Menu

12 listopada 2001 (169-171/2001)

Decyzja Prezydium KK nr 169/2001 ws. rejestracji MKK Grupy CARLSBERG Polska

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, działając na podstawie uchwały Komisji Krajowej nr 502/95, rejestruje Międzyzakładową Komisję Koordynacyjną NSZZ „Solidarność” Grupy CARLSBERG Polska. MKK jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze MKK pod nr „56”.

Decyzja Prezydium KK nr 170/2001 ws. upoważnienia do rejestracji zmian w Statucie

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” upoważnia członków Prezydium KK: Leszka Jankowskiego i Jerzego Langera do dokonania wszelkich czynności prawnych związanych z zarejestrowaniem zmian w Statucie NSZZ „Solidarność” przyjętych podczas XIV Krajowego Zjazdu Delegatów.

Decyzja Prezydium KK nr 171/2001 ws.  opinii szczegółowej o projekcie ustawy o zmianie  ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw

1) w art. 21
a) ust. 1: pkt 5 - propozycja opodatkowania odsetek i dyskonta od wkładów oszczędnościowych i środków na rachunkach bankowych  spotkała się z negatywnym odbiorem społecznym. Szczególnie osoby niezamożne, które osiągają niskie dochody i gromadzą kosztem dużych wyrzeczeń, przez wiele lat swoje oszczędności odczują w sposób dotkliwy zniesienie przedmiotowego zwolnienia. Takie rozwiązanie należy ocenić krytycznie także z punktu widzenia możliwości odchodzenia od tej formy oszczędzania przez podatników.
Komisja Krajowa, uwzględniając potrzeby budżetu, dążąc do ochrony rodzin o niskich dochodach, proponuje ustalenie kwoty oszczędności,  od której odsetki nie byłyby opodatkowane.
pkt 19 -  propozycja zniesienia zwolnienia  wartości świadczeń ponoszonych przez pracodawcę z tytułu udostępnienia lokalu mieszkalnego pracownikom w przypadku zatrudnienia poza miejscem ich stałego zamieszkania. Pomimo walorów fiskalnych tego rozwiązania, jego negatywnym efektem  może być pogłębienie niskiej mobilności pracowników. Wobec trudnej sytuacji mieszkaniowej zmniejszy to szanse pracowników na znalezienie pracy poza swoim miejscem zamieszkania.
2) art. 26 b
Propozycję odliczania wydatków na spłatę  odsetek od kredytu udzielonego podatnikowi
na sfinansowanie inwestycji mającej na celu zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych należy ocenić pozytywnie jako pierwszy etap przyszłych rozwiązań prawnych  wspierających rozwój mieszkalnictwa w Polsce.
Aktualne uwarunkowania, a w szczególności dochód na głowę  przeciętnego podatnika, ograniczają krąg osób, które będą mogły skorzystać z kredytu na budowę budynku mieszkalnego, wniesienie wkładu budowlanego, itd.
Wątpliwości budzi, z tych samych powodów, ograniczenie do 3 lat okresu trwania inwestycji oraz propozycje ust. 3 i 4.
3) art. 27: Propozycja zamrożenia progów podatkowych może być również dotkliwa dla rodzin wielodzietnych o niskim dochodzie na członka rodziny.
W  projekcie zastępuje się  wskaźnik wzrostu przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych. Przyjęcie takiego sposobu waloryzacji spowoduje szybsze przechodzenie z jednego progu podatkowego do drugiego.
4) art. 27 a
- ust. 2 – dotyczy odliczeń na remonty. Zapis jest niejasny, nie wiadomo jakie wydatki na remont będą objęte ulgą.
 - ust. 17 -  brak projektu rozporządzenia, a w treści uzasadnienia nie zamieszczono informacji na temat zakresu i rodzaju wydatków na własne potrzeby mieszkaniowe, przeznaczonych na remont i modernizację ( ust.1 pkt 1 i ust. 4 ).


 

Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.