Logo
Wydrukuj tę stronę

22 października 2007 (226-23720/07)

Decyzja Prezydium KK nr 226/07
ws. opinii o projekcie rozporządzenia MPiPS w sprawie refundacji składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" nie wnosi uwag do projektu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 30 sierpnia 2007 r. w sprawie refundacji składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych.

Decyzja Prezydium KK nr 227/07
ws. opinii o projekcie rozporządzenia MPiPS w sprawie dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" nie wnosi uwag do projektu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 30 sierpnia 2007 r. w sprawie dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych.

Decyzja Prezydium KK nr 228/07
ws. opinii o projekcie rozporządzenia MPiPS w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy podmiotom zatrudniającym osoby niepełnosprawne

Decyzja Prezydium KK nr 229/07
ws. opinii o projekcie rozporządzenia RM uchylającego rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy przedsiębiorcom zatrudniającym osoby niepełnosprawne

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" nie wnosi uwag od projektu rozporządzenia Rady Ministrów z 24 sierpnia 2007 r. uchylającego rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy przedsiębiorcom zatrudniającym osoby niepełnosprawne.

Decyzja Prezydium KK nr 230/07
ws. opinii o projekcie rozporządzenia RM uchylającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy de minimis przedsiębiorcom prowadzącym zakłady pracy chronionej

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" nie wnosi uwag do projektu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 2007 r. uchylającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy de minimis przedsiębiorcom prowadzącym zakłady pracy chronionej.

Decyzja Prezydium KK nr 231/07
ws. opinii o projekcie rozporządzenia MPiPS zmieniającego rozporządzenie w sprawie ośrodków adopcyjno-opiekuńczych

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" wnosi następujące uwagi do   projektu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 25 września 2007 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ośrodków adopcyjno-opiekuńczych:

  • § 1 zmiana 3) punkt b) dotycząca § 4 pkt 4 po wyrazach "o których mowa w art. 73 ust. 1 i 3 pkt 2-6" należy dodać wyraz "ustawy". Bez zaproponowanego uzupełnienia nie wiadomo do jakiego aktu prawnego odwołuje się projektodawca;
  • w § 1 zmiana 6) dotycząca § 10 ust. 1 proponujemy dodać po wyrazach "w terminie miesiąca od dnia" wyrazy "zakwalifikowania dziecka do przysposobienia i". W zaproponowanym brzmieniu przepisu brak uregulowania co się dzieje między zakwalifikowaniem dziecka do przysposobienia a przyjęciem informacji o dziecku przez wojewódzki bank danych. Dlatego proponujemy, by dzień przyjęcia informacji o dziecku przez wojewódzki bank danych następował niezwłocznie po dniu zakwalifikowania dziecka do przysposobienia.

Pozytywna opinia Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" uwarunkowana jest uwzględnieniem powyższych uwag.

Decyzja Prezydium KK nr 232/07
ws. opinii o projekcie rozporządzenia MPiPS zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad nadzoru nad przestrzeganiem standardu opieki i wychowania w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz nadzoru nad działalnością ośrodków adopcyjno-opiekuńczych

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" nie wnosi uwag do projektu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad nadzoru nad przestrzeganiem standardu opieki i wychowania w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz nadzoru nad działalnością ośrodków adopcyjno-opiekuńczych.

Decyzja Prezydium KK nr 233/07
ws. opinii o projekcie rozporządzenia MPiPS zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia zryczałtowanej kwoty na utrzymanie dziecka oraz stawek na bieżące funkcjonowanie placówki rodzinnej

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" wnosi następujące uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 25 września 2007 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia zryczałtowanej kwoty na utrzymanie dziecka oraz stawek na bieżące funkcjonowanie placówki rodzinnej:

  • w § 1 zmiana 2) dotycząca § 3 ust. 2 proponujemy dodać po wyrazach "wydatki związane z kosztami eksploatacji," wyraz "remontów". Zgodnie z uzasadnieniem do projektu, celem projektu jest m.in. ujednolicenie zakresu stawki na utrzymanie lokalu mieszkalnego i domu jednorodzinnego. Analogicznie do tytułów wskazanych w przypadku prowadzenia placówki w lokalu mieszkalnym, do których należą remonty, w zakresie stawki dla domu jednorodzinnego powinny być one również uwzględnione.

Pozytywna opinia Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" uwarunkowana jest uwzględnieniem powyższych uwag.

Decyzja Prezydium KK nr 234/07
ws. opinii o projekcie rozporządzenia MPiPS zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki oraz zagospodarowanie

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" nie wnosi uwag do projektu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie udzielania pomocy na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki oraz zagospodarowanie.

Decyzja Prezydium KK nr 235/07
ws. opinii o projekcie rozporządzenia MPiPS w sprawie rodzin zastępczych

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" wnosi następujące uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 26 września 2007 r. w sprawie rodzin zastępczych:

  • w § 1 zmiana 2) dotycząca § 3 ust. 1 pkt 1 za zasadne uznajemy ustalenie stanu zdrowia dziecka na podstawie przeprowadzonych badań lekarskich. Zauważamy jednak brak uregulowania trybu kierowania i przeprowadzania wspomnianych badań lekarskich;
  • w § 1 zmiana 4) dotycząca § 11a ust. 1 za cenną uważamy propozycję zwrotu kosztów zorganizowanej formy wypoczynku dzieci. Jednakże naszym zdaniem wymaga ona doprecyzowania. Zwrot kosztów oznacza pokrycie kosztów w 100%. Dlatego wyrażenie "zwrot kosztów" należy zastąpić wyrazem "dofinansowanie". W zaproponowanym zapisie brak doprecyzowania czy zwrot kosztów dotyczy tylko wypoczynku letniego czy np. skorzystanie z zorganizowanej formy wypoczynku zimowego oznacza niemożność dofinansowania zorganizowanej formy wypoczynku letniego w tym samym roku kalendarzowym. Należy również doprecyzować czy zaproponowana kwota dofinansowania (zwrotu kosztów) przysługuje na rodzinę zastępczą czy na każde dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej;
  • w § 1 zmiana 4) dotycząca § 11a ust. 3 brak doprecyzowania czy pomoc pieniężna, o której mowa w niniejszym ustępie przysługuje na rodzinę zastępczą czy na każde dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej;
  • w § 1 zmiana 4) dotycząca § 11b ust. 2 i 3 pozytywnie przyjmujemy propozycję waloryzacji podstawy miesięcznego wynagrodzenia dla zawodowej niespokrewnionej z dzieckiem rodziny zastępczej. W projekcie zaproponowano, aby wskaźnik waloryzacji był równy wskaźnikowi wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej. Przypominamy, że w latach 2002 i 2007 w ustawie budżetowej zamieszczona była propozycja ustalenia tego wskaźnika na poziomie 0%. Dlatego proponujemy w ust. 3 po wyrazach "w państwowej sferze budżetowej" dodać wyrazy "ale nie niższy niż wskaźnik wzrostu cen towarów i usług."

Pozytywna opinia Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" uwarunkowana jest uwzględnieniem powyższych uwag.

Decyzja Prezydium KK nr 236/07
ws. opinii o projekcie ustawy zmieniający ustawę - Kodeks pracy oraz ustawę o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych ustaw

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" negatywnie opiniuje projekt ustawy Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 20 września 2007 r. zmieniający ustawę - Kodeks pracy oraz ustawę o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych ustaw.

Decyzja Prezydium KK nr 237/07
ws. stwierdzenia kompetencji do zawarcia protokołu dodatkowego do ponadzakładowego układu zbiorowego pracy

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność", działając na podstawie § 41 ust. 3 pkt 4 zdanie 2 Statutu NSZZ "Solidarność" stwierdza, że Rada Sekretariatu Zasobów Naturalnych, Ochrony Środowiska i Leśnictwa NSZZ "Solidarność" jest właściwym statutowo organem NSZZ "Solidarność" w rozumieniu art. 24114 § 1 pkt 1 k.p. uprawnionym do zawarcia Protokołu dodatkowego nr 14 do Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników Lasów Państwowych.

Prezydium KK stwierdza, że decyzją Rady Sekretariatu Zasobów Naturalnych, Ochrony Środowiska i Leśnictwa NSZZ "Solidarność" upoważnionym do podpisania ww. protokołu dodatkowego jest Przewodniczący Krajowej Sekcji Pracowników Leśnictwa NSZZ "Solidarność" kol. Marian Pigan

Copyright © NSZZ "Solidarność" • Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt i wykonanie Microworks

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.