja Prezydium KK nr 208/07
ws. zgody na użycie znaku graficznego NSZZ "Solidarność"

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" na wniosek Europejskiego Centrum Solidarności wyraża zgodę na użycie znaku graficznego NSZZ "Solidarność" na wydawanych przez ECS folderach, plakatach informacyjnych i zaproszeniach dystrybuowanych w kraju jak i za granicą.

Decyzja Prezydium KK nr 209/07
ws. opinii nt. powołania Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2008 - 2013

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" postuluje, aby beneficjentem Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2008 - 2013 były również reprezentatywne związki zawodowe.

NSZZ "Solidarność" jest zdania, iż Projekt z 8 sierpnia 2007 r. "Program Operacyjny Inicjatyw Obywatelskich 2008 - 2013" bezzasadnie ogranicza katalog podmiotów uprawnionych do korzystania ze środków finansowych przeznaczonych na realizację ww. Programu do organizacji pozarządowych oraz kościelnych osób prawnych i jednostek organizacyjnych, o których mowa w art. 3 pkt. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r., Nr 96, poz. 873 ze zm.). Związki zawodowe jako ważny partner społeczny zostały w ten sposób pominięte przy realizacji Programu, ponieważ zgodnie z art. 3 ust. 4 pkt. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie jej przepisów nie stosuje się do związków zawodowych.

Nie ulega wątpliwości, że organizacje związkowe pełnią istotną rolę w pobudzaniu i wspieraniu rozwoju inicjatyw obywatelskich i jako takie powinny być beneficjentem programu.

Stanowisko Prezydium KK nr 210/07
ws. zasad powoływania Komitetów Monitorujących i Podkomitetów Monitorujących

Z niepokojem zapoznaliśmy się z wydanymi przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego wytycznymi w sprawie "Zasad powoływania Komitetu Monitorującego oraz Podkomitetów Monitorujących Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w latach 2007 - 2013".

Stwierdzamy, iż zawarta w wytycznych liczba przedstawicieli organizacji pracowników i pracodawców ogranicza nasze możliwości funkcjonowania odbierając prawo udziału w pracach podkomitetów. Wnosimy, aby zgodnie z ustaleniami ze spotkania w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego z sierpnia 2007 r. jak też wnioskami ze spotkania zespołu Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych do spraw funduszy strukturalnych każda organizacja ze strony partnerów społecznych reprezentatywnych zgodnie z ustawą z 6 lipca 2001 r. o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego (Dz. U. z 2001 r. Nr 100, poz. 1080 ze zm.), mogła desygnować swojego reprezentanta do każdego komitetu i podkomitetu wszystkich programów operacyjnych.

Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.