Logo
Wydrukuj tę stronę

17 października 2000 (162-170/2000)

Decyzja Prezydium KK nr 162/2000 ws. projektu ustawy o zmianie ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” opiniuje pozytywnie resortowy projekt ustawy  z dnia 5 września 2000 r. zmieniającej ustawę o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu, popierając zmiany idące w kierunku:
- przekazania wojewodom zadań z zakresu kontroli przestrzegania przepisów ustawy o zatrudnieniu, w tym szczególnie kontroli legalności zatrudnienia,
- udzielania pracodawcom zezwoleń na zatrudnianie cudzoziemców przez wojewodów w miejsce starostów,
- doprecyzowania zadań Krajowego Urzędu Pracy w zakresie kontraktowania zadań z organami zatrudnienia, realizacji zadań wynikających z umów międzynarodowych, w szczególności monitorowania zakresu świadczeń z tytułu bezrobocia,
- korekty algorytmu przekazywania środków z Funduszu Pracy, wzmacniającej rolę samorządów powiatów i województw przez zwiększenie środków dla samorządów na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu,
- uelastycznienia sposobów przekazywania środków zarówno przez ZUS jak i KUP.

Skoro jednak projekt ustawy zmieniającej ma wejść w życie 1 stycznia 2001 r. Prezydium KK wnosi o poszerzenie projektu ustawy zmieniającej o:
1. zmianę dotychczasowego art. 3 ustawy o zatrudnieniu tak, aby jednym z odpowiedzialnych organów za realizację zadań ustawy o zatrudnieniu był minister właściwy ds. finansów (m. in. w zakresie zabezpieczenia płynności dotacji dla Funduszu Pracy);
2. zmianę dotychczasowego art. 5 ust. 1 pkt 3 litera „a” poprzez zapis o treści „inicjowanie oraz zawieranie z samorządami powiatowymi kontraktów dotyczących realizacji współfinansowania szkoleń, prac interwencyjnych, programów specjalnych i innych form aktywizacji zawodowej bezrobotnych i poszukujących pracy, w ramach środków, o których mowa w art. 57 a ust. 2 pkt 2 litera „b”;
3. zmianę dotychczasowego art. 23 tak, aby okres 365 dni zatrudnienia poprzedzający zarejestrowanie się bezrobotnego skrócić do 6 miesięcy (180 dni) w powiatach zagrożonych szczególnie wysokim bezrobociem strukturalnym;
4. zmianę dotychczasowego art. 37 j pkt 5 tak, aby wprowadzić zasiłek przedemerytalny w wysokości 160% dla wszystkich osób zwalnianych z przyczyn dotyczących zakładu pracy z równoczesnym skreśleniem warunku „o 100 osobach zwalnianych z terenu jednego powiatowego urzędu pracy”;
5. zmianę dotychczasowego rozdziału 9 ustawy tak, aby nielegalne zatrudnianie przez pracodawców zostało uznane za przestępstwo, a nie jak jest obecnie - za wykroczenie.

Ponadto Prezydium KK wnosi o pozostawienie dotychczasowego zapisu art. 37 h ust. 3 ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu dającego możliwość Radzie Ministrów do wprowadzenia rozporządzenia o wydłużonym okresie pobierania zasiłków przez osoby zamieszkałe w powiatach (gminach) uznanych za zagrożone szczególnie wysokim bezrobociem strukturalnym.

Uwagi szczegółowe do projektu ustawy o zmianie ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu (Załącznik do decyzji Prezydium KK nr 162/2000)

I. Uwagi do projektu ustawy o zmianie ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu

1. W zmianie 4 dotyczącej art. 5 pkt 7 należy skreślić całe zdanie po wyrazach „polskiego rynku pracy”. W tej kwestii wystarczy zmiana 11 odnosząca się do  art. 12 art. 3a dotyczącego podstawowych zasad pośrednictwa pracy.
2. W zmianie 24 dotyczącej art. 49 ust. 2 propozycja wykreślenia słów „w porozumieniu z ministrem właściwym ds. pracy” jest absolutnie przedwczesna.
3. W zmianie 25 dotyczącej art. 50 w pkt 1 w treści drugiego zdania zapis wyrazu „tego” należy zastąpić tekstem „posiadanie zezwolenia na pracę wydanego przez właściwego wojewodę”. Poprawi to czytelność artykułu.
4. W zmianie 30 dotyczącej art. 57 ustęp 2 należy dopisać zdanie o następującej treści „Terminem przekazania tych środków jest koniec III kwartału danego roku”. Pomoże to samorządom racjonalniej wykorzystać środki.
5. W tej samej zmianie dotyczącej art. 57 a ust. 3 zapisany podział środków winien zostać rozszerzony o jeszcze jeden wskaźnik tj. o „udział bezrobotnych na wsi”.
6. Ponadto po art. 2 projektu ustawy zmieniającej należy dopisać art. 2a o treści „Pracownicy powiatowych urzędów pracy, wykonujący do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy zadania i kompetencje podlegającej przejęciu przez wojewodę, z dniem 1 stycznia 2001 r. stają się pracownikami odpowiednich urzędów wojewódzkich”.

- 2 -
II. Uwagi do ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu (nie objęte zmianami).

1. W art. 24 ust. 3 po wyrazie „do zasiłku” należy dodać wyrazy „wymienionego w ust. 2” i równocześnie w art. 37 j ust. 1 pkt 1 i 2 po wyrazach „posiada okres uprawniający do zasiłku” należy dodać wyrazy „o których mowa w art. 24 ust. 2”. Spowoduje to jednolitą interpretację przepisu i równe traktowanie osób bezrobotnych.
2. W art. 25 ust. 1 pkt 3 lit. „b” należy rozważyć uściślenie definicji momentu utraty prawa do zasiłku przez małżonka bezrobotnego z powodu upływu okresu jego pobierania. Aktualny zapis powoduje odmienne interpretacje w zależności od powiatu lub województwa.
3. W art. 27 ust. 1 pkt 6 należy odnieść aktualny zapis do odszkodowań za skrócony okres wypowiedzenia ogólnie, a nie tylko do Kodeksu Pracy. Obecnie przy funkcjonowaniu różnych układów zbiorowych pracy nie można stosować aktualnego zapisu ustawy (np. do pracowników PKP).
4. W art. 57 ustawy należy przywrócić skreślony z dniem 1 stycznia 200 punkt 31 ust. 2 a mówiący, że: „środki Funduszu Pracy mogą być przekazywane Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w celu udzielania pożyczek na utworzenie miejsc pracy dla bezrobotnych zamieszkałych na terenie gmin wiejskich i miejsko-wiejskich, a także miast do 20 tys. mieszkańców”. Artykuł ten winien obowiązywać w Polsce co najmniej do 2005 roku (ze względu na wyż demograficzny i trudności na wiejskim rynku pracy).

Decyzja Prezydium KK nr 164/2000 ws. opinii o projekcie rozporządzenia MF dot. warunków emisji obligacji

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” nie wnosi uwag do projektu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowych warunków emisji obligacji przeznaczonych na kompensatę zobowiązań Skarbu Państwa z tytułu obowiązku zwrotu majątku utraconego przez związki zawodowe i organizacje społeczne w wyniku wprowadzenia stanu wojennego.

Decyzja Prezydium KK nr 163/2000 ws. zmian w statucie Fundacji Promocji Solidarności

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, wykonując postanowienie Sądu Rejonowego dla Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 16 maja 2000 roku w sprawie wniosku o wpis do rejestru Fundacji Promocji Solidarności, działając na mocy uchwały Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” nr 664/99 z dnia 26.08.1999 r. postanawia dokonać następujących zmian w statucie Fundacji Promocji Solidarności:
- wykreślić pkt 2 w § 6,
- wykreślić pkt 2 w § 8.

Decyzja Prezydium KK nr 165/2000 ws. projektu rozporządzenia MPiPS ws. szczegółowych zasad przyznawania nagród specjalnych w zakresie pomocy społecznej

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” nie wnosi uwag do projektu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej ws. szczegółowych zasad przyznawania nagród specjalnych w zakresie pomocy społecznej.

Decyzja Prezydium KK nr 166/2000 (do użytku służbowego)

Stanowisko Prezydium KK nr 167/2000 ws. aktualnej sytuacji w AWS

W imieniu NSZZ „Solidarność”, inicjatora utworzenia Akcji Wyborczej Solidarność, po raz kolejny podkreślamy wagę i znaczenie jedności AWS i polskiej prawicy dla przyszłości naszego kraju. Zwracamy się do przywódców ugrupowań współtworzących Akcję o zaprzestanie ataków i sporów gorszących opinię publiczną.
Doświadczenia ostatnich lat dobitnie wykazują, że społeczeństwo nie akceptuje osób i środowisk notorycznie powodujących kłótnie i rozłamy.
W zaistniałej sytuacji stwierdzamy, że do rozwiązania istniejących problemów nie ma innej drogi niż wewnętrzna debata i decyzje w oparciu o kartę AWS przyjętą przez wszystkie współtworzące ją organizacje.

Decyzja Prezydium KK nr 168/2000 (do użytku służbowego)|

Decyzja Prezydium KK nr 169/2000 ws. rejestracji MKK Pracowników „Orbis” S.A.

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” działając na podstawie uchwały Komisji Krajowej nr 502/95, rejestruje Międzyzakładową Komisję Koordynacyjną NSZZ „Solidarność” Pracowników „Orbis” S.A. MKK jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze MKK pod nr „47”.

Decyzja Prezydium KK nr 170/2000 ws. konkursu „Firma Przychylna Ludziom”

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” postanawia przejąć organizację konkursu „Firma przychylna ludziom” w 2001 roku.

 

Copyright © NSZZ "Solidarność" • Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt i wykonanie Microworks

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.