Menu

11 czerwca 2001 (100-101)

Decyzja Prezydium KK nr 100/2001 (do użytku służbowego)

Decyzja Prezydium KK nr 101/2001 ws. opinii o projekcie rozporządzenia MPiPS ws. składu Komisji do Spraw Układów Zbiorowych Pracy (...)

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, działając na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. nr 55, poz. 234, z późn. zm.) zgłasza następujące uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie składu Komisji do Spraw Układów Zbiorowych Pracy, trybu powoływania członków oraz zasad jej działania.
Krytycznie należy ocenić zawartą w projekcie rozporządzenia propozycję ograniczenia liczby przedstawicieli ponadzakładowych organizacji związkowych uznanych za reprezentatywne. Projekt rozporządzenia prowadzi do ograniczenia reprezentacji związkowej w Komisji do Spraw UZP. Ponadzakładowe organizacje związkowe, które zostały uznane za reprezentatywne na podstawie art. 24117 § 1 pkt 1 i § 2 k.p. (zrzeszanie ponad 500 000 członków – a więc także NSZZ „Solidarność”) będą reprezentowane przez
2 przedstawicieli, zamiast przez 4 przedstawicieli jak dotychczas. Ponadzakładowe organizacje związkowe, które zostały uznane za reprezentatywne na podstawie art. 24117 § 1 pkt 2 i § 2 k.p. (zrzeszanie co najmniej 10% ogółu pracowników objętych zakresem działania statutu, nie mniej jednak niż 10 tys. pracowników) będą reprezentowane przez
1 przedstawiciela. Tymczasem zwiększeniu ulega reprezentacja centralnych organów administracji rządowej w Komisji. W miejsce dotychczasowego przedstawiciela Ministra Finansów proponuje się powołać przedstawicieli Ministra Gospodarki i Ministra Skarbu Państwa, który ma prawo powołania swoich trzech przedstawicieli.
Prezydium KK krytycznie ocenia również zawartą w § 16 projektu rozporządzenia propozycję utrzymania w mocy powołań do Komisji do Spraw UZP jedynie przedstawicieli organizacji związkowych uznanych za reprezentatywne na tej podstawie, że zrzeszają co najmniej 10% ogółu pracowników objętych zakresem działania statutu, nie mniej jednak niż 10 tys. pracowników. Akty powołania przedstawicieli ogólnokrajowych organizacji związkowych zrzeszających co najmniej 500 tys. członków w dniu wejścia w życie omawianego rozporządzenia utracą moc obowiązującą. Takie rozwiązanie przyjęto, mimo że reprezentatywność stwierdzona na podstawie kryterium zrzeszania co najmniej 500 tys. członków zachowała aktualność po nowelizacji przepisów działu jedenastego k.p. z 9 listopada 2000 r., zaś związki zawodowe uznane za reprezentatywne na podstawie drugiego kryterium utraciły status związku zawodowego reprezentatywnego w związku ze zmianą dotychczas obowiązującego kryterium. Zróżnicowanie uprawnień reprezentatywnych organizacji związkowych w tym zakresie należy uznać za nieuzasadnione.

 


 

Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.