Menu

6 listopada 2001 (163-168/2001)

Decyzja Prezydium KK nr 163/2001 ws. decyzji 186/98 dot. etatu

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, działając na mocy uchwały KK nr 486/95 z 24.06.1995 r. dokonuje zmiany swojej decyzji nr 186/98 przez uzupełnienie listy o 1 etat - Przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” Mariana Krzaklewskiego.

Decyzja Prezydium KK nr 164/2001 (do użytku służbowego)

Decyzja Prezydium KK nr 165/2001 ws. opinii o projekcie rozporządzenia ws. bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji filmowej

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” pozytywnie opiniuje projekt rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji filmowej pod warunkiem uwzględnienia uwag szczegółowych Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” Polskich Kaskaderów Filmowych

Załącznik do decyzji Prezydium KK nr 165/2001: Uwagi Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” Polskich Kaskaderów Filmowych do projektu rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego ws. bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji filmowej
Proponuje się:
1) w § 1 pkt 1 dopisać: „na wszystkich dostępnych nośnikach audiowizualnych”.
2) w § 2 dopisać: „posiadająca przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
w stopniu wystarczającym do zajmowanego stanowiska”.
3) Dopisać § 3 w brzmieniu: „§ 3. Prace wymagające specjalnych kwalifikacji oraz szczególnej sprawności psychofizycznej nie mogą być powierzane osobom nieposiadającym odpowiednich uprawnień kwalifikacyjnych”.
4) Dopisać § 4 w brzmieniu: „§ 4. Cudzoziemcy zatrudnieni przy produkcji filmowej muszą posiadać ważną polisę od odpowiedzialności cywilnoprawnej, wykupioną na terenie Rzeczypospolitej Polskiej”.
5) Dopisać § 5 w brzmieniu: „§ 5. Organizacja i wyposażenie stanowisk pracy powinno zapewniać wygodne, bezpieczne i higieniczne warunki pracy”.
6) w § 4.1. skreślić wyraz: „scenopisy”.
7) w § 5.3. dodać: „i realizację planu zabezpieczeń”.
8) nową wersję obecnego § 6 w brzmieniu: „1. Przygotowania i treningi zlecone przez producenta, polegające na wykonywaniu czynności i ćwiczeń ruchowych związanych z niebezpieczeństwem dla odtwórcy, mogą być zlecane wyłącznie trenerom lub instruktorom sportu.
2. Odtwarzanie ról i efektów kaskaderskich może być zlecane wyłącznie osobom posiadającym decyzję przewodniczącego Komitetu Kinematografii, stwierdzającą nabycie kwalifikacji do wykonywania zawodów kaskadera filmowego i kaskadera filmowego koordynatora.
3. Kaskader filmowy wykonuje czynności wyłącznie pod nadzorem kaskadera filmowego koordynatora.
4. Jeżeli wśród kaskaderów filmowych nie ma osoby posiadającej odpowiednie umiejętności specjalistyczne, wówczas czynności te mogą być zlecane osobom legitymującym się dokumentami potwierdzającymi kwalifikacje do wykonania zadań, jakie mają być zlecone tym osobom pod nadzorem kaskadera filmowego koordynatora.
5. Czynności pracy kaskadera filmowego powinny być równomiernie rozłożone w czasie.
6. Szczególnie ciężkie czynności kaskaderskie nie mogą występować zbyt często. Dopuszcza się do wykonywania przez kaskadera filmowego w ciągu dnia zdjęciowego nie więcej niż:
- 5 dubli I stopnia trudności;
- 3 dubli II stopnia trudności;
- 1 dubla III stopnia trudności (według proponowanego załącznika do rozporządzenia).
7. W przypadku uznania stanu zabezpieczeń lub stanu psychofizycznego kaskadera lub specjalisty za niezadowalający, kaskader filmowy koordynator może zabronić realizacji sceny lub wyznaczyć do jej wykonania inną osobę.
9) w § 8 zastąpić „grupa zdjęciowa” zwrotem „ekipa filmowa”, w § 8.1. po wyrazach „ze specjalistami branżowymi” dopisać „i kaskaderem filmowym koordynatorem”.
10)  w § 9.1. po wyrazach „i statystów” dopisać „oraz ekipy filmowej”.
11) w § 9 dodać ust. 3 w brzmieniu:„3. Dzień pracy ekipy filmowej nie może przekraczać 12 godzin na dobę”.
12) w § 9 dodać ust. 4 w brzmieniu:„4. Stanowiska pracy muszą być zabezpieczone przed działaniem warunków atmosferycznych.
13) w § 13 po wyrazach „życiu i zdrowiu” dopisać „oraz środowisku naturalnemu”.
14)  § 18 otrzymuje brzmienie:„§ 18.1. Prace ekip filmowych z zastosowaniem efektów pirotechnicznych zalicza się do prac wykonywanych w warunkach zwiększonego niebezpieczeństwa i wymagających specjalnych zabezpieczeń oraz nadzoru kaskadera filmowego koordynatora.
2. Przy stosowaniu efektów pirotechnicznych niezbędna jest obecność pracowników służby zdrowia lub ratowników wykwalifikowanych w zakresie udzielania pierwszej pomocy, wyposażonych w sprzęt ratowniczy, środki do udzielania pierwszej pomocy oraz odpowiednie środki transportu”.
15) w § 27 dodać ust. 4 w brzmieniu:„4. W pomieszczeniach i obiektach podczas organizowania oraz demontowania planu filmowego konieczne jest stosowanie tzw. światła roboczego”.
16) w § 40 dodać ust. 4 w brzmieniu:„2. Do prac wykonywanych na wysokości powyżej 4 m od poziomu otoczenia można dopuszczać tylko osoby posiadające odpowiednie uprawnienia do pracy na wysokości”.
17) w § 40 dodać ust. 3 w brzmieniu: 3. W sprawach nieuregulowanych rozporządzeniem, do prac na wysokości mają zastosowanie ogólne przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy.

Załącznik do Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
I. CZĘŚĆ OGÓLNA
Przy ustalaniu stopnia trudności efektów kaskaderskich brane są pod uwagę następujące czynniki:
- stopień zagrożenia wykonawcy,
- poziom wymaganych umiejętności zawodowych i technicznych wykonawcy,
- warunki wykonania sceny kaskaderskiej, takie jak: nawierzchnia, widoczność, temperatura, wiatr, rodzaj ubioru i obuwia, pora roku, wysokość, masowość scen, współudział osób nie będących kaskaderami, udział zwierząt, pojazdów mechanicznych, konnych itp.,
- stopień złożoności ewolucji kaskaderskiej,
- wysiłek fizyczny i psychiczny włożony w wykonanie sceny kaskaderskiej,
- czas oczekiwania na planie zdjęciowym przed wykonaniem czynności kaskaderskich,
- w przypadku, gdy warunki wykonania czynności kaskaderskiej są niekorzystne, stopień trudności należy podwyższyć;
- konieczność przygotowania czynności (trening, nauka sekwencji ruchów, oswojenie, instruktaż itp.).
II. KRYTERIA OCEN STOPNIA TRUDNOŚCI CZYNNOŚCI KASKADERSKICH
I stopień trudności
- prosta bójka dwóch osób – kaskaderów, bez efektów, teren łatwy – otwarty, miękki, warunki łatwe (kilka ciosów, ewentualny upadek);
- pojedynczy cios pięścią, łokciem, nogą, kolanem, głową – wymagający umiejętności sportów walki (judo, karate, boks);
- efekt otrzymania ciosu;
- chwyty transportowe judo;
- bójka kaskadera z aktorem bez efektów, teren łatwy, miękki, jednopoziomowy, otwarty, bez rekwizytów;
- pojedynczy rzut judo w terenie miękkim, łatwym, jednopoziomowym, otwartym bez rekwizytów;
- bójka w terenie łatwym, miękkim, jednopoziomowym, otwartym, bez rekwizytów;
- jazda konna w trudnym terenie;
- pozorowanie walki dwóch konnych stępa;
- wskakiwanie i zeskakiwanie z konia w stępie;
- jazda bicyklem;
- jazda motocyklem na jednym kole, z przyczepą na dwóch kołach;
- jazda pojazdem (samochód, motocykl) w terenie trudnym;
- jazda poślizgiem kontrolowanym w terenie łatwym;
- skoki i upadki do wody z wysokości 4 m;
- zabezpieczenie odtwórców (basen);
- jazda na nartach wodnych, w żaglówce, motorówce;
- pływanie na bezdechu do 20 m;
- walka w wodzie bez użycia rekwizytów;
- skok lub upadek z wysokości do 4 m na zabezpieczenie;
- skok na nogi z wysokości do 2 m na teren trudny, bez zabezpieczenia;
- przeskakiwanie z obiektu na obiekt (dach, skały, drzewa itp.) odległych od siebie do 2 m przy wysokości poniżej 5 m;
- wspinanie i zsuwanie się po linach do wysokości 6 m bez asekuracji.

II stopień trudności
- bójka wymagająca umiejętności sportów walki (upadki, rzuty, uderzenia rękami i nogami oraz głową) w terenie trudnym;
- układ sportowej walki judo, boksu, zapasów, karate itp. (kaskaderzy o wysokich umiejętnościach specjalistycznych);
- skok na klatkę piersiową z upadkiem obu osób w terenie łatwym;
- skok na koniu przez przeszkodę terenową do wysokości 80 cm i szerokości do 1 m;
- wleczenie za koniem w stępie lub kłusie;
- jazda konna galopem z rekwizytami;
- skok z muru, drzewa, dachu, okna lub innych obiektów na stojącego konia lub konia
z jeźdźcem z wysokości do 2 m;
- jazda rowerem w ruchu z upadkiem;
- jazda samochodem na dwóch kołach;
- jazda zaprzęgiem konnym w terenie trudnym;
- jazda samochodem poślizgiem kontrolowanym w terenie trudnym;
- jazda pojazdami pomiędzy efektami pirotechnicznymi, odległość zależnie od rodzaju wybuchu, nie bliżej jednak niż 6 m;
- walka w wodzie z użyciem rekwizytów (szable, brzytwa, nóż, itp.);
- desant na brzeg z jednostek pływających;
- skoki i upadki do wody z wysokości 4-6 m;
- czynności nurka na powierzchni;
- przeprawa przez wodę pojazdami;
- przeprawa konna przez rzekę;
- asekuracja ratownicza i nurkowa, w wodzie innych odtwórców (wody otwarte);
- skok lub upadek z wysokości 6 – 8 m na zabezpieczenie;
- skok na nogi z wysokości do 4 m na teren trudny bez zabezpieczenia;
- skok z galopującego konia na drugiego konia;
- wywrócenie pojazdu konnego w galopie wraz z obsadą pojazdu;
- wleczenie za koniem w terenie niebezpiecznym, w galopie;
- walka na białą broń grupy konnej lub pieszej w tłoku;
- walka ze zwierzętami;
- przesiadanie się z konia na konia w galopie;
- wywrotka jeźdźca z koniem w galopie (kładzenie);
- wskakiwanie do pojazdów znajdujących się w ruchu;
- skok rowerem, motocyklem przez przeszkodę naturalną lub sztuczną;
- wywracanie się z pojazdem konnym lub mechanicznym będącym w ruchu
- zderzenie pojazdów;
- przeskakiwanie z pojazdu na pojazd w ruchu;
- wypadanie z pojazdów znajdujących się w ruchu;
- wysadzanie pojazdów na wybuchach pirotechnicznych;
- skoki i upadki do wody z wysokości 6 – 10 m;
- skoki do wody z rekwizytami;
- pływanie przy koniu przez rzekę i inne akweny wodne;
- przeprawa przez łamiący się lód;
- upadki do wody pomiędzy blisko przepływającymi jednostkami;
- efekt zderzenia jednostek pływających o dużej różnicy masy, połączony z wypadaniem ludzi za burtę;
- jazda w płonącym pojeździe;
- zderzenie pojazdów z efektem palenia;
- czynności ruchowe wśród wybuchów;
- upadek z konia lub z koniem po wybuchu;
- wyskakiwanie z pojazdów z efektem palenia;
- efekt wywrotki pojazdu po wybuchu;
- przebywanie w pomieszczeniu, w którym następuje wybuch;
- czynności konno wśród wybuchów lub ognia;
- palenie się powyżej 20% ciała;
- efekt wysadzania na wybuchu;
- skoki lub upadki z wysokości 8 – 10 m na zabezpieczenie;
- efekt załamywania się obiektów z padającym kaskaderem;
- czynności ruchowe powyżej 10 m z pełną asekuracją i zabezpieczeniem;
- toczenie się po schodach;
- upadki z efektem rozbijania drzwi, szyb, łamania krzeseł, poręczny, stołów itp.;
- efekt wleczenia kaskadera za pojazdem mechanicznym;
- strzelanie z łuku, kuszy, rzut nożem, toporem, dzidą do człowieka;
- bójka, potyczka przy udziale rekwizytów naturalnych, połączona z efektami specjalnymi;
- efekt wywracania wszelkiego rodzaju pojazdów;
- efekt topienia się w bagnie;
- toczenie się po skarpie o nachyleniu poniżej 60o;
- grupowe toczenie się po miękkiej skarpie;
- czynności ruchowe lub zwisy na skałach, ścianach i urwiskach pionowych poniżej 10 m;
- przeskakiwanie z obiektu na obiekt (dachy, skały, drzewa itp.) odległych od siebie do 2 m przy ich wysokości poniżej 10 m;
- skok lub upadek z bronią lub rekwizytami z wysokości do 3 m na pojazd poruszający się
z szybkością do 20 km/godz.;
- efekty krwiste (wyłupywanie oka, wybijanie zębów, urywanie głowy lub innej części ciała, przecinanie szablą, nożem itp.), wbijanie szabli, miecza lub topora w głowę lub inne części ciała;
- przebywanie w strefie rażenia wybuchów pirotechnicznych, odległość zależnie od rodzaju wybuchu, nie bliżej jednak niż 6 m;
- palenie się do 20% powierzchni ciała;
- czynności kaskaderskie w wodzie o temperaturze od 13o do 17o C;
III stopień trudności:
- bójka dwóch lub więcej osób, ewentualnie z udziałem aktorów, z rekwizytami lub efektami, teren trudny, zamknięty, wielopoziomowy, twardy, upadki, ciosy, uderzenia, połączona z załamywaniem się stołów, krzeseł i rozbijaniem ciałem butelek, szyb itd.;
- efekty otrzymania uderzeń przy pomocy rekwizytów (pałka, krzesło, stół, butelki, kufle itp. z ewentualnymi upadkami);
- seria rzutów, sportów walki w terenie twardym trudnym, zamkniętym, wielopoziomowym;
- skok na klatkę piersiową z upadkiem i toczeniem się obu osób w terenie trudnym, twardym wielopoziomowym;
- wypadanie po ciosie ze stojącego lub wolno jadącego pojazdu;
- bójka na stopniach lub dachach jadącego pojazdu;
- bójka na grzbietach zwierząt lub w zagrożeniu przez zwierzęta;
- prowadzenie w galopie pojazdów konnych wśród przeszkód naturalnych i sztucznych;
- elementy woltyżerki w galopie;
- pozorowanie ujeżdżania dzikiego konia;
- jazda konna wśród wybuchów, ognia i efektów pirotechnicznych;
- skok z galopującego konia na pojazd poruszający się w tym samym kierunku;
- upadek lub skok z pojazdu konnego w galopie;
- szarża konna jeźdźców na demonstrantów połączona z tratowaniem, płazowaniem szablami, okładaniem pejczem i wywracaniem pieszych;
- skok z koniem do wody z wysokości do 2 m;
- upadek z konia w galopie;
- wywrócenie konia z jeźdźcem w wodzie;
- rozbijanie butelek lub innych przedmiotów na głowie;
- zabezpieczenie czynności ruchowych powyżej 10 m;
- czynności kaskaderskie w wodzie o temperaturze  7o - 13o C;
III. CZĘŚĆ KOŃCOWA
1. Czynności wykraczające poza trzystopniową skale trudności mogą być wykonane wyłącznie za zgodą kaskadera filmowego – koordynatora.
2. Osoby, które odbywają praktykę w zawodzie kaskadera filmowego mogą wykonywać czynności kaskaderskie wyłącznie I stopnia trudności i wyłącznie pod nadzorem kaskadera filmowego – koordynatora.
3. Czynności kaskaderskie nie wymienione w I stopniu trudności, a stanowiące zagrożenie dla życia lub zdrowia aktora lub odtwórcy wymagają do ich wykonania zaangażowania kaskadera filmowego pod nadzorem kaskadera filmowego – koordynatora.

Decyzja Prezydium KK nr 166/2001 (do użytku służbowego)

Decyzja Prezydium KK nr 167/2001 ws. opinii o projekcie rozporządzenia MPiPS zmieniającego rozporządzenie ws. szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” nie wnosi uwag do projektu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej o zmianie rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.

Stanowisko Prezydium KK nr 168/2001 ws. zapowiadanych zmian dotyczących nadzoru nad funduszami emerytalnymi

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” stanowczo sprzeciwia się arbitralnym próbom ograniczenia profesjonalnego nadzoru nad funduszami emerytalnymi. Otwarte fundusze emerytalne stanowią integralną część systemu ubezpieczeń społecznych – powszechnego i obowiązkowego. Nadzór nad ich funkcjonowaniem jest szczególnie istotny, gdyż decyduje
o zaufaniu społecznym do systemu. Jest zarazem gwarancją dla państwa, że inwestycje dokonywane przez powszechne towarzystwa emerytalne będą bezpieczne i efektywne oraz
nie narażą budżetu państwa na nieprzewidziane, a wysokie wydatki na uzupełnienie zbyt niskiej wysokości świadczeń. Drobne oszczędności w tej sferze poczynione dziś - mogą w przyszłości spowodować ubóstwo i poczucie krzywdy milionów emerytów.

 

 

Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.