Logo
Wydrukuj tę stronę

3 października 2000 (153-156/2000)

Decyzja Prezydium KK nr 153/2000 ws. opinii o rządowym projekcie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” podtrzymuje negatywną opinię o projekcie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w zakresie:
1. Likwidacji ulg na odpłatne świadczenia zdrowotne udzielane przez niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej, a także przez lekarzy prowadzących indywidualna praktykę. Zniesienie ulgi jest przedwczesne z uwagi na brak sprawnego działania mechanizmów reformy ubezpieczeń zdrowotnych.
2. Zlikwidowania ulg związanych z budownictwem na wynajem. Związek wielokrotnie postulował zastąpienie ulg programem wspierania budownictwa mieszkaniowego. Niestety nadal nie zostały zaproponowane i wdrożone konkretne rozwiązania.
3. Obciążenia podatkiem czynności prawnych dotyczących nieruchomości, praw majątkowych i innych rzeczy od całej ich wartości.
4. Ograniczenia zwolnień przedmiotowych poprzez wprowadzenie limitów kwotowych zwolnionych dochodów z tytułu zapomóg oraz dofinansowania wypoczynku dzieci i młodzieży.
5. Wyłączenia bonów towarowych z katalogu zwolnień.
6. Braku jasnej regulacji prawnej dotyczącej opodatkowania akcji pracowniczych. Projekt ustawy nie przewiduje wprowadzenia postulowanego przez NSZZ „Solidarność” zwolnienia dochodów ze sprzedaży akcji nabytych od Skarbu Państwa w procesie prywatyzacji przez pracowników lub inne osoby uprawnione. Obecnie uczestnicy obrotu niepublicznego są obciążeni podatkiem, a uczestnicy publicznego obrotu są z tego obowiązku zwolnieni.
7. Propozycji skreślenia zapisu, który stanowi, że umorzone pożyczki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych nie stanowią przychodu z działalności gospodarczej oraz zapisu polegającego na pozostawieniu zasady podziału podatku dochodowego od wynagrodzeń na Państwowy i Zakładowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  tylko w odniesieniu do dochodów mieszczących się w granicach pierwszego przedziału podatkowego. Pierwsza propozycja może spowodować ograniczenie działań inwestycyjnych i restrukturyzacyjnych Zakładów Pracy Chronionej. Druga natomiast będzie niekorzystnie wpływać na stosunki międzyludzkie w zakładach i może doprowadzić do sytuacji patologicznych wypłacania dochodów w innej formie niż wynagrodzenia, jak również może spowodować obniżenie środków w kasie PFRON.
8. Braku zwolnienia od podatku składek płaconych przez członków związków zawodowych.

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” zwraca uwagę, że projekt nie przewiduje podwyższenia wartości przedziałów podatkowych oraz kwot wolnych
od podatków, co przy obecnym poziomie inflacji spowoduje, że wzrosną obciążenia podatkowe większej liczby podatników.
Związek domaga się zwolnienia od opodatkowania zapomóg wypłacanych swoim członkom ze środków pochodzących ze składek członkowskich. Wpływy budżetowe z tego tytułu są znikome i nieadekwatne do skutków w postaci konieczności wypełniania PIT-u przez ubogie rodziny spowodowane faktem otrzymania jednorazowej, niedużej zapomogi. NSZZ „Solidarność” nadal postuluje wprowadzenie systemu wspierania rodzin wychowujących dzieci.

Decyzja Prezydium KK nr 154/2000 ws. opinii o projekcie nowelizacji rozporządzenia Prezesa RM ws. określenia stanowisk urzędniczych, wymaganych kwalifikacji zawodowych (...)

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” postanawia nie przedstawiać opinii o projekcie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia stanowisk urzędniczych, wymaganych kwalifikacji zawodowych, stopnie służbowych urzędników służby cywilnej, mnożników do ustalania wynagradzania oraz szczegółowych zasad ustalania i wypłacania innych świadczeń przysługujących członkom korpusu służby cywilnej.
Proponowana w projekcie rozporządzenia zmiana mnożników kwoty bazowej ma umożliwić podwyższenie w 2000 r. wynagrodzeń grupie urzędników służby cywilnej, którzy są, zgodnie z ustawą z dnia 23 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej (Dz. U. Nr 110, poz. 1255), pracownikami państwowej sfery budżetowej.
Prezydium KK uważa, że sprawa podwyżek wynagrodzeń w 2000 r. dla urzędników służby cywilnej powinna być proponowana jako część propozycji kompleksowego rozwiązania problemu podwyższenia wynagrodzeń pracowników państwowej sfery budżetowej w 2000 r. Obecnie NSZZ „Solidarność” oczekuje na rozpoczęcie rozmów z Rządem RP na następujące tematy:
1. Rozwiązania problemu wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw i sferze budżetowej, w związku z niedoszacowaniem wskaźników wzrostu wynagrodzeń w roku 2000, spowodowanym większym niż założono w ustawie budżetowej wzrostem cen towarów i usług.

2. Wskaźników wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej na rok 2001. W tej sytuacji propozycja podwyżek tylko dla wybranej grupy pracowników
nie może być przez NSZZ „Solidarność” rozpatrywana.

Decyzja Prezydium KK nr 155/2000 ws. pilotażowego programu antynikotynowego

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” akceptuje pilotażowy program antynikotynowy skierowany do pracowników zakładów pracy, którego organizatorem jest Sekretariat Ochrony Zdrowia NSZZ „Solidarność”.

Apel Prezydium KK nr 157/2000 ws. obrony wartości

Po ujawnieniu haniebnych wydarzeń w Kaliszu, związanych ze skandalicznym  -nie po raz pierwszy - zachowaniem urzędującego prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego  oraz ministra jego kancelarii Marka Siwca, Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” apeluje do społeczeństwa o mobilizację w obronie wartości wywodzących się z historii i dziedzictwa narodowego Polaków. Godzenie w te wartości przez prezydenta i jego otoczenie, banalizowanie tych wydarzeń przez część elit politycznych i intelektualnych świadczy o ich chorym sumieniu.
Prezydium KK przyjmuje swoje stanowisko w przeświadczeniu, że milczenie w tej sprawie różnych opiniotwórczych środowisk jest odczytywane przez ogół jako przyzwolenie na zło. Jesteśmy przekonani, że osoby drwiące z najświętszych wartości i symboli narodowych niegodne są sprawowania najwyższego urzędu  w państwie.

Decyzja Prezydium KK nr 156/2000 (do użytku służbowego)

 

Copyright © NSZZ "Solidarność" • Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt i wykonanie Microworks

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.